موقعیت ویژه‌ای که هر موجود زنده در ساختار تولید کنندگی و مصرف کنندگی یک اکوسیستم اشغال می‌کند ترازهای تغذیه خوانده می‌شود و چگونگی انتقال مواد غذایی بین این ترازها نیز به زنجیره غذایی موسوم است.

 

مقدمه

یک گونه از یک یا چند جمعیت یا جمعیتهای گونه‌ای تشکیل شده است. نمونه‌های چنین جمعیتهای نسبتا پایدار و دارای قلمرو جغرافیایی مشخص عبارتند از: گلهای قاصد یک دشت ، ماهیهای یک آبگیر ، کرمهای خاکی یک قطعه زمین یا مردم یک روستا. چند جمعیت از گونه‌های متفاوت که در محلی گرد آمده‌اند یک اجتماع تشکیل می‌دهند. اجتماع تقریبا همیشه شامل جمعی از گیاهان ، جانوران و موجودات ریز ذره بینی است که باهم وابستگی متقابل دارند. جمعیتها با محیط زیست طبیعی که در آن زندگی می‌کنند اکوسیستم را تشکیل می‌دهند. هر جمعیت همانند قطعه‌ای از جدولهای بریده تصویری ساختار و کنش ویژه‌ای دارد که با ساختار کنش همه جمعیتهای دیگر یک اکوسیستم بهم بسته است.


 

اتوتروفها در زنجیره غذایی

موجودات اتوتروف از چنان بنیاد ساختاری تشکیل شده‌اند که می‌توانند همه دیگر اجزای اکوسیستم را نگه دارند. بجز جمعیتهای کوچکی از باکتریهای شیمیوسنتز کننده که انرژی خود را از ترکیبات ساده غیر آلی می‌گیرند همه اتوتروفها فتوسنتز کننده هستند و از انرژی خورشیدی برای ترکیب کردن هیدروژن ، آب و دی‌اکسید کربن هوا به عنوان ماده غذایی آلی استفاده می‌کنند. از آنجا که این مواد غذایی تمام شکلهای زندگی را در روی زمین حفظ می‌کنند اتوتروفها تولید کننده خوانده می‌شوند.

مصرف کنندگان در زنجیره غذایی

وزن کل یا بیوماس تولید کنندگان در یک اکوسیستم مصرف کنندگان هتروتروف را در یک اکوسیستم نگه می‌دارد. آنها که مستقیما از تولید کنندگان تغذیه می‌کنند مصرف کنندگان نخستین یا گیاهخوار نامیده می‌شوند. جمعیتهای دیگر جانوری در ترازهای دوم ، سوم و بالاتر مصرف کنندگی قرار دارند. همه آنها از جانوران دیگر تغذیه می‌کنند و گوشتخوار نامیده می‌شوند.

تشکیل زنجیره غذایی

وابستگی غذایی موجودات زنده را بایکدیگر می‌توان به حلقه‌های زنجیر تشبیه کرد که در آن انرژی از حلقه‌ای به حلقه دیگر منتقل می‌شود. به عبارت دیگر هر موجود زنده حلقه‌ای را تشکیل می‌دهد که اگر در ابتدا و در انتهای زنجیره قرار نداشته باشد، انرژی لازم جهت ادامه حیات را از موجود قبلی بدست می‌آورد، در حالی که خود تامین کننده انرژی برای موجود بعدی می‌باشد.

اولین حلقه از این زنجیره را تولید کنندگان (گیاهان سبز و موجودات شیمیوسنتزکننده) حلقه‌های بعدی را مصرف کنندگان (علفخواران و گوشتخواران) و آخرین حلقه را تجزیه کنندگان (عده‌ای از باکتریها و مخمرها و …) تشکیل می‌دهند.

یک مثال

در یک زنجیره غذایی ، وابستگی غذایی موجودات زنده را به شکل زیر نمایش می‌دهند.

..... <--------- A -----------> B ----------> C


موجود زنده A غذای موجود زنده B و موجود زنده B غذای موجود زنده C می‌باشد.

مارمولک <---------- ملخ <----------- گیاه سبز

 

تجزیه کنندگان <---------- گوشتخواران <----------- علفخواران <---------- گیاه سبز

 

تشکیل شبکه غذایی

چند زنجیره غذایی که در یک یا چند موجود زنده مشترک هستند و به این ترتیب با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند تشکیل یک شبکه غذایی را می‌دهند.

در این شکل چند زنجیره غذایی وجود دارد؟

·         شاهین <--------- پرنده <--------- شته <--------- گیاه سبز

·         حشره گوشتخوار <--------- شته <--------- گیاه سبز

·         شاهین <--------- پرنده <--------- لارو حشره <--------- گیاه سبز

·         روباه <--------- پرنده <--------- لیسه <--------- گیاه سبز

·         روباه <--------- خرگوش <--------- گیاه سبز

·         شاهین <--------- خرگوش <--------- گیاه سبز

·         حشره گوشتخوار <--------- لارو حشره <--------- گیاه سبز

پایان کار زنجیره‌های غذایی

تجزیه کنندگان ، پس از مرگ هر موجود زنده‌ای تجزیه کنندگان آنها را تجزیه خواهند کرد. زیرا جسد موجودات زنده منبع سرشاری از (مواد غذایی گوناگون است که تجزیه کنندگان در ضمن عمل تجزیه ، انرژی موجود در آن مواد را آزاد و از آن استفاده می‌کنند. پس زنجیره غذایی کامل چنین است:

·         تجزیه کنندگان <-------- گوشتخواران <--------- علف خواران <--------- گیاهان سبز

·         تجزیه کنندگان <-------- علفخواران

·         تجزیه کنندگان <-------- گیاهان سبز 

شبکه حیات

ماده و انرژی اساس حیات‌اند، سیر ماده و انرژی در طبیعت آنچنان پیچیده است که مطالعه هر موجود زنده بایستی با توجه به مجموع عوامل زنده و غیر زنده اطراف آن صورت می‌گیرد، این عوامل به نحوی با یکدیگر در ارتباط هستند که تشکیل یک شبکه غذایی عظیم یا شبکه حیات را می‌دهند.

ماده و انرژی از محیط به گیاه سبز و از گیاه به جانور علفخوار و از جانور علفخوار به جانور گوشتخوار سیر می‌کند و به این ترتیب نیاز (موجودات زنده به ماده و انرژی برطرف می‌شود که این مواد محتوی انرژی ترکیبات آلی هستند. این ترکیبات آلی را موجودات فتوسنتز کننده و شیمیوسنتز کننده می‌سازند.

·         فتوسنتز: فرآیندی است که طی آن انرژی نور خورشید در گیاهان سبز به انرژی شیمیایی تبدیل می‌شود.

·         شیمیوسنتز: بعضی از باکتریها قادرند با استفاده از انرژی شیمیایی ترکیبات کانی مانند آهن ، سولفور ، ترکیبات نیتروژن‌دار ، مواد آلی بسازند، این عمل شیمیوسنتز نام دارد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390ساعت 16:7  توسط ایمان قیاسی | 

 

حدود 78 درصد از جوّ زمين را نيتروژن تشكيل داده است. مقدار معيني از اين نيتروژن، به طور مداوم از جوّ گرفته و به آن بازپس داده مي شود. به گردش مداوم نيتروژن بين خاك، آب، هوا و موجودات زنده «چرخه ي نيتروژن» مي گويند. تمام موجودات زنده براي ادامه ي حيات به نيتروژن احتياج دارند. در واقع نيتروژن يكي از اجزاي تشكيل دهنده ي پروتئينها و اسيدهاي نوكلئيك است كه وجود هر دو براي ادامه ي حيات ضروري است.

قسمتي از نيتروژن موجود در هوا هنگام رعد و برق از آن جدا مي شود. تخليه ي ناگهاني بار الكتريكي باعث مي شود مقداري از اكسيژن و نيتروژن موجود در هوا با هم تركيب شوند و اكسيدهاي نيتروژن به وجود آيد. اكسيدهاي نيتروژن پس از حل شدن در آب با ساير عناصر تركيب مي شوند و تركيبات نيتروژن دار توليد مي كنند.

برخي از باكتريها و جلبكها نيز نيتروژن موجود در هوا را جذب مي كنند. باكتريهاي خاصيّ كه در ريشه ي برخي از گياهان مثل نخود، لوبيا، نخودفرنگي و غيره وجود دارند، نيتروژن هوا را به طور مستقيم جذب مي كنند و در اختيار گياه قرار مي دهند.

گياهان با استفاده از نيتروژن، پروتئين مي سازند و جانوران با خوردن گياهان، اين پروتئينها را وارد بدن خود مي كنند.

گياهان و جانوران پس از مرگ توسط تجزيه كنندگان موجود در خاك تجزيه مي شوند. به اين ترتيب تركيبات نيتروژن دار وارد خاك شده، توسط گياهان مصرف مي شوند. جانوران، تركيبات نيتروژن دار را با خوردن گياهان يا ساير جانوران گياهخوار وارد بدن خود مي كنند.

باكتريهاي تجزيه كننده ي موجود در خاك مقداري از تركيبات نيتروژن دار خاك را به نيتروژن گازي شكل تبديل مي كنند. به اين ترتيب تقريباً همان اندازه نيتروژني كه از هوا گرفته و مصرف مي شود، مجدداً به آن باز مي گردد.

در واقع نيتروژن موجود در هوا از خاك، اندامهاي مختلف گياهان و بدن جانوران عبور مي كند و در نهايت دوباره هوا مي شود. اين كار ممكن است هزاران و يا حتّي ميليونها سال طول بكشد؛ ولي هر مولكول نيتروژن سرانجام به هوا باز مي گردد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390ساعت 16:6  توسط ایمان قیاسی | 

نمونه سؤال اول

1-چرا محققان كار خود را از صفر شروع نمي كنند؟5/0

2-واحد هاي سازنده پادتن ها و ماده ژنتيكي را نام ببريد؟5/0

3-دو مورد از نقشهاي كلسيم در بدن انسان را بنويسيد؟5/0

4-هريك از موارد زير باعث چه تغييري در بدن انسان مي شوند؟5/0

الف-كمبود ويتامين A             ب-مصرف بيش از حد ويتامين D

5-اگر خون فردي با هر دو سرم ضد A وضد B لخته شود گروه خوني وي چيست  چرا؟ 1

6-الف DNA  مواد مورد نياز براي همانند سازي خود را چگونه فراهم مي كند؟ 1

ب-چرا لازم است مولكول DNAپس از همانند سازي ثابت بماند؟

ج-چرا براي تشخيص مجرمان از اثر انگشت انها استفاده مي كنند؟

7-انتي بيوتيك ها توسط چه جانوراني ساخته مي شوند وچه عملي انجام مي دهند؟ 1

8-زيستكاه را تعريف كرده و از محيط اطراف محل زندگي خود دو مثال براي ان بزنيد؟ 1

9-پروتئين بدن جانداران پس از دفع يا مرگ طي چه مراحلي به نيترات معدني تبديل مي شوند؟ 1

10-از عوامل مو.ثر در پوسيدگي چهار مورد را نام ببريد؟ 1

11-الف- منبع طبيعي چيست  ؟1

ب-وارد كردن پلاستيك و مواد شيميايي نضير حشره كشها به طبيعت چه ضرري دارد؟

12-عوامل اصلي موثر در تعداد افراد جمعيت كدامند ؟ براي تنظيم جمعيت انساني  كنترل كدام راحت تر است؟ 1

13-هرم ماده و تعداد را باهم مقايسه كنيد؟ 1

14-نمودار رشد باكتري را در در شرايط مساعد با مواد غذايي محدود رسم نموده وتوضيح دهيد؟ 1

15-چرا عمل  پادتن ها اختصاصي مي باشد واز چه سلولهاي ترشح مي شوند؟ 1

16-رشد قد شما تحت تاثير چه هورموني است واين عمل چگونه صورت مي گيرد؟ 1

17-دو اختلاف بين سلولهاي جنسي نر و ماده را در انسان شرح دهيد؟ 1

18-دو تفاوت بين چربي هاي گياهي وجانوري را بنويسيد؟ 1

19-برش عرضي يك برگ را كشيده و نام كذاري كنيد؟ 1

20-هر يك از اندامكهاي زير مربوط به چه سلولي است (گياهي يا جانوري ) وچه عملي انجام مي دهد؟ 1

الف-ميتوكندري      ب- كلروپلاست

21-اصطلاحات زير را تغريف كنيد؟ 2

بوم شناسي           توالي      اينتر فرون         ساپروفيت

 

نمونه سؤال دوم

۱- صحيح يا غلط بودن هر يك از سوالات زير را مشخص نماييد.5/1 نمره
الف- بيشترين مقدار فتوسنتز در سلولهاي برگ انجام مي گيرد.
ب- كمبود سديم سبب راشيتيسم ميشود.
ج- گروه خوني AB داراي آنتي ژنA و B مي باشد.
د- دومين حلقه در زنجيره غذايي يك گياهخوار است.
ه- ويروسها ساده ترين موجودات با ساختار سلولي هستتند.
و- اولين خط دفاعي بدن گلبولهاي سفيد هستند
2-منا سب ترين گزينه را انتخاب نماييد:5/1 نمره
الف- پروتئين سازي توسط كدام اندامك انجام ميگيرد؟
1- ليزوزوم                 2- ميتوكندري            3- گلژي                   4- ريبوزوم
ب- فرآورده هاي فتوسنتزي عبارتند از:
1- اكسيژن و دي اكسيد كربن  2- آب و اكسيژن                   3- گلوكز و اكسيژن      4- آب و دي اكسيد كربن
ج- كداميك براي انعقاد خون لازم است؟
1- ويتامينA               2- كلسيم                3- آهن                    4- ويتامين B
د- كدام هيدرات كربن يك پلي سا كاريد محسوب ميشود؟
1- فروكتوز                 2- گلوكز                   3- ساكارز                 4- گليكوژن
ه- كدام يك فقط با ميكروسكپ الكتروني ديده ميشود؟
1-سلول گياهي                   2- ويروس                 3- باكتري                 4- سلول جانوري
و- خرگوش در كدام حلقه از زنجيره غذايي قرار ميگيرد؟
1-اول                      2- دوم                     3- سوم                            4- تفاوتي نمي كند.
3- جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.5/1 نمره
الف- يكي از عناصر كم مصرف بدن عنصر……….است كه براي ساختن هورمون تيروكسين لازم مي باشد.
ب- از هر سلول مادر در تقسيم ميتوز تعداد…………سلول ايجاد ميشود.
ج- در ساختار كروماتين ملكولهاي…………و ………..وجود دارد.
د- آزاد كردن انرژي مواد توسط اندامك …………….انجام ميگيرد.
ه- ويروس هپاتيت به سلولهاي ………….انسان آسيب مي رساند.
4- علوم زيستي چيست؟5/0
5- دو وظيفه ديواره سلولي چيست؟5/0
6- دلايل فرسايش خاك چيست؟ (دو مورد)5/0
7- تفاوت اپيدرم را با سلول نگهبان روزنه بنويسيد. 5/0
8- الف- كدام گروه خوني داراي هر دو آنتي كر A و B در سرم خون است؟ 5/0
ب- كدام گروه خوني داراي هر دو آنتي ژن A و B مي باشد؟
9-نوع و نحوه ي قرار گرفتن بازهاي آلي در دو رشته ي متقا بل يك مولكول DNA چگونه است؟1
10- هر يك از بيماريهاي زير مربوط به كمبود كدام ماده يا ويتامين است؟ 1
الف- كواشيوركور                            ب- گواتر                   ج- بري بري                        د- گزروفتا لمي
11-زنجيره غذايي چيست؟ چرا بيشتر روابط غذايي موجودات زنده بصورت شبكه غذايي ميباشد؟
12-هر يك از صفات نامبرده محيطي هستند يا وراثتي ؟يا تحت تاثير هر دو؟ 1
الف- گروه خوني                            ب- رنگ پوست                    ج- اندازه قد                        د- نحوه ي تكلم
13-با توجه به شكل مقابل پاسخ دهيد: 1
الف- نوع تقسيم چيست؟
ب- تعداد كروموزومها در طي تقسيم چه تغييري يافته است؟
ج- اين تقسيم در فرد نر است يا ماده؟ چرا؟
14- اكوسيستم چيست؟ يك مثال بزنيد. 1
15-هر يك از بيماريهاي ويروسي نامبرده به كدام بخش از بدن آسيب مي رساند؟ 1
الف- اوريون                         ب- فلج اطفال                     ج- ايدز                     د- سرما خوردگي
16-طرح زير چرخه ي نيتروژن را نشان ميدهد. شماره هاي 1 تا 4 هر يك بيانگر كدام گروه از باكتريهاي خاك هستند؟ نام ببريد. 1
17-نحوه ي توليد مثل باكتري ها را نوشته ,چرا معمولا" تعداد باكتريها از حد معيني بيشتر نمي شود؟ 1
18-نحوه ي تغذيه باكتري هاي ساپروفيت و باكتري هاي انگل چگونه است؟ 1
19-الف- شرايط لازم براي پوسيدگي كدامند؟( 4مورد) 5/1
ب- به چه دليل هنگام تهيه كود گياهي ,كمي آهك به آن اضافه مي كنند؟
20- الف- تراكم جمعيت را تعريف كنيد. 5/1
ب- عوامل موثر بر تغيير جمعيت را نام ببريد. (4 مورد)

 

نمونه سؤال سوم

1-      آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟ اگر مقداری آب لیمو را روی سفیده ی تخم مرغ و شیر بریزیم چه می شود؟

2-      گاو جانداری 60 کروموزومی است ، اگر در سلول های پوست گاو تقسیم میتوز صورت گیرد به سوالات پاسخ دهید:

تعداد کروموزوم ها در هر یک از سلول های دختر حاصل؟- تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ی سوم میتوز؟ – تعداد کروماتید ها در سلول در مرحله ی اول تقسیم؟ – تعداد سلول های حاصل از سه بار تقسیم میتوز؟

3-      از ویژگی هایی که برگ را برای فتوسنتز مناسب می سازد چهار مورد را نام ببرید.

4-      برای هر کدام یک نقش بنویسید: تیروکسین – کلسیم – اسید آسکوربیک – آهن

5-      از گلوتامات مونوسدیم و سیکلامات ها در چه مواردی استفاده می شود و زیان استفاده از هر یک چیست؟

6-      اسب 64 کروموزوم و الاغ 62 کروموزوم دارد ، تعداد کروموزوم های بچه قاطری که از جفت گیری آن ها به وجود می آید را محاسبه کنید.

7-      برای تعین گروه خونی خود فقط سرم ضدB در اختیار دارید و خون شما با آن لخته شده است ، خون شما از چه گروه یا گروه هایی باید باشد؟ کدام گروه خونی دهنده ی عمومی و کدام گیرنده ی عمومی است؟

8-      اگر در یک رشته مولکول DNA باز آلی G برابر 16 درصد و در رشته ی دیگر همان مولکول باز آلی G برابر24 درصد باشد ، چند درصد این مولکول باز آلی A خواهد بود؟(جواب با محاسبه)

9-      اکوسیستم و هرم تعداد را تعریف کنید.

10-   DNA دستور ساخته شدن چه موادی را صادر می کند و چگونه پیام هایش به سیتوپلاسم می رسد؟ لقاح چیست و نتیجه ی آن ایجاد چه سلولی است؟

11-   پوسیدگی چیست؟ سه عامل مهم که در آن نقش دارند کدامند؟

12-   چهار روش برای نگهداری غذاها نام ببرید.

13-   به سوالات پاسخ دهید: نام باکتری های تبدیل کننده ی آمونیاک به نیترات؟ - نام باکتری های تبدیل کننده ی نیترات به نیتروژن هوا ؟ - نام عمل تبدیل نیتروژن هوا به پروتئین ؟ - نام عمل تبدیل دی اکسید کربن هوا به ترکیبات کربن دار در گیاهان؟

14-   توالی را تعریف کرده و مثالی برای آن ذکر کنید. بازده تبدیل انرژی چیست و حداکثر چقدر است؟

15-   اگر در جمعیتی بیست میلیون نفری نسبت رشد سه درصد باشد ، چه تعداد بر افراد جمعیت پس از یک سال افزوده خواهد شد؟ ( بامحاسبه) – اگر تراکم نوعی پرنده در جنگل 200 پرنده در هر کیلومتر مربع و مساحت این جنگل 400 کیلومتر مربع باشد ، تعداد کل پرندگان جنگل چقدر خواهد بود؟(بافرمول)

16-   دو مورد از مشکلات ناشی از جمعیت زیاد و دو مورد از راه های آلودگی آب ها را بنویسید.

17-   چگونگی دفاع بدن در مقابله با ویروس ها را به اختصار توضیح دهید.

18-   دو گروه اصلی گلبول های سفید را نام برده و نقش هر یک را بنویسید.

19-   اگر یک باکتری هر 20 دقیقه یک بار تقسیم شود پس از دو ساعت از سه باکتری چند باکتری حاصل می شود؟(بامحاسبه) تفاوت باکتری ساپروفیت با انگل چیست؟

20-   نام قسمت های خواسته شده در شکل مقابل را بنویسید.(شکل باکتری رسم شده بوده است.)

 

نمونه سؤال چهارم

1- اولین و آخرین مرحله ی روش علمی را بنویسید.

2- گلیکوژن در چه قسمت هایی از بدن آدمی به مقدار فراوان وجود دارد؟

3- هر کدام از وقایع زیر مربوط به کدام مرحله ی میتوز است:

قرار گیری کروموزوم ها در میان سلول (        )                            تقسیم سیتوپلاسم و ایجاد دو سلول دختر (         )

مشخص شدن کروموزوم ها (         )                                       جدایی کروماتیدهای هر کروموزوم (         )

4- رگبرگ ها چه کارهایی را بر عهده دارند و شامل چه آوندهایی هستند؟

5- هر یک از وظایف زیر مربوط به چه ویتامین یا ماده ی معدنی است؟

بینایی(             )                                                               انتقال اکسیژن (             )  

 انتقال پیام های عصبی (             )                                      چسباندن سلول ها به هم  (               )

6- منظور از الیاف چیست؟ یک فایده و یک منبع برای آن بنویسید.

7- الف) علت مرگ در هنگام وارد شدن خون نا آشنا به بدن چیست؟ 

ب) لقاح را تعریف کنید.

8- در بخشی از یک مولکول DNA تعداد باز آلی A برابر 700 و تعداد باز آلیG برابر 200 است . در این بخش از مولکول DNA چه تعداد قند وجود خواهد داشت؟ (با محاسبه)

9- تقسیم میوز را تعریف کرده و بنویسید در چه اندام هایی و به چه منظور انجام می شود؟

10- الف) هورمون رشد از چه غده ای ترشح می شود و بر کجا تأثیر می گذارد؟ 

ب) غده ی ترشح کننده ی هورمون رشد در کجا واقع است؟

11- زنجیره ی غذایی را تعریف و برای آن یک مثال بیاورید.

12- چهار مورد از شرایط لازم برای تهیه ی کود گیاهی را بنویسید.

13- از روش های نگهداری غذا چهارمورد را نام ببرید.

14- پاستوریزه کردن شیر چگونه صورت می گیرد ؟ یک فایده و یک عیب برای این روش بنویسید.

15- بازده تبدیل انرژی را تعریف کرده و مقدار آن را در گندم و نیشکر بنویسید.

16- برای شمارش گلبول های قرمز خون از چه روشی استفاده می شود؟ نحوه ی عمل را مختصراً توضیح دهید.

17- ازدیاد جمعیت بر بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان کشور چه اثری می تواند داشته باشد؟ برای هر یک دو مورد بنویسید.

18- نوعی باکتری هر 20 دقیقه یک بار تولید مثل می کند ، اگر 100 باکتری در ابتدا وجود داشته باشد پس از دو ساعت از آن ها چند باکتری ایجاد خواهد شد؟ ( با محاسبه )

19- دو مورد استفاده برای ویروس نوشته و بیان کنید هر کدام از چه راهی صورت می گیرد؟

20- الف) آنتی بیوتیک ها توسط چه جاندارانی ساخته می شوند؟

ب) یک آنتی بیوتیک مثال بزنید.

ج) برای معالجه ی سرطان از چه روشی استفاده می شود؟

21- شکل های زیر مربوط به چرخه ی زندگی ویروس است ، آن ها را به ترتیبی که اتفاق می افتند شماره گذاری کنید.

نمونه سؤال پنجم

1- به سؤالات تستي زير پاسخ مناسب بدهيد:

انتشار كتاب ردي جزء كدام مراحل روش علمي است؟

الف) دوم                  ب) پنجم                            ج) ششم                          د) هفتم

يك تكه استخوان در كداميك از سطوح سازمان يافتگي پيكر جاندار پر سلولي قرار مي گيرد؟

الف) دستگاه             ب) بافت                   ج)  اندام                  د)   اندامك

سلولهايي كه در برگ مي توانند عمل فتوسنتز انجام دهند شامل:

الف) ميانبرگ و نگهبان روزنه                        ب) رگبرگ و نگهبان روزنه

ج) روپوست وميانبرگ                                د) روپوست و رگبرگ

گلوكز در بدن انسان به صورت چه مولكولي ذخيره مي شود؟

الف) سلولز               ب) گليكوژن               ج) نشاسته              د)  ساكاروز

محل ساخته شدن آنزيم ها در كدام بخش از سلول است؟

الف) هستك                                                                                                                          

ب) ميتوكندري                                                                                                                        

 ج) ريبوزوم                                                                                                                            

 د) دستگاه گلژي25/1

2- در جاهاي خالي كلمات مناسب قرار دهيد:

الف) گلوتامات مونوسديم بطور طبيعي از .......................... تهيه مي شود.

ب) زماني به تفكر علمي نزديك مي شويم كه براي يافتن پاسخ پرسش ها از ......................... استفاده مي كنيم.

ج) محصولات فتوسنتزي مانند هيدرات كربن در برگها بوسيله .............................. از برگ خارج مي شود.

د) افزايش مصرف ويتامين ........................... باعث رسوب كلسيم در ساير بافتها مي شود.1

3- صحيح يا غلط بودن جملات زير را مشخص كنيد

الف) كاهش غلظت CO2 باعث افزايش شدت فتوسنتز مي شود.

ب) افزايش دما تا 30 درجه باعث كاهش شدت فتوسنتز مي شود.

ج) بكمك روش علمي تمام واقعيت هاي جهان قابل بررسي و تحقيق نيست.

د) توده سلولهاي غير عادي كه دائماً در حال تقسيم هستند را تومور بدخيم گوييم.1

4-  هر يك از توضيحات سمت راست با يكي از اصطلاحات سمت چپ مناسب است آنها را به هم ربط دهيد.

الف) استفاده از قوانين وراثت در بهبود محصولات كشاورزي                                   1- سانترومتر

ب) لايه اي است متشكل از ماده اي مومي روي اپيدرم                                      2- پروتئين

ج) كاهش فعاليت آنزيم ها در بدن انسان                                                         3- كوتيكول

د) محل اتصال دو كروماتيد                                                                          4- علوم زيست كاربردي

هـ) تأمين كننده رشد وترميم در بدن                                                     5- گواتر

و) بزرگ شدن غده تيروئيد                                                                          6- تب

                                                                                                7- هيدرات كربن          5/1

5-  مرحله چهارم از مراحل روش علمي در آزمايشات ردي را بنويسيد. 1

6-  يك تفاوت آزمايش ردي با آزمايش ون هلمونت چه بود؟ 5/0

7-  سه ويژگي آنزيم ها را بنويسيد.75/0

8-  بين نشاسته و سلولز يك شباهت و سه تفاوت ساختاري بنويسيد. 1

9-  در مورد تقسيم ميتوز به سؤالات زير پاسخ دهيد

الف) تقسيم ميتوزي به چه منظوري انجام مي شود؟

ب) اگر سلولي 6 كروموزوم داشته باشد بعد از 2 بار ميتوز متوالي چند سلول و هر سلول با چه تعداد كروموزوم تشكيل مي‌شود؟ 1

10-  آزمايشي طراحي كنيد كه تأثير صدا در رشد گياه را نشان دهد؟ 1

11-  دو تفاوت فرضيه سازي و نظريه سازي را بيان كنيد.1

12-  در هر كدام از سلولهاي زير كدام اندامك به تعداد زيادتري وجود دارد؟ 1

الف) سلولهاي ميانبرگ (                    )                          ب) سلولهاي ماهيچه دست (             )

ج) سلولهاي ترشح كننده آنزيم معده (   )                د) سلولهاي رنگي درون ريشه چغندر  (                   )

13-  هر يك از واكنش هاي زير چه تغييري در ماده غذايي ذكر شده ايجاد مي كنند؟ چرا؟ 1

الف) اضافه كردن لوگل (محلول يد) به تكه اي سيب زميني.

ب) اضافه كردن چند قطره آبليمو به مقداري شير.

14- در هر مورد علت را بنويسيد. 1

الف) در هنگام جمع آوري اطلاعات از ابزارهاي علمي استفاده مي كنيم.

ب) كاهش رشد گياهاني كه برگهاي سفيد و سبز دارند

ج) سلولهاي گياهي نسبت به سلولهاي جانوري مقاومت و سختي بيش تري دارند.

د) مصرف بيش از حد زرده تخم مرغ باعث بروز بيماري هاي قلبي مي شود.

15-  چرا در كم خوني (آنمي) معمولاً شخص خسته و ضعيف مي شود؟ 2                                              

16-  در مورد ويتامين B1 (تيامين) به سؤالات زير پاسخ دهيد: 1

الف) ويتامين B1 در چه موادي يافت مي شود؟ ( حداقل دو ماده ي غذايي نام بريد)

ب) كمبود آن چه بيماري ايجاد مي كند؟

ج) در اين بيماري كدام بخش بدن دچار آسيب مي شود؟                                                                    

17-  الف) كروموزوم هاي مختلف انسان از نظر ساختاري با يك ديگر چه تفاوتهايي دارند ( حداقل دو تفاوت بنويسيد)1

ب) چه شباهتي بين كروموزوم هاي مختلف وجود دارد؟                                                                      

18-  يك دانشمند زيست شناسي براي تعيين اثر گازهاي شيميايي جنگي در ايجاد سرطان تحقيقي انجام داده است. در اين تحقيق 100 نفر از مجروحان شيميايي جنگ با 100 نفر از افراد همان منطقه جنگي كه شيميايي نشده اند از نظر ابتلا به سرطان مقايسه مي شوند. در گروه اول 38 نفر و در گروه دوم 19 نفر مبتلا به سرطان شده اند. 1

الف) در اين تحقيق گروه هاي آزمايش و كنترل را مشخص كنيد.

ب) فرضيه اين تحقيق چه بوده است؟

19-  در جدول زير ميزان كلسترول خون و سختي جدار سرخرگها ثبت شده است.1

الف) نمودار اين تغييرات را رسم كنيد.

ب) بر اساس اين نمودار مشخص كنيد در صورتي كه ميزان كلسترول خون 5/2 واحد باشد سختي جدار سرخرگها چقدر خواهد بود؟

ميزان كلسترول ( واحد انتخابي )                  1              2           3              4         5

سفتي جدار سرخرگها( واحد انتخابي )                           5/0        25/1          5/2      75/3   5

        1

جمع نمرات      20

 

نمونه سؤال ششم

1- یک ملکول تری گلیسرید پس از تجزیه به چه ملکولهایی تبدیل می شود
2- هر یک از بیماریهای زیر در اثر کمبود چه عاملی در بدن ایجاد میشود
الف: پلاگر ب: آنمی
3- دو نقش چربی ها را در بدن بنویسید؟
4- الف: کدام گروه خونی فاقد هردو ماده ضد A و ضد B در سرم خون است؟
ب: کدام گروه خونی دارای هردو ماده ضدA و ضد B در سرم خون است؟
5- جانوران مردار چگونه به پوسیدگی مواد آلی کمک می کنند؟
6- چرا در تنفس بی هوازی( در غیاب اکسیژن) پوسیدگی به طور کامل انجام نمی شود؟
7- هر یک از ویروسهای زیر به کدام سلولهای بدن آسیب می رسانند:
الف: ویروس ایدز ب: ویروس هپاتیت
8- برای هریک از اجزای سلولی زیر یک وظیفه بنویسید:
الف: دستگاه گلژی ب: اسکلت سلولی
9 – هورمون رشد چگونه باعث افزایش طول قد در انسان می شود؟
10 - از نظر عفونی شدن بریدگی های عمیق خطرناک ترند یا بریدگیهای سطحی؟ چرا؟
11 - الف- نقش رگبرگ در برگها چیست؟ ( دو مورد ذکر شود)
ب- مهمترین محصول فتوسنتزی چه ماده ای است؟
ج- کدام روپوست روزنه فراوان تری دارد؟
12- الف- آنتی بیوتیک ها به طور طبیعی توسط چه جاندرانی ساخته می شوند؟
ب- کرو ماتین از چه اجزایی(موادی) تشکیل شده است؟
13- اکوسیستم چیست؟ یک مثال بزنید؟
14- از نظر اقتصاد محیط زیست خوردن غذاهای گیاهی به صرفه تر است یا خوردن غذاهای جانوری؟ چرا؟
15 – هاگ درونی چیست؟ چگونه تشکیل می شود و چه اهمیتی برای باکتری دارد؟
16- نوع و نحوه قرارگیری بازهای آلی در دو رشته متقابل یک ملکول DNA چگونه است؟
17- طرح زیر چرخه نیتروژن را در طبیعت نشان می دهد شماره های 1 تا 4 هریک بیانگر کدام گروه از باکتریهای خاک هستند؟ نام ببرید.(شکل 11-7)
18- والدین کودکی که مبتلا به نرمی استخوان بوده به پزشک مراجعه نموده اند. پزشک علاوه بر تجویز دارو به ایشان توصیه کرده که چند ساعت در روز کودک در معرضنور خورشید قرار دهند علت این توصیه چیست؟
19- در کدام روش یا روشهای زیر ماده غذایی معمولا فاقد باکتری می شود
و در کدام باکتری ممکن است غیر فعال باقی بماند:
الف- حرارت دادن بالا ب- خشک کردن ج- انجماد د- پرتو دهی
20- ورود بیش از حد ترکیبات نیتروژن دار یا فسفردار به یک آبگیر چه اثری
بر آن خواهد داشت؟
21- با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید( شکل6-6 ) صفحه 55
الف- نوع تقسیم چیست؟
ب- تعداد کروموزوم ها در طی تقسیم چه تغییری کرده است؟
ج- با ذکر یک دلیل بگویید این تقسیم در فرد نر رخ داده یا فرد ماده؟
22- الف نحوه تغذیه باکتری انگل چگونه است؟
ب- نحوه بیگانه خواری گلبولهای سفید چگونه است؟
23- اصطلاحات زیر را تعریف کنید:
الف- فرضیه ب- ژن ج- کنام

نمونه سؤال هفتم

1- چرا محققان معمولا کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟
2- کدام ملکول قادر به همانند سازی ( ساختن مولکول شبیه خود) است؟
واحد سازنده این ملکول چیست؟
3- دو مورد از نقشهای سدیم در بدن انسان را ذکر کنید؟
4- مصرف هریک از مواد زیر چه عوارضی برای بدن انسان دارد:
الف: سیکلامات ب: مصرف بیش از حد ویتامین D
5- انواع تومور را نام ببرید؟
6- ترشح پادتن و عمل بیگانه خواری هر کدام از وظایف کدام گروه گلبولهای سفید است؟
7- هرم انرژی چیست؟
8- سه گروه از عوامل مهم را که در ایجاد پوسیدگی نقش دارند نام ببرید؟
9- شکل یک کروموزوم را رسم کرده و بخشهای مختلف آن را به دقت نام گذاری کنید؟
10- اگر خون فردی با هر نوع سرم ضد A ( آنتی کور A ) و ضد B ( آنتی کور B) لخته شودگروه خونی وی چیست؟ چرا؟
11-عوامل اصلی موثر در تعداد افراد جمعیت کدامند؟ برای تنظیم جمعیت انسانی کنترل کدام عامل راحت تر است ؟
12- دو مورد از موارد استفاده ویروسها را بنویسید و روش استفاده در هر مورد را ذکر نمائید؟
13- درباره منحنی مقابل به پرسشهای زیر پاسخ دهید:(منحنی 1-4)صف 28
الف: منحنی را تفسیر کنید
ب: دلیل کاهش سریع میزان فتوسنتز در دماهای بالاتر از 33 درجه چیست؟
14- آیا میکروبهای ساپروفیت هم می توانند باعث بیماری زایی شوند؟ باذکر مثال توضیح دهید؟
15- پروتئین بدن جانداران پس از دفع یا مرگ طی چه مراحلی به نیترات معدنی تبدیل می شود؟
16- دو تفاوت بین چربیهای گیاهی و چربیهای جانوری را بنویسید؟
17- چرا باید غذای یخ زده را بلافاصله پس از ذوب شدن مصرف کرد؟
18- در اختلاف اساسی سلولی جنسی نر وماده را در انسان شرح دهید؟
19- توضیح دهید چرا ویروسها را انگل اجباری درون سلولی می دانند؟
20- گونه را تعریف کرده ویک مثال از گونه غالب به همراه اکوسیستم آن ذکر
21- به پرسشهای زیر پاسخ دهید
الف- وظیفه پروتئین هموگلوبین چیست؟
ب- محلول ید دار لوگول برای شناسایی کدام ماده آلی استفاده می شود؟
ج- نقش میتو کندری در سلول چیست؟
د- ویروس اوریون به کدام بخش بدن آسیب می رساند؟
ه- بزرگترین اندامک سلولی چیست؟
ی- هورمون رشد از کدام غده ترشح می شود؟
22- اصطلاحات زیر را تعریف کنید
الف- لقاح ب- شبکه غذایی ج- بوم شناسی

نمونه سؤال هشتم

 

   درست یا نادرست بودن جملات زیر را مشخص کنید:  1                                                  غلط  صحیح

   1-  الف – فرضیه حدس وگمانی است که برپایه اطلاعات ودرباره علت پدیده ای زده می شود. 

    ب – بعد از تعریف مسئله باید بلافاصله فرضیه سازی نمود.

    ج – ون هلمونت درآزمایش تفکرخلق الساعه به عقاید قبلی خود توجه نکرد.                

    د – پژوهش های علوم زیستی کاربردی به منظور استفاده انسان از پدیده های زیستی است.                    

2-   جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :   1                                                                                  

 الف -  تقسیم هسته سلول به دو هسته همانند ..................... نام دارد.

  ب – سلول های ......................... اگر فشاری به آنها وارد نشود سر جای خود باقی می مانند.

  ج – خوردن سبزی ومیوه که دارای .................... می باشند ، برای جلوگیری از ابتلا به یبوست توصیه می شود.

   د – شیرین کننده های مصنوعی موسوم به ...................... ممکن است به کروموزوم هاآسیب برساند.

  3-منظور از کنترل آزمایش چیست ؟1

4-   عمل هر یک ازاین اندامکهای سیتوپلاسمی را ذکر کنید:1

1- میتوکندری  2– دستگاه گلژی 3– ریبوزوم  4– کلروپلاست

5-  دیواره سلولی در چه سلول هایی وجود دارد( 3مورد )ونقش اصلی آن چیست ؟ 1                                                        

6-   پاسخ کوتاه دهید :  1                                                                                                                     

    الف – گلوکز در سلول های کبدی به چه صورتی ذخیره می گردد؟

    ب – دو نقش لیپید ها در سلول را بنویسید.

    ج – واحد سازنده پروتئین ها چه نام دارد ؟

  7--چهار عنصر اصلی شرکت کننده در ترکیب مواد آلی را نام ببرید .1

8-  مواد خام و محصولات فتوسنتز را نام ببرید. 1      

   9-علت پدیده های زیر را بنویسید:1                                                                                                      

 1- بسیاری ازبرگها نازک هستند، اما مساحت زیاد دارند. 2- گیاهان آکواریومی موجب جلوگیری از مرگ ماهیها می شوند.

10-  هر یک از بیماری های زیر در اثرکمبود چه ماده ای ایجاد می شوند ؟  1                                                        

      1- آنمی             2 - بری بری              3- فشار خون                  4 –اسکوروی  

11-  هر یک از بیماری های سمت راست را به یکی از مواد غذایی سمت چپ که می تواند از آن جلوگیری کند وصل کنید:   1  

                                                  شب کوری                                        گوشت

                                                  راشیتیسم                                          هویج

                                                  گواتر                                               پنیر

                                                  پلاگر                                               نمک ید دار  

12- آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد نور خورشید در سنتز ویتامین D موثر است. 1                                             

13-   خون فردی با سرم ضد A و ضد B رسوب می دهد . این فرد از چه گروه های خونی می تواند خون بگیرد ؟ 1

14-   ترتیب قرار گرفتن نوکلئوتیدها در ساختار DNA چگونه است ؟1                    

15-  تعریف کنید :1

  1- هرم انرژی      2 – توالی   

16-  با ذکر دو دلیل ثابت کنید که پوسیدگی دارای اهمیت زیادی است .  1

17-  با توجه به چرخه های مواد به سوالات زیر پاسخ دهید :    2

  1 - چرا کشاورزان بعضی مواقع در زمینهای خود عدس یا یونجه می کارند ؟

  2 – چرا درصد گاز CO2 در هوا معمولا ثابت است ؟     

18-  الف – دو ماده اصلی سازنده بدن ویروس ها کدامند؟  2

   ب – اینترفرون چیست ؟

   ج – باکتری های ساپروفیت چگونه غذای خود را به دست می آورند ؟

    د – لنفوسیت ها چگونه از بدن در برابر بیماری دفاع می کنند ؟

نمونه سؤال نهم

فرضيه چيست ؟5/0

1-هر يك از كارهاي زير بر عهده كداميك از بخش هاي سلول مي باشد ؟1

الف ) ترشح مواد به خارج از سلول

ب ) انتقال مواد به بخش هاي مختلف سلول

ج ) آزاد كردن انرژي

د ) شناسايي سلول هاي مجاور

2-به چه دليل آنزيم ها عمل اختصاصي دارند ؟5/0

3-چه ويژگي هايي برگ را براي انجام عمل فتوسنتز مناسب مي سازند ؟ (4 مورد )1

4-الف ) چرا خوردن چربيهاي گياهي بهتر از مصرف چربي هاي حيواني است ؟1

ب ) گوشت گياهي و گوشت جانوري را  از نظر اسيد آمينه با همديگر مقايسه كنيد .

5-هر يك از بيماري هاي زير بر اثر كمبود چه موادي حاصل مي شود ؟1

الف ) شب كوري                  ب ) كواشيور كور                  ج) كم خوني             د ) كرتينيسم

6-الف ) تقسيم ميتوز و تقسيم ميوز چه تفاوتي با همديگر دارند ؟ 1

ب ) سلول تخم چگونه تشكيل مي شود ؟

7-اگر خون فردي با سرم ضد A لخته شود ،‌گروه خوني اين فرد چيست ؟ با ذكر دليل 1

8-DNA چگونه همانند سازي مي كند ؟ توضيح دهيد .1

9-الف ) DNA  چگونه اطلاعات را از نسلي به نسل ديگر انتقال مي دهد ؟ 1

ب ) ترتيب استقرار بازهاي آلي در يك رشته DNA  به صورت ACGTAGA مي باشد . ترتيب بازهاي آلي در رشته مقابل آن چگونه است ؟ بنويسيد .

10-هر يك از اصطلاحات زير را تعريف كنيد .2

الف) زنجيره غذايي :             ب ) جمعيت :            ج ) اكوسيستم :                           د ) توالي :

11-الف) هرم انرژي چيست ؟ 1

ب ) چرا به هرم انرژي هرم ماده نيز گفته مي شود ؟

12-دو عامل فيزيكي كه در عمل پوسيدگي نقش دارد را نام برده و نقش هر كدام را بنويسيد .1

13-چهار روش كه در نگهداري مواد غذايي به كار مي رود را نام ببريد .1

14-چرخه كربن  را به صورت شكلي ساده نشان دهيد . 1

15-الف ) وقتي گفته مي شود كه اكوسيستم به نقطه اوج خود رسيده است ، منظور چيست ؟1

ب ) خاك چگونه فرسايش پيدا مي كند ؟

16-چهار ويژگي مهم براي ويروس ها بيان كنيد .1

17-الف )ويروس ايدز چگونه به بدن ما آسيب مي رساند ؟ 1

اين ويروس از چه راه هايي منتقل مي شود ؟ (2 مورد )

18-الف ) چرا باكتري ها عمل هاگ سازي را انجام مي دهند ؟ 1

ب ) باكتري هاي ساپروفيت چگونه تغذيه مي كنند ؟

19-چگونگي توليد مثل ويروس ها را شرح دهيد .1

نمونه سوال دهم

1-به ترتيب در روش علمي بعد از مرحله فرضيه سازي دو مرحله بعد كدامند ؟5/0

2-نقش هر يك از اندامك هاي ريبوزوم و واكوئل در سلول ها چيست ؟1

3-واحد سازنده هر يك از مواد آلي زير چيست ؟5/0

الف ) چربي ها

ب) پروتئين ها

4-آزمايشي طراحي كنيد كه بتوان در آن تاثير افزايش دما بر شدت فتوسنتز را بررسي كرد .1

5-هر يك زا مواد و تركيبات زير چه نقشي در بدن ما بر عهده دارند ؟1

الف) قند ها

ب ) چربي ها

ج) سديم

د ) ويتامين D

6-هر يك از بيماري ها و اختلالات زير به  دليل كمبود چه ماده غذايي ايجاد مي شوند ؟1

الف) راشيتيسم

ب) بري بري

ج) گواتر

د) شب كوري

7-الف) ويژگي هاي اثر انگشت كدامند ؟1

ب) شخصي با گروه خوني A  از چه گروه هاي خوني مي تواند خون دريافت كند ؟

8-توضيح دهيد كه چرا تعداد كروموزوم ها در طي چندين نسل توليد مثل جنسي افزايش نمي يابد ؟1

9-طرز همانند سازي مولكول DNA را همراه با رسم شكل توضيح دهيد .1

10-تاثير هر يك از عوامل محيط و وراثت را بر بروز صفات جاندار شرح دهيد .1

11-هر يك از اصطلاحات زير را تعريف كنيد .5/1

الف) زنجيره غذايي :

ب ) جمعيت :

ج ) هرم انرژي :

12-براي انجام عمل پوسيدگي چه شرايطي لازم است ؟ 4 مورد بنويسيد .1

13-الف) چرخه كربن را به صورت طرحي ساده نشان دهيد .5/1

ب ) در فرآيند شوره برداري در چرخه نيتروژن چه اتفاقي رخ مي دهد ؟

14-الف ) توالي چيست ؟5/1

ب ) چه موقع اكوسيستم به حالت اوج خود مي رسد ؟

ج  ) از ويژگي هاي اكوسيستم اوج 2 مورد را بنويسيد .

15-الف) بهترين راه كنترل جمعيت آدمي چيست ؟5/1

ب ) تراكم جمعيت چگونه محاسبه مي شود ؟

ج ) از بحران هاي ناشي از افزايش جمعيت 2 مورد بنويسيد .

16-الف )اينترفرون چيست ؟ 1

ب ) چرا بيماري ايدز نسبت به ساير بيماري هاي ويروسي  خطرناكتر است ؟ 2 دليل

17-چگونگي فعاليت و تكثير ويروس ها را شرح دهيد  .1

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390ساعت 16:4  توسط ایمان قیاسی | 

1- چرا محققان معمولاً كار خود را از صفر شروع نمي كنند؟ 5/0

2- كدام مولكول قادر به همانندسازي است؟واحد سازنده ي اين مولكول چيست؟5/0

3- دو مورد از نقش هاي سديم در بدن انسان را ذكر كنيد.5/0

4- مصرف هر يك از مواد زير چه عوارضي براي بدن انسان دارد:5/0

سيكلامات – مصرف بيش از حد ويتامينD

5- انواع تومور را نام ببريد.5/0

6- ترشح پادتن و عمل بيگانه خواري هر كدام از وظايف كدام گروه از گلبول هاي سفيد است؟5/0

7- هرم انرژي چيست؟75/0

8- سه گروه از عوامل مهم را كه در ايجاد پوسيدگي نقش دارند نام ببريد.75/0

9- شكل يك كروموزوم را رسم كرده و بخش هاي مختلف آن را به دقت نام گذاري كنيد.75/0

10- اگر خون فردي با هر دو نوع سرم ضد A و ضد B لخته شود گروه خوني وي چيست؟چرا؟1

11- عوامل اصلي مؤثر در تعداد افراد جمعيت كدامند؟براي تنظيم جمعيت انساني كنترل كدام عامل راحت تر است؟1

12- دو مورد از موارد استفاده ي ويروس ها را بنويسيد و روش استفاده در هر مورد را ذكر نماييد.1

13- در باره ي منحني مقابل به پر سش هاي زير پاسخ دهيد(مشابه منحني ص28 رسم شده بوده است.)1

- منحني را تفسير كنيد.

- دليل كاهش سريع ميزان فتوسنتز در دماهاي بالاتر از33 درجه چيست؟

14- آيا ميكروب ها ي ساپروفيت هم مي توانند باعث بيماري زايي شوند؟با ذكر مثال توضيح دهيد.1

15- پروتئين بدن جانداران پس از دفع يا مرگ طي چه مراحلي به نيترات معدني تبديل مي شود؟1

16- دو تفاوت بين چربي هاي گياهي و چربي هاي جانوري بنويسيد.1

17- چرا بايد غذاي يخ زده را بلافاصله پس از ذوب شدن مصرف كرد؟1

18- دو اختلاف اساسي سلول جنسي نر و ماده را در انسان شرح دهيد.1

19- توضيح دهيد چرا ويروس ها را انگل اجباري درون سلولي مي دانند؟25/1

20- گونه را تعريف كرده و يك مثال از گونه ي غالب به همراه اكوسيستم آن ذكر كنيد.25/1

21- به پرسش هاي زير پاسخ دهيد: 5/1

- وظيفه ي پروتئين هموگلوبين چيست؟

- محلول يددار لوگول براي شناسايي كدام ماده ي آلي استفاده مي شود؟

- نقش ميتوكندري در سلول چيست؟

- ويروس اوريون به كدام بخش بدن آسيب مي رساند؟

- بزرگترين اندامك سلولي چيست؟

- هورمون رشد از كدام غده ترشح مي شود؟

22- اصطلاحات زير را تعريف كنيد: 75/1

لقاح – شبكه ي غذايي – بوم شناسي

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390ساعت 16:2  توسط ایمان قیاسی | 

1- پيكر هر ويروس از چه اجزايي تشكيل شده است؟5/0

2- گلبول هاي سفيد به چند گروه تقسيم مي شوند ؟ نام ببريد.5/0

3- اصطلاحات زير را تعريف كنيد: 5/1

زيستگاه – ميتوز – اسيدها آمينه ي اساسي

4- فرضيه چيست؟در روش علمي پس از مرحله ي فرضيه سازي كدام مرحله قرار دارد؟1

5- اجزاي اسلي سلول را نام ببريد.75/0

6- اكوسيستم را تعريف كنيد. 75/0

7- هر مولكول تري گليسريد از تركيب چه موادي حاصل شده است؟ 5/0

8- اندام را تعريف كرده و يك مثال بزنيد. از ويتامين هاي محلول در چربي دو مثال بزنيد. 25/1

9- مهم ترين گروه هاي مواد آلي بدن جانداران را نام ببريد.1

10- انواع بازهاي آلي در مولكول DNA را بنويسيد.1

11- قند موجود در شكر چه نام دارد؟ بيماري خشكي و ضخيم شدن قرنيه ي چشم چه نام دارد؟ موادخامي كه در فتوسنتز مصرف مي شوند كدامند؟ 1

12- يك مثال از خطاي شنوايي و يك مثال از خطاي بينايي بنويسيد. پژوهش هاي علوم زيستي كاربردي به چه منظور انجام مي شوند؟ 1

13- نقش كوتيكول در گياهان چيست؟ آوندهاي آبكشي در رگبرگ ها چه وظيفه اي بر عهده دارند؟ 5/0

14- الياف چيست و بيش تر در كدام گروه از غذاها وجود دارد؟ 5/0

15- وظايف شبكه ي آندوپلاسمي در سلول چيست؟ 5/0

16- چرا در اداره ي پليس از انگشت به عنوان يك روش مطمئن در تشخيص مجرمان استفاده مي شود؟5/0

17- روش پاستوريزه كردن را شرح دهيد. در پاستوريزه كردن كدام گروه از ميكروب ها از بين مي روند؟75/0

18- فتوسنتز كنندگان اصلي كره ي زمين كدام اند؟چرا؟ نشاسته معمولاً در كدام اندامك گياهي ذخيره مي شود؟1

19- كم خوني يا آنمي چگونه ايجاد مي شود؟ علائم اين بيماري را بنويسيد.75/0

20- سلول هاي حاصل از تقسيم ميوز چه تفاوتي با ديگر سلول هاي بدن دارند؟ از دو افزودني غذايي گلوتامات مونوسديم و سيكلامات هر يك به چه منظوري استفاده مي شود؟ 1

21- آيا كلسترول اساساً ماده ي مضري است؟توضيح دهيد.75/0

22- معمولاً براي دوام بيش تر چوب رطوبت آن را مي گيرند . (خشك مي كنند) اين كار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسيدگي مي شود؟75/0

23- در هر يك از تبديلات زير كدام گروه از باكتري هاي خاك دخالت دارند: 5/0

تبديل آمونياك به نيترات – تبديل نيترات به نيتروژن هوا

24- چنانچه تراكم جمعيت پرندگان يك جنگل 180 پرنده در هر كيلومتر مربع باشد و مساحت اين جنگل 600 كيلومتر مربع باشد تعداد كل پرندگان اين جنگل چقدر است؟(با فرمول و انجام محاسبات) 75/0

25- شكل زير طرح ساده اي از يك باكتري را نشان مي دهد : (شكل باكتري ص101) 1

نام بخش هاي شماره گذاري شده را بنويسيد. – كدام بخش يا بخش ها در همه ي انواع باكتري ها وجود دارد؟

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390ساعت 16:0  توسط ایمان قیاسی | 

۱- صحيح يا غلط بودن هر يك از سوالات زير را مشخص نماييد.5/1 نمره
الف- بيشترين مقدار فتوسنتز در سلولهاي برگ انجام مي گيرد.
ب- كمبود سديم سبب راشيتيسم مي شود.
ج- گروه خوني AB داراي آنتي ژنA و B مي باشد.
د- دومين حلقه در زنجيره غذايي يك گياهخوار است.
ه- ويروسها ساده ترين موجودات با ساختار سلولي هستتند.
و- اولين خط دفاعي بدن گلبولهاي سفيد هستند
 
2-منا سب ترين گزينه را انتخاب نماييد:5/1 نمره
الف- پروتئين سازي توسط كدام اندامك انجام مي گيرد؟
1- ليزوزوم 2- ميتوكندري 3- گلژي 4- ريبوزوم
ب- فرآورده هاي فتوسنتزي عبارتند از:
1- اكسيژن و دي اكسيد كربن 2- آب و اكسيژن 3- گلوكز و اكسيژن 4- آب و دي اكسيد كربن
ج- كداميك براي انعقاد خون لازم است؟
1- ويتامين  -2Aكلسيم 3- آهن 4- ويتامين B
د- كدام هيدرات كربن يك پلي سا كاريد محسوب مي شود؟
1- فروكتوز 2- گلوكز 3- ساكارز 4- گليكوژن
ه- كدام يك فقط با ميكروسكپ الكتروني ديده مي شود؟
1-سلول گياهي 2- ويروس 3- باكتري 4- سلول جانوري
و- خرگوش در كدام حلقه از زنجيره غذايي قرار مي گيرد؟
1-اول 2- دوم 3- سوم 4- تفاوتي نمي كند.
 
3-جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.5/1 نمره
الف- يكي از عناصر كم مصرف بدن عنصر……….است كه براي ساختن هورمون تيروكسين لازم مي باشد.
ب- از هر سلول مادر در تقسيم ميتوز تعداد…………سلول ايجاد مي شود.
ج- در ساختار كروماتين ملكولهاي…………و ………..وجود دارد.
د- آزاد كردن انرژي مواد توسط اندامك …………….انجام ميگيرد.
ه- ويروس هپاتيت به سلولهاي ………….انسان آسيب مي رساند.

4- علوم زيستي چيست؟5/0
5- دو وظيفه ديواره سلولي چيست؟5/0
6- دلايل فرسايش خاك چيست؟ (دو مورد)5/0
7- تفاوت اپيدرم را با سلول نگهبان روزنه بنويسيد. 5/0
8- الف- كدام گروه خوني داراي هر دو آنتي كر A و B در سرم خون است؟ 5/0
ب- كدام گروه خوني داراي هر دو آنتي ژن A و B مي باشد؟
9-نوع و نحوه ي قرار گرفتن بازهاي آلي در دو رشته ي متقا بل يك مولكول DNA چگونه است؟1
10- هر يك از بيماريهاي زير مربوط به كمبود كدام ماده يا ويتامين است؟ 1
الف- كواشيوركور ب- گواتر ج- بري بري د- گزروفتا لمي
11-زنجيره غذايي چيست؟ چرا بيشتر روابط غذايي موجودات زنده بصورت شبكه غذايي مي باشد ؟ 1
12-هر يك از صفات نامبرده محيطي هستند يا وراثتي ؟يا تحت تاثير هر دو؟ 1
الف- گروه خوني ب- رنگ پوست ج- اندازه قد د- نحوه ي تكلم
13-با توجه به شكل مقابل پاسخ دهيد: 1
الف- نوع تقسيم چيست؟
ب- تعداد كروموزومها در طي تقسيم چه تغييري يافته است؟
ج- اين تقسيم در فرد نر است يا ماده؟ چرا؟
14- اكوسيستم چيست؟ يك مثال بزنيد. 1
15-هر يك از بيماريهاي ويروسي نامبرده به كدام بخش از بدن آسيب مي رساند؟ 1
الف- اوريون ب- فلج اطفال ج- ايدز د- سرما خوردگي
16-طرح زير چرخه ي نيتروژن را نشان ميدهد. شماره هاي 1 تا 4 هر يك بيانگر كدام گروه از باكتري هاي خاك هستند؟ نام ببريد. 1
17-نحوه ي توليد مثل باكتري ها را نوشته ,چرا معمولا" تعداد باكتريها از حد معيني بيشتر نمي شود؟ 1
18-نحوه ي تغذيه باكتري هاي ساپروفيت و باكتري هاي انگل چگونه است؟ 1
19-الف- شرايط لازم براي پوسيدگي كدامند؟( 4مورد) 5/1
ب- به چه دليل هنگام تهيه كود گياهي ,كمي آهك به آن اضافه مي كنند؟
20- الف- تراكم جمعيت را تعريف كنيد. 5/1
ب- عوامل موثر بر تغيير جمعيت را نام ببريد. (4 مورد)

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390ساعت 15:58  توسط ایمان قیاسی | 
 

1-آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟ اگر مقداری آب لیمو را روی سفیده ی تخم مرغ و شیر بریزیم چه می شود؟

2-گاو جانداری 60 کروموزومی است ، اگر در سلول های پوست گاو تقسیم میتوز صورت گیرد به سوالات پاسخ دهید:

تعداد کروموزوم ها در هر یک از سلول های دختر حاصل؟- تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ی سوم میتوز؟ – تعداد کروماتید ها در سلول در مرحله ی اول تقسیم؟ – تعداد سلول های حاصل از سه بار تقسیم میتوز؟

3-از ویژگی هایی که برگ را برای فتوسنتز مناسب می سازد چهار مورد را نام ببرید.

4-برای هر کدام یک نقش بنویسید: تیروکسین – کلسیم – اسید آسکوربیک – آهن

5-از گلوتامات مونوسدیم و سیکلامات ها در چه مواردی استفاده می شود و زیان استفاده از هر یک چیست؟

6-اسب 64 کروموزوم و الاغ 62 کروموزوم دارد ، تعداد کروموزوم های بچه قاطری که از جفت گیری آن ها به وجود می آید را محاسبه کنید.

7-برای تعین گروه خونی خود فقط سرم ضدB در اختیار دارید و خون شما با آن لخته شده است ، خون شما از چه گروه یا گروه هایی باید باشد؟ کدام گروه خونی دهنده ی عمومی و کدام گیرنده ی عمومی است؟

8-اگر در یک رشته مولکول DNA باز آلی G برابر 16 درصد و در رشته ی دیگر همان مولکول باز آلی G برابر24 درصد باشد ، چند درصد این مولکول باز آلی A خواهد بود؟(جواب با محاسبه)

9-اکوسیستم و هرم تعداد را تعریف کنید.

10-DNA دستور ساخته شدن چه موادی را صادر می کند و چگونه پیام هایش به سیتوپلاسم می رسد؟ لقاح چیست و نتیجه ی آن ایجاد چه سلولی است؟

11-پوسیدگی چیست؟ سه عامل مهم که در آن نقش دارند کدامند؟

12-چهار روش برای نگهداری غذاها نام ببرید.

13-به سوالات پاسخ دهید: نام باکتری های تبدیل کننده ی آمونیاک به نیترات؟ - نام باکتری های تبدیل کننده ی نیترات به نیتروژن هوا ؟ - نام عمل تبدیل نیتروژن هوا به پروتئین ؟ - نام عمل تبدیل دی اکسید کربن هوا به ترکیبات کربن دار در گیاهان؟

14-توالی را تعریف کرده و مثالی برای آن ذکر کنید. بازده تبدیل انرژی چیست و حداکثر چقدر است؟

15-اگر در جمعیتی بیست میلیون نفری نسبت رشد سه درصد باشد ، چه تعداد بر افراد جمعیت پس از یک سال افزوده خواهد شد؟ ( بامحاسبه) – اگر تراکم نوعی پرنده در جنگل 200 پرنده در هر کیلومتر مربع و مساحت این جنگل 400 کیلومتر مربع باشد ، تعداد کل پرندگان جنگل چقدر خواهد بود؟(بافرمول)

16-دو مورد از مشکلات ناشی از جمعیت زیاد و دو مورد از راه های آلودگی آب ها را بنویسید.

17-چگونگی دفاع بدن در مقابله با ویروس ها را به اختصار توضیح دهید.

18-دو گروه اصلی گلبول های سفید را نام برده و نقش هر یک را بنویسید.

19-اگر یک باکتری هر 20 دقیقه یک بار تقسیم شود پس از دو ساعت از سه باکتری چند باکتری حاصل می شود؟(بامحاسبه) تفاوت باکتری ساپروفیت با انگل چیست؟

20-نام قسمت های خواسته شده در شکل مقابل را بنویسید.(شکل باکتری رسم شده بوده است.)

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390ساعت 15:57  توسط ایمان قیاسی | 

1.نظريه خلق الساعه را چه كسي باطل كرد؟

الف)ارسطو          ب)پاستور          ج)ردي          د)ون هلمونت

2.علو زيستي پايه اي به منظور شناخت قوانين حاكم بر پديده هاي ...........صورت ميگيرد.

3.مرحله ي پنجم روش علمي تفسير يافته ها است .     ص        غ

4.روش علمي چيست؟

5.نام كتابي كه ردي بعد از آزمايشات مكرر جمع آوري كرد چيست؟

                            ****************

1.نقش ميتوكندري در سلول چيست؟

الف)پروتئين سازي           ب)آزادكردن انرژي          ج)ترشح مواد به خارج          د)ذخيره مواد مختلف

2.كدام يك از اندامك هاي زير داراي دو عدد غشاء هستند؟

الف)واكوئل         ب)ريبوزوم          ج)ميتوكندري         د)ليزوزوم

3.گروهي از سلول ها كه هماهنگ با يك ديگر وظيفه ي خاصي در بدن انجام مي دهند ...................را تشكيل مي دهند.

الف)بافت         ب)اندام         ج)دستگاه         د)اندامك

4.سيتوپلاسم بخشي از سلول است كه تركيب اصلي آن.........و...................هستند.

5.رشد بدن ما بيشتر حاصل............است.

6.بدن يك موجود زنده پرسلولي از چند ............تشكيل شده است.

7.در بدن ما تقسيم سلولي در هنگام نياز به آن متوقف مي شود.     ص         غ

8.تقسيم هسته سلمل به دو هسته ي همانند ميوز نام دارد.    ص      غ

9.DNAفعاليت هاي سلول را در كنترل دارد.   ص          غ

10.تفاوت موجودات زنده با غير زنده را توضيح دهيد.

11.سلول از چه قسمتهايي تشكيل شده است؟

12.چه كسي و چگونه سلول را كشف كرد ؟

13.كروماتين چيست؟

14.تومور چيست؟انواع آن را نام ببريد.

15.دستگاه چيست؟

                          ****************

1.كوچكترين واحد سازنده ماده چه نام دارد؟

الف)مولكول        ب)اتم          ج)عنصر          د)هسته

2.مقدار آب موجود در بدن موجودات زنده در چه محدوده اي است؟

الف)65تا95        ب)80تا95          ج)85تا90           د)65تا90

3.اتم هابه هم مي پيوندندو.................را به وجود مي آورند.

4.مهم ترين ماده معدني موجود در طبيعت وبدن موجودات زنده...........است.

5.معروف ترين منوساكاريد ساكارز است.             ص         غ

6.در ساختار هيدرات هاي كربن،هيدروژن،اكسيژن ونيتروژن به كار ميرود.                 ص             غ

7.انواع قندها را نام ببريد.

8.آنزيم چيست؟

9.چه شرايطي بايد فراهم شود تا آنزيم ها بتوانند فعاليت كنند؟

10.چربي ها در بدن چه نقشي دارند؟

                         ****************

1.كليه جانوران غذا و انرژي مورد نياز خود رااز...............بدست مي آورند.

2.مواد خام مصرفي در فتوسنتز به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟

الف)اكسيژن-هيدرات هاي كربن    ج)دي اكسيد كربن-هيدراتهاي كربن          

ب)دي اكسيد كربن-آب                 د)اكسيژن-آب  

3.ماده ي سبز موجود درگياهان.............نام دارد.

4.بيشترين عمل فتوسنتز را.................انجام مي دهد.

5.به لايه ي كوتيني روي روپوست كوتيكول مي گويند.    ص          غ

6.گلوكزبه سختي درآب حل مي شود.         ص         غ

7.آوند چيست؟انواع آن را نام ببريد.

8.چرا استفاده بيش ازحد كود هاي آلي براي بدن ومحيط زيان آوراست؟

9.چرا گلوكزدربرگ ذخيره نمي شود؟

10.چه ويژگي هايي برگ را براي عمل فتوسنتزمناسب مي سازد؟

                               ************

1.مصرف كدام يك ازمواد زير ازبيماري شب كوري جلوگيري مي كند؟

الف)كاروتن          ب)سلولز          ج)ويتامين          د)تيامين

2.يكي از رايج ترين بيماري ها ي حاصل ازسوء تغذيه دركشورها ي فقير...................است.

الف)كمبود پروتئين           ب)كواشيوكور          ج)گواتر          د)موارد 1و2

3.بيماري گواتر براثرچه ماده اي ايجاد مي شود؟

الف)يد          ب)ويتامينc          ج)نياسين          د)تيامين

4.ويتامينB3 بيماري...............را ايجاد مي كند.

الف)گواتر          ب)پلاتر          ج)زخم شدن اطراف دهان       

د)فشارخون بالا

5.براي سخت شدن استخوان ها درسنين كودكي ازچه چيزي استفاده

مي كنند؟

الف)ويتامينB2        ب)سديم        ج)آهن         د)تركيبات كلسيم دار

6.كمبود ويتامينA منجربه بيماري...............مي شود.

7.علت متورم شدن ماهيچه ها دربيماري كواشيوكورنفوذ..........به درون...................است.

8.چربي هاي جانوري در دماي معمولي مايع اند.    ص      غ

9.چربي ها باعث كم شدن انرژي مي شوند.      ص          غ

10.ويتامين ها به چند گروه تقسيم مي شوند؟

11.ازغده تيروئيد چه هورموني ترشح مي شود؟

12.انواع ويتامينB رانام ببريد.

13.چرا رنگ خون قرمز است؟

14.آيا به جزفقر مادي،كم اطلاعي وكم سوادي هم دربروزسوء تغذيه

موثراست؟

15.براي كسي كه مي خواهد ازبيماري هاي قلبي دوري كند كدام غذاها

توصيه مي شود؟

16.گرزوفتالمي چگونه بوجود مي آيد؟

17.انواع مواد معدني موجود دربدن را نام ببريد.

18.آب ازچه راه هايي وارد وازچه راه هايي ازبدن خارج مي شود؟

19.تغذيه به چه منظورانجام مي گيرد؟

20.ساختارديواره سلولي را بنويسيد.

                           ***************

1.شخصي داراي گروه خونيB است.درصورتي كه اين فرد نيازبه خون

داشته باشد باتزريق خوني با كدام گروه خوني مشكل بوجود نمي آيد؟

الف)O          ب)AB          ج)B           د)A

2.اگرخون فردي فقط با سرم ضدB لخته شود گروه خوني او....... است.

3.هدف ازتقسيم ميوزبوجود آمدن سلول هاي..........و.............است.

4.تقسيم ميوزدراندام هاي جنسي صورت مي گيرد.    ص        غ

5.به چه دليل فرد درانتقال خون نا آشنا مي ميرد؟

6.چرا گروه هاي خوني مختلفي درانسان ها وجود دارد؟

7.ارتباط بين نسل ها راچه چيزي برقرارمي كند؟

8.هرنوكلوئتيد ازچه قسمت هايي تشكيل شده است؟

9.همانند سازي مولكولDNA چگونه صورت مي گيرد؟

10.ژن چيست؟

11.اساس انواع گروه هاي خوني چيست؟

12.هنگام انتقال خون ازفردAB به فردO چه اتفاقي مي افتد؟

13.دو ويژگي اثر انگشت كه ان رابراي كار پليس آسان مي كند

كدامند؟

14.غده هيپوفيز دركدام قسمت بدن قراردارد؟

15.براي بهبود كمي وكيفي محصولات زراعي ودامي دانشمندان چه

مي كنند؟

                           **************         

1.پله دوم هرم انرژي را كدام گزينه پوشش مي دهد؟

الف)گياهان سبز          ب)جانورگياهخوار          ج)جانورگوشت خوار           د)هيچكدام

2.كل موجودات زنده درروي كره زمين به دو دسته تقسيم مي شود.

ص            غ

3.به مجموع چند زنجيزه غذايي..................مي گويند.

4.پوسيدگي را تعريف كنيد.

5.جانوران مردار خوارچه نقشي درپوسيدگي دارند؟

6.علت گرم شدن مواد در هنگام پوسيدگي چيست؟

7.انواع زباله را فقط نام ببريد؟

8.چرا جسد ماموت ها در سيبري پوسيده نشده است؟

9.سه عامل مهم در پويسدگي را نام ببريد؟

10.اولين مرحله پوسيدگي چگونه انجام مي گيرد؟    

+ نوشته شده در  شنبه بیستم فروردین 1390ساعت 20:47  توسط ایمان قیاسی | 

آدمي به علت ................... گاهي به خرافات و، جادوگري و حدس و گمان روي آروده است.

تفكر علمي چيست؟

اگر براي يافتن پاسخ سؤالهايمان ار ............................. و ........................... استفاده كنيم ، آنگاه به تفكر علمي نزديك شده ايم.

 

يك محقق داراي چه ويژگي هايي است؟

براي كاستن از خطاهاي اندام حسي ، يك محقق چه مي كند؟

روش علمي چيست؟

    قبل از مرحله‌ي فرضيه سازي به ترتيب در روش علمي ، چه مراحلي طي شده است؟

آيا محققان هميشه كارهاي خود را از صفر ( تعريف مسئله) شروع مي كنند؟ چرا؟

پژوهشگران براي جمع آوري اطلاعات در بيشتر موارد دست به ....................... و ........................... مي زنند.

فرضيه چيست؟

چرا محققان آزمايش هاي خود را تكرار مي كنند؟

اين تكرار آزمايش جزء‌كدام مرحله از روش علمي است؟

خلق الساعه چيست؟

   آزمايش آقاي ون هلمونت در رابطه با خلق الساعه ، چه بود؟

اشتباه آقاي ون هلمونت در بررسي خلق الساعه چه بود؟

دانشمندان پس از ون هلمونت از كارهاي او چه نتايجي گرفتند؟

ويژگي هاي يك آزمايش كنترل شده كدامند؟

كنترل يك آزمايش چه فايده اي دارد؟

چرا هنگام انجام آزمايش ،بايد همه ي متغيرها به جز يكي از آنها که مورد آزمايش است ثابت باشد ؟

طرح مسئله ي آقاي ردي چه بود؟

آقاي ردي در مرحله‌ي جمع آوري اطلاعات ، چه كارهايي انجام داد؟

فرضيه ي آقاي ردي چه بود؟

آزمايش كنترل شده‌ي آقاي ردي چه بود؟

آقاي ردي از آزمايشات ( آزمايش كنترل شده) خود چه نتيجه اي گرفت؟

آقاي ردي در مرحله‌ي انتشار ، چه كاري اناجم داد؟

علوم زيستي چيست؟

دانش علوم زيستي چيست؟

شاخه هاي اصلي علوم زيستي كدامند؟ هر كدام به چه منظور صورت مي گيرند؟

كداميك از شاخه هاي علوم زيستي به ديگري وابسته است؟ چرا؟

آيا مي توان با روش علمي به همه ي پرسش هاي آدمي پاسخ داد؟ چرا؟

دو علمي كه بيشترين تأثير و كاربرد را در علوم زيستي دارند كدامند؟

 

 


به ترتيب در روش علمي بعد از مرحله فرضيه سازي دو مرحله بعد كدامند ؟

      از ويژگي هاي دانشمندان و محققان دو مورد را بنويسيد .

   هر يك از اصطلاحات زير را تعريف كنيد .

علوم زيستي :

علوم زيستي پايه اي :

فرضيه

تفكر علمي

     جاهاي خالي را با عبارات مناسب پر كنيد .

    وقتي براي همه پاسخ هايي كه مي دهيم دليل كافي داشته باشيم آنگاه به ----------- نزديك شده ايم .

حدس و گماني كه بر پايه اطلاعات قبلي درباره علت پديده اي زده مي شود --------- مي نامند .

استفاده انسان از پديده هاي زيستی براي زندگي بهتر هدف --------------------- مي باشد .

ابزار دقيق اندازه گيري به كمك ------------------ محققان مي آيند .

مرحله پنجم از روش علمي  ------------ مي باشد .

      هر سلول از سه جزء اصلي ................... و .................... و ................... ساخته شده است .

      علوم زيستي .................. براي استفاده انسان از پديده هاي زيستي به منظور زندگي بهتر فعاليت دارد .

آدمي به علت  ------------ به خرافات ، جادوگري و حدس و گمان روي آورده است .

مراحل روش علمي عبارتند از :

       تعريف مسئله ç -------- ç فرضيه سازي ç -------- ç  ثبت يافته ها    ç تفسير و نتيجه گيري ç    انتشار گزارش

آزمايش كنترل شده آزمايشي است كه در آن -----------------------------------

      پژوهش هاي علوم زيستي كاربردي به چه منظور انجام مي شوند ؟

نظريه سلولي به چه مواردي اشاره مي كند ؟ (دو مورد)

روش علمي را تعريف كنيد .

در مراحل روش علمي بعد از جمع آوري اطلاعات چه مرحله اي  قرار دارد ؟

چرا براي يافتن پاسخ همه پرسش ها ، نمي توان از روش علمي استفاده كرد ؟

جاهاي خالي را با كلمه مناسب پر كنيد :

از خطاهاي حس بينايي دو مورد را بنويسيد .

پژوهش هاي علوم زيستي پايه اي به چه منظور صورت مي گيرند ؟

طرح مسئله آقاي ردي چه بود ؟

دو علمي را كه بيشترين اهميت و كاربرد را در علوم زيستي دارند نام ببريد  .

چرا نمي توان پاسخ همه پرسش ها را از طريق روش علمي به دست آورد ؟

كنترل آزمايش چه فايده اي دارد ؟

   چرا محققان نتايج كارهاي خود را منتشر مي كنند ؟

پاسخ دهيد كه : الف ) ويژگي هاي آزمايش كنترل شده كدامند ؟

ب ) آقاي ردي از آزمايش كنترل شده خود چه نتيجه اي گرفت ؟

ج ) پنجمين مرحله از مراحل پلكان مانند روش علمي كدام است ؟

آزمايش كنترل شده در ازمايش ردي چه بود ؟

   علوم زيستي كاربردي را تعريف كنيد .

يك مثال براي خطاي لامسه بنويسيد .

اگر غلظت كربن دي اكسيد محيط از 1/0 % بيشتر باشد ، شدت فتوسنتز كاهش مي يابد . چگونه اين موضوع را آزمايش مي كنيد ؟

در آزمايش هاي آقاي ردي :

هدف از تكرار آزمايش ها چه بود ؟

آزمايش كنترلي او را بنويسيد .

پژوهش هاي علوم زيستي پايه اي به چه منظور صورت مي گيرند ؟ مثال بزنيد .

نوشتن كتاب آزمايشهايي درباره پيدايش حشرات توسط آقاي ردي بيانگر كدام مرحله در روش علمي است ؟

براي خطاي بينايي يك مثال بزنيد .

يكي از نقص هاي آزمايش ون هلمونت در رابطه با نظريه خلق الساعه چه بود ؟

نظريه توليد خود بخودي (خلق الساعه )چه چيزي را بيان مي كند ؟

چرا معمولا محققان كار خود را از صفر شروع نمي كنند ؟

پنهان كردن گوشت زير خاك توسط ردي و تكرار آزمايش كداميك از مراحل روش علمي را نشان مي دهد ؟

چرا بايد پژوهشگر سعي كند همه عواملي را كه بر نتيجه آزمايش اثر مي گذارند كنترل كند ؟

   يك راه غلبه بر خطاها و محدوديت حواس آدمي را ذكر كنيد .

بعد از اينكه حدس و گمان ما درباره اطلاعات بدست آمده اثبات شد ، آنگاه به كداميك از جواب هاي زير رسيده ايم؟ 

نظريه¨        قانون   ¨      فرضيه  ¨       تصورات¨

كداميك از افراد زير نظريه خلق الساعه را به طور كامل رد كرد ؟

ون هلمونت ¨    فرانچسكو ردي ¨    ارسطو¨   لويي پاستور¨

در كارهاي آقاي ردي مراحل اول و دوم روش علمي را مشخص كنيد .

 


1.     يك مثال از خطاي شنوايي و يك مثال از خطاي بينايي بنويسيد.

2.     روش علمي حل مسايل چيست؟

3.     مراحل مختلف روش علمی را به ترتيب نام ببرید.

4.     در روش علمي ، پس از مرحله ي فرضيه سازي كدام مرحله قرار دارد؟

5.     هدف از تعریف مسئله در روش علمی چیست؟

6.     چرا محققان معمولا كار خود را از صفر شروع نمي كنند؟

7.     فرضيه چيست؟

8.     در علوم تجربي چگونه يك فرضيه تأييد يا رد مي شود؟

9.     هدف از تکرار آزمایش در روش علمی چیست؟

10. نظريه خلق الساعه چيست ؟يك مثال بياوريد؟

11. کدام دانشمندان نظریه خلق الساعه را پذیرفتند؟

12. کدام دانشمندان نظریه خلق الساعه را رد کردند؟

13. آزمایشی که ون هلمونت در مورد نظریه خلق الساعه انجام داد چه بود؟

14. یکی از نقص های کار ون هلمونت را بنویسید؟

15. دو درس مهمي كه دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟

16. آزمايش ساده اي در مورد نظريه خلق الساعه بنويسيد؟
آزمايش كنترل شده را تعريف كنيد؟
- ردي براي بررسي علت فاسد شدن گوشت چه فرضيه اي را ارائه داد و چگونه اين فرضيه را آزمايش كرد؟

17. فرانچسكو ردي از آزمايش هاي خود چه نتيجه اي گرفت؟

18. آزمايش هاي كنترلي ردي را بيان كنيد ؟

19. در آزمايش ها ردي مراحل اول و دوم روش علمي را بنويسيد؟

20. فرضيه ردي در مورد پيدايش مگس ها را بنويسيد؟

21. علوم زيستي چيست؟

22. دو گروه اصلي علوم زيستي را بنويسيد؟

23. پژوهش هاي علوم زيستي كاربردي به چه منظور انجام مي شوند؟

24. پژوهشهاي علوم زيستي پایه ای به چه منظور استفاده مي شود؟

25. آيا مي توان پاسخ همه ي پرسش هاي آدمي را با استفاده از روش علمي به دست آورد؟ چرا؟

26. روش علمي براي چه موضوعاتي به كار مي رود؟

27. چند سال قبل در يكي از رودخانه هاي شمال تعداد زيادي ماهي تلف شدند،دو فرضيه در مورد علت مرگ ماهي ها بنويسيد؟

28. چرا هنگام انجام آزمايش ،بايد همه ي متغيرها به جز يكي از آنها که مورد آزمايش است ثابت باشد


 

آزمايش كنترل شده را تعريف كنيد؟

آزمايش ساده اي مورد نظريه خلق ا لساعه(پيدايش خود به خودي موجودات زنده )بنويسيد؟

روش علمي براي چه موضوعاتي به كار مي رود؟

فرضيه را تعريف كنيد در علوم تجربي چگونه يك فرضيه تأييد يا رد مي شود؟

فرانچسكو ردي از آزمايش هاي خود چه نتيجه اي گرفت؟

زيست شناسي چگونه علمي است؟

چند سال قبل در يكي از رودخانه هاي شمال تعداد زيادي ماهي تلف شدند،دو فرضيه در مورد علت مرگ ماهيها بنويسيد؟

آزمايش هاي كنترلي ردي را بيان كنيد ؟

علوم زيستي را تعريف كنيد و دو گروه اصلي آن را بنويسيد؟

دو درس مهمي كه دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟

روش علمي را تعريف كنيد و مراحل آن را بنويسيد؟

هنگام انجام آزمايش ،بايد همه ي متغييرها به جز يكي از مورد آزمايش است ،ثابت باشد،اين كار چه لزومي دارد؟

نظريه خلق الساعه چيست ؟يك مثال بياوريد؟

شش مرحله از مراحل روش علمي را به ترتيب بنويسيد؟

در روش علمي پس از فرضيه سازي كدام مرحله قرار دارد؟

يك مثال از خطاي شنوايي و يك مثال از خطاي بينايي را بنويسيد؟

پژوهشهاي علوم زيستي كاربردي به چه منظور استفاده مي شود؟

چرا محققان معمولاًًكار خود را از صفر شروع نمي كنند؟

چرا نمي توان پاسخ همه ي پرسشها را با روش علمي بدست آورد؟

در آزمايش ها ردي مراحل اول و دوم روش علمي را بنويسيد؟

فرضيه ردي در مورد پيدايش مگسها را بنويسيد؟

چه موقع آدمي به خرافات ،جادوگري و حدس و گمان روي مي آورد؟

چه موقع به تفکر علمي نزديک مي شويم ؟

آيا شک کردن در مسائل علمي لازم است؟در اين مورد عوامل کمک کننده به محققان چيست ؟ مثال بزنيد.

محققان براي حل مسائل علمي از چه روشي استفاده مي کنند ؟اين روش چند مرحله دارد؟ به ترتيب نام ببريد؟

مرحله قبل و بعد از آزمايش فرضيه را بنويسيد؟

مرحله 2و 5و7 روش علمي را بنويسيد؟

فرضيه را تعريف کنيد؟ و يک مرحله قبل از آن و دو مرحله بعد از آن را بنويسيد؟

آيا محققان همه مراحل علمي را قدم به قدم مي پيمايند ؟چرا؟

براي اولين بار نظريه خلق الساعه توسط چه کسي مطرح شد ؟نظريه را ذکر کنيد.

دو دانشمند نام ببريد که با آزمايشات خود نظريه خلق الساعه را تائيد کردند.

آزمايش ون هلمونت در مورد نظريه خلق الساعه چه بود؟

دو درس مهم که دانشمندان از آزمايش ون هلمونت گرفتند را بنويسيد.

يکي از نقص هاي آزمايش ون هلمونت چه بود؟

کدام دانشمند با آزمايشات خود نظريه خلق الساعه را رد کرد.

نام کتابي که تحقيقات ردي در آن ثبت شده چيست ؟

چرا محققان معمولا کار خود را از صفر شروع نمي کنند؟

کاربرد روش علمي پيرامون چه موضوعاتي است؟

علوم مکمل علوم زيستي را نام ببريد.

چرا آدمي براي شناخت محيط اطرافش بايد از ابزار استفاده کند؟

چرا بايد در روش علمي مسئله به روشني تعريف شود؟

فرضيه و نظريه(تئوري)چه تفاوتي با هم دارند؟

در طراحي آزمايش ،چه نکاتي بايد در نظر گرفته شود؟

ويژگي هاي يک مشاهده خوب کدام است؟

وجه تمايز آزمايش ردي،با آزمايش ديگر پژوهشگران (مثلا ون هلمونت )چه بود؟


 


      مهم ترين تفاوت موجودات زنده و غير زنده چيست؟

موجودات زنده از لحاظ تعداد سلول چند دسته اند؟

     از نظریات کدام دانشمندان در بیان نظریه سلولی استفاده شد؟ هر کدام از آنها به چه نتایجی دست یافتند؟

سه اصل نظريه سلولي را بنويسيد؟

سلول را تعریف کنید؟

سه بخش اساسی سلول را نام ببرید.

کدام بخش سلول نقش اساسی در زندگی سلول دارد؟

     نقش غشای سلولی چیست؟

      غشاء خاصيت نفوذپذيري انتخابيرا تعریف کرده و بنویسید مربوط به کدام بخش سلول است؟

چگونه يك سلول، سلولهاي مجاور خود و مواد موجود در محيط را شناسايي مي كند؟

   دیواره سلولی در چه سلولهایی وجود دارد؟

چرا بسیاری از بخشهای گیاهان نسبت به جانوران محکمتر است؟

چرا بسیاری از مولکولها از دیواره سلولی عبور می کنند؟

از وظايف ديواره سلول در گياهان 3مورد را ذكر كنيد؟

فرق ديوارة سلولي و غشاي پلاسمايي را بنويسيد؟

ترکیب اصلی سیتوپلاسم چیست؟

واکنشهای زیستی سلول در کدام بخش آن صورت می گیرد؟

منظور از اسكلت سلولي چيست؟

چه بخشي از سلول سبب  استحكام بخشيدن به سلول است؟

اندامك هاي سلولي كه به ترتيب نقش آنها آزادسازي انرژي و پروتئين سازي است را نام ببريد؟

براي هر يك از ساختارهاي زير حداقل يك وظيفه را ذكر كنيد.

الف‌ـ ميتوكندري           ب ـ ريبوزم                   ج‌- ديواره سلولي            د‌- كلروپلاست

نقش واكوئل و ليزوزم را در سلول بنويسيد؟

هر يك از اعمال بر عهده كدام بخش سلول است؟

الف‌ـ ترشح مواد به خارج از سلول            ب‌- آزاد كردن انرژي مواد  

ج‌- انجام فتوسنتز و غذاسازي                 د- ساختن پروتئين          

 ه‌- شناسايي سلولهاي مجاور    

مادة قرمز رنگ در كداميك از اندامك هاي چغندر قرمز وجود دارد و اين ماده رنگي در چه صورتي از سلولهاي چغندر قرمز خارج مي شود؟

چرا سبزیجات خام یا نیمه پز نسبت به سبزیجات پخته شده مواد غذایی بیشتری دارند؟

آب و مواد غذایی در کدام بخش از سلولهای پرتقال ذخیره می شود؟

وظايف شبكة آندوپلاسمي در سلول چيست؟

چرا بيشتر ريبوزم هايّّ روي شبكه آندوپلاسمي چسبيده‌اند؟

دو تفاوت ميان سلول جانوري و گياهي را بنويسيد؟

کدام یک از اندامک های سلول غشای دو لایه دارند؟

کدام یک از اندامک های سلول غشای تک لایه دارند؟

بزرگترین اندامک سلولی چه نام دارد؟

کروماتین چیست؟

ماده اصلي كروماتين چه نام دارد؟

DNA‌مخفف ................................................................ می باشد.

نقش DNA  چیست؟

38)   در ساختار كروماتين چه موادي شركت دارند؟

هسته از چه بخشهايي ساخته شده است، فقط نام ببريد؟(4مورد)

40)   نقش هستک را بنویسید؟

رشته كروماتين در چه زمانی و با چه تغييراتي به كروموزم تبديل مي شود؟

با رسم یک شکل تفاوت کروماتین و کرووزوم را از لحاظ ساختار فیزیکی نشان دهید؟

تفاوت کروموزوم و کروماتین از لحاظ ساختار شیمیایی چیست؟

آيا تعداد كروموزوم‌هاي سلولها عصبي انسان با سلول پوست انسان برابر است؟

نحوه درست کردن کارت کروموزومی را توضیح دهید.

كروموزم و سانترومر را تعريف كنيد؟

محل اتصال دو كروماتيد يك كروموزم چه نام دارد؟

شكل يك كروموزم را رسم و بخش‌هاي مختلف آنرا نامگذاري كنيد؟

تفاوت کروموزومهای زن و مرد چیست؟

چه تفاوتی بین سلولهای موجود در پیکر موجود پر سلولی وجود دارد؟

هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کرده و مثال بزنید؟

- بافت                - اندام                        - دستگاه

با توجه به نمودار زیر بگوئید زنده بودن از کدام سطح شروع می شود؟

اجزای اتم ---- اتم---- مولکول---- اندامک---- سلول---- بافت----اندام---- دستگاه---- فرد

   تقسيم هسته سلول را چه مي نامند؟

ميتوز را تعريف كنيد؟

مراحل تقسیم میتوز را با رسم شکل نشان دهید.

سلولي داراي 6 جفت كروموزم است اگر اين سلول تقسيم ميتوز را انجام دهد.

الف‌- چند سلول بوجود مي آيد     ب‌- هر يك از سلوهاي حاصل چند عدد كروموزم خواهند داشت؟

رشد بدن ما بیشتر در نتیجه چیست؟

چه زمانی تقسیم سلولی در بدن ما متوقف می شود؟

تقسیم سلولها در بدن ما چگونه متوقف می شود؟

نتيجه از كار افتادن فرايندهاي كنترل كننده تقسيم سلولي چيست؟

تومور را تعريف كنيد؟

انواع تومور را نام برده و يك تفاوت آنها را بنويسيد؟

کلمه سرطان به چه معنی است؟

با رسم یک شکل تومور بدخیم را با تومور خوش خیم مقایسه کنید.

چند مورد از عوامل بروز سرطان را بیان کنید.


 

مهمترين تفاوت موجودات زنده و غير زنده چيست؟

آيا غشاء خاصيت نفوذپذيري انتخابي دارد؟

يك نقش ديواره سلولي را بنويسيد؟

چه بخشي از سلول سبب  استحكام بخشيدن به سلول است؟

اندامكهاي سلولي كه به ترتيب نقش آنها آزادسازي انرژي و پروتئين سازي است را نام ببريد؟

مادة اصلي كروماتين چه نام دارد؟

آيا تعداد كروموزوم‌هاي سلولها عصبي انسان با سلول پوست انسان برابر است؟

تقسيم هسته سلول را چه مي نامند؟

نتيجه از كار افتادن فرايندهاي كنترل كننده تقسيم سلولي چيست؟

كروموزوم، تومور، اندام و سانترومر را تعريف كنيد؟

 

براي هر يك از ساختارهاي زير حداقل يك وظيفه را ذكر كنيد.

الف‌ـ ميتوكندري     ب ـ ريبوزوم     ج‌- ديوارة سلولي        د‌- كلروپلاست

چرا بيشتر ريبوزومهاي روي شبكة آندوپلاسمي چسبيده‌اند؟

در ساختار كروماتين چه موادي شركت دارند؟

سه اصل نظريه سلولي را بنويسيد؟

چگونه يك سلول، سلولهاي مجاور خود و مواد موجود در محيط را شناسايي مي كند؟

مادة قرمز رنگ در كداميك از اندامكهاي چغندر قرمز وجود دارد و اين ماده رنگي در چه صورتي از سلولهاي چغندر قرمز خارج مي شود؟

هسته از چه بخشهايي ساخته شده است، فقط نام ببريد؟(4مورد)

اندام چيست؟(با ذكر دو مثال)

نقش واكوئل و ليزوزم را در سلول بنويسيد؟

فرق ديوارة سلولي و غشاي پلاسمايي را بنويسيد؟

 هر يك از اعمال بر عهدة كدام بخش سلول است؟

الف‌ـ ترشح مواد به خارج از سلول      ب‌- آزاد كردن انرژي مواد

انجام فتوسنتز و غذاسازي        د- ساختن پروتئين

انواع تومور را نام برده و يك تفاوت آنها را بنويسيد؟

دو تفاوت ميان سلول جانوري و گياهي را بنويسيد؟

محل كروماتين و ميتوز را تعريف كنيد؟

تومور، كروماتين و ميتوز را تعريف كنيد؟

اجزاي اصلي سلول را نام ببريد؟

اندام را تعريف كنيد و يك مثال بزنيد؟

وظايف شبكة آندوپلاسمي در سلول چيست؟

در زمان تقسيم، رشته كروماتين با چه تغييراتي به كروموزم تبديل مي شود؟

محل اتصال دو كروماتيد يك كروموزم چه نام دارد؟

انواع تومور را نام ببريد؟

شكل يك كروموزم را رسم و بخش‌هاي مختلف آنرا نامگذاري كنيد؟

از وظايف ديواره سلول در گياهان 3مورد را ذكر كنيد؟

هر يك از وظايف زير به عهده كدام بخش سلول است؟

الف‌- شناسايي سلولهاي مجاور     ب‌- ترشح مواد به خارج از سلول

سلولي داراي 6 جفت كروموزم است اگر اين سلول تقسيم ميتوز را انجام دهد.

الف‌- چند سلول بوجود مي آيد ؟    

ب‌- هر يك از سلوهاي حاصل چند عدد كروموزم خواهند داشت؟

منظور از اسكلت سلولي چيست؟

پروتئين سازي و تجزيه مواد هر كدام بر عهدة كدام بخش سلول است؟

جمله زير را کامل کنيد:

موجودات زنده از لحاظ شکل.و،..............، اندازه و ..................گوناگونند.

شباهتهاي اساسي موجودات زنده بايکديگر چيست؟

سازمان يافتگي موجودات زنده چند جنبه دارد؟نام ببريد.

اين جمله را کامل کنيد: بدن موجودات زنده از ..............ساخته شده است. بعضي از موجودات زنده ...............و بعضي ديگر ....................اند.

نظريه ماتيا س شلايدن و تئودور شوان را بنويسيد و بگوئيد کدام نظريه کامل تر است؟

نظريه رودولف فيرخو را بنويسيد.

جمع بندي نظريه سلولي شلايدن و شوان را بنويسيد.

نظريه سلولي به شکل امروزي را بنويسيد.

بخش هاي اساسي هر سلول را نام ببريد.

اندامک ها کجا واقع شده اند.

نقش اصلي و اساسي در زندگي سلول به عهده کدام بخش است؟

طرح ساده اي از يک سلول رسم کنيد و غشا و سيتوپلاسم و هسته رامشخص کنيد.

کار غشا سلولي چيست؟

خاصيت نفوذ پذيري انتخابي غشا را توضيح دهيد.

ديواره سلولي مختص کدام موجودات زنده است و کجا واقع شده است؟

آيا ديواره سلولي خاصيت نفوذ پذيري انتخابي دارد؟

کار ديواره سلولي چيست؟

ترکيب اصلي سيتوپلاسم را نام ببريد.

اسکلت سلولي از چه اجزايي تشکيل شده است؟وظيفه اسکلت سلولي چيست ؟

کار هر يک از اجزاي سيتوپلاسمي نام برده شده را بنويسيد؟

الف-ريبوزوم             ب- شبکه آندوپلاسمي            ج-ميتوکندري      د-واکوئول    ه-دستگاه گلژي        و-ليزوزوم

ساختمان هر يک از  اجزاي سيتوپلاسمي نام برده شده را شرح دهيد.

ريبوزوم-شبکه آندوپلاسمي- ميتوکندري- واکوئول -– دستگاه گلژي –ليزوزوم

هر کدام از اعمال زير بر عهده کدام يک از اجزاي سيتوپلاسمي است.

الف- پروتئين سازي      ب- توليد وپخش مواد          ج-آزادکردن انرژي           

 د-ترشح مواد به خارج

ه-ذخيره موادي مانند آب ، مواد غذايي و مواد زائد       و-  تجزيه و گوارش مواد

کدام اندامک خاص سلول هاي گياهي است؟

کار اندامک کلروپلاست چيست؟

بزرگترين اندامک درون سلول .................است.

کار DNAچيست؟

ساختمان هسته را توضيح دهيد.

هستک کجا واقع شده و کار آن چيست؟

محل ساخته شدن ريبوزومها کجاست؟

دو تفاوت سلول گياهي و جانوري را بنويسيد؟

هنگامي که سلول آماده تقسيم مي شود چه وقايعي درون هسته اتفاق مي افتد؟

طرح ساده اي ازيک کروموزوم رسم کرده و نامگذاري کنيد؟

تعداد کروموزوم ها ي هسته هاي سلول سازنده بدن انسان چند عدد است؟

چه تفاوتي بين کروموزوم هاي زن و مرد وجود دارد؟

بافت ، اندام و دستگاه را با ذکر يک مثال براي هر کدام تعريف کنيد؟

آيا تقسيم سلول در زيست شناسي به معناي از وسط دو نيم شدن است؟

مراحل تقسيم ميتوز را به ترتيب نام ببريد؟

مراحل تقسيم ميتوز را براي سلولي که سه جفت کروموزوم دارد رسم کنيد؟

متاستاز يا پخش سرطان را توضيح دهيد؟

چهار علت ايجاد کننده سرطان را نام ببريد؟

بگوئيد در هر يک از سلولهاي زير کدام اندامک فعاليت يا گسترش بيشتري دارد؟

الف-سلول سبز رنگ برگ گياه

ب-سلول ماهيچه اي که دائما در حال کار است

ج-سلولي که دائما در حال ترشح پروتئين است

د-سلولي که دائما در حال تقسيم است

ه-سلولي که کارش به طور تخصصي ،خوردن ميکروبهايي است که به بدن حمله کرده است .

بافت را تعريف کرده و مثالي از بافت بزنيد. 

کدام اندامک سلولي در انرژي زايي نقش دارد؟ 

نقش هستک در هسته ي سلول چيست؟  

کداميک از اندامک ها باعث تجزيه و گوارش مواد مي شوند ؟

نقش هر يک از موارد زير را در سلول مشخص کنيد. 

الف)ليزوزوم        ب)هستک       ج)ميتوکندري        د)اسکلت سلولي

نقش ميتوکندري در سلول چيست؟          بزرگترين اندامک سلولي چيست؟


 

 

         موجود جاندار با موجود بي جان چه تفاوتي دارد ؟

جانداران از چه جهت هايي با همديگر تفاوت دارند ؟

           عقيده و تعريف زيست شناسان از جاندار چيست ؟

نظريه سلولي به چه مواردي اشاره دارد ؟

          سلول را تعريف كنيد .

سه بخش اصلي هر سلول را نام ببريد .

غشاي پلاسمايي را تعريف كنيد .

كار غشاي پلاسمايي چيست ؟

نفوذپذيري انتخابي يعني چه ؟

ديواره سلولي در كدام گروه جانداران يافت مي شود ؟

نقش آن چيست ؟

آن را با غشاي پلاسمايي مقايسه كنيد .

           سيتوپلاسم را تعريف كنيد . تركيب اصلي آن از چيست ؟

اسكلت سلولي را تعريف كنيد .

اندامك هاي سيتوپلاسم را نام ببريد .

جدول زير را كامل كنيد .

نام اندامك

نقش

ويژگي مهم

شكل

در كدام گروه جانداران وجود دارد

ريبوزوم

 

 

 

 

واكوئل

 

 

 

 

كلروپلاست

 

 

 

 

ميتوكندري

 

 

 

 

دستگاه گلژي

 

 

 

 

شبكه آندوپلاسمي

 

 

 

 

هسته

 

 

 

 

اسكلت سلولي

 

 

 

 

ليزوزوم

 

 

 

 

 

بزرگترين اندامك سلولي چه نام دارد ؟

ساختار هسته را شرح دهيد .

نقش هسته در سلول چيست ؟

كروماتين چيست ؟

هستك چيست و چه نقشي دارد ؟

كروموزوم چيست ؟ ساختار آن را شرح دهيد .

شكل يك كروموزوم را رسم و بخش هاي آن را نامگذاري كنيد .

كاريوتيپ چيست ؟ و چگونه تهيه مي شود ؟

در كاريوتيپ كروموزوم ها بر چه اساس مرتب مي شوند ؟

هر يك از اصطلاحات ير را تعريف كنيد :

a.       بافت :

b.       اندام :

c.       دستگاه

فايده سازمان يافتگي سلول ها چيست ؟

زبان يك بافت است يا اندام ؟ چرا ؟

انواع بافت هاي بدن ما را نام ببريد .

دستگاه هاي بدن ما كدامند ؟

فايده تقسيم شدن سلول ها چيست ؟

تقسيم ميتوز را تعريف كنيد .

تقسيم ميتوز را شرح دهيد .

در تقسيم ميتوز براي كروموزوم ها چه اتفاقاتي رخ مي دهد ؟

سرطان را تعريف كنيد .

تومور چيست ؟ انواع آن كدامند ؟

ويژگي تومور هاي خوش خيم و بدخيم را بنويسيد .

چند مورد از علائم بيماري سرطان را نام ببريد .

چه عواملي زمينه ساز بروز سرطان هستند ؟


 

 

سؤالات امتحاني فصل 2 در امتحانات پيشين


اصطلاحات زير را تعريف كنيد .

الف ) اندام  :

ب ) ميتوز :

اصطلاحات زير را تعريف كنيد .

ب ) اندام :

ب ) اسكلت سلولي :

ب ) ميتوز :

 ج ) بافت :

ب ) سرطان :

اجزاي اصلي سلول را نام ببريد .

الف ) اندام را تعريف كرده و براي آن يك مثال بزنيد .

وظيفه شبكه آندوپلاسمي در سلول چيست ؟

انواع تومور را نام ببريد .

نقش ميتوكندري در سلول چيست ؟

بزرگترين اندامك درون سلولي چيست ؟

هر يك از بخش هاي سلولي زير چه نقشي بر عهده دارند ؟

الف ) ريبوزوم

ب ) ميتوكندري

از ويژگي هاي تومورهاي بدخيم دو مورد را بنويسيد .

هر يك از بخش ها سلولي زير چه نقشي بر عهده دارند ؟

الف ) ميتوكندري :

ب ) ريبوزوم :

نقش هر يك از اندامك هاي ريبوزوم و واكوئل در سلول ها چيست ؟

ب ) گروهي از بافت ها كه با همكاري همديگر كار خاصي را انجام مي دهند ------ ناميده مي شوند .

رابطه ها را با رسم فلش مشخص كنيد  :

ميتوكندرري                                            تجزيه و گوارش مواد

غشاء پلاسمايي                                              فتوسنتز

كلروپلاست                                                  توليد انرژي

ليزوزوم                                           كنترل ورود و خروج مواد

الف ) يك نوع  از انواع بافت هاي بدن را نام ببريد .

ب ) ويژگي هاي تقسيم ميتوز كدامند ؟ (2 مورد )

هر يك از بخش هاي سلولي زير چه نقشي بر عهده دارند ؟

الف ) غشاء پلاسمايي :

ب ) ريبوزوم :

نظريه سلولي به چه مواردي اشاره مي كند ؟ (دو مورد)

الف ) از فايده هاي تقسيم ميتوز 2 مورد را بنويسيد .

ب ) ويژگي هاي تومورهاي خوش خيم كدامند ؟

سه بخش اصلي هر سلول را نام ببريد .

الف ) زبان يك بافت است يا يك اندام ؟ چرا ؟

هر يك از بخش هاي زير در سلول چه وظيفه اي بر عهده دارند ؟

الف ) غشاء

ب ) ميتوكندري

الف ) تقسيم شدن سلول ها چه فايده هايي براي جانداران دارد ؟

ب ) ويژگي هاي تومور هاي بدخيم كدامند ؟ (2 مورد )

كار هر يك از بخش هاي سلولي زير را بنويسيد :

الف ) هسته :

ب ) غشاي پلاسمايي :

ج ) ريبوزوم :

ب ) دو بخش سلولي زير را بايد همه سلول ها داشته باشند . دليل اين امر چيست ؟

1 – غشاي پلاسمايي

2 – ريبوزوم

ت ) موجودات زنده از لحاظ شكل ، ---------- ، اندازه و رفتار با همديگر متفاوت هستند .

رابطه ها را با رسم فلش مشخص كنيد :

هستك

رشد و نمو

كروموزوم

اسكلت سلولي

پروتئين

سانترومر

ميتوز

ريبوزوم

يكي از ويژگي هاي تومورهاي بدخيم پخش شدن سلول هاي اين تومورها در بدن است . توضيح دهيد كه اين ويژگي چگونه مي تواند خطرناك باشد ؟

كار هر يك از بخش هاي سلولي زير چيست ؟

a)      ميتوكندري

b)      كلروپلاست

c)       غشاي پلاسمايي

دو مورد از عوامل ايجاد كننده سرطان را نام ببريد .

ب ) كروموزوم هاي جفت بر چه اساس به همديگر شبيه هستند ؟

يك سلول داراي 12 عدد كروموزوم است . اگر اين سلول تقسيم ميتوز انجام دهد :

الف ) چند سلول جديد به وجود مي آيد ؟

ب ) هر كدام از سلول هاي جديد چند عدد كروموزوم دارند ؟

الف ) تقسيم شدن سلول ها چه فوائدي براي جاندار دارد ؟

ب ) قلب ما بافت محسوب مي شود يا اندام ؟ چرا ؟

رابطه ها را با رسم فلش مشخص كنيد :

غشاي پلاسمايي

DNA

كروموزوم

شبكه آندوپلاسمي

ريبوزوم

توليد انرژي

اسكلت سلولي

پروتئين

ميتوكندري

نفوذپذيري انتخابي

موارد زير نقش كداميك از بخش هاي سلول است ؟

الف ) تجزيه و گوارش مواد :

ب ) توليد كردن و بردن مواد به بخش هاي مختلف سلول :

تقسيم ميتوز و ميوز چه تفاوت هايي با همديگر دارند ؟ ( 2 مورد )

 1. هر يك از كار هاي زير بر عهده كداميك از اجزاي سلول مي باشد ؟ الف ) پروتئين سازي
            ب ) تجزيه مواد
 2. الف ) كار اسكلت سلولي چيست ؟
  ب ) سلول هاي تومور يدخيم چه ويژگي هايي دارند ؟
 3. هر يك از اعمال زير توسط چه قسمتي از اجزاي سلول انجام مي شود ؟
  1. تنظيم آب سلول
  2. توليد انرژي از قندها
  3. گوارش و تجزيه مواد در سلول
  4. غذاسازي و فتوسنتز
 4. نقش هر يك از موارد زير را در سلول بنويسيد :
  1. ليزوزوم :
  2. هستك :
  3. ميتوكندري :
  4. اسكلت سلولي :

هر يك از اعمال زير به وسيله كدام اندامك صورت مي گيرد ؟

1)      پروتئين سازي

2)      توليد و انتقال مواد

3)      انباشته كردن مواد

4)      ترشح مواد

اگر يك سلول 10 عدد كروموزوم داشته باشد ،‌طي تقسيم ميتوز هر يك از سلول هاي جديد چند كروموزوم خواهند داشت ؟

اسكلت سلولي از چه چيزي درست شده است ؟ نقش آن در سلول چيست ؟

چرا سلول هاي چغندر قرمز تا هنگامي كه زنده اند ماده قرمز رنگ خور را خارج نمي كنند ؟

اجزاي اسكلت سلولي را نوشته و نقش آنها را در سلول ذكر كنيد .

در مورد ريبوزوم :

الف ) چه وظيفه اي دارد ؟

ب ) اغلب روي كدام اندامك قرار دارد ؟

ج ) در كجا ساخته مي شود ؟

a)      كدام اندامك سلول در آزاد كردن انرژي مواد نقش دارد ؟

b)      تركيب اصلي سيتوپلاسم تشكيل شده است از ---------- و -----------  .

c)       ديواره سلولي مربوط به چه سلول هايي است ؟ (3 مورد )

d)      كداميك از سلول هاي زير كلروپلاست دارند ؟
سلول پوست انسان                      سلول روپوست برگ                سلول ريشه چغندر                سلول نگهبان روزنه

در سلول هاي ترشح كننده شيره معده كداميك از اندامك هاي زير فعالتر است ؟ چرا ؟

(واكوئل  - دستگاه گلژي – ميتوكندري )

شكل زير را كامل كنيد :

 

 

 

 


الف ) در ساختار كروماتين علاوه بر DNA كدام ماده آلي ديگر وجود دارد ؟

ب ) كداميك از كروموزوم هاي روبرو شماره يك است ؟

الف ) دستگاه را تعريف كنيد .

ب ) شبكه اي از رشته ها و لوله هاي پروتئيني كه در سراسر سيتوپلاسم پراكنده اند و باعث استحكام سلول مي شوند چه نام دارد؟

در سلول هاي ماهيچه اي كداميك از اندامك هاي زير فعاليت هاي بيشتري دارند ؟ چرا ؟

  ( دستگاه گلژي – كلروپلاست – ميتوكندري )

با رسم فلش رابطه ها را مشخص كنيد :

خاصيت نفوذ پذيري انتخابي                                ريبوزوم

جلوگيري ازحمله ميكروب ها                              دستگاه گلژي

تجزيه و گوارش مواد                                       غشاي پلاسمايي

ترشح مواد به خارج از سلول                               ديواره سلولي

ليزوزوم

 

 

شكل روبرو مربوط به تقسيم ميتوز است . آن را كامل كنيد .

 

 

 

 


در سلول روبرو ، اندازه اندامك A را بر حسب ميكرومتر به دست آوريد .

 

 

 

 


الف ) كروماتين از -------- و --------- ساخته شده است .

ب ) مجموعه اي از بافت هاي همشكل و همكار را ---------- مي نامند . مانند -----------

هر يك از اعمال زير به عهده كدام اندامك سلول است .

a)      آزاد كردن انرژي مواد

b)      ترشح مواد به خارج سلول

c)       تجزيه و گوارش مواد

d)      انجام فتوسنتز در گياهان

الف ) دو وظيفه براي ديواره سلولي بنويسيد .

ب )نقش هر يك از اندامك هاي زير را بنويسيد :

1- شبكه آندوپلاسمي                                 2 – ميتوكندري

الف ) چه تفاوت هايي بين كروموزوم هاي زن و مرد وجود دارد ؟

ب ) بزرگترين اندامك درون سلول چه نام دارد ؟كدام يك از اجزاء سلولي (الف ) در كداميك از سلول هاي (ب ) فعاليت و گسترش بيشتري دارند ؟

الف ) دستگاه گلژي           -        كلروپلاست

 

ب ) سلول ماهيچه اي -  سلول هاي ميانبرگ  - سلول ترشحي معده

 

a)      هر سلول از سه جزء اصلي ................... و .................... و ................... ساخته شده است .

a)      گروهي از ................. كه با همكاري يكديگر وظيف هخاصي را انجام مي دهند ، اندام مي نامند .

نقش هاي  شبكه آندوپلاسمي در سلول را بنويسيد .

انواع تومور را نام ببريد .

چهار مورد از علائم احتمال بروز سرطان را بنويسيد .

هر يك از كارهاي زير بر عهده كداميك از بخش هاي سلول مي باشد ؟

الف ) ترشح مواد به خارج از سلول

ب ) انتقال مواد به بخش هاي مختلف سلول

ج ) آزاد كردن انرژي

د ) شناسايي سلول هاي مجاور

هر يك از اعمال زير به وسيله كدام اندامك صورت مي گيرد ؟

5)      پروتئين سازي

6)      توليد و انتقال مواد

7)      انباشته كردن مواد

8)      ترشح مواد

اگر يك سلول 10 عدد كروموزوم داشته باشد ،‌طي تقسيم ميتوز هر يك از سلول هاي جديد چند كروموزوم خواهند داشت ؟

اسكلت سلولي از چه چيزي درست شده است ؟ نقش آن در سلول چيست ؟

6-گاو جانداري 60 كروموزومي است . اگر در سلول پوست گاو تقسيم ميتوز صورت گيرد ، به سؤالات پاسخ دهيد:

الف) تعداد كروموزوم ها در هر يك از سلول هاي دختر حاصل (              )  ب) تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ي

سوم ميتوز(              ) ج) تعداد كروماتيدها در سلول در مرحله ي اول تقسيم(             )  د) تعداد سلول هاي حاصل از

سه بار تقسيم ميتوز(                )


 

سؤالات

 1. كدام گزينه رابطه بين اندامك ها را بهتر مشخص مي كند؟
  1. واكوئل  ـــــــــــــــ  ميتوكندري¨  
  2. كلروپلاست ـــــــــــ غشاي پلاسمايي¨  
  3. ريبوزوم ــــــــــــــــ شبكه اندوپلاسمي¨  
  4. هسته ــــــــــــــــــــ واكوئل¨  
 2. كداميك از سرطان هاي زير مي تواند خطرناكتر باشد ؟
  1. سزطان حنجره¨  
  2. سرطان روده ¨  
  3. سرطان معده¨     
  4. سرطان خون¨  
 3. كداميك از سلول هاي زير ديواره ندارد ؟
  1. ريشه هويج¨  
  2. قارچ خوراكي¨  
  3. ماهيچه¨  
  4. موارد 1 و 2 ¨  
 4. كدام گزينه رابطه اندامك با سلول مورد نظر را بهتر مشخص مي كند؟
  1. سلول ماهيچه اي ــــــــــ شبكه آندوپلاسمي¨  
  2. سلول غده بزاقي ــــــــــ ميتوكندري¨  
  3. سلول ترشحي معده ــــــــ دستگاه گلژي¨  
  4. سلول عصبي ــــــــــــــ  واكوئل¨  
 5. كدام مورد جزء تفاوت هاي موجودات زنده با يكديگر نمي باشند ؟
  1. شكل جاندار¨  
  2. مصرف انرژي¨  
  3. اندازه جاندار¨  
  4. رفتار جاندار¨  
 6. به ترتيب از راست به چپ كدام اندامك در سلول جانوري وجود ندارد و كدام اندامك درشت ترين اندامك سلول گياهي است ؟
  1. واكوئل – واكوئل¨  
  2. ميتوكندري – كلروپلاست ¨  
  3. كلروپلاست – واكوئل¨  
  4. واكوئل – ديواره¨  
 7. كدام گزينه رابطه را اشتباه نشان مي دهد ؟
  1. قلب ـــــــــ اندام¨  
  2. پوست ــــــــــ اندام¨  
  3. زبان ــــــــــــ بافت¨  
  4. سلول ماهيچه اي ــــــــــــ سلول¨  
 8. كداميك از سلول هاي زير ديواره ندارد ؟
  1. ريشه سيب زميني ¨  
  2. قارچ خوراكي¨  
  3. ميكروب سل¨  
  4. سلول جگر¨  
 9. هستك (در داخل هسته ) با كدام اندامك سلولي زير رابطه دارد ؟
  1. ليزوزوم¨  
  2. ميتوكندري¨  
  3. كلروپلاست¨  
  4. ريبوزوم¨  
 10. كدام سلول ها ديواره سلولي ندارند ؟
  1. سلول گياهي  ¨
  2. سلول جانوري¨
  3. باكتري ها¨
  4. قارچ ها¨

 

 1. محل ساخته شدن پروتئين ها در سلول هستند .
  1. ريبوزوم¨
  2. ميتوكندري¨
  3. ليزوزوم ها¨
  4. واكوئل ها¨
 2. كداميك در سلول هاي لاك پشت يافت نمي شود ؟
  1. غشاي پلاسمايي    ¨
  2. سيتوپلاسم    ¨
  3. ديواره سلولي    ¨
  4. هسته    ¨

 

13 . اندامك سيتوپلاسمي كه گوارش مواد را بر عهده دارد كدام است؟

دستگاه گلژي    ¨

ليزوزوم    ¨

واكوئل    ¨

شبكه آندوپلاسمي    ¨

13 . در سلول ترشح كننده ي شيره معده ، كدام اندامك فعاليت و گسترش بيشتري دارد ؟

ميتو كندري    ¨

دستگاه گلژي    ¨

ليزوزوم    ¨

واكوئل    ¨این نتیجه گیری که : پیکر همه ی گیاهان از سلول ساخته شده است از کیست؟

1- ردی             2- شوان          3- شلایدن         4- فیرخو

 

6) بزرگ ترین اندامک  درون سلول ها کدام است؟

1- میتوکندری     2- هسته     3- دستگاه گلژی          4- ریبوزوم

 

نقش لیزوزوم ها در سلول چیست؟

1- پروتئین سازی  2- آزادکردن انرژی مواد 3- تجزیه و گوارش مواد   4- ترشح مواد

 

کدام یک از نقش های غشای پلاسمایی است؟

1- استحکام     2- شناسایی بعضی مواد موجود در محیط       3- شکل دادن به سلول         4- نداشتن نفوذ پذیری انتخابی

 

کدام اندامک سلولی ذکر شده دو غشا دارد؟

1- ریبوزوم  2- واکوئل  3- میتوکندری 4- لیزوزوم

 

فعالیت های سلول در کنترل کدام است؟

1- هسته          2- هستک  3- سیتوپلاسم             4- DNA

 

تعداد سانترومرها در هسته ی سلول آدمی چقدر است؟

1- 46    2- 23            3- 92              4- یک

 

چند بافت که هماهنگ با هم وظیفه ی خاصی را انجام می دهند تشکیل کدام را می دهند؟

1- اندام          2- اندامک       3- دستگاه          4- بدن

 

اگر در سلولی 20 کروموزومی تقسیم میتوز صورت گرفته باشد در سلول های دختر حاصل هر کروموزوم چند کروماتید خواهد داشت؟     1- دو           2- 20         3- 40            4- یک

 

قرار گیری کروموزوم ها در استوای سلول در کدام مرحله میتوز است؟

1- 1              2- 2            3- 3            4- 4

 

در نهایت چگونه توموری بدخیم باعث اختلال در بدن می شود؟

1- باکنده شدن سلول ها از جای خود       2- در اثر ازدیاد تومورها   3- با برده شدن سلول ها به بافت های دیگر     4- با تقسیم مکرر سلول ها

نیم سانتی متر چند میکرون است ؟

1- 500    2- 5000     3- 50000      4- 500000

 

در سلول پوست آدمی کدام یک وجود ندارد؟ 1- غشای سلول    2- کلروپلاست  3- میتوکندری   4- هسته

 

غشای هسته در چه مرحله یا مراحلی از تقسیم میتوز وجود دارد؟

1- اول و سوم    2- دوم و سوم    3- دوم و چهارم      4- اول و چهارم

 

کدام یک دارای مواد تجزیه کننده است؟                            1- ریبوزوم    2- میتوکندری   3- دستگاه گلژی    4- لیزوزوم

 

کدام متعلق به دستگاه گوارش نیست؟

1- کبد 2- معده                    3- کلیه                    4- پانکراس

 

کدام اندامک سلولی در آزاد کردن انرژی مواد دخالت دارد؟

1- ریبوزوم   2- شبکه آندوپلاسمی   3- میتوکندری   4- واکوئل                         

 

  جدا شدن کروماتیدهای هر کروموزوم در کدام مرحله ی میتوز صورت می گیرد؟

1- 4     2- 3      3- 2               4- 1

 

كدام يك در هر نوع سلولي وجود دارد؟

1- هسته   2- ريبوزوم  3- شبكه آندوپلاسمي  4- ميتوكندري

 

كدام فاقد ديواره سلولي است؟

1- سلول بزرگ گندم   2- سلول باكتري شوره زدا        3- سلول پيكر قارچ   4- سلول هاي استخواني

 

 سلول ماهيچه اي و سلول ريشه هويج فاقد كدام اندامك هستند؟

ميتوكندري  2- كلروپلاست  3- ديواره سلولي  4- هسته

 

در طي تقسيم ميتوز هنگامي كه كروموزوم ها در وسط سلول قرار مي گيرند ، يك سلول آدمي داراي چند كروماتيد است؟

1- 23               2- 46           3- 92              4- 184
+ نوشته شده در  شنبه بیستم فروردین 1390ساعت 20:44  توسط ایمان قیاسی | 

کوچکترین واحد سازنده ماده چه نام دارد؟

دو گروه اصلی مواد تشکیل دهنده بدن موجود زنده را نام ببرید.

به چه موادی معدنی می گویند؟مثال بزنید.

به چه موادی آلی می گویند؟مثال بزنید.

عنصر اصلی تشکیل دهنده مواد آلی چیست؟

چهار گروه مهم مواد آلي را در بدن بنويسيد.

عناصر سازنده هیدرات های کربن را نام ببرید؟

چند مثال برای هیدرات های کربن ذکر کنید.

سه گروه اصلي هيدرات هاي كربن را نام برده و از هر كدام يك مثال بيابيد .

کوچکترین هیدرات های کربن جزء کدام گروه می باشند؟

معروف ترین مونو ساکارید چه نام دارد؟

سوخت رايج سلول هاي بدن چه نام دارد ؟

دی ساکارید ها چگونه به وجود می آیند؟مثال بزنید.

یک ترکیب حاوی ساکارز نام ببرید.

پلی ساکارید ها چگونه ساخته می شوند؟

یک پلی ساکارید خوراکی برای انسان مثال بزنید.

یک پلی ساکارید خوراکی برای گیاهخوران ذکر کنید.

دو ترکیب حاوی سلولز نام ببرید.

کدام پلی ساکارید در ساختار دیواره سلولی گیاهان بکار رفته است؟

چرا ساكارز و نشاسته را در يك گروه  از تركيبات شيميايي قرار مي دهند ؟

-تفاوت ساختماني سلولز و نشاسته را بنويسيد و طرح ساختماني اين دو را رسم كنيد.

پلي ساكاريدي كه مخصوص سلول هاي جانوري و قارچ هاست چه نام دارد ؟

محل ذخيره ي گليكوژن در بدن ، چه اندامي است ؟

با رسم شکل تفاوت ساختاری بین سه پلی ساکارید سلولز  ، نشاسته و گليكوژن را نشان دهید.

برای شناسایی نشاسته در آزمایشگاه از چه معرفی استفاده می شود؟

اگر به يك سيب زميني و سیب درختی مقداري معرف لوگول اضافه كنيم رنگ آنها چه تغييري مي كند ؟

عناصر سازنده لیپیدها را نام ببرید؟

چه تفاوتی بین کربوهیدرات ها و لیپید ها از لحاظ عناصر سازنده وجود دارد؟

معروفترين نوع ليپيدها را نام ببريد.

یکی از ویژگیهای لیپیدها را بنویسید.

از تجزيه ي يك تري گليسريد چه مولكول هايي حاصل مي شود ؟ نام ببريد.

دو نقش مهم ليپيدها را نام ببريد .

عناصر سازنده پروتئینها را نام ببرید.

چه تفاوتی بین پروتئینها و لیپیدها (‌‌یا کربوهیدراتها) از لحاظ عناصر سازنده وجود دارد؟

از چهار عنصر سازنده پروتئینها کدام عنصر در تمام پروتئینها وجود ندارد.

واحد سازنده ي پروتئين ها چه نام دارد ؟

با رسم شکل ساختار پروتئین را نشان دهید.

سه نقش مهم پروتئين ها در بدن  بنويسيد .

نقش هموگلوبین در بدن چیست در کجا وجود دارد؟

پروتئینهای ماهیچه ای چه نقشی دارند؟

گرما و اسید چه اثری بر پروتئینهای شیر و تخم مرغ دارد؟

چرا برای سوختن گلوکز در سلول نیاز به آنزیم است؟

آنزيم را تعريف كنيد

آنزيم ها جزءكدام گروه از مواد آلي هستند ، چرا آ نزيم ها عمل اختصاصي دارند ؟

جایگاه فعال آنزیم را تعریف کنید؟

با رسم شکل جایگاه فعال و نحوه عمل آنرا در آنزیم نشان دهید.

دمای بالا چه اثری بر فعالیت آنزیم دارد؟چرا؟

چرا دمای بالا(بالایC 40̊ ) برای بدن انسان مضر است؟

هر يك از مواد زير جز, كدام گروه از تركيبات آلي هستند ؟

گليكوژن  ـ تري گليسريد ـ آنزيم ـ DNA ـ سلولز- ساکارز- گلوکز- نشاسته- چربی

واحدهاي سازنده ي نشاسته ، پروتئين و تري گليسريد چيست ؟

واحد سازنده پروتيين ها وگليكوژن به ترتيب ……….و…………مي باشهر يك از مواد زير جز, كدام گروه از تركيبات آلي هستند ؟

ـ گليكوژن  ـ تري گليسريد ـ آنزيم ـ DNA ـ سلولز.

واحدهاي سازنده ي نشاسته ، پروتيين و تري گليسريد چيست ؟

الف : آنزيم را تعريف كنيد ؛ ب: معروفترين نوع ليپيدها را نام ببريد ؛ ج: بخش اصلي ديواره ي سلولي در گياهان از چه ماده اي است ؟

الف:  واحد سازنده ي پروتيين ها چه نام دارد ؟ ب: سوخت رايج سلول هاي بدن چه نام دارد ؟ ج: محل ذخيره ي گليكوژن در بدن ، چه اندامي است ؟

چرا ساكارز و نشاسته را در يك گروه  از تركيبات شيميايي قرار مي دهند ؟

پلي ساكاريدي كه مخصوص سلول هاي جانوري و قارچ هاست چه نام دارد ؟

براي چربي ها و پروتيين ها يك وظيفه در بدن ما ذكر كنيد .

دو ماده ي آلي و دو ماده ي معدني را بنويسيد .

چرا سرعت بيشتر واكنش ها در دماي بالاتر از Cْ45 كاهش مي يابد ؟

تفاوت ساختماني سلولز و نشاسته را بنويسيد و طرح ساختماني اين دو را رسم كنيد.

اگر به يك سيب زميني مقداري معرف لوگول اضافه كنيم رنگ آن چه تغييري مي كند ؟

سه نقش مهم پروتيين ها در بدن  بنويسيد .

چهار گروه مهم مواد آلي را در بدن بنويسيد.

آنزيم ها جز, كدام گروه از مواد آلي هستند ، چرا آ نزيم ها عمل اختصاصي دارند ؟

سه گروه اصلي هيدرات هاي كربن را نام برده و از هر كدام يك مثال بيابيد .

اجزاي سازنده ي تري گليسريد را بنويسيد و يك نقش مهم ليپيدها را نام ببريد .

گليكوژن در بدن ما  در چه اندام هايي ذخيره مي شود ؟

واحد سازنده پروتيين ها وگليكوژن به ترتيب ……….و…………مي باشد.

از تجزيه ي يك تري گليسريد چه مولكول هايي حاصل مي شود ؟ نام ببريد.

چرا دماي بالا براي موجودات مضر است ؟


واحد سازنده هر يك از مواد آلي زير چيست ؟

الف ) چربي ها                              ب) پروتئين ها

هر يك زا مواد و تركيبات زير چه نقشي در بدن ما بر عهده دارند؟            

الف) قند ها                      ب ) چربي ها

الف ) يك مورد شباهت بين مولكول هاي  سلولز و نشاسته بنويسيد

ب ) چرا تب يالاي 40 درجه سانتيگراد مي تواند براي بدن ما مضر باشد ؟

به چه دليل آنزيم ها عمل اختصاصي دارند ؟

رابطه ها را با رسم فلش مشخص كنيد .

سلولز                                              پروتئين

تري گليسريد                                  هيدرات كربن (قند )

اسيد آمينه                                       پنبه  

آنزيم                                             ذخيره انرژي

از تفاوت هاي سلولز و نشاسته دو مورد را بنويسيد  .

رابطه ها را با رسم فلش مشخص كنيد .

ماده معدني                                              گلوكز

هيدرات كربن                                          تري گليسريد

ليپيد                                                         اسيد آمينه

پروتئين                                                  دي اكسيد كربن

يك مورد شباهت و يك مورد تفاوت بين مولكول هاي سلولز و نشاسته بنويسيد .

نشاسته و سلولز هر دو از گلوكز ساخته شده اند . انسان آنزيم تجزيه نشاسته را دارد ولي آنزيم تجزيه سلولز را ندارد .

اين امر بيانگر كدام يك از ويژگي هاي آنزيم ها مي باشد ؟

الف ) واحد سازنده ليپيد ها چيست ؟

 ب ) گلوكز اضافه در گياهان به چه صورت ذخيره مي شود ؟

جدول زير را كامل كنيد :

ماده آلي

مثال

 

گليكوژن

ليپيدها

 

 

گلوكوز

پروتئين

 

هر يك از اصطلاحات زير را تعريف كنيد :

 ماده آلي

الف ) ساكارز يك ----------- و گلوكز يك مونوساكاريد است

ج ) پنبه تقريبا ----------- خا لص است .

چ ) مهمترين قندي كه در طي فتوسنتز توليد مي شود ----------- مي باشد .

ح ) نشاسته ساخته شده در گياه در --------------- سلول هاي ميانبرگ ذخيره مي شود .

به هر يك از سؤالات زير پاسخ كوتاه بدهيد :

     عناصر تشكيل دهنده ليپيد ها (چربي ها ) كدامند ؟

يك تفاوت ساختاري و يك شباهت ساختاري بين سلولز و گليكوژن بنويسيد .

سه نقش براي پروتئين ها در بدن ما بنويسيد .

جدول مقابل را كامل كنيد :

مولكول

واحد سازنده

نقش

ساكارز

 

 

تري گليسريد

 

 

پروتئين

 

 

  پاسخ كوتاه دهيد :

هر مولكول تري گليسريد از تركيب چه موادي حاصل شده است ؟

واحد ساختماني تشكيل دهنده پروتئين ها چيست ؟

واحد سازنده هر يك از مواد زير را بنويسيد :

تري گليسريد :

       آنزيم  :

نشاسته :

الف ) مهمترين پلي ساكاريد گياهي چيست ؟

ب ) ----------- در سلول هاي كبدي و ماهيچه اي به مقدار فراوان وجود دارد و منبع ذخيره اي گلوكز است .

در مورد ساكارز : الف ) جزء كدام دسته از هيدرات هاي كربن است ؟

ب ) آن را به چه صورتي مصرف مي كنيم ؟

زير عبارت صحيح داخل پرانتز خط بكشيد .

الف )بخش مهمي از كاغذ كتاب شما ( گلوكز – اسيد آمينه – سلولز ) است و اين مولكول (انشعاب دار – رشته اي ) مي باشد .

ب ) از تركيب سه مولكول اسيد چرب و يك مولكول (كلسترول – گليسرول ) تري گليسريد به وجود مي ايد .

هر يك از قندهاي زير در كدام گروه از هيدرات هاي كربن قرار مي گيرند ؟

a)      ساكارز :

b)      نشاسته

c)       گلوكز

الف )واحد سازنده پروتئين چه نام دارد ؟

ب ) دو نقش براي پروتئين ها در سلول بنويسيد .

چهار گروه مواد آلي موجود در بدن را بنويسيد

الف ) ساختمان مولكول تري گليسريد را توضيح دهيد

الف ) پروتئين ها از چه عناصري ساخته شده اند ؟ واحد سازنده آنها را نام ببريد ؟

ب ) نقش هاي عمده پروتئين ها را در بدن بنويسيد ؟

 

اندوخته های غذایی در چه بخشی از گیاه ذخیره می شود؟

گیاهان انرژی مورد نیاز خود را از کجا می گیرند؟

به چه موجوداتی تولیدکننده می گویند؟مثال بزنید.

فتوسنتزراتعريف كنيد و موادخامي كه مصرف مي شودرانام ببريد؟

چه موادی در فرایند فتوسنتز تولید می شود؟

مهمترین هیدرات کربنی که در فتوسنتز تولید می شود را نام ببرید.

- عقیده ون هلمونت در ارتباط با فتوسنتز قبل از انجام آزمایش مربوطه چه بود؟پس از آنجام   آزمایش چه نتیجه ای گرفت؟

آزمایشی که ون هلمونت در ارتباط با فتوسنتز انجام داد چه بود؟

اشکال کار ون هلمونت در ارتباط با آزمایش فتوسنتز چه بود؟

در آزمایشهای مربوط به فتوسنتز شدت  فتوسنتز چگونه سنجیده می شود؟

افزايش غلظت(كربن دي اكسيد)درهواچه تاثيري برروي شدت فتوسنتزمي گذارد؟

چرا دمای بالای 35 درجه سانتی گراد باعث کاهش شدت فتوسنتز می شود؟

با رسم یک نمودار اثر دما بر شدت فتوسنتز را نشان دهید؟

چگونه مي توان شدت فتوسنتزرادريك گياه افزايش داد؟

عوامل مؤثر بر شدت فتوسنتز را نام ببرید.

چه بخشهایی از گیاهان فتوسنتز انجام می دهند؟

ماده ي سبزموجود درگياه چه نام دارد؟

ماده ي آغازكننده ي واكنش هاي فتوسنتزي درگياهان سبزرانام ببريد؟

نقش کلروفیل در گیاه چیست؟

کلروفیل در چه اندامکی از گیاه قرار دارد؟

چرا برگ سبزگياه اندام اصلي فتوسنتزكننده مي باشد؟

آيا گياهاني كه داراي برگهاي قرمزهستندفتوسنتزانجام مي دهند؟چرا؟

شکل برش عرضی از یک برگ را رسم کرده و بخشهای مختلف انرا نامگذاری کنید.

اپیدرم چیست؟ ویژگی سلولهای انرا بنویسید.

منشا سلولهای نگهبان روزنه چیست؟

سلولهاي نگهبان روزنه دركداميك ازلايه هاي برگ فراوانترهستند؟ چه نقشی دارند؟

شکل سلول نگهبان روزنه و روزنه را رسم کنید.

دوتفاوت سلولهاي نگهبان روزنه باديگرسلولهاي اپيدرمي چيست؟

كوتيكول چيست؟دونقش آن رابنويسيد؟

جنس کوتیکول از چه نوع ماده ای است؟

ميانبرگ راتعريف كنيد؟

نقش رگبرگ چیست؟

چه بخشي ازبرگ نقش استحكامي دارد؟

کار آوندهای چوبی در گیاه چیست؟

كارآوندهاي آبكشي رادرگياهان سبزبيان نماييد؟

مهمترين محصول قندي فرايندفتوسنتزچه قندي است؟وچرااين قندساخته شده براي انباشته شدن درگياه مناسب  نيست؟

گياهان گلوكزرابه صورت چه مولكولي ذخيره مي كنند؟

گلوکز تولید شده در اثر فتوسنتز در گیاه به چه موادی می تواند تبدیل شود؟

درگياهان براي تبديل گلوكزبه پروتئين چه عنصري لازم است؟ گیاه چگونه انرا تامین می کند؟

تركيبات نيتروژن دارخاك چگونه تامين مي گردد؟

یکی از راههای فراهم شدن ترکیبات نیتروژن دار مورد نیاز گیاهان در خاک را بنویسید.

در صورت کمبود مواد معدنی خاک چه  راه حل ساده ای وجود دارد؟

مزیت و عیب استفاه از کودهای شیمیایی برای خاک چیست؟ 

به نظرشماچراتعداد ماهي درآبهايي كه جلبكهاي سبزبيشتري دارد فراوانتراست؟

   ماده ي سبزموجود درگياه چه نام دارد؟

چرا برگ سبزگياه اندام اصلي فتوسنتزكننده مي باشد؟

يك نقش رگبرگ ويك نقش كوتيكول رابنوبسيد؟

درگياهان براي تبديل گلوكزبه پروتئين چه عنصري لازم است؟

تركيبات نيتروژن دارخاك چگونه تامين ميگردد؟

با طراحي آزمايشي تاثیردما برشدت فتوسنتز را تحقيق كنيد؟

گياهان گلوكز را به صورت چه مولكولي ذخيره مي كنند؟

چگونه مي توان شدت فتوسنتزرادريك گياه افزايش داد؟

سلولهاي نگهبان روزنه دركداميك ازلايه هاي برگ فراوانترهستند؟

موادخامي كه درفرايندفتوسنتزمصرف مي شوندرانام ببريد؟

دوتفاوت سلولهاي نگهبان روزنه باديگرسلولهاي اپيدرمي چيست؟

ماده ي آغازكننده ي واكنش هاي فتوسنتزي درگياهان سبزرانام ببريد؟

كوتيكول و ميانبرگ راتعريف كنيد؟

كارآوندهاي آبكشي رادرگياهان سبزبيان نماييد؟

افزايش غلظت(كربن دي اكسيد)درهواچه تاثيري برروي شدت فتوسنتزمي گذارد؟

مهمترين محصول قندي فرايندفتوسنتزچه قندي است؟

چرااين قندساخته شده براي انباشته شدن درگياه مناسب  نيست؟

آياگياهاني كه داراي برگهاي قرمزهستندفتوسنتزانجام مي دهند؟چرا؟

چراگياهان آكواريم موجب جلوگيري ازمرگ ماهي هامي شوند؟

كوتيكول چيست؟دونقش آن رابنويسيد؟

چراهمه ي فتوسنتزكنندگان ابزي حداكثرتاعمق صدمتري آب مي توانندزندگي كنند؟

فتوسنتزراتعريف كنيدوموادخامي كه مصرف مي شودرانام ببريد؟

هريك ازبخشهاي زير در  برگ چه كاري انجام مي دهند؟

الف ـ سلولهاي نگهبان روزنه                    ب ـ كوتيكول                   ج ـ رگبرگ

گياهان براي تبديل كردن گلوكزبه پروتئين به چه عنصري نيازدارند؟آن راچگونه به دست مي آورند؟

چگونه مي توان شدت فتوسنتزرادريك گياه افزايش داد؟

چه بخشي ازبرگ نقش استحكامي دارد؟

ازعوامل محيطي موثربرشدت فتوسنتزدوموردرابنويسيد؟

چرابعضي ازسيب زميني هاسبزرنگ هستند؟

به نظرشماچراتعدادماهي درآبهايي كه جلبكهاي سبزبيشتري داردفراوانتراست؟

دوماده راكه طي فتوسنتزمصرف مي شوندرابنويسيد؟

نمودارزيراثردمابرشدت فتوسنتزرا نشان مي دهد.منحني راتفسيركنيد؟

 آزمايشي طراحي كنيد كه بتوان در آن تاثير افزايش دما بر شدت فتوسنتز را بررسي كرد .

نمودار مقابل رابطه شدت فتوسنتز را با دما نشان مي دهد . آن راتفسير كنيد .

رگبرگها در برگ چه نقش هايي بر عهده دارند ؟ كدام قسمت از برگ عمل فتوسنتز انجام مي دهد ؟

چه ويژگي هايي برگ را براي انجام عمل فتوسنتز مناسب مي سازند ؟

شدت فتوسنتز را مي توان از روي ميزان توليد اكسيژن توسط گياه سنجيد  . دليل اين امر چيست ؟

چرا آقاي ون هلمونت در آزمايش معروف خود قبل از وزن كردن خاك ، خوب آن را حرارت داد ؟

چرا مولكول گلوكز براي ذخيره شدن مناسب نيستند و به صورت نشاسته در گياه ذخيره مي شوند ؟

سلول نگهبان روزنه را با ساير سلول هاي روپوست مقايسه كنيد

در فرآيند فتوسنتز در گياهان ،  چه مواد خامي مصرف مي شوند و چه موادي توليد مي شوند ؟

چرا برگ ها مهمترين اندام فتوسنتز كننده گياهان محسوب مي شوند؟

رگبرگ هاي برگ چه نقش هايي بر عهده دارند ؟

هر يك از اصطلاحات زير را تعريف كنيد :

فتوسنتز :

مهمترين قندي كه در طي فتوسنتز توليد مي شود ------------ مي باشد .

نشاسته ساخته شده در گياه در --------------- سلول هاي ميانبرگ ذخيره مي شود .

 چه رابطه اي بين رشد و نمو گياه و بعضي از باكتري ها ي موجود در خاك وجود دارد ؟

كوتيكول در سطح روپوست برگ چه وظايفي بر عهده دارد ؟ ( 2 مورد )

غده سيب زميني بخشي از گياه است ، آيا در آن فتوسنتز انجام ميگيرد؟چرا؟

اگر غلظت كربن دي اكسيد محيط از 1/0 % بيشتر باشد ، شدت فتوسنتز كاهش مي يابد . چگونه اين موضوع را آزمايش مي كنيد ؟

كداميك از جانداران توليد كننده و كداميك مصرف كننده هستند ؟

a)         انسان :

b)         گياه بادام :

c)         زنبور عسل :

در فتوسنتز : الف ) مواد خامي كه مصرف مي شوند كدامند ؟

ب ) ماده آغاز كننده واكنش هاي فتوسنتزي چه نام دارد ؟

در ساختار برگ : الف ) يك تفاوت بين سلول نگهبان روزنه با ساير سلول هاي روپوست را بنويسيد .

ب ) دو عمل رگبرگ را توضيح دهيد .

ب ) بجز 2 CO ، دو عامل ديگر كه بر فتوسنتز مؤثرند را نام ببريد .

ب ) آوند هاي آبكشي در رگبرگ ها چه وظيفه اي بر عهده دارند ؟

در مولكول كلروفيل عنصر منيزيم وجود دارد . يك گياه سالم را درون مايعي كه عنصر منيزيم نداشت قرار داديم ، چند هفته بعد برگهاي آن زرد شد و مقدار نشاسته در برگ هاي آن كاهش يافت .

الف ) علت زرد شدن تدريجي تدريجي برگها چيست ؟

ب ) چرا مقدار نشاسته موجود در برگهاي زرد شده كاهش يافت ؟

الف ) سلول  نگهبان روزنه چيست ؟

ب ) گلوكز ساخته شده در عمل فتوسنتز مي تواند به مواد آلي از جمله  ............ و .................. تبديل شود .

كوتيكول در برگ گياهان نقش .................... را دارد .

الف ) فتوسنتز كنندگان اصلي كره زمين كدامند ؟

ب ) مهمترين بخش فتوسنتز كننده برگ را توضيح دهيد .

الف ) سلول هاي نگهبان روزنه را تعريف كنيد و نقش آنها را در برگ بنويسيد  .

ب ) اندامك فتوسنتز كننده گياهان را نام ببريد .

با توجه به اطلاعات داده شده موارد خواسته شده زير را پاسخ دهيد .

a)      منحني را رسم كرده و تفسير كنيد .

b)      دليل كاهش سريع فتوسنتز در دماهاي بالاتر از 35 درجه سانتي گراد چيست ؟

35

90

85

55

35

30

20

15

ميزان نسبي فتوسنتز

40

35

30

25

20

15

10

0

دما بر حسب سانتي گراد

آقاي ون هلمونت نتيجه گرفت كه بيشتر وزن گياه فقط از آب تامين شده است . اين نتيجه گيري درست است يا اشتباه؟توضيح دهيد .

افزايش كربن دي اكسيد ( 2 Co ) و دما هر كدام چگونه بر شدت فتوسنتر تاثير مي گذارند ؟

گياه براي تبديل گلوكز به پروتئين به چه ماده اي نياز دارد ؟ و آن را از كجا تامين مي كند ؟

كداميك از سلول هاي زير در فتوسنتز نقش كمتري دارند ؟

ميانبرگ استوانه اي                        ميانبرگ اسفنجي                      اپيدرم                             سلول نگهبان

وظيفه رگبرگ چيست ؟ (2 مورد )

ماده مومي كه سطح سلولي روپوست برگ را پوشانده چه نام دارد؟

در مورد فتوسنتز به سؤالات زير پاسخ دهيد :

      اولين ماده آلي كه در فتوسنتز در گياه ساخته مي شود چيست ؟

مواد خامي كه در فتوسنتز مصرف مي شوند كدامند ؟

گياه براي ساختن پروتئين از چه موادي استفاده مي كند ؟ (2 مورد )

      چرا شدت فتوسنتز در دماي بالاتر از 35 درجه سانتي گراد كاهش مي يابد ؟

چرا مولكول گلوكزبراي انباشته شدن در سلول مناسب نيست ؟

      كداميك از سلول هاي زير كلروپلاست دارند ؟
سلول پوست انسان                      سلول روپوست برگ                سلول ريشه چغندر                سلول نگهبان روزنه

درباره منحني مقابل به پرسش هاي زير پاسخ دهيد :

فتوسنتز كنندگان اصلي كره زمين كدامند ؟ چرا ؟

نشاسته معمولا در كدام اندامك گياهي ذخيره مي شود ؟

       سلول هاي نگهبان روزنه چه تفاوت هايي با ساير سلول هاي روپوست دارند ؟
گياهان چگونه نيتروژن مورد نياز خود را جذب مي كنند

 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم فروردین 1390ساعت 20:31  توسط ایمان قیاسی |