موقعیت ویژه‌ای که هر موجود زنده در ساختار تولید کنندگی و مصرف کنندگی یک اکوسیستم اشغال می‌کند ترازهای تغذیه خوانده می‌شود و چگونگی انتقال مواد غذایی بین این ترازها نیز به زنجیره غذایی موسوم است.

 

مقدمه

یک گونه از یک یا چند جمعیت یا جمعیتهای گونه‌ای تشکیل شده است. نمونه‌های چنین جمعیتهای نسبتا پایدار و دارای قلمرو جغرافیایی مشخص عبارتند از: گلهای قاصد یک دشت ، ماهیهای یک آبگیر ، کرمهای خاکی یک قطعه زمین یا مردم یک روستا. چند جمعیت از گونه‌های متفاوت که در محلی گرد آمده‌اند یک اجتماع تشکیل می‌دهند. اجتماع تقریبا همیشه شامل جمعی از گیاهان ، جانوران و موجودات ریز ذره بینی است که باهم وابستگی متقابل دارند. جمعیتها با محیط زیست طبیعی که در آن زندگی می‌کنند اکوسیستم را تشکیل می‌دهند. هر جمعیت همانند قطعه‌ای از جدولهای بریده تصویری ساختار و کنش ویژه‌ای دارد که با ساختار کنش همه جمعیتهای دیگر یک اکوسیستم بهم بسته است.


 

اتوتروفها در زنجیره غذایی

موجودات اتوتروف از چنان بنیاد ساختاری تشکیل شده‌اند که می‌توانند همه دیگر اجزای اکوسیستم را نگه دارند. بجز جمعیتهای کوچکی از باکتریهای شیمیوسنتز کننده که انرژی خود را از ترکیبات ساده غیر آلی می‌گیرند همه اتوتروفها فتوسنتز کننده هستند و از انرژی خورشیدی برای ترکیب کردن هیدروژن ، آب و دی‌اکسید کربن هوا به عنوان ماده غذایی آلی استفاده می‌کنند. از آنجا که این مواد غذایی تمام شکلهای زندگی را در روی زمین حفظ می‌کنند اتوتروفها تولید کننده خوانده می‌شوند.

مصرف کنندگان در زنجیره غذایی

وزن کل یا بیوماس تولید کنندگان در یک اکوسیستم مصرف کنندگان هتروتروف را در یک اکوسیستم نگه می‌دارد. آنها که مستقیما از تولید کنندگان تغذیه می‌کنند مصرف کنندگان نخستین یا گیاهخوار نامیده می‌شوند. جمعیتهای دیگر جانوری در ترازهای دوم ، سوم و بالاتر مصرف کنندگی قرار دارند. همه آنها از جانوران دیگر تغذیه می‌کنند و گوشتخوار نامیده می‌شوند.

تشکیل زنجیره غذایی

وابستگی غذایی موجودات زنده را بایکدیگر می‌توان به حلقه‌های زنجیر تشبیه کرد که در آن انرژی از حلقه‌ای به حلقه دیگر منتقل می‌شود. به عبارت دیگر هر موجود زنده حلقه‌ای را تشکیل می‌دهد که اگر در ابتدا و در انتهای زنجیره قرار نداشته باشد، انرژی لازم جهت ادامه حیات را از موجود قبلی بدست می‌آورد، در حالی که خود تامین کننده انرژی برای موجود بعدی می‌باشد.

اولین حلقه از این زنجیره را تولید کنندگان (گیاهان سبز و موجودات شیمیوسنتزکننده) حلقه‌های بعدی را مصرف کنندگان (علفخواران و گوشتخواران) و آخرین حلقه را تجزیه کنندگان (عده‌ای از باکتریها و مخمرها و …) تشکیل می‌دهند.

یک مثال

در یک زنجیره غذایی ، وابستگی غذایی موجودات زنده را به شکل زیر نمایش می‌دهند.

..... <--------- A -----------> B ----------> C


موجود زنده A غذای موجود زنده B و موجود زنده B غذای موجود زنده C می‌باشد.

مارمولک <---------- ملخ <----------- گیاه سبز

 

تجزیه کنندگان <---------- گوشتخواران <----------- علفخواران <---------- گیاه سبز

 

تشکیل شبکه غذایی

چند زنجیره غذایی که در یک یا چند موجود زنده مشترک هستند و به این ترتیب با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند تشکیل یک شبکه غذایی را می‌دهند.

در این شکل چند زنجیره غذایی وجود دارد؟

·         شاهین <--------- پرنده <--------- شته <--------- گیاه سبز

·         حشره گوشتخوار <--------- شته <--------- گیاه سبز

·         شاهین <--------- پرنده <--------- لارو حشره <--------- گیاه سبز

·         روباه <--------- پرنده <--------- لیسه <--------- گیاه سبز

·         روباه <--------- خرگوش <--------- گیاه سبز

·         شاهین <--------- خرگوش <--------- گیاه سبز

·         حشره گوشتخوار <--------- لارو حشره <--------- گیاه سبز

پایان کار زنجیره‌های غذایی

تجزیه کنندگان ، پس از مرگ هر موجود زنده‌ای تجزیه کنندگان آنها را تجزیه خواهند کرد. زیرا جسد موجودات زنده منبع سرشاری از (مواد غذایی گوناگون است که تجزیه کنندگان در ضمن عمل تجزیه ، انرژی موجود در آن مواد را آزاد و از آن استفاده می‌کنند. پس زنجیره غذایی کامل چنین است:

·         تجزیه کنندگان <-------- گوشتخواران <--------- علف خواران <--------- گیاهان سبز

·         تجزیه کنندگان <-------- علفخواران

·         تجزیه کنندگان <-------- گیاهان سبز 

شبکه حیات

ماده و انرژی اساس حیات‌اند، سیر ماده و انرژی در طبیعت آنچنان پیچیده است که مطالعه هر موجود زنده بایستی با توجه به مجموع عوامل زنده و غیر زنده اطراف آن صورت می‌گیرد، این عوامل به نحوی با یکدیگر در ارتباط هستند که تشکیل یک شبکه غذایی عظیم یا شبکه حیات را می‌دهند.

ماده و انرژی از محیط به گیاه سبز و از گیاه به جانور علفخوار و از جانور علفخوار به جانور گوشتخوار سیر می‌کند و به این ترتیب نیاز (موجودات زنده به ماده و انرژی برطرف می‌شود که این مواد محتوی انرژی ترکیبات آلی هستند. این ترکیبات آلی را موجودات فتوسنتز کننده و شیمیوسنتز کننده می‌سازند.

·         فتوسنتز: فرآیندی است که طی آن انرژی نور خورشید در گیاهان سبز به انرژی شیمیایی تبدیل می‌شود.

·         شیمیوسنتز: بعضی از باکتریها قادرند با استفاده از انرژی شیمیایی ترکیبات کانی مانند آهن ، سولفور ، ترکیبات نیتروژن‌دار ، مواد آلی بسازند، این عمل شیمیوسنتز نام دارد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390ساعت 16:7  توسط ایمان قیاسی | 

 

حدود 78 درصد از جوّ زمين را نيتروژن تشكيل داده است. مقدار معيني از اين نيتروژن، به طور مداوم از جوّ گرفته و به آن بازپس داده مي شود. به گردش مداوم نيتروژن بين خاك، آب، هوا و موجودات زنده «چرخه ي نيتروژن» مي گويند. تمام موجودات زنده براي ادامه ي حيات به نيتروژن احتياج دارند. در واقع نيتروژن يكي از اجزاي تشكيل دهنده ي پروتئينها و اسيدهاي نوكلئيك است كه وجود هر دو براي ادامه ي حيات ضروري است.

قسمتي از نيتروژن موجود در هوا هنگام رعد و برق از آن جدا مي شود. تخليه ي ناگهاني بار الكتريكي باعث مي شود مقداري از اكسيژن و نيتروژن موجود در هوا با هم تركيب شوند و اكسيدهاي نيتروژن به وجود آيد. اكسيدهاي نيتروژن پس از حل شدن در آب با ساير عناصر تركيب مي شوند و تركيبات نيتروژن دار توليد مي كنند.

برخي از باكتريها و جلبكها نيز نيتروژن موجود در هوا را جذب مي كنند. باكتريهاي خاصيّ كه در ريشه ي برخي از گياهان مثل نخود، لوبيا، نخودفرنگي و غيره وجود دارند، نيتروژن هوا را به طور مستقيم جذب مي كنند و در اختيار گياه قرار مي دهند.

گياهان با استفاده از نيتروژن، پروتئين مي سازند و جانوران با خوردن گياهان، اين پروتئينها را وارد بدن خود مي كنند.

گياهان و جانوران پس از مرگ توسط تجزيه كنندگان موجود در خاك تجزيه مي شوند. به اين ترتيب تركيبات نيتروژن دار وارد خاك شده، توسط گياهان مصرف مي شوند. جانوران، تركيبات نيتروژن دار را با خوردن گياهان يا ساير جانوران گياهخوار وارد بدن خود مي كنند.

باكتريهاي تجزيه كننده ي موجود در خاك مقداري از تركيبات نيتروژن دار خاك را به نيتروژن گازي شكل تبديل مي كنند. به اين ترتيب تقريباً همان اندازه نيتروژني كه از هوا گرفته و مصرف مي شود، مجدداً به آن باز مي گردد.

در واقع نيتروژن موجود در هوا از خاك، اندامهاي مختلف گياهان و بدن جانوران عبور مي كند و در نهايت دوباره هوا مي شود. اين كار ممكن است هزاران و يا حتّي ميليونها سال طول بكشد؛ ولي هر مولكول نيتروژن سرانجام به هوا باز مي گردد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390ساعت 16:6  توسط ایمان قیاسی | 

نمونه سؤال اول

1-چرا محققان كار خود را از صفر شروع نمي كنند؟5/0

2-واحد هاي سازنده پادتن ها و ماده ژنتيكي را نام ببريد؟5/0

3-دو مورد از نقشهاي كلسيم در بدن انسان را بنويسيد؟5/0

4-هريك از موارد زير باعث چه تغييري در بدن انسان مي شوند؟5/0

الف-كمبود ويتامين A             ب-مصرف بيش از حد ويتامين D

5-اگر خون فردي با هر دو سرم ضد A وضد B لخته شود گروه خوني وي چيست  چرا؟ 1

6-الف DNA  مواد مورد نياز براي همانند سازي خود را چگونه فراهم مي كند؟ 1

ب-چرا لازم است مولكول DNAپس از همانند سازي ثابت بماند؟

ج-چرا براي تشخيص مجرمان از اثر انگشت انها استفاده مي كنند؟

7-انتي بيوتيك ها توسط چه جانوراني ساخته مي شوند وچه عملي انجام مي دهند؟ 1

8-زيستكاه را تعريف كرده و از محيط اطراف محل زندگي خود دو مثال براي ان بزنيد؟ 1

9-پروتئين بدن جانداران پس از دفع يا مرگ طي چه مراحلي به نيترات معدني تبديل مي شوند؟ 1

10-از عوامل مو.ثر در پوسيدگي چهار مورد را نام ببريد؟ 1

11-الف- منبع طبيعي چيست  ؟1

ب-وارد كردن پلاستيك و مواد شيميايي نضير حشره كشها به طبيعت چه ضرري دارد؟

12-عوامل اصلي موثر در تعداد افراد جمعيت كدامند ؟ براي تنظيم جمعيت انساني  كنترل كدام راحت تر است؟ 1

13-هرم ماده و تعداد را باهم مقايسه كنيد؟ 1

14-نمودار رشد باكتري را در در شرايط مساعد با مواد غذايي محدود رسم نموده وتوضيح دهيد؟ 1

15-چرا عمل  پادتن ها اختصاصي مي باشد واز چه سلولهاي ترشح مي شوند؟ 1

16-رشد قد شما تحت تاثير چه هورموني است واين عمل چگونه صورت مي گيرد؟ 1

17-دو اختلاف بين سلولهاي جنسي نر و ماده را در انسان شرح دهيد؟ 1

18-دو تفاوت بين چربي هاي گياهي وجانوري را بنويسيد؟ 1

19-برش عرضي يك برگ را كشيده و نام كذاري كنيد؟ 1

20-هر يك از اندامكهاي زير مربوط به چه سلولي است (گياهي يا جانوري ) وچه عملي انجام مي دهد؟ 1

الف-ميتوكندري      ب- كلروپلاست

21-اصطلاحات زير را تغريف كنيد؟ 2

بوم شناسي           توالي      اينتر فرون         ساپروفيت

 

نمونه سؤال دوم

۱- صحيح يا غلط بودن هر يك از سوالات زير را مشخص نماييد.5/1 نمره
الف- بيشترين مقدار فتوسنتز در سلولهاي برگ انجام مي گيرد.
ب- كمبود سديم سبب راشيتيسم ميشود.
ج- گروه خوني AB داراي آنتي ژنA و B مي باشد.
د- دومين حلقه در زنجيره غذايي يك گياهخوار است.
ه- ويروسها ساده ترين موجودات با ساختار سلولي هستتند.
و- اولين خط دفاعي بدن گلبولهاي سفيد هستند
2-منا سب ترين گزينه را انتخاب نماييد:5/1 نمره
الف- پروتئين سازي توسط كدام اندامك انجام ميگيرد؟
1- ليزوزوم                 2- ميتوكندري            3- گلژي                   4- ريبوزوم
ب- فرآورده هاي فتوسنتزي عبارتند از:
1- اكسيژن و دي اكسيد كربن  2- آب و اكسيژن                   3- گلوكز و اكسيژن      4- آب و دي اكسيد كربن
ج- كداميك براي انعقاد خون لازم است؟
1- ويتامينA               2- كلسيم                3- آهن                    4- ويتامين B
د- كدام هيدرات كربن يك پلي سا كاريد محسوب ميشود؟
1- فروكتوز                 2- گلوكز                   3- ساكارز                 4- گليكوژن
ه- كدام يك فقط با ميكروسكپ الكتروني ديده ميشود؟
1-سلول گياهي                   2- ويروس                 3- باكتري                 4- سلول جانوري
و- خرگوش در كدام حلقه از زنجيره غذايي قرار ميگيرد؟
1-اول                      2- دوم                     3- سوم                            4- تفاوتي نمي كند.
3- جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.5/1 نمره
الف- يكي از عناصر كم مصرف بدن عنصر……….است كه براي ساختن هورمون تيروكسين لازم مي باشد.
ب- از هر سلول مادر در تقسيم ميتوز تعداد…………سلول ايجاد ميشود.
ج- در ساختار كروماتين ملكولهاي…………و ………..وجود دارد.
د- آزاد كردن انرژي مواد توسط اندامك …………….انجام ميگيرد.
ه- ويروس هپاتيت به سلولهاي ………….انسان آسيب مي رساند.
4- علوم زيستي چيست؟5/0
5- دو وظيفه ديواره سلولي چيست؟5/0
6- دلايل فرسايش خاك چيست؟ (دو مورد)5/0
7- تفاوت اپيدرم را با سلول نگهبان روزنه بنويسيد. 5/0
8- الف- كدام گروه خوني داراي هر دو آنتي كر A و B در سرم خون است؟ 5/0
ب- كدام گروه خوني داراي هر دو آنتي ژن A و B مي باشد؟
9-نوع و نحوه ي قرار گرفتن بازهاي آلي در دو رشته ي متقا بل يك مولكول DNA چگونه است؟1
10- هر يك از بيماريهاي زير مربوط به كمبود كدام ماده يا ويتامين است؟ 1
الف- كواشيوركور                            ب- گواتر                   ج- بري بري                        د- گزروفتا لمي
11-زنجيره غذايي چيست؟ چرا بيشتر روابط غذايي موجودات زنده بصورت شبكه غذايي ميباشد؟
12-هر يك از صفات نامبرده محيطي هستند يا وراثتي ؟يا تحت تاثير هر دو؟ 1
الف- گروه خوني                            ب- رنگ پوست                    ج- اندازه قد                        د- نحوه ي تكلم
13-با توجه به شكل مقابل پاسخ دهيد: 1
الف- نوع تقسيم چيست؟
ب- تعداد كروموزومها در طي تقسيم چه تغييري يافته است؟
ج- اين تقسيم در فرد نر است يا ماده؟ چرا؟
14- اكوسيستم چيست؟ يك مثال بزنيد. 1
15-هر يك از بيماريهاي ويروسي نامبرده به كدام بخش از بدن آسيب مي رساند؟ 1
الف- اوريون                         ب- فلج اطفال                     ج- ايدز                     د- سرما خوردگي
16-طرح زير چرخه ي نيتروژن را نشان ميدهد. شماره هاي 1 تا 4 هر يك بيانگر كدام گروه از باكتريهاي خاك هستند؟ نام ببريد. 1
17-نحوه ي توليد مثل باكتري ها را نوشته ,چرا معمولا" تعداد باكتريها از حد معيني بيشتر نمي شود؟ 1
18-نحوه ي تغذيه باكتري هاي ساپروفيت و باكتري هاي انگل چگونه است؟ 1
19-الف- شرايط لازم براي پوسيدگي كدامند؟( 4مورد) 5/1
ب- به چه دليل هنگام تهيه كود گياهي ,كمي آهك به آن اضافه مي كنند؟
20- الف- تراكم جمعيت را تعريف كنيد. 5/1
ب- عوامل موثر بر تغيير جمعيت را نام ببريد. (4 مورد)

 

نمونه سؤال سوم

1-      آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟ اگر مقداری آب لیمو را روی سفیده ی تخم مرغ و شیر بریزیم چه می شود؟

2-      گاو جانداری 60 کروموزومی است ، اگر در سلول های پوست گاو تقسیم میتوز صورت گیرد به سوالات پاسخ دهید:

تعداد کروموزوم ها در هر یک از سلول های دختر حاصل؟- تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ی سوم میتوز؟ – تعداد کروماتید ها در سلول در مرحله ی اول تقسیم؟ – تعداد سلول های حاصل از سه بار تقسیم میتوز؟

3-      از ویژگی هایی که برگ را برای فتوسنتز مناسب می سازد چهار مورد را نام ببرید.

4-      برای هر کدام یک نقش بنویسید: تیروکسین – کلسیم – اسید آسکوربیک – آهن

5-      از گلوتامات مونوسدیم و سیکلامات ها در چه مواردی استفاده می شود و زیان استفاده از هر یک چیست؟

6-      اسب 64 کروموزوم و الاغ 62 کروموزوم دارد ، تعداد کروموزوم های بچه قاطری که از جفت گیری آن ها به وجود می آید را محاسبه کنید.

7-      برای تعین گروه خونی خود فقط سرم ضدB در اختیار دارید و خون شما با آن لخته شده است ، خون شما از چه گروه یا گروه هایی باید باشد؟ کدام گروه خونی دهنده ی عمومی و کدام گیرنده ی عمومی است؟

8-      اگر در یک رشته مولکول DNA باز آلی G برابر 16 درصد و در رشته ی دیگر همان مولکول باز آلی G برابر24 درصد باشد ، چند درصد این مولکول باز آلی A خواهد بود؟(جواب با محاسبه)

9-      اکوسیستم و هرم تعداد را تعریف کنید.

10-   DNA دستور ساخته شدن چه موادی را صادر می کند و چگونه پیام هایش به سیتوپلاسم می رسد؟ لقاح چیست و نتیجه ی آن ایجاد چه سلولی است؟

11-   پوسیدگی چیست؟ سه عامل مهم که در آن نقش دارند کدامند؟

12-   چهار روش برای نگهداری غذاها نام ببرید.

13-   به سوالات پاسخ دهید: نام باکتری های تبدیل کننده ی آمونیاک به نیترات؟ - نام باکتری های تبدیل کننده ی نیترات به نیتروژن هوا ؟ - نام عمل تبدیل نیتروژن هوا به پروتئین ؟ - نام عمل تبدیل دی اکسید کربن هوا به ترکیبات کربن دار در گیاهان؟

14-   توالی را تعریف کرده و مثالی برای آن ذکر کنید. بازده تبدیل انرژی چیست و حداکثر چقدر است؟

15-   اگر در جمعیتی بیست میلیون نفری نسبت رشد سه درصد باشد ، چه تعداد بر افراد جمعیت پس از یک سال افزوده خواهد شد؟ ( بامحاسبه) – اگر تراکم نوعی پرنده در جنگل 200 پرنده در هر کیلومتر مربع و مساحت این جنگل 400 کیلومتر مربع باشد ، تعداد کل پرندگان جنگل چقدر خواهد بود؟(بافرمول)

16-   دو مورد از مشکلات ناشی از جمعیت زیاد و دو مورد از راه های آلودگی آب ها را بنویسید.

17-   چگونگی دفاع بدن در مقابله با ویروس ها را به اختصار توضیح دهید.

18-   دو گروه اصلی گلبول های سفید را نام برده و نقش هر یک را بنویسید.

19-   اگر یک باکتری هر 20 دقیقه یک بار تقسیم شود پس از دو ساعت از سه باکتری چند باکتری حاصل می شود؟(بامحاسبه) تفاوت باکتری ساپروفیت با انگل چیست؟

20-   نام قسمت های خواسته شده در شکل مقابل را بنویسید.(شکل باکتری رسم شده بوده است.)

 

نمونه سؤال چهارم

1- اولین و آخرین مرحله ی روش علمی را بنویسید.

2- گلیکوژن در چه قسمت هایی از بدن آدمی به مقدار فراوان وجود دارد؟

3- هر کدام از وقایع زیر مربوط به کدام مرحله ی میتوز است:

قرار گیری کروموزوم ها در میان سلول (        )                            تقسیم سیتوپلاسم و ایجاد دو سلول دختر (         )

مشخص شدن کروموزوم ها (         )                                       جدایی کروماتیدهای هر کروموزوم (         )

4- رگبرگ ها چه کارهایی را بر عهده دارند و شامل چه آوندهایی هستند؟

5- هر یک از وظایف زیر مربوط به چه ویتامین یا ماده ی معدنی است؟

بینایی(             )                                                               انتقال اکسیژن (             )  

 انتقال پیام های عصبی (             )                                      چسباندن سلول ها به هم  (               )

6- منظور از الیاف چیست؟ یک فایده و یک منبع برای آن بنویسید.

7- الف) علت مرگ در هنگام وارد شدن خون نا آشنا به بدن چیست؟ 

ب) لقاح را تعریف کنید.

8- در بخشی از یک مولکول DNA تعداد باز آلی A برابر 700 و تعداد باز آلیG برابر 200 است . در این بخش از مولکول DNA چه تعداد قند وجود خواهد داشت؟ (با محاسبه)

9- تقسیم میوز را تعریف کرده و بنویسید در چه اندام هایی و به چه منظور انجام می شود؟

10- الف) هورمون رشد از چه غده ای ترشح می شود و بر کجا تأثیر می گذارد؟ 

ب) غده ی ترشح کننده ی هورمون رشد در کجا واقع است؟

11- زنجیره ی غذایی را تعریف و برای آن یک مثال بیاورید.

12- چهار مورد از شرایط لازم برای تهیه ی کود گیاهی را بنویسید.

13- از روش های نگهداری غذا چهارمورد را نام ببرید.

14- پاستوریزه کردن شیر چگونه صورت می گیرد ؟ یک فایده و یک عیب برای این روش بنویسید.

15- بازده تبدیل انرژی را تعریف کرده و مقدار آن را در گندم و نیشکر بنویسید.

16- برای شمارش گلبول های قرمز خون از چه روشی استفاده می شود؟ نحوه ی عمل را مختصراً توضیح دهید.

17- ازدیاد جمعیت بر بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان کشور چه اثری می تواند داشته باشد؟ برای هر یک دو مورد بنویسید.

18- نوعی باکتری هر 20 دقیقه یک بار تولید مثل می کند ، اگر 100 باکتری در ابتدا وجود داشته باشد پس از دو ساعت از آن ها چند باکتری ایجاد خواهد شد؟ ( با محاسبه )

19- دو مورد استفاده برای ویروس نوشته و بیان کنید هر کدام از چه راهی صورت می گیرد؟

20- الف) آنتی بیوتیک ها توسط چه جاندارانی ساخته می شوند؟

ب) یک آنتی بیوتیک مثال بزنید.

ج) برای معالجه ی سرطان از چه روشی استفاده می شود؟

21- شکل های زیر مربوط به چرخه ی زندگی ویروس است ، آن ها را به ترتیبی که اتفاق می افتند شماره گذاری کنید.

نمونه سؤال پنجم

1- به سؤالات تستي زير پاسخ مناسب بدهيد:

انتشار كتاب ردي جزء كدام مراحل روش علمي است؟

الف) دوم                  ب) پنجم                            ج) ششم                          د) هفتم

يك تكه استخوان در كداميك از سطوح سازمان يافتگي پيكر جاندار پر سلولي قرار مي گيرد؟

الف) دستگاه             ب) بافت                   ج)  اندام                  د)   اندامك

سلولهايي كه در برگ مي توانند عمل فتوسنتز انجام دهند شامل:

الف) ميانبرگ و نگهبان روزنه                        ب) رگبرگ و نگهبان روزنه

ج) روپوست وميانبرگ                                د) روپوست و رگبرگ

گلوكز در بدن انسان به صورت چه مولكولي ذخيره مي شود؟

الف) سلولز               ب) گليكوژن               ج) نشاسته              د)  ساكاروز

محل ساخته شدن آنزيم ها در كدام بخش از سلول است؟

الف) هستك                                                                                                                          

ب) ميتوكندري                                                                                                                        

 ج) ريبوزوم                                                                                                                            

 د) دستگاه گلژي25/1

2- در جاهاي خالي كلمات مناسب قرار دهيد:

الف) گلوتامات مونوسديم بطور طبيعي از .......................... تهيه مي شود.

ب) زماني به تفكر علمي نزديك مي شويم كه براي يافتن پاسخ پرسش ها از ......................... استفاده مي كنيم.

ج) محصولات فتوسنتزي مانند هيدرات كربن در برگها بوسيله .............................. از برگ خارج مي شود.

د) افزايش مصرف ويتامين ........................... باعث رسوب كلسيم در ساير بافتها مي شود.1

3- صحيح يا غلط بودن جملات زير را مشخص كنيد

الف) كاهش غلظت CO2 باعث افزايش شدت فتوسنتز مي شود.

ب) افزايش دما تا 30 درجه باعث كاهش شدت فتوسنتز مي شود.

ج) بكمك روش علمي تمام واقعيت هاي جهان قابل بررسي و تحقيق نيست.

د) توده سلولهاي غير عادي كه دائماً در حال تقسيم هستند را تومور بدخيم گوييم.1

4-  هر يك از توضيحات سمت راست با يكي از اصطلاحات سمت چپ مناسب است آنها را به هم ربط دهيد.

الف) استفاده از قوانين وراثت در بهبود محصولات كشاورزي                                   1- سانترومتر

ب) لايه اي است متشكل از ماده اي مومي روي اپيدرم                                      2- پروتئين

ج) كاهش فعاليت آنزيم ها در بدن انسان                                                         3- كوتيكول

د) محل اتصال دو كروماتيد                                                                          4- علوم زيست كاربردي

هـ) تأمين كننده رشد وترميم در بدن                                                     5- گواتر

و) بزرگ شدن غده تيروئيد                                                                          6- تب

                                                                                                7- هيدرات كربن          5/1

5-  مرحله چهارم از مراحل روش علمي در آزمايشات ردي را بنويسيد. 1

6-  يك تفاوت آزمايش ردي با آزمايش ون هلمونت چه بود؟ 5/0

7-  سه ويژگي آنزيم ها را بنويسيد.75/0

8-  بين نشاسته و سلولز يك شباهت و سه تفاوت ساختاري بنويسيد. 1

9-  در مورد تقسيم ميتوز به سؤالات زير پاسخ دهيد

الف) تقسيم ميتوزي به چه منظوري انجام مي شود؟

ب) اگر سلولي 6 كروموزوم داشته باشد بعد از 2 بار ميتوز متوالي چند سلول و هر سلول با چه تعداد كروموزوم تشكيل مي‌شود؟ 1

10-  آزمايشي طراحي كنيد كه تأثير صدا در رشد گياه را نشان دهد؟ 1

11-  دو تفاوت فرضيه سازي و نظريه سازي را بيان كنيد.1

12-  در هر كدام از سلولهاي زير كدام اندامك به تعداد زيادتري وجود دارد؟ 1

الف) سلولهاي ميانبرگ (                    )                          ب) سلولهاي ماهيچه دست (             )

ج) سلولهاي ترشح كننده آنزيم معده (   )                د) سلولهاي رنگي درون ريشه چغندر  (                   )

13-  هر يك از واكنش هاي زير چه تغييري در ماده غذايي ذكر شده ايجاد مي كنند؟ چرا؟ 1

الف) اضافه كردن لوگل (محلول يد) به تكه اي سيب زميني.

ب) اضافه كردن چند قطره آبليمو به مقداري شير.

14- در هر مورد علت را بنويسيد. 1

الف) در هنگام جمع آوري اطلاعات از ابزارهاي علمي استفاده مي كنيم.

ب) كاهش رشد گياهاني كه برگهاي سفيد و سبز دارند

ج) سلولهاي گياهي نسبت به سلولهاي جانوري مقاومت و سختي بيش تري دارند.

د) مصرف بيش از حد زرده تخم مرغ باعث بروز بيماري هاي قلبي مي شود.

15-  چرا در كم خوني (آنمي) معمولاً شخص خسته و ضعيف مي شود؟ 2                                              

16-  در مورد ويتامين B1 (تيامين) به سؤالات زير پاسخ دهيد: 1

الف) ويتامين B1 در چه موادي يافت مي شود؟ ( حداقل دو ماده ي غذايي نام بريد)

ب) كمبود آن چه بيماري ايجاد مي كند؟

ج) در اين بيماري كدام بخش بدن دچار آسيب مي شود؟                                                                    

17-  الف) كروموزوم هاي مختلف انسان از نظر ساختاري با يك ديگر چه تفاوتهايي دارند ( حداقل دو تفاوت بنويسيد)1

ب) چه شباهتي بين كروموزوم هاي مختلف وجود دارد؟                                                                      

18-  يك دانشمند زيست شناسي براي تعيين اثر گازهاي شيميايي جنگي در ايجاد سرطان تحقيقي انجام داده است. در اين تحقيق 100 نفر از مجروحان شيميايي جنگ با 100 نفر از افراد همان منطقه جنگي كه شيميايي نشده اند از نظر ابتلا به سرطان مقايسه مي شوند. در گروه اول 38 نفر و در گروه دوم 19 نفر مبتلا به سرطان شده اند. 1

الف) در اين تحقيق گروه هاي آزمايش و كنترل را مشخص كنيد.

ب) فرضيه اين تحقيق چه بوده است؟

19-  در جدول زير ميزان كلسترول خون و سختي جدار سرخرگها ثبت شده است.1

الف) نمودار اين تغييرات را رسم كنيد.

ب) بر اساس اين نمودار مشخص كنيد در صورتي كه ميزان كلسترول خون 5/2 واحد باشد سختي جدار سرخرگها چقدر خواهد بود؟

ميزان كلسترول ( واحد انتخابي )                  1              2           3              4         5

سفتي جدار سرخرگها( واحد انتخابي )                           5/0        25/1          5/2      75/3   5

        1

جمع نمرات      20

 

نمونه سؤال ششم

1- یک ملکول تری گلیسرید پس از تجزیه به چه ملکولهایی تبدیل می شود
2- هر یک از بیماریهای زیر در اثر کمبود چه عاملی در بدن ایجاد میشود
الف: پلاگر ب: آنمی
3- دو نقش چربی ها را در بدن بنویسید؟
4- الف: کدام گروه خونی فاقد هردو ماده ضد A و ضد B در سرم خون است؟
ب: کدام گروه خونی دارای هردو ماده ضدA و ضد B در سرم خون است؟
5- جانوران مردار چگونه به پوسیدگی مواد آلی کمک می کنند؟
6- چرا در تنفس بی هوازی( در غیاب اکسیژن) پوسیدگی به طور کامل انجام نمی شود؟
7- هر یک از ویروسهای زیر به کدام سلولهای بدن آسیب می رسانند:
الف: ویروس ایدز ب: ویروس هپاتیت
8- برای هریک از اجزای سلولی زیر یک وظیفه بنویسید:
الف: دستگاه گلژی ب: اسکلت سلولی
9 – هورمون رشد چگونه باعث افزایش طول قد در انسان می شود؟
10 - از نظر عفونی شدن بریدگی های عمیق خطرناک ترند یا بریدگیهای سطحی؟ چرا؟
11 - الف- نقش رگبرگ در برگها چیست؟ ( دو مورد ذکر شود)
ب- مهمترین محصول فتوسنتزی چه ماده ای است؟
ج- کدام روپوست روزنه فراوان تری دارد؟
12- الف- آنتی بیوتیک ها به طور طبیعی توسط چه جاندرانی ساخته می شوند؟
ب- کرو ماتین از چه اجزایی(موادی) تشکیل شده است؟
13- اکوسیستم چیست؟ یک مثال بزنید؟
14- از نظر اقتصاد محیط زیست خوردن غذاهای گیاهی به صرفه تر است یا خوردن غذاهای جانوری؟ چرا؟
15 – هاگ درونی چیست؟ چگونه تشکیل می شود و چه اهمیتی برای باکتری دارد؟
16- نوع و نحوه قرارگیری بازهای آلی در دو رشته متقابل یک ملکول DNA چگونه است؟
17- طرح زیر چرخه نیتروژن را در طبیعت نشان می دهد شماره های 1 تا 4 هریک بیانگر کدام گروه از باکتریهای خاک هستند؟ نام ببرید.(شکل 11-7)
18- والدین کودکی که مبتلا به نرمی استخوان بوده به پزشک مراجعه نموده اند. پزشک علاوه بر تجویز دارو به ایشان توصیه کرده که چند ساعت در روز کودک در معرضنور خورشید قرار دهند علت این توصیه چیست؟
19- در کدام روش یا روشهای زیر ماده غذایی معمولا فاقد باکتری می شود
و در کدام باکتری ممکن است غیر فعال باقی بماند:
الف- حرارت دادن بالا ب- خشک کردن ج- انجماد د- پرتو دهی
20- ورود بیش از حد ترکیبات نیتروژن دار یا فسفردار به یک آبگیر چه اثری
بر آن خواهد داشت؟
21- با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید( شکل6-6 ) صفحه 55
الف- نوع تقسیم چیست؟
ب- تعداد کروموزوم ها در طی تقسیم چه تغییری کرده است؟
ج- با ذکر یک دلیل بگویید این تقسیم در فرد نر رخ داده یا فرد ماده؟
22- الف نحوه تغذیه باکتری انگل چگونه است؟
ب- نحوه بیگانه خواری گلبولهای سفید چگونه است؟
23- اصطلاحات زیر را تعریف کنید:
الف- فرضیه ب- ژن ج- کنام

نمونه سؤال هفتم

1- چرا محققان معمولا کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟
2- کدام ملکول قادر به همانند سازی ( ساختن مولکول شبیه خود) است؟
واحد سازنده این ملکول چیست؟
3- دو مورد از نقشهای سدیم در بدن انسان را ذکر کنید؟
4- مصرف هریک از مواد زیر چه عوارضی برای بدن انسان دارد:
الف: سیکلامات ب: مصرف بیش از حد ویتامین D
5- انواع تومور را نام ببرید؟
6- ترشح پادتن و عمل بیگانه خواری هر کدام از وظایف کدام گروه گلبولهای سفید است؟
7- هرم انرژی چیست؟
8- سه گروه از عوامل مهم را که در ایجاد پوسیدگی نقش دارند نام ببرید؟
9- شکل یک کروموزوم را رسم کرده و بخشهای مختلف آن را به دقت نام گذاری کنید؟
10- اگر خون فردی با هر نوع سرم ضد A ( آنتی کور A ) و ضد B ( آنتی کور B) لخته شودگروه خونی وی چیست؟ چرا؟
11-عوامل اصلی موثر در تعداد افراد جمعیت کدامند؟ برای تنظیم جمعیت انسانی کنترل کدام عامل راحت تر است ؟
12- دو مورد از موارد استفاده ویروسها را بنویسید و روش استفاده در هر مورد را ذکر نمائید؟
13- درباره منحنی مقابل به پرسشهای زیر پاسخ دهید:(منحنی 1-4)صف 28
الف: منحنی را تفسیر کنید
ب: دلیل کاهش سریع میزان فتوسنتز در دماهای بالاتر از 33 درجه چیست؟
14- آیا میکروبهای ساپروفیت هم می توانند باعث بیماری زایی شوند؟ باذکر مثال توضیح دهید؟
15- پروتئین بدن جانداران پس از دفع یا مرگ طی چه مراحلی به نیترات معدنی تبدیل می شود؟
16- دو تفاوت بین چربیهای گیاهی و چربیهای جانوری را بنویسید؟
17- چرا باید غذای یخ زده را بلافاصله پس از ذوب شدن مصرف کرد؟
18- در اختلاف اساسی سلولی جنسی نر وماده را در انسان شرح دهید؟
19- توضیح دهید چرا ویروسها را انگل اجباری درون سلولی می دانند؟
20- گونه را تعریف کرده ویک مثال از گونه غالب به همراه اکوسیستم آن ذکر
21- به پرسشهای زیر پاسخ دهید
الف- وظیفه پروتئین هموگلوبین چیست؟
ب- محلول ید دار لوگول برای شناسایی کدام ماده آلی استفاده می شود؟
ج- نقش میتو کندری در سلول چیست؟
د- ویروس اوریون به کدام بخش بدن آسیب می رساند؟
ه- بزرگترین اندامک سلولی چیست؟
ی- هورمون رشد از کدام غده ترشح می شود؟
22- اصطلاحات زیر را تعریف کنید
الف- لقاح ب- شبکه غذایی ج- بوم شناسی

نمونه سؤال هشتم

 

   درست یا نادرست بودن جملات زیر را مشخص کنید:  1                                                  غلط  صحیح

   1-  الف – فرضیه حدس وگمانی است که برپایه اطلاعات ودرباره علت پدیده ای زده می شود. 

    ب – بعد از تعریف مسئله باید بلافاصله فرضیه سازی نمود.

    ج – ون هلمونت درآزمایش تفکرخلق الساعه به عقاید قبلی خود توجه نکرد.                

    د – پژوهش های علوم زیستی کاربردی به منظور استفاده انسان از پدیده های زیستی است.                    

2-   جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :   1                                                                                  

 الف -  تقسیم هسته سلول به دو هسته همانند ..................... نام دارد.

  ب – سلول های ......................... اگر فشاری به آنها وارد نشود سر جای خود باقی می مانند.

  ج – خوردن سبزی ومیوه که دارای .................... می باشند ، برای جلوگیری از ابتلا به یبوست توصیه می شود.

   د – شیرین کننده های مصنوعی موسوم به ...................... ممکن است به کروموزوم هاآسیب برساند.

  3-منظور از کنترل آزمایش چیست ؟1

4-   عمل هر یک ازاین اندامکهای سیتوپلاسمی را ذکر کنید:1

1- میتوکندری  2– دستگاه گلژی 3– ریبوزوم  4– کلروپلاست

5-  دیواره سلولی در چه سلول هایی وجود دارد( 3مورد )ونقش اصلی آن چیست ؟ 1                                                        

6-   پاسخ کوتاه دهید :  1                                                                                                                     

    الف – گلوکز در سلول های کبدی به چه صورتی ذخیره می گردد؟

    ب – دو نقش لیپید ها در سلول را بنویسید.

    ج – واحد سازنده پروتئین ها چه نام دارد ؟

  7--چهار عنصر اصلی شرکت کننده در ترکیب مواد آلی را نام ببرید .1

8-  مواد خام و محصولات فتوسنتز را نام ببرید. 1      

   9-علت پدیده های زیر را بنویسید:1                                                                                                      

 1- بسیاری ازبرگها نازک هستند، اما مساحت زیاد دارند. 2- گیاهان آکواریومی موجب جلوگیری از مرگ ماهیها می شوند.

10-  هر یک از بیماری های زیر در اثرکمبود چه ماده ای ایجاد می شوند ؟  1                                                        

      1- آنمی             2 - بری بری              3- فشار خون                  4 –اسکوروی  

11-  هر یک از بیماری های سمت راست را به یکی از مواد غذایی سمت چپ که می تواند از آن جلوگیری کند وصل کنید:   1  

                                                  شب کوری                                        گوشت

                                                  راشیتیسم                                          هویج

                                                  گواتر                                               پنیر

                                                  پلاگر                                               نمک ید دار  

12- آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد نور خورشید در سنتز ویتامین D موثر است. 1                                             

13-   خون فردی با سرم ضد A و ضد B رسوب می دهد . این فرد از چه گروه های خونی می تواند خون بگیرد ؟ 1

14-   ترتیب قرار گرفتن نوکلئوتیدها در ساختار DNA چگونه است ؟1                    

15-  تعریف کنید :1

  1- هرم انرژی      2 – توالی   

16-  با ذکر دو دلیل ثابت کنید که پوسیدگی دارای اهمیت زیادی است .  1

17-  با توجه به چرخه های مواد به سوالات زیر پاسخ دهید :    2

  1 - چرا کشاورزان بعضی مواقع در زمینهای خود عدس یا یونجه می کارند ؟

  2 – چرا درصد گاز CO2 در هوا معمولا ثابت است ؟     

18-  الف – دو ماده اصلی سازنده بدن ویروس ها کدامند؟  2

   ب – اینترفرون چیست ؟

   ج – باکتری های ساپروفیت چگونه غذای خود را به دست می آورند ؟

    د – لنفوسیت ها چگونه از بدن در برابر بیماری دفاع می کنند ؟

نمونه سؤال نهم

فرضيه چيست ؟5/0

1-هر يك از كارهاي زير بر عهده كداميك از بخش هاي سلول مي باشد ؟1

الف ) ترشح مواد به خارج از سلول

ب ) انتقال مواد به بخش هاي مختلف سلول

ج ) آزاد كردن انرژي

د ) شناسايي سلول هاي مجاور

2-به چه دليل آنزيم ها عمل اختصاصي دارند ؟5/0

3-چه ويژگي هايي برگ را براي انجام عمل فتوسنتز مناسب مي سازند ؟ (4 مورد )1

4-الف ) چرا خوردن چربيهاي گياهي بهتر از مصرف چربي هاي حيواني است ؟1

ب ) گوشت گياهي و گوشت جانوري را  از نظر اسيد آمينه با همديگر مقايسه كنيد .

5-هر يك از بيماري هاي زير بر اثر كمبود چه موادي حاصل مي شود ؟1

الف ) شب كوري                  ب ) كواشيور كور                  ج) كم خوني             د ) كرتينيسم

6-الف ) تقسيم ميتوز و تقسيم ميوز چه تفاوتي با همديگر دارند ؟ 1

ب ) سلول تخم چگونه تشكيل مي شود ؟

7-اگر خون فردي با سرم ضد A لخته شود ،‌گروه خوني اين فرد چيست ؟ با ذكر دليل 1

8-DNA چگونه همانند سازي مي كند ؟ توضيح دهيد .1

9-الف ) DNA  چگونه اطلاعات را از نسلي به نسل ديگر انتقال مي دهد ؟ 1

ب ) ترتيب استقرار بازهاي آلي در يك رشته DNA  به صورت ACGTAGA مي باشد . ترتيب بازهاي آلي در رشته مقابل آن چگونه است ؟ بنويسيد .

10-هر يك از اصطلاحات زير را تعريف كنيد .2

الف) زنجيره غذايي :             ب ) جمعيت :            ج ) اكوسيستم :                           د ) توالي :

11-الف) هرم انرژي چيست ؟ 1

ب ) چرا به هرم انرژي هرم ماده نيز گفته مي شود ؟

12-دو عامل فيزيكي كه در عمل پوسيدگي نقش دارد را نام برده و نقش هر كدام را بنويسيد .1

13-چهار روش كه در نگهداري مواد غذايي به كار مي رود را نام ببريد .1

14-چرخه كربن  را به صورت شكلي ساده نشان دهيد . 1

15-الف ) وقتي گفته مي شود كه اكوسيستم به نقطه اوج خود رسيده است ، منظور چيست ؟1

ب ) خاك چگونه فرسايش پيدا مي كند ؟

16-چهار ويژگي مهم براي ويروس ها بيان كنيد .1

17-الف )ويروس ايدز چگونه به بدن ما آسيب مي رساند ؟ 1

اين ويروس از چه راه هايي منتقل مي شود ؟ (2 مورد )

18-الف ) چرا باكتري ها عمل هاگ سازي را انجام مي دهند ؟ 1

ب ) باكتري هاي ساپروفيت چگونه تغذيه مي كنند ؟

19-چگونگي توليد مثل ويروس ها را شرح دهيد .1

نمونه سوال دهم

1-به ترتيب در روش علمي بعد از مرحله فرضيه سازي دو مرحله بعد كدامند ؟5/0

2-نقش هر يك از اندامك هاي ريبوزوم و واكوئل در سلول ها چيست ؟1

3-واحد سازنده هر يك از مواد آلي زير چيست ؟5/0

الف ) چربي ها

ب) پروتئين ها

4-آزمايشي طراحي كنيد كه بتوان در آن تاثير افزايش دما بر شدت فتوسنتز را بررسي كرد .1

5-هر يك زا مواد و تركيبات زير چه نقشي در بدن ما بر عهده دارند ؟1

الف) قند ها

ب ) چربي ها

ج) سديم

د ) ويتامين D

6-هر يك از بيماري ها و اختلالات زير به  دليل كمبود چه ماده غذايي ايجاد مي شوند ؟1

الف) راشيتيسم

ب) بري بري

ج) گواتر

د) شب كوري

7-الف) ويژگي هاي اثر انگشت كدامند ؟1

ب) شخصي با گروه خوني A  از چه گروه هاي خوني مي تواند خون دريافت كند ؟

8-توضيح دهيد كه چرا تعداد كروموزوم ها در طي چندين نسل توليد مثل جنسي افزايش نمي يابد ؟1

9-طرز همانند سازي مولكول DNA را همراه با رسم شكل توضيح دهيد .1

10-تاثير هر يك از عوامل محيط و وراثت را بر بروز صفات جاندار شرح دهيد .1

11-هر يك از اصطلاحات زير را تعريف كنيد .5/1

الف) زنجيره غذايي :

ب ) جمعيت :

ج ) هرم انرژي :

12-براي انجام عمل پوسيدگي چه شرايطي لازم است ؟ 4 مورد بنويسيد .1

13-الف) چرخه كربن را به صورت طرحي ساده نشان دهيد .5/1

ب ) در فرآيند شوره برداري در چرخه نيتروژن چه اتفاقي رخ مي دهد ؟

14-الف ) توالي چيست ؟5/1

ب ) چه موقع اكوسيستم به حالت اوج خود مي رسد ؟

ج  ) از ويژگي هاي اكوسيستم اوج 2 مورد را بنويسيد .

15-الف) بهترين راه كنترل جمعيت آدمي چيست ؟5/1

ب ) تراكم جمعيت چگونه محاسبه مي شود ؟

ج ) از بحران هاي ناشي از افزايش جمعيت 2 مورد بنويسيد .

16-الف )اينترفرون چيست ؟ 1

ب ) چرا بيماري ايدز نسبت به ساير بيماري هاي ويروسي  خطرناكتر است ؟ 2 دليل

17-چگونگي فعاليت و تكثير ويروس ها را شرح دهيد  .1

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390ساعت 16:4  توسط ایمان قیاسی | 

1- چرا محققان معمولاً كار خود را از صفر شروع نمي كنند؟ 5/0

2- كدام مولكول قادر به همانندسازي است؟واحد سازنده ي اين مولكول چيست؟5/0

3- دو مورد از نقش هاي سديم در بدن انسان را ذكر كنيد.5/0

4- مصرف هر يك از مواد زير چه عوارضي براي بدن انسان دارد:5/0

سيكلامات – مصرف بيش از حد ويتامينD

5- انواع تومور را نام ببريد.5/0

6- ترشح پادتن و عمل بيگانه خواري هر كدام از وظايف كدام گروه از گلبول هاي سفيد است؟5/0

7- هرم انرژي چيست؟75/0

8- سه گروه از عوامل مهم را كه در ايجاد پوسيدگي نقش دارند نام ببريد.75/0

9- شكل يك كروموزوم را رسم كرده و بخش هاي مختلف آن را به دقت نام گذاري كنيد.75/0

10- اگر خون فردي با هر دو نوع سرم ضد A و ضد B لخته شود گروه خوني وي چيست؟چرا؟1

11- عوامل اصلي مؤثر در تعداد افراد جمعيت كدامند؟براي تنظيم جمعيت انساني كنترل كدام عامل راحت تر است؟1

12- دو مورد از موارد استفاده ي ويروس ها را بنويسيد و روش استفاده در هر مورد را ذكر نماييد.1

13- در باره ي منحني مقابل به پر سش هاي زير پاسخ دهيد(مشابه منحني ص28 رسم شده بوده است.)1

- منحني را تفسير كنيد.

- دليل كاهش سريع ميزان فتوسنتز در دماهاي بالاتر از33 درجه چيست؟

14- آيا ميكروب ها ي ساپروفيت هم مي توانند باعث بيماري زايي شوند؟با ذكر مثال توضيح دهيد.1

15- پروتئين بدن جانداران پس از دفع يا مرگ طي چه مراحلي به نيترات معدني تبديل مي شود؟1

16- دو تفاوت بين چربي هاي گياهي و چربي هاي جانوري بنويسيد.1

17- چرا بايد غذاي يخ زده را بلافاصله پس از ذوب شدن مصرف كرد؟1

18- دو اختلاف اساسي سلول جنسي نر و ماده را در انسان شرح دهيد.1

19- توضيح دهيد چرا ويروس ها را انگل اجباري درون سلولي مي دانند؟25/1

20- گونه را تعريف كرده و يك مثال از گونه ي غالب به همراه اكوسيستم آن ذكر كنيد.25/1

21- به پرسش هاي زير پاسخ دهيد: 5/1

- وظيفه ي پروتئين هموگلوبين چيست؟

- محلول يددار لوگول براي شناسايي كدام ماده ي آلي استفاده مي شود؟

- نقش ميتوكندري در سلول چيست؟

- ويروس اوريون به كدام بخش بدن آسيب مي رساند؟

- بزرگترين اندامك سلولي چيست؟

- هورمون رشد از كدام غده ترشح مي شود؟

22- اصطلاحات زير را تعريف كنيد: 75/1

لقاح – شبكه ي غذايي – بوم شناسي

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390ساعت 16:2  توسط ایمان قیاسی | 

1- پيكر هر ويروس از چه اجزايي تشكيل شده است؟5/0

2- گلبول هاي سفيد به چند گروه تقسيم مي شوند ؟ نام ببريد.5/0

3- اصطلاحات زير را تعريف كنيد: 5/1

زيستگاه – ميتوز – اسيدها آمينه ي اساسي

4- فرضيه چيست؟در روش علمي پس از مرحله ي فرضيه سازي كدام مرحله قرار دارد؟1

5- اجزاي اسلي سلول را نام ببريد.75/0

6- اكوسيستم را تعريف كنيد. 75/0

7- هر مولكول تري گليسريد از تركيب چه موادي حاصل شده است؟ 5/0

8- اندام را تعريف كرده و يك مثال بزنيد. از ويتامين هاي محلول در چربي دو مثال بزنيد. 25/1

9- مهم ترين گروه هاي مواد آلي بدن جانداران را نام ببريد.1

10- انواع بازهاي آلي در مولكول DNA را بنويسيد.1

11- قند موجود در شكر چه نام دارد؟ بيماري خشكي و ضخيم شدن قرنيه ي چشم چه نام دارد؟ موادخامي كه در فتوسنتز مصرف مي شوند كدامند؟ 1

12- يك مثال از خطاي شنوايي و يك مثال از خطاي بينايي بنويسيد. پژوهش هاي علوم زيستي كاربردي به چه منظور انجام مي شوند؟ 1

13- نقش كوتيكول در گياهان چيست؟ آوندهاي آبكشي در رگبرگ ها چه وظيفه اي بر عهده دارند؟ 5/0

14- الياف چيست و بيش تر در كدام گروه از غذاها وجود دارد؟ 5/0

15- وظايف شبكه ي آندوپلاسمي در سلول چيست؟ 5/0

16- چرا در اداره ي پليس از انگشت به عنوان يك روش مطمئن در تشخيص مجرمان استفاده مي شود؟5/0

17- روش پاستوريزه كردن را شرح دهيد. در پاستوريزه كردن كدام گروه از ميكروب ها از بين مي روند؟75/0

18- فتوسنتز كنندگان اصلي كره ي زمين كدام اند؟چرا؟ نشاسته معمولاً در كدام اندامك گياهي ذخيره مي شود؟1

19- كم خوني يا آنمي چگونه ايجاد مي شود؟ علائم اين بيماري را بنويسيد.75/0

20- سلول هاي حاصل از تقسيم ميوز چه تفاوتي با ديگر سلول هاي بدن دارند؟ از دو افزودني غذايي گلوتامات مونوسديم و سيكلامات هر يك به چه منظوري استفاده مي شود؟ 1

21- آيا كلسترول اساساً ماده ي مضري است؟توضيح دهيد.75/0

22- معمولاً براي دوام بيش تر چوب رطوبت آن را مي گيرند . (خشك مي كنند) اين كار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسيدگي مي شود؟75/0

23- در هر يك از تبديلات زير كدام گروه از باكتري هاي خاك دخالت دارند: 5/0

تبديل آمونياك به نيترات – تبديل نيترات به نيتروژن هوا

24- چنانچه تراكم جمعيت پرندگان يك جنگل 180 پرنده در هر كيلومتر مربع باشد و مساحت اين جنگل 600 كيلومتر مربع باشد تعداد كل پرندگان اين جنگل چقدر است؟(با فرمول و انجام محاسبات) 75/0

25- شكل زير طرح ساده اي از يك باكتري را نشان مي دهد : (شكل باكتري ص101) 1

نام بخش هاي شماره گذاري شده را بنويسيد. – كدام بخش يا بخش ها در همه ي انواع باكتري ها وجود دارد؟

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390ساعت 16:0  توسط ایمان قیاسی | 

۱- صحيح يا غلط بودن هر يك از سوالات زير را مشخص نماييد.5/1 نمره
الف- بيشترين مقدار فتوسنتز در سلولهاي برگ انجام مي گيرد.
ب- كمبود سديم سبب راشيتيسم مي شود.
ج- گروه خوني AB داراي آنتي ژنA و B مي باشد.
د- دومين حلقه در زنجيره غذايي يك گياهخوار است.
ه- ويروسها ساده ترين موجودات با ساختار سلولي هستتند.
و- اولين خط دفاعي بدن گلبولهاي سفيد هستند
 
2-منا سب ترين گزينه را انتخاب نماييد:5/1 نمره
الف- پروتئين سازي توسط كدام اندامك انجام مي گيرد؟
1- ليزوزوم 2- ميتوكندري 3- گلژي 4- ريبوزوم
ب- فرآورده هاي فتوسنتزي عبارتند از:
1- اكسيژن و دي اكسيد كربن 2- آب و اكسيژن 3- گلوكز و اكسيژن 4- آب و دي اكسيد كربن
ج- كداميك براي انعقاد خون لازم است؟
1- ويتامين  -2Aكلسيم 3- آهن 4- ويتامين B
د- كدام هيدرات كربن يك پلي سا كاريد محسوب مي شود؟
1- فروكتوز 2- گلوكز 3- ساكارز 4- گليكوژن
ه- كدام يك فقط با ميكروسكپ الكتروني ديده مي شود؟
1-سلول گياهي 2- ويروس 3- باكتري 4- سلول جانوري
و- خرگوش در كدام حلقه از زنجيره غذايي قرار مي گيرد؟
1-اول 2- دوم 3- سوم 4- تفاوتي نمي كند.
 
3-جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.5/1 نمره
الف- يكي از عناصر كم مصرف بدن عنصر……….است كه براي ساختن هورمون تيروكسين لازم مي باشد.
ب- از هر سلول مادر در تقسيم ميتوز تعداد…………سلول ايجاد مي شود.
ج- در ساختار كروماتين ملكولهاي…………و ………..وجود دارد.
د- آزاد كردن انرژي مواد توسط اندامك …………….انجام ميگيرد.
ه- ويروس هپاتيت به سلولهاي ………….انسان آسيب مي رساند.

4- علوم زيستي چيست؟5/0
5- دو وظيفه ديواره سلولي چيست؟5/0
6- دلايل فرسايش خاك چيست؟ (دو مورد)5/0
7- تفاوت اپيدرم را با سلول نگهبان روزنه بنويسيد. 5/0
8- الف- كدام گروه خوني داراي هر دو آنتي كر A و B در سرم خون است؟ 5/0
ب- كدام گروه خوني داراي هر دو آنتي ژن A و B مي باشد؟
9-نوع و نحوه ي قرار گرفتن بازهاي آلي در دو رشته ي متقا بل يك مولكول DNA چگونه است؟1
10- هر يك از بيماريهاي زير مربوط به كمبود كدام ماده يا ويتامين است؟ 1
الف- كواشيوركور ب- گواتر ج- بري بري د- گزروفتا لمي
11-زنجيره غذايي چيست؟ چرا بيشتر روابط غذايي موجودات زنده بصورت شبكه غذايي مي باشد ؟ 1
12-هر يك از صفات نامبرده محيطي هستند يا وراثتي ؟يا تحت تاثير هر دو؟ 1
الف- گروه خوني ب- رنگ پوست ج- اندازه قد د- نحوه ي تكلم
13-با توجه به شكل مقابل پاسخ دهيد: 1
الف- نوع تقسيم چيست؟
ب- تعداد كروموزومها در طي تقسيم چه تغييري يافته است؟
ج- اين تقسيم در فرد نر است يا ماده؟ چرا؟
14- اكوسيستم چيست؟ يك مثال بزنيد. 1
15-هر يك از بيماريهاي ويروسي نامبرده به كدام بخش از بدن آسيب مي رساند؟ 1
الف- اوريون ب- فلج اطفال ج- ايدز د- سرما خوردگي
16-طرح زير چرخه ي نيتروژن را نشان ميدهد. شماره هاي 1 تا 4 هر يك بيانگر كدام گروه از باكتري هاي خاك هستند؟ نام ببريد. 1
17-نحوه ي توليد مثل باكتري ها را نوشته ,چرا معمولا" تعداد باكتريها از حد معيني بيشتر نمي شود؟ 1
18-نحوه ي تغذيه باكتري هاي ساپروفيت و باكتري هاي انگل چگونه است؟ 1
19-الف- شرايط لازم براي پوسيدگي كدامند؟( 4مورد) 5/1
ب- به چه دليل هنگام تهيه كود گياهي ,كمي آهك به آن اضافه مي كنند؟
20- الف- تراكم جمعيت را تعريف كنيد. 5/1
ب- عوامل موثر بر تغيير جمعيت را نام ببريد. (4 مورد)

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390ساعت 15:58  توسط ایمان قیاسی | 
 

1-آیا می توان پاسخ همه ی پرسش های آدمی را با استفاده از روش علمی به دست آورد؟ چرا؟ اگر مقداری آب لیمو را روی سفیده ی تخم مرغ و شیر بریزیم چه می شود؟

2-گاو جانداری 60 کروموزومی است ، اگر در سلول های پوست گاو تقسیم میتوز صورت گیرد به سوالات پاسخ دهید:

تعداد کروموزوم ها در هر یک از سلول های دختر حاصل؟- تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ی سوم میتوز؟ – تعداد کروماتید ها در سلول در مرحله ی اول تقسیم؟ – تعداد سلول های حاصل از سه بار تقسیم میتوز؟

3-از ویژگی هایی که برگ را برای فتوسنتز مناسب می سازد چهار مورد را نام ببرید.

4-برای هر کدام یک نقش بنویسید: تیروکسین – کلسیم – اسید آسکوربیک – آهن

5-از گلوتامات مونوسدیم و سیکلامات ها در چه مواردی استفاده می شود و زیان استفاده از هر یک چیست؟

6-اسب 64 کروموزوم و الاغ 62 کروموزوم دارد ، تعداد کروموزوم های بچه قاطری که از جفت گیری آن ها به وجود می آید را محاسبه کنید.

7-برای تعین گروه خونی خود فقط سرم ضدB در اختیار دارید و خون شما با آن لخته شده است ، خون شما از چه گروه یا گروه هایی باید باشد؟ کدام گروه خونی دهنده ی عمومی و کدام گیرنده ی عمومی است؟

8-اگر در یک رشته مولکول DNA باز آلی G برابر 16 درصد و در رشته ی دیگر همان مولکول باز آلی G برابر24 درصد باشد ، چند درصد این مولکول باز آلی A خواهد بود؟(جواب با محاسبه)

9-اکوسیستم و هرم تعداد را تعریف کنید.

10-DNA دستور ساخته شدن چه موادی را صادر می کند و چگونه پیام هایش به سیتوپلاسم می رسد؟ لقاح چیست و نتیجه ی آن ایجاد چه سلولی است؟

11-پوسیدگی چیست؟ سه عامل مهم که در آن نقش دارند کدامند؟

12-چهار روش برای نگهداری غذاها نام ببرید.

13-به سوالات پاسخ دهید: نام باکتری های تبدیل کننده ی آمونیاک به نیترات؟ - نام باکتری های تبدیل کننده ی نیترات به نیتروژن هوا ؟ - نام عمل تبدیل نیتروژن هوا به پروتئین ؟ - نام عمل تبدیل دی اکسید کربن هوا به ترکیبات کربن دار در گیاهان؟

14-توالی را تعریف کرده و مثالی برای آن ذکر کنید. بازده تبدیل انرژی چیست و حداکثر چقدر است؟

15-اگر در جمعیتی بیست میلیون نفری نسبت رشد سه درصد باشد ، چه تعداد بر افراد جمعیت پس از یک سال افزوده خواهد شد؟ ( بامحاسبه) – اگر تراکم نوعی پرنده در جنگل 200 پرنده در هر کیلومتر مربع و مساحت این جنگل 400 کیلومتر مربع باشد ، تعداد کل پرندگان جنگل چقدر خواهد بود؟(بافرمول)

16-دو مورد از مشکلات ناشی از جمعیت زیاد و دو مورد از راه های آلودگی آب ها را بنویسید.

17-چگونگی دفاع بدن در مقابله با ویروس ها را به اختصار توضیح دهید.

18-دو گروه اصلی گلبول های سفید را نام برده و نقش هر یک را بنویسید.

19-اگر یک باکتری هر 20 دقیقه یک بار تقسیم شود پس از دو ساعت از سه باکتری چند باکتری حاصل می شود؟(بامحاسبه) تفاوت باکتری ساپروفیت با انگل چیست؟

20-نام قسمت های خواسته شده در شکل مقابل را بنویسید.(شکل باکتری رسم شده بوده است.)

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390ساعت 15:57  توسط ایمان قیاسی | 

1.نظريه خلق الساعه را چه كسي باطل كرد؟

الف)ارسطو          ب)پاستور          ج)ردي          د)ون هلمونت

2.علو زيستي پايه اي به منظور شناخت قوانين حاكم بر پديده هاي ...........صورت ميگيرد.

3.مرحله ي پنجم روش علمي تفسير يافته ها است .     ص        غ

4.روش علمي چيست؟

5.نام كتابي كه ردي بعد از آزمايشات مكرر جمع آوري كرد چيست؟

                            ****************

1.نقش ميتوكندري در سلول چيست؟

الف)پروتئين سازي           ب)آزادكردن انرژي          ج)ترشح مواد به خارج          د)ذخيره مواد مختلف

2.كدام يك از اندامك هاي زير داراي دو عدد غشاء هستند؟

الف)واكوئل         ب)ريبوزوم          ج)ميتوكندري         د)ليزوزوم

3.گروهي از سلول ها كه هماهنگ با يك ديگر وظيفه ي خاصي در بدن انجام مي دهند ...................را تشكيل مي دهند.

الف)بافت         ب)اندام         ج)دستگاه         د)اندامك

4.سيتوپلاسم بخشي از سلول است كه تركيب اصلي آن.........و...................هستند.

5.رشد بدن ما بيشتر حاصل............است.

6.بدن يك موجود زنده پرسلولي از چند ............تشكيل شده است.

7.در بدن ما تقسيم سلولي در هنگام نياز به آن متوقف مي شود.     ص         غ

8.تقسيم هسته سلمل به دو هسته ي همانند ميوز نام دارد.    ص      غ

9.DNAفعاليت هاي سلول را در كنترل دارد.   ص          غ

10.تفاوت موجودات زنده با غير زنده را توضيح دهيد.

11.سلول از چه قسمتهايي تشكيل شده است؟

12.چه كسي و چگونه سلول را كشف كرد ؟

13.كروماتين چيست؟

14.تومور چيست؟انواع آن را نام ببريد.

15.دستگاه چيست؟

                          ****************

1.كوچكترين واحد سازنده ماده چه نام دارد؟

الف)مولكول        ب)اتم          ج)عنصر          د)هسته

2.مقدار آب موجود در بدن موجودات زنده در چه محدوده اي است؟

الف)65تا95        ب)80تا95          ج)85تا90           د)65تا90

3.اتم هابه هم مي پيوندندو.................را به وجود مي آورند.

4.مهم ترين ماده معدني موجود در طبيعت وبدن موجودات زنده...........است.

5.معروف ترين منوساكاريد ساكارز است.             ص         غ

6.در ساختار هيدرات هاي كربن،هيدروژن،اكسيژن ونيتروژن به كار ميرود.                 ص             غ

7.انواع قندها را نام ببريد.

8.آنزيم چيست؟

9.چه شرايطي بايد فراهم شود تا آنزيم ها بتوانند فعاليت كنند؟

10.چربي ها در بدن چه نقشي دارند؟

                         ****************

1.كليه جانوران غذا و انرژي مورد نياز خود رااز...............بدست مي آورند.

2.مواد خام مصرفي در فتوسنتز به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟

الف)اكسيژن-هيدرات هاي كربن    ج)دي اكسيد كربن-هيدراتهاي كربن          

ب)دي اكسيد كربن-آب                 د)اكسيژن-آب  

3.ماده ي سبز موجود درگياهان.............نام دارد.

4.بيشترين عمل فتوسنتز را.................انجام مي دهد.

5.به لايه ي كوتيني روي روپوست كوتيكول مي گويند.    ص          غ

6.گلوكزبه سختي درآب حل مي شود.         ص         غ

7.آوند چيست؟انواع آن را نام ببريد.

8.چرا استفاده بيش ازحد كود هاي آلي براي بدن ومحيط زيان آوراست؟

9.چرا گلوكزدربرگ ذخيره نمي شود؟

10.چه ويژگي هايي برگ را براي عمل فتوسنتزمناسب مي سازد؟

                               ************

1.مصرف كدام يك ازمواد زير ازبيماري شب كوري جلوگيري مي كند؟

الف)كاروتن          ب)سلولز          ج)ويتامين          د)تيامين

2.يكي از رايج ترين بيماري ها ي حاصل ازسوء تغذيه دركشورها ي فقير...................است.

الف)كمبود پروتئين           ب)كواشيوكور          ج)گواتر          د)موارد 1و2

3.بيماري گواتر براثرچه ماده اي ايجاد مي شود؟

الف)يد          ب)ويتامينc          ج)نياسين          د)تيامين

4.ويتامينB3 بيماري...............را ايجاد مي كند.

الف)گواتر          ب)پلاتر          ج)زخم شدن اطراف دهان       

د)فشارخون بالا

5.براي سخت شدن استخوان ها درسنين كودكي ازچه چيزي استفاده

مي كنند؟

الف)ويتامينB2        ب)سديم        ج)آهن         د)تركيبات كلسيم دار

6.كمبود ويتامينA منجربه بيماري...............مي شود.

7.علت متورم شدن ماهيچه ها دربيماري كواشيوكورنفوذ..........به درون...................است.

8.چربي هاي جانوري در دماي معمولي مايع اند.    ص      غ

9.چربي ها باعث كم شدن انرژي مي شوند.      ص          غ

10.ويتامين ها به چند گروه تقسيم مي شوند؟

11.ازغده تيروئيد چه هورموني ترشح مي شود؟

12.انواع ويتامينB رانام ببريد.

13.چرا رنگ خون قرمز است؟

14.آيا به جزفقر مادي،كم اطلاعي وكم سوادي هم دربروزسوء تغذيه

موثراست؟

15.براي كسي كه مي خواهد ازبيماري هاي قلبي دوري كند كدام غذاها

توصيه مي شود؟

16.گرزوفتالمي چگونه بوجود مي آيد؟

17.انواع مواد معدني موجود دربدن را نام ببريد.

18.آب ازچه راه هايي وارد وازچه راه هايي ازبدن خارج مي شود؟

19.تغذيه به چه منظورانجام مي گيرد؟

20.ساختارديواره سلولي را بنويسيد.

                           ***************

1.شخصي داراي گروه خونيB است.درصورتي كه اين فرد نيازبه خون

داشته باشد باتزريق خوني با كدام گروه خوني مشكل بوجود نمي آيد؟

الف)O          ب)AB          ج)B           د)A

2.اگرخون فردي فقط با سرم ضدB لخته شود گروه خوني او....... است.

3.هدف ازتقسيم ميوزبوجود آمدن سلول هاي..........و.............است.

4.تقسيم ميوزدراندام هاي جنسي صورت مي گيرد.    ص        غ

5.به چه دليل فرد درانتقال خون نا آشنا مي ميرد؟

6.چرا گروه هاي خوني مختلفي درانسان ها وجود دارد؟

7.ارتباط بين نسل ها راچه چيزي برقرارمي كند؟

8.هرنوكلوئتيد ازچه قسمت هايي تشكيل شده است؟

9.همانند سازي مولكولDNA چگونه صورت مي گيرد؟

10.ژن چيست؟

11.اساس انواع گروه هاي خوني چيست؟

12.هنگام انتقال خون ازفردAB به فردO چه اتفاقي مي افتد؟

13.دو ويژگي اثر انگشت كه ان رابراي كار پليس آسان مي كند

كدامند؟

14.غده هيپوفيز دركدام قسمت بدن قراردارد؟

15.براي بهبود كمي وكيفي محصولات زراعي ودامي دانشمندان چه

مي كنند؟

                           **************         

1.پله دوم هرم انرژي را كدام گزينه پوشش مي دهد؟

الف)گياهان سبز          ب)جانورگياهخوار          ج)جانورگوشت خوار           د)هيچكدام

2.كل موجودات زنده درروي كره زمين به دو دسته تقسيم مي شود.

ص            غ

3.به مجموع چند زنجيزه غذايي..................مي گويند.

4.پوسيدگي را تعريف كنيد.

5.جانوران مردار خوارچه نقشي درپوسيدگي دارند؟

6.علت گرم شدن مواد در هنگام پوسيدگي چيست؟

7.انواع زباله را فقط نام ببريد؟

8.چرا جسد ماموت ها در سيبري پوسيده نشده است؟

9.سه عامل مهم در پويسدگي را نام ببريد؟

10.اولين مرحله پوسيدگي چگونه انجام مي گيرد؟    

+ نوشته شده در  شنبه بیستم فروردین 1390ساعت 20:47  توسط ایمان قیاسی | 

آدمي به علت ................... گاهي به خرافات و، جادوگري و حدس و گمان روي آروده است.

تفكر علمي چيست؟

اگر براي يافتن پاسخ سؤالهايمان ار ............................. و ........................... استفاده كنيم ، آنگاه به تفكر علمي نزديك شده ايم.

 

يك محقق داراي چه ويژگي هايي است؟

براي كاستن از خطاهاي اندام حسي ، يك محقق چه مي كند؟

روش علمي چيست؟

    قبل از مرحله‌ي فرضيه سازي به ترتيب در روش علمي ، چه مراحلي طي شده است؟

آيا محققان هميشه كارهاي خود را از صفر ( تعريف مسئله) شروع مي كنند؟ چرا؟

پژوهشگران براي جمع آوري اطلاعات در بيشتر موارد دست به ....................... و ........................... مي زنند.

فرضيه چيست؟

چرا محققان آزمايش هاي خود را تكرار مي كنند؟

اين تكرار آزمايش جزء‌كدام مرحله از روش علمي است؟

خلق الساعه چيست؟

   آزمايش آقاي ون هلمونت در رابطه با خلق الساعه ، چه بود؟

اشتباه آقاي ون هلمونت در بررسي خلق الساعه چه بود؟

دانشمندان پس از ون هلمونت از كارهاي او چه نتايجي گرفتند؟

ويژگي هاي يك آزمايش كنترل شده كدامند؟

كنترل يك آزمايش چه فايده اي دارد؟

چرا هنگام انجام آزمايش ،بايد همه ي متغيرها به جز يكي از آنها که مورد آزمايش است ثابت باشد ؟

طرح مسئله ي آقاي ردي چه بود؟

آقاي ردي در مرحله‌ي جمع آوري اطلاعات ، چه كارهايي انجام داد؟

فرضيه ي آقاي ردي چه بود؟

آزمايش كنترل شده‌ي آقاي ردي چه بود؟

آقاي ردي از آزمايشات ( آزمايش كنترل شده) خود چه نتيجه اي گرفت؟

آقاي ردي در مرحله‌ي انتشار ، چه كاري اناجم داد؟

علوم زيستي چيست؟

دانش علوم زيستي چيست؟

شاخه هاي اصلي علوم زيستي كدامند؟ هر كدام به چه منظور صورت مي گيرند؟

كداميك از شاخه هاي علوم زيستي به ديگري وابسته است؟ چرا؟

آيا مي توان با روش علمي به همه ي پرسش هاي آدمي پاسخ داد؟ چرا؟

دو علمي كه بيشترين تأثير و كاربرد را در علوم زيستي دارند كدامند؟

 

 


به ترتيب در روش علمي بعد از مرحله فرضيه سازي دو مرحله بعد كدامند ؟

      از ويژگي هاي دانشمندان و محققان دو مورد را بنويسيد .

   هر يك از اصطلاحات زير را تعريف كنيد .

علوم زيستي :

علوم زيستي پايه اي :

فرضيه

تفكر علمي

     جاهاي خالي را با عبارات مناسب پر كنيد .

    وقتي براي همه پاسخ هايي كه مي دهيم دليل كافي داشته باشيم آنگاه به ----------- نزديك شده ايم .

حدس و گماني كه بر پايه اطلاعات قبلي درباره علت پديده اي زده مي شود --------- مي نامند .

استفاده انسان از پديده هاي زيستی براي زندگي بهتر هدف --------------------- مي باشد .

ابزار دقيق اندازه گيري به كمك ------------------ محققان مي آيند .

مرحله پنجم از روش علمي  ------------ مي باشد .

      هر سلول از سه جزء اصلي ................... و .................... و ................... ساخته شده است .

      علوم زيستي .................. براي استفاده انسان از پديده هاي زيستي به منظور زندگي بهتر فعاليت دارد .

آدمي به علت  ------------ به خرافات ، جادوگري و حدس و گمان روي آورده است .

مراحل روش علمي عبارتند از :

       تعريف مسئله ç -------- ç فرضيه سازي ç -------- ç  ثبت يافته ها    ç تفسير و نتيجه گيري ç    انتشار گزارش

آزمايش كنترل شده آزمايشي است كه در آن -----------------------------------

      پژوهش هاي علوم زيستي كاربردي به چه منظور انجام مي شوند ؟

نظريه سلولي به چه مواردي اشاره مي كند ؟ (دو مورد)

روش علمي را تعريف كنيد .

در مراحل روش علمي بعد از جمع آوري اطلاعات چه مرحله اي  قرار دارد ؟

چرا براي يافتن پاسخ همه پرسش ها ، نمي توان از روش علمي استفاده كرد ؟

جاهاي خالي را با كلمه مناسب پر كنيد :

از خطاهاي حس بينايي دو مورد را بنويسيد .

پژوهش هاي علوم زيستي پايه اي به چه منظور صورت مي گيرند ؟

طرح مسئله آقاي ردي چه بود ؟

دو علمي را كه بيشترين اهميت و كاربرد را در علوم زيستي دارند نام ببريد  .

چرا نمي توان پاسخ همه پرسش ها را از طريق روش علمي به دست آورد ؟

كنترل آزمايش چه فايده اي دارد ؟

   چرا محققان نتايج كارهاي خود را منتشر مي كنند ؟

پاسخ دهيد كه : الف ) ويژگي هاي آزمايش كنترل شده كدامند ؟

ب ) آقاي ردي از آزمايش كنترل شده خود چه نتيجه اي گرفت ؟

ج ) پنجمين مرحله از مراحل پلكان مانند روش علمي كدام است ؟

آزمايش كنترل شده در ازمايش ردي چه بود ؟

   علوم زيستي كاربردي را تعريف كنيد .

يك مثال براي خطاي لامسه بنويسيد .

اگر غلظت كربن دي اكسيد محيط از 1/0 % بيشتر باشد ، شدت فتوسنتز كاهش مي يابد . چگونه اين موضوع را آزمايش مي كنيد ؟

در آزمايش هاي آقاي ردي :

هدف از تكرار آزمايش ها چه بود ؟

آزمايش كنترلي او را بنويسيد .

پژوهش هاي علوم زيستي پايه اي به چه منظور صورت مي گيرند ؟ مثال بزنيد .

نوشتن كتاب آزمايشهايي درباره پيدايش حشرات توسط آقاي ردي بيانگر كدام مرحله در روش علمي است ؟

براي خطاي بينايي يك مثال بزنيد .

يكي از نقص هاي آزمايش ون هلمونت در رابطه با نظريه خلق الساعه چه بود ؟

نظريه توليد خود بخودي (خلق الساعه )چه چيزي را بيان مي كند ؟

چرا معمولا محققان كار خود را از صفر شروع نمي كنند ؟

پنهان كردن گوشت زير خاك توسط ردي و تكرار آزمايش كداميك از مراحل روش علمي را نشان مي دهد ؟

چرا بايد پژوهشگر سعي كند همه عواملي را كه بر نتيجه آزمايش اثر مي گذارند كنترل كند ؟

   يك راه غلبه بر خطاها و محدوديت حواس آدمي را ذكر كنيد .

بعد از اينكه حدس و گمان ما درباره اطلاعات بدست آمده اثبات شد ، آنگاه به كداميك از جواب هاي زير رسيده ايم؟ 

نظريه¨        قانون   ¨      فرضيه  ¨       تصورات¨

كداميك از افراد زير نظريه خلق الساعه را به طور كامل رد كرد ؟

ون هلمونت ¨    فرانچسكو ردي ¨    ارسطو¨   لويي پاستور¨

در كارهاي آقاي ردي مراحل اول و دوم روش علمي را مشخص كنيد .

 


1.     يك مثال از خطاي شنوايي و يك مثال از خطاي بينايي بنويسيد.

2.     روش علمي حل مسايل چيست؟

3.     مراحل مختلف روش علمی را به ترتيب نام ببرید.

4.     در روش علمي ، پس از مرحله ي فرضيه سازي كدام مرحله قرار دارد؟

5.     هدف از تعریف مسئله در روش علمی چیست؟

6.     چرا محققان معمولا كار خود را از صفر شروع نمي كنند؟

7.     فرضيه چيست؟

8.     در علوم تجربي چگونه يك فرضيه تأييد يا رد مي شود؟

9.     هدف از تکرار آزمایش در روش علمی چیست؟

10. نظريه خلق الساعه چيست ؟يك مثال بياوريد؟

11. کدام دانشمندان نظریه خلق الساعه را پذیرفتند؟

12. کدام دانشمندان نظریه خلق الساعه را رد کردند؟

13. آزمایشی که ون هلمونت در مورد نظریه خلق الساعه انجام داد چه بود؟

14. یکی از نقص های کار ون هلمونت را بنویسید؟

15. دو درس مهمي كه دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟

16. آزمايش ساده اي در مورد نظريه خلق الساعه بنويسيد؟
آزمايش كنترل شده را تعريف كنيد؟
- ردي براي بررسي علت فاسد شدن گوشت چه فرضيه اي را ارائه داد و چگونه اين فرضيه را آزمايش كرد؟

17. فرانچسكو ردي از آزمايش هاي خود چه نتيجه اي گرفت؟

18. آزمايش هاي كنترلي ردي را بيان كنيد ؟

19. در آزمايش ها ردي مراحل اول و دوم روش علمي را بنويسيد؟

20. فرضيه ردي در مورد پيدايش مگس ها را بنويسيد؟

21. علوم زيستي چيست؟

22. دو گروه اصلي علوم زيستي را بنويسيد؟

23. پژوهش هاي علوم زيستي كاربردي به چه منظور انجام مي شوند؟

24. پژوهشهاي علوم زيستي پایه ای به چه منظور استفاده مي شود؟

25. آيا مي توان پاسخ همه ي پرسش هاي آدمي را با استفاده از روش علمي به دست آورد؟ چرا؟

26. روش علمي براي چه موضوعاتي به كار مي رود؟

27. چند سال قبل در يكي از رودخانه هاي شمال تعداد زيادي ماهي تلف شدند،دو فرضيه در مورد علت مرگ ماهي ها بنويسيد؟

28. چرا هنگام انجام آزمايش ،بايد همه ي متغيرها به جز يكي از آنها که مورد آزمايش است ثابت باشد


 

آزمايش كنترل شده را تعريف كنيد؟

آزمايش ساده اي مورد نظريه خلق ا لساعه(پيدايش خود به خودي موجودات زنده )بنويسيد؟

روش علمي براي چه موضوعاتي به كار مي رود؟

فرضيه را تعريف كنيد در علوم تجربي چگونه يك فرضيه تأييد يا رد مي شود؟

فرانچسكو ردي از آزمايش هاي خود چه نتيجه اي گرفت؟

زيست شناسي چگونه علمي است؟

چند سال قبل در يكي از رودخانه هاي شمال تعداد زيادي ماهي تلف شدند،دو فرضيه در مورد علت مرگ ماهيها بنويسيد؟

آزمايش هاي كنترلي ردي را بيان كنيد ؟

علوم زيستي را تعريف كنيد و دو گروه اصلي آن را بنويسيد؟

دو درس مهمي كه دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟

روش علمي را تعريف كنيد و مراحل آن را بنويسيد؟

هنگام انجام آزمايش ،بايد همه ي متغييرها به جز يكي از مورد آزمايش است ،ثابت باشد،اين كار چه لزومي دارد؟

نظريه خلق الساعه چيست ؟يك مثال بياوريد؟

شش مرحله از مراحل روش علمي را به ترتيب بنويسيد؟

در روش علمي پس از فرضيه سازي كدام مرحله قرار دارد؟

يك مثال از خطاي شنوايي و يك مثال از خطاي بينايي را بنويسيد؟

پژوهشهاي علوم زيستي كاربردي به چه منظور استفاده مي شود؟

چرا محققان معمولاًًكار خود را از صفر شروع نمي كنند؟

چرا نمي توان پاسخ همه ي پرسشها را با روش علمي بدست آورد؟

در آزمايش ها ردي مراحل اول و دوم روش علمي را بنويسيد؟

فرضيه ردي در مورد پيدايش مگسها را بنويسيد؟

چه موقع آدمي به خرافات ،جادوگري و حدس و گمان روي مي آورد؟

چه موقع به تفکر علمي نزديک مي شويم ؟

آيا شک کردن در مسائل علمي لازم است؟در اين مورد عوامل کمک کننده به محققان چيست ؟ مثال بزنيد.

محققان براي حل مسائل علمي از چه روشي استفاده مي کنند ؟اين روش چند مرحله دارد؟ به ترتيب نام ببريد؟

مرحله قبل و بعد از آزمايش فرضيه را بنويسيد؟

مرحله 2و 5و7 روش علمي را بنويسيد؟

فرضيه را تعريف کنيد؟ و يک مرحله قبل از آن و دو مرحله بعد از آن را بنويسيد؟

آيا محققان همه مراحل علمي را قدم به قدم مي پيمايند ؟چرا؟

براي اولين بار نظريه خلق الساعه توسط چه کسي مطرح شد ؟نظريه را ذکر کنيد.

دو دانشمند نام ببريد که با آزمايشات خود نظريه خلق الساعه را تائيد کردند.

آزمايش ون هلمونت در مورد نظريه خلق الساعه چه بود؟

دو درس مهم که دانشمندان از آزمايش ون هلمونت گرفتند را بنويسيد.

يکي از نقص هاي آزمايش ون هلمونت چه بود؟

کدام دانشمند با آزمايشات خود نظريه خلق الساعه را رد کرد.

نام کتابي که تحقيقات ردي در آن ثبت شده چيست ؟

چرا محققان معمولا کار خود را از صفر شروع نمي کنند؟

کاربرد روش علمي پيرامون چه موضوعاتي است؟

علوم مکمل علوم زيستي را نام ببريد.

چرا آدمي براي شناخت محيط اطرافش بايد از ابزار استفاده کند؟

چرا بايد در روش علمي مسئله به روشني تعريف شود؟

فرضيه و نظريه(تئوري)چه تفاوتي با هم دارند؟

در طراحي آزمايش ،چه نکاتي بايد در نظر گرفته شود؟

ويژگي هاي يک مشاهده خوب کدام است؟

وجه تمايز آزمايش ردي،با آزمايش ديگر پژوهشگران (مثلا ون هلمونت )چه بود؟


 


      مهم ترين تفاوت موجودات زنده و غير زنده چيست؟

موجودات زنده از لحاظ تعداد سلول چند دسته اند؟

     از نظریات کدام دانشمندان در بیان نظریه سلولی استفاده شد؟ هر کدام از آنها به چه نتایجی دست یافتند؟

سه اصل نظريه سلولي را بنويسيد؟

سلول را تعریف کنید؟

سه بخش اساسی سلول را نام ببرید.

کدام بخش سلول نقش اساسی در زندگی سلول دارد؟

     نقش غشای سلولی چیست؟

      غشاء خاصيت نفوذپذيري انتخابيرا تعریف کرده و بنویسید مربوط به کدام بخش سلول است؟

چگونه يك سلول، سلولهاي مجاور خود و مواد موجود در محيط را شناسايي مي كند؟

   دیواره سلولی در چه سلولهایی وجود دارد؟

چرا بسیاری از بخشهای گیاهان نسبت به جانوران محکمتر است؟

چرا بسیاری از مولکولها از دیواره سلولی عبور می کنند؟

از وظايف ديواره سلول در گياهان 3مورد را ذكر كنيد؟

فرق ديوارة سلولي و غشاي پلاسمايي را بنويسيد؟

ترکیب اصلی سیتوپلاسم چیست؟

واکنشهای زیستی سلول در کدام بخش آن صورت می گیرد؟

منظور از اسكلت سلولي چيست؟

چه بخشي از سلول سبب  استحكام بخشيدن به سلول است؟

اندامك هاي سلولي كه به ترتيب نقش آنها آزادسازي انرژي و پروتئين سازي است را نام ببريد؟

براي هر يك از ساختارهاي زير حداقل يك وظيفه را ذكر كنيد.

الف‌ـ ميتوكندري           ب ـ ريبوزم                   ج‌- ديواره سلولي            د‌- كلروپلاست

نقش واكوئل و ليزوزم را در سلول بنويسيد؟

هر يك از اعمال بر عهده كدام بخش سلول است؟

الف‌ـ ترشح مواد به خارج از سلول            ب‌- آزاد كردن انرژي مواد  

ج‌- انجام فتوسنتز و غذاسازي                 د- ساختن پروتئين          

 ه‌- شناسايي سلولهاي مجاور    

مادة قرمز رنگ در كداميك از اندامك هاي چغندر قرمز وجود دارد و اين ماده رنگي در چه صورتي از سلولهاي چغندر قرمز خارج مي شود؟

چرا سبزیجات خام یا نیمه پز نسبت به سبزیجات پخته شده مواد غذایی بیشتری دارند؟

آب و مواد غذایی در کدام بخش از سلولهای پرتقال ذخیره می شود؟

وظايف شبكة آندوپلاسمي در سلول چيست؟

چرا بيشتر ريبوزم هايّّ روي شبكه آندوپلاسمي چسبيده‌اند؟

دو تفاوت ميان سلول جانوري و گياهي را بنويسيد؟

کدام یک از اندامک های سلول غشای دو لایه دارند؟

کدام یک از اندامک های سلول غشای تک لایه دارند؟

بزرگترین اندامک سلولی چه نام دارد؟

کروماتین چیست؟

ماده اصلي كروماتين چه نام دارد؟

DNA‌مخفف ................................................................ می باشد.

نقش DNA  چیست؟

38)   در ساختار كروماتين چه موادي شركت دارند؟

هسته از چه بخشهايي ساخته شده است، فقط نام ببريد؟(4مورد)

40)   نقش هستک را بنویسید؟

رشته كروماتين در چه زمانی و با چه تغييراتي به كروموزم تبديل مي شود؟

با رسم یک شکل تفاوت کروماتین و کرووزوم را از لحاظ ساختار فیزیکی نشان دهید؟

تفاوت کروموزوم و کروماتین از لحاظ ساختار شیمیایی چیست؟

آيا تعداد كروموزوم‌هاي سلولها عصبي انسان با سلول پوست انسان برابر است؟

نحوه درست کردن کارت کروموزومی را توضیح دهید.

كروموزم و سانترومر را تعريف كنيد؟

محل اتصال دو كروماتيد يك كروموزم چه نام دارد؟

شكل يك كروموزم را رسم و بخش‌هاي مختلف آنرا نامگذاري كنيد؟

تفاوت کروموزومهای زن و مرد چیست؟

چه تفاوتی بین سلولهای موجود در پیکر موجود پر سلولی وجود دارد؟

هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کرده و مثال بزنید؟

- بافت                - اندام                        - دستگاه

با توجه به نمودار زیر بگوئید زنده بودن از کدام سطح شروع می شود؟

اجزای اتم ---- اتم---- مولکول---- اندامک---- سلول---- بافت----اندام---- دستگاه---- فرد

   تقسيم هسته سلول را چه مي نامند؟

ميتوز را تعريف كنيد؟

مراحل تقسیم میتوز را با رسم شکل نشان دهید.

سلولي داراي 6 جفت كروموزم است اگر اين سلول تقسيم ميتوز را انجام دهد.

الف‌- چند سلول بوجود مي آيد     ب‌- هر يك از سلوهاي حاصل چند عدد كروموزم خواهند داشت؟

رشد بدن ما بیشتر در نتیجه چیست؟

چه زمانی تقسیم سلولی در بدن ما متوقف می شود؟

تقسیم سلولها در بدن ما چگونه متوقف می شود؟

نتيجه از كار افتادن فرايندهاي كنترل كننده تقسيم سلولي چيست؟

تومور را تعريف كنيد؟

انواع تومور را نام برده و يك تفاوت آنها را بنويسيد؟

کلمه سرطان به چه معنی است؟

با رسم یک شکل تومور بدخیم را با تومور خوش خیم مقایسه کنید.

چند مورد از عوامل بروز سرطان را بیان کنید.


 

مهمترين تفاوت موجودات زنده و غير زنده چيست؟

آيا غشاء خاصيت نفوذپذيري انتخابي دارد؟

يك نقش ديواره سلولي را بنويسيد؟

چه بخشي از سلول سبب  استحكام بخشيدن به سلول است؟

اندامكهاي سلولي كه به ترتيب نقش آنها آزادسازي انرژي و پروتئين سازي است را نام ببريد؟

مادة اصلي كروماتين چه نام دارد؟

آيا تعداد كروموزوم‌هاي سلولها عصبي انسان با سلول پوست انسان برابر است؟

تقسيم هسته سلول را چه مي نامند؟

نتيجه از كار افتادن فرايندهاي كنترل كننده تقسيم سلولي چيست؟

كروموزوم، تومور، اندام و سانترومر را تعريف كنيد؟

 

براي هر يك از ساختارهاي زير حداقل يك وظيفه را ذكر كنيد.

الف‌ـ ميتوكندري     ب ـ ريبوزوم     ج‌- ديوارة سلولي        د‌- كلروپلاست

چرا بيشتر ريبوزومهاي روي شبكة آندوپلاسمي چسبيده‌اند؟

در ساختار كروماتين چه موادي شركت دارند؟

سه اصل نظريه سلولي را بنويسيد؟

چگونه يك سلول، سلولهاي مجاور خود و مواد موجود در محيط را شناسايي مي كند؟

مادة قرمز رنگ در كداميك از اندامكهاي چغندر قرمز وجود دارد و اين ماده رنگي در چه صورتي از سلولهاي چغندر قرمز خارج مي شود؟

هسته از چه بخشهايي ساخته شده است، فقط نام ببريد؟(4مورد)

اندام چيست؟(با ذكر دو مثال)

نقش واكوئل و ليزوزم را در سلول بنويسيد؟

فرق ديوارة سلولي و غشاي پلاسمايي را بنويسيد؟

 هر يك از اعمال بر عهدة كدام بخش سلول است؟

الف‌ـ ترشح مواد به خارج از سلول      ب‌- آزاد كردن انرژي مواد

انجام فتوسنتز و غذاسازي        د- ساختن پروتئين

انواع تومور را نام برده و يك تفاوت آنها را بنويسيد؟

دو تفاوت ميان سلول جانوري و گياهي را بنويسيد؟

محل كروماتين و ميتوز را تعريف كنيد؟

تومور، كروماتين و ميتوز را تعريف كنيد؟

اجزاي اصلي سلول را نام ببريد؟

اندام را تعريف كنيد و يك مثال بزنيد؟

وظايف شبكة آندوپلاسمي در سلول چيست؟

در زمان تقسيم، رشته كروماتين با چه تغييراتي به كروموزم تبديل مي شود؟

محل اتصال دو كروماتيد يك كروموزم چه نام دارد؟

انواع تومور را نام ببريد؟

شكل يك كروموزم را رسم و بخش‌هاي مختلف آنرا نامگذاري كنيد؟

از وظايف ديواره سلول در گياهان 3مورد را ذكر كنيد؟

هر يك از وظايف زير به عهده كدام بخش سلول است؟

الف‌- شناسايي سلولهاي مجاور     ب‌- ترشح مواد به خارج از سلول

سلولي داراي 6 جفت كروموزم است اگر اين سلول تقسيم ميتوز را انجام دهد.

الف‌- چند سلول بوجود مي آيد ؟    

ب‌- هر يك از سلوهاي حاصل چند عدد كروموزم خواهند داشت؟

منظور از اسكلت سلولي چيست؟

پروتئين سازي و تجزيه مواد هر كدام بر عهدة كدام بخش سلول است؟

جمله زير را کامل کنيد:

موجودات زنده از لحاظ شکل.و،..............، اندازه و ..................گوناگونند.

شباهتهاي اساسي موجودات زنده بايکديگر چيست؟

سازمان يافتگي موجودات زنده چند جنبه دارد؟نام ببريد.

اين جمله را کامل کنيد: بدن موجودات زنده از ..............ساخته شده است. بعضي از موجودات زنده ...............و بعضي ديگر ....................اند.

نظريه ماتيا س شلايدن و تئودور شوان را بنويسيد و بگوئيد کدام نظريه کامل تر است؟

نظريه رودولف فيرخو را بنويسيد.

جمع بندي نظريه سلولي شلايدن و شوان را بنويسيد.

نظريه سلولي به شکل امروزي را بنويسيد.

بخش هاي اساسي هر سلول را نام ببريد.

اندامک ها کجا واقع شده اند.

نقش اصلي و اساسي در زندگي سلول به عهده کدام بخش است؟

طرح ساده اي از يک سلول رسم کنيد و غشا و سيتوپلاسم و هسته رامشخص کنيد.

کار غشا سلولي چيست؟

خاصيت نفوذ پذيري انتخابي غشا را توضيح دهيد.

ديواره سلولي مختص کدام موجودات زنده است و کجا واقع شده است؟

آيا ديواره سلولي خاصيت نفوذ پذيري انتخابي دارد؟

کار ديواره سلولي چيست؟

ترکيب اصلي سيتوپلاسم را نام ببريد.

اسکلت سلولي از چه اجزايي تشکيل شده است؟وظيفه اسکلت سلولي چيست ؟

کار هر يک از اجزاي سيتوپلاسمي نام برده شده را بنويسيد؟

الف-ريبوزوم             ب- شبکه آندوپلاسمي            ج-ميتوکندري      د-واکوئول    ه-دستگاه گلژي        و-ليزوزوم

ساختمان هر يک از  اجزاي سيتوپلاسمي نام برده شده را شرح دهيد.

ريبوزوم-شبکه آندوپلاسمي- ميتوکندري- واکوئول -– دستگاه گلژي –ليزوزوم

هر کدام از اعمال زير بر عهده کدام يک از اجزاي سيتوپلاسمي است.

الف- پروتئين سازي      ب- توليد وپخش مواد          ج-آزادکردن انرژي           

 د-ترشح مواد به خارج

ه-ذخيره موادي مانند آب ، مواد غذايي و مواد زائد       و-  تجزيه و گوارش مواد

کدام اندامک خاص سلول هاي گياهي است؟

کار اندامک کلروپلاست چيست؟

بزرگترين اندامک درون سلول .................است.

کار DNAچيست؟

ساختمان هسته را توضيح دهيد.

هستک کجا واقع شده و کار آن چيست؟

محل ساخته شدن ريبوزومها کجاست؟

دو تفاوت سلول گياهي و جانوري را بنويسيد؟

هنگامي که سلول آماده تقسيم مي شود چه وقايعي درون هسته اتفاق مي افتد؟

طرح ساده اي ازيک کروموزوم رسم کرده و نامگذاري کنيد؟

تعداد کروموزوم ها ي هسته هاي سلول سازنده بدن انسان چند عدد است؟

چه تفاوتي بين کروموزوم هاي زن و مرد وجود دارد؟

بافت ، اندام و دستگاه را با ذکر يک مثال براي هر کدام تعريف کنيد؟

آيا تقسيم سلول در زيست شناسي به معناي از وسط دو نيم شدن است؟

مراحل تقسيم ميتوز را به ترتيب نام ببريد؟

مراحل تقسيم ميتوز را براي سلولي که سه جفت کروموزوم دارد رسم کنيد؟

متاستاز يا پخش سرطان را توضيح دهيد؟

چهار علت ايجاد کننده سرطان را نام ببريد؟

بگوئيد در هر يک از سلولهاي زير کدام اندامک فعاليت يا گسترش بيشتري دارد؟

الف-سلول سبز رنگ برگ گياه

ب-سلول ماهيچه اي که دائما در حال کار است

ج-سلولي که دائما در حال ترشح پروتئين است

د-سلولي که دائما در حال تقسيم است

ه-سلولي که کارش به طور تخصصي ،خوردن ميکروبهايي است که به بدن حمله کرده است .

بافت را تعريف کرده و مثالي از بافت بزنيد. 

کدام اندامک سلولي در انرژي زايي نقش دارد؟ 

نقش هستک در هسته ي سلول چيست؟  

کداميک از اندامک ها باعث تجزيه و گوارش مواد مي شوند ؟

نقش هر يک از موارد زير را در سلول مشخص کنيد. 

الف)ليزوزوم        ب)هستک       ج)ميتوکندري        د)اسکلت سلولي

نقش ميتوکندري در سلول چيست؟          بزرگترين اندامک سلولي چيست؟


 

 

         موجود جاندار با موجود بي جان چه تفاوتي دارد ؟

جانداران از چه جهت هايي با همديگر تفاوت دارند ؟

           عقيده و تعريف زيست شناسان از جاندار چيست ؟

نظريه سلولي به چه مواردي اشاره دارد ؟

          سلول را تعريف كنيد .

سه بخش اصلي هر سلول را نام ببريد .

غشاي پلاسمايي را تعريف كنيد .

كار غشاي پلاسمايي چيست ؟

نفوذپذيري انتخابي يعني چه ؟

ديواره سلولي در كدام گروه جانداران يافت مي شود ؟

نقش آن چيست ؟

آن را با غشاي پلاسمايي مقايسه كنيد .

           سيتوپلاسم را تعريف كنيد . تركيب اصلي آن از چيست ؟

اسكلت سلولي را تعريف كنيد .

اندامك هاي سيتوپلاسم را نام ببريد .

جدول زير را كامل كنيد .

نام اندامك

نقش

ويژگي مهم

شكل

در كدام گروه جانداران وجود دارد

ريبوزوم

 

 

 

 

واكوئل

 

 

 

 

كلروپلاست

 

 

 

 

ميتوكندري

 

 

 

 

دستگاه گلژي

 

 

 

 

شبكه آندوپلاسمي

 

 

 

 

هسته

 

 

 

 

اسكلت سلولي

 

 

 

 

ليزوزوم

 

 

 

 

 

بزرگترين اندامك سلولي چه نام دارد ؟

ساختار هسته را شرح دهيد .

نقش هسته در سلول چيست ؟

كروماتين چيست ؟

هستك چيست و چه نقشي دارد ؟

كروموزوم چيست ؟ ساختار آن را شرح دهيد .

شكل يك كروموزوم را رسم و بخش هاي آن را نامگذاري كنيد .

كاريوتيپ چيست ؟ و چگونه تهيه مي شود ؟

در كاريوتيپ كروموزوم ها بر چه اساس مرتب مي شوند ؟

هر يك از اصطلاحات ير را تعريف كنيد :

a.       بافت :

b.       اندام :

c.       دستگاه

فايده سازمان يافتگي سلول ها چيست ؟

زبان يك بافت است يا اندام ؟ چرا ؟

انواع بافت هاي بدن ما را نام ببريد .

دستگاه هاي بدن ما كدامند ؟

فايده تقسيم شدن سلول ها چيست ؟

تقسيم ميتوز را تعريف كنيد .

تقسيم ميتوز را شرح دهيد .

در تقسيم ميتوز براي كروموزوم ها چه اتفاقاتي رخ مي دهد ؟

سرطان را تعريف كنيد .

تومور چيست ؟ انواع آن كدامند ؟

ويژگي تومور هاي خوش خيم و بدخيم را بنويسيد .

چند مورد از علائم بيماري سرطان را نام ببريد .

چه عواملي زمينه ساز بروز سرطان هستند ؟


 

 

سؤالات امتحاني فصل 2 در امتحانات پيشين


اصطلاحات زير را تعريف كنيد .

الف ) اندام  :

ب ) ميتوز :

اصطلاحات زير را تعريف كنيد .

ب ) اندام :

ب ) اسكلت سلولي :

ب ) ميتوز :

 ج ) بافت :

ب ) سرطان :

اجزاي اصلي سلول را نام ببريد .

الف ) اندام را تعريف كرده و براي آن يك مثال بزنيد .

وظيفه شبكه آندوپلاسمي در سلول چيست ؟

انواع تومور را نام ببريد .

نقش ميتوكندري در سلول چيست ؟

بزرگترين اندامك درون سلولي چيست ؟

هر يك از بخش هاي سلولي زير چه نقشي بر عهده دارند ؟

الف ) ريبوزوم

ب ) ميتوكندري

از ويژگي هاي تومورهاي بدخيم دو مورد را بنويسيد .

هر يك از بخش ها سلولي زير چه نقشي بر عهده دارند ؟

الف ) ميتوكندري :

ب ) ريبوزوم :

نقش هر يك از اندامك هاي ريبوزوم و واكوئل در سلول ها چيست ؟

ب ) گروهي از بافت ها كه با همكاري همديگر كار خاصي را انجام مي دهند ------ ناميده مي شوند .

رابطه ها را با رسم فلش مشخص كنيد  :

ميتوكندرري                                            تجزيه و گوارش مواد

غشاء پلاسمايي                                              فتوسنتز

كلروپلاست                                                  توليد انرژي

ليزوزوم                                           كنترل ورود و خروج مواد

الف ) يك نوع  از انواع بافت هاي بدن را نام ببريد .

ب ) ويژگي هاي تقسيم ميتوز كدامند ؟ (2 مورد )

هر يك از بخش هاي سلولي زير چه نقشي بر عهده دارند ؟

الف ) غشاء پلاسمايي :

ب ) ريبوزوم :

نظريه سلولي به چه مواردي اشاره مي كند ؟ (دو مورد)

الف ) از فايده هاي تقسيم ميتوز 2 مورد را بنويسيد .

ب ) ويژگي هاي تومورهاي خوش خيم كدامند ؟

سه بخش اصلي هر سلول را نام ببريد .

الف ) زبان يك بافت است يا يك اندام ؟ چرا ؟

هر يك از بخش هاي زير در سلول چه وظيفه اي بر عهده دارند ؟

الف ) غشاء

ب ) ميتوكندري

الف ) تقسيم شدن سلول ها چه فايده هايي براي جانداران دارد ؟

ب ) ويژگي هاي تومور هاي بدخيم كدامند ؟ (2 مورد )

كار هر يك از بخش هاي سلولي زير را بنويسيد :

الف ) هسته :

ب ) غشاي پلاسمايي :

ج ) ريبوزوم :

ب ) دو بخش سلولي زير را بايد همه سلول ها داشته باشند . دليل اين امر چيست ؟

1 – غشاي پلاسمايي

2 – ريبوزوم

ت ) موجودات زنده از لحاظ شكل ، ---------- ، اندازه و رفتار با همديگر متفاوت هستند .

رابطه ها را با رسم فلش مشخص كنيد :

هستك

رشد و نمو

كروموزوم

اسكلت سلولي

پروتئين

سانترومر

ميتوز

ريبوزوم

يكي از ويژگي هاي تومورهاي بدخيم پخش شدن سلول هاي اين تومورها در بدن است . توضيح دهيد كه اين ويژگي چگونه مي تواند خطرناك باشد ؟

كار هر يك از بخش هاي سلولي زير چيست ؟

a)      ميتوكندري

b)      كلروپلاست

c)       غشاي پلاسمايي

دو مورد از عوامل ايجاد كننده سرطان را نام ببريد .

ب ) كروموزوم هاي جفت بر چه اساس به همديگر شبيه هستند ؟

يك سلول داراي 12 عدد كروموزوم است . اگر اين سلول تقسيم ميتوز انجام دهد :

الف ) چند سلول جديد به وجود مي آيد ؟

ب ) هر كدام از سلول هاي جديد چند عدد كروموزوم دارند ؟

الف ) تقسيم شدن سلول ها چه فوائدي براي جاندار دارد ؟

ب ) قلب ما بافت محسوب مي شود يا اندام ؟ چرا ؟

رابطه ها را با رسم فلش مشخص كنيد :

غشاي پلاسمايي

DNA

كروموزوم

شبكه آندوپلاسمي

ريبوزوم

توليد انرژي

اسكلت سلولي

پروتئين

ميتوكندري

نفوذپذيري انتخابي

موارد زير نقش كداميك از بخش هاي سلول است ؟

الف ) تجزيه و گوارش مواد :

ب ) توليد كردن و بردن مواد به بخش هاي مختلف سلول :

تقسيم ميتوز و ميوز چه تفاوت هايي با همديگر دارند ؟ ( 2 مورد )

 1. هر يك از كار هاي زير بر عهده كداميك از اجزاي سلول مي باشد ؟ الف ) پروتئين سازي
            ب ) تجزيه مواد
 2. الف ) كار اسكلت سلولي چيست ؟
  ب ) سلول هاي تومور يدخيم چه ويژگي هايي دارند ؟
 3. هر يك از اعمال زير توسط چه قسمتي از اجزاي سلول انجام مي شود ؟
  1. تنظيم آب سلول
  2. توليد انرژي از قندها
  3. گوارش و تجزيه مواد در سلول
  4. غذاسازي و فتوسنتز
 4. نقش هر يك از موارد زير را در سلول بنويسيد :
  1. ليزوزوم :
  2. هستك :
  3. ميتوكندري :
  4. اسكلت سلولي :

هر يك از اعمال زير به وسيله كدام اندامك صورت مي گيرد ؟

1)      پروتئين سازي

2)      توليد و انتقال مواد

3)      انباشته كردن مواد

4)      ترشح مواد

اگر يك سلول 10 عدد كروموزوم داشته باشد ،‌طي تقسيم ميتوز هر يك از سلول هاي جديد چند كروموزوم خواهند داشت ؟

اسكلت سلولي از چه چيزي درست شده است ؟ نقش آن در سلول چيست ؟

چرا سلول هاي چغندر قرمز تا هنگامي كه زنده اند ماده قرمز رنگ خور را خارج نمي كنند ؟

اجزاي اسكلت سلولي را نوشته و نقش آنها را در سلول ذكر كنيد .

در مورد ريبوزوم :

الف ) چه وظيفه اي دارد ؟

ب ) اغلب روي كدام اندامك قرار دارد ؟

ج ) در كجا ساخته مي شود ؟

a)      كدام اندامك سلول در آزاد كردن انرژي مواد نقش دارد ؟

b)      تركيب اصلي سيتوپلاسم تشكيل شده است از ---------- و -----------  .

c)       ديواره سلولي مربوط به چه سلول هايي است ؟ (3 مورد )

d)      كداميك از سلول هاي زير كلروپلاست دارند ؟
سلول پوست انسان                      سلول روپوست برگ                سلول ريشه چغندر                سلول نگهبان روزنه

در سلول هاي ترشح كننده شيره معده كداميك از اندامك هاي زير فعالتر است ؟ چرا ؟

(واكوئل  - دستگاه گلژي – ميتوكندري )

شكل زير را كامل كنيد :

 

 

 

 


الف ) در ساختار كروماتين علاوه بر DNA كدام ماده آلي ديگر وجود دارد ؟

ب ) كداميك از كروموزوم هاي روبرو شماره يك است ؟

الف ) دستگاه را تعريف كنيد .

ب ) شبكه اي از رشته ها و لوله هاي پروتئيني كه در سراسر سيتوپلاسم پراكنده اند و باعث استحكام سلول مي شوند چه نام دارد؟

در سلول هاي ماهيچه اي كداميك از اندامك هاي زير فعاليت هاي بيشتري دارند ؟ چرا ؟

  ( دستگاه گلژي – كلروپلاست – ميتوكندري )

با رسم فلش رابطه ها را مشخص كنيد :

خاصيت نفوذ پذيري انتخابي                                ريبوزوم

جلوگيري ازحمله ميكروب ها                              دستگاه گلژي

تجزيه و گوارش مواد                                       غشاي پلاسمايي

ترشح مواد به خارج از سلول                               ديواره سلولي

ليزوزوم

 

 

شكل روبرو مربوط به تقسيم ميتوز است . آن را كامل كنيد .

 

 

 

 


در سلول روبرو ، اندازه اندامك A را بر حسب ميكرومتر به دست آوريد .

 

 

 

 


الف ) كروماتين از -------- و --------- ساخته شده است .

ب ) مجموعه اي از بافت هاي همشكل و همكار را ---------- مي نامند . مانند -----------

هر يك از اعمال زير به عهده كدام اندامك سلول است .

a)      آزاد كردن انرژي مواد

b)      ترشح مواد به خارج سلول

c)       تجزيه و گوارش مواد

d)      انجام فتوسنتز در گياهان

الف ) دو وظيفه براي ديواره سلولي بنويسيد .

ب )نقش هر يك از اندامك هاي زير را بنويسيد :

1- شبكه آندوپلاسمي                                 2 – ميتوكندري

الف ) چه تفاوت هايي بين كروموزوم هاي زن و مرد وجود دارد ؟

ب ) بزرگترين اندامك درون سلول چه نام دارد ؟كدام يك از اجزاء سلولي (الف ) در كداميك از سلول هاي (ب ) فعاليت و گسترش بيشتري دارند ؟

الف ) دستگاه گلژي           -        كلروپلاست

 

ب ) سلول ماهيچه اي -  سلول هاي ميانبرگ  - سلول ترشحي معده

 

a)      هر سلول از سه جزء اصلي ................... و .................... و ................... ساخته شده است .

a)      گروهي از ................. كه با همكاري يكديگر وظيف هخاصي را انجام مي دهند ، اندام مي نامند .

نقش هاي  شبكه آندوپلاسمي در سلول را بنويسيد .

انواع تومور را نام ببريد .

چهار مورد از علائم احتمال بروز سرطان را بنويسيد .

هر يك از كارهاي زير بر عهده كداميك از بخش هاي سلول مي باشد ؟

الف ) ترشح مواد به خارج از سلول

ب ) انتقال مواد به بخش هاي مختلف سلول

ج ) آزاد كردن انرژي

د ) شناسايي سلول هاي مجاور

هر يك از اعمال زير به وسيله كدام اندامك صورت مي گيرد ؟

5)      پروتئين سازي

6)      توليد و انتقال مواد

7)      انباشته كردن مواد

8)      ترشح مواد

اگر يك سلول 10 عدد كروموزوم داشته باشد ،‌طي تقسيم ميتوز هر يك از سلول هاي جديد چند كروموزوم خواهند داشت ؟

اسكلت سلولي از چه چيزي درست شده است ؟ نقش آن در سلول چيست ؟

6-گاو جانداري 60 كروموزومي است . اگر در سلول پوست گاو تقسيم ميتوز صورت گيرد ، به سؤالات پاسخ دهيد:

الف) تعداد كروموزوم ها در هر يك از سلول هاي دختر حاصل (              )  ب) تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ي

سوم ميتوز(              ) ج) تعداد كروماتيدها در سلول در مرحله ي اول تقسيم(             )  د) تعداد سلول هاي حاصل از

سه بار تقسيم ميتوز(                )


 

سؤالات

 1. كدام گزينه رابطه بين اندامك ها را بهتر مشخص مي كند؟
  1. واكوئل  ـــــــــــــــ  ميتوكندري¨  
  2. كلروپلاست ـــــــــــ غشاي پلاسمايي¨  
  3. ريبوزوم ــــــــــــــــ شبكه اندوپلاسمي¨  
  4. هسته ــــــــــــــــــــ واكوئل¨  
 2. كداميك از سرطان هاي زير مي تواند خطرناكتر باشد ؟
  1. سزطان حنجره¨  
  2. سرطان روده ¨  
  3. سرطان معده¨     
  4. سرطان خون¨  
 3. كداميك از سلول هاي زير ديواره ندارد ؟
  1. ريشه هويج¨  
  2. قارچ خوراكي¨  
  3. ماهيچه¨  
  4. موارد 1 و 2 ¨  
 4. كدام گزينه رابطه اندامك با سلول مورد نظر را بهتر مشخص مي كند؟
  1. سلول ماهيچه اي ــــــــــ شبكه آندوپلاسمي¨  
  2. سلول غده بزاقي ــــــــــ ميتوكندري¨  
  3. سلول ترشحي معده ــــــــ دستگاه گلژي¨  
  4. سلول عصبي ــــــــــــــ  واكوئل¨  
 5. كدام مورد جزء تفاوت هاي موجودات زنده با يكديگر نمي باشند ؟
  1. شكل جاندار¨  
  2. مصرف انرژي¨  
  3. اندازه جاندار¨  
  4. رفتار جاندار¨  
 6. به ترتيب از راست به چپ كدام اندامك در سلول جانوري وجود ندارد و كدام اندامك درشت ترين اندامك سلول گياهي است ؟
  1. واكوئل – واكوئل¨  
  2. ميتوكندري – كلروپلاست ¨  
  3. كلروپلاست – واكوئل¨  
  4. واكوئل – ديواره¨  
 7. كدام گزينه رابطه را اشتباه نشان مي دهد ؟
  1. قلب ـــــــــ اندام¨  
  2. پوست ــــــــــ اندام¨  
  3. زبان ــــــــــــ بافت¨  
  4. سلول ماهيچه اي ــــــــــــ سلول¨  
 8. كداميك از سلول هاي زير ديواره ندارد ؟
  1. ريشه سيب زميني ¨  
  2. قارچ خوراكي¨  
  3. ميكروب سل¨  
  4. سلول جگر¨  
 9. هستك (در داخل هسته ) با كدام اندامك سلولي زير رابطه دارد ؟
  1. ليزوزوم¨  
  2. ميتوكندري¨  
  3. كلروپلاست¨  
  4. ريبوزوم¨  
 10. كدام سلول ها ديواره سلولي ندارند ؟
  1. سلول گياهي  ¨
  2. سلول جانوري¨
  3. باكتري ها¨
  4. قارچ ها¨

 

 1. محل ساخته شدن پروتئين ها در سلول هستند .
  1. ريبوزوم¨
  2. ميتوكندري¨
  3. ليزوزوم ها¨
  4. واكوئل ها¨
 2. كداميك در سلول هاي لاك پشت يافت نمي شود ؟
  1. غشاي پلاسمايي    ¨
  2. سيتوپلاسم    ¨
  3. ديواره سلولي    ¨
  4. هسته    ¨

 

13 . اندامك سيتوپلاسمي كه گوارش مواد را بر عهده دارد كدام است؟

دستگاه گلژي    ¨

ليزوزوم    ¨

واكوئل    ¨

شبكه آندوپلاسمي    ¨

13 . در سلول ترشح كننده ي شيره معده ، كدام اندامك فعاليت و گسترش بيشتري دارد ؟

ميتو كندري    ¨

دستگاه گلژي    ¨

ليزوزوم    ¨

واكوئل    ¨این نتیجه گیری که : پیکر همه ی گیاهان از سلول ساخته شده است از کیست؟

1- ردی             2- شوان          3- شلایدن         4- فیرخو

 

6) بزرگ ترین اندامک  درون سلول ها کدام است؟

1- میتوکندری     2- هسته     3- دستگاه گلژی          4- ریبوزوم

 

نقش لیزوزوم ها در سلول چیست؟

1- پروتئین سازی  2- آزادکردن انرژی مواد 3- تجزیه و گوارش مواد   4- ترشح مواد

 

کدام یک از نقش های غشای پلاسمایی است؟

1- استحکام     2- شناسایی بعضی مواد موجود در محیط       3- شکل دادن به سلول         4- نداشتن نفوذ پذیری انتخابی

 

کدام اندامک سلولی ذکر شده دو غشا دارد؟

1- ریبوزوم  2- واکوئل  3- میتوکندری 4- لیزوزوم

 

فعالیت های سلول در کنترل کدام است؟

1- هسته          2- هستک  3- سیتوپلاسم             4- DNA

 

تعداد سانترومرها در هسته ی سلول آدمی چقدر است؟

1- 46    2- 23            3- 92              4- یک

 

چند بافت که هماهنگ با هم وظیفه ی خاصی را انجام می دهند تشکیل کدام را می دهند؟

1- اندام          2- اندامک       3- دستگاه          4- بدن

 

اگر در سلولی 20 کروموزومی تقسیم میتوز صورت گرفته باشد در سلول های دختر حاصل هر کروموزوم چند کروماتید خواهد داشت؟     1- دو           2- 20         3- 40            4- یک

 

قرار گیری کروموزوم ها در استوای سلول در کدام مرحله میتوز است؟

1- 1              2- 2            3- 3            4- 4

 

در نهایت چگونه توموری بدخیم باعث اختلال در بدن می شود؟

1- باکنده شدن سلول ها از جای خود       2- در اثر ازدیاد تومورها   3- با برده شدن سلول ها به بافت های دیگر     4- با تقسیم مکرر سلول ها

نیم سانتی متر چند میکرون است ؟

1- 500    2- 5000     3- 50000      4- 500000

 

در سلول پوست آدمی کدام یک وجود ندارد؟ 1- غشای سلول    2- کلروپلاست  3- میتوکندری   4- هسته

 

غشای هسته در چه مرحله یا مراحلی از تقسیم میتوز وجود دارد؟

1- اول و سوم    2- دوم و سوم    3- دوم و چهارم      4- اول و چهارم

 

کدام یک دارای مواد تجزیه کننده است؟                            1- ریبوزوم    2- میتوکندری   3- دستگاه گلژی    4- لیزوزوم

 

کدام متعلق به دستگاه گوارش نیست؟

1- کبد 2- معده                    3- کلیه                    4- پانکراس

 

کدام اندامک سلولی در آزاد کردن انرژی مواد دخالت دارد؟

1- ریبوزوم   2- شبکه آندوپلاسمی   3- میتوکندری   4- واکوئل                         

 

  جدا شدن کروماتیدهای هر کروموزوم در کدام مرحله ی میتوز صورت می گیرد؟

1- 4     2- 3      3- 2               4- 1

 

كدام يك در هر نوع سلولي وجود دارد؟

1- هسته   2- ريبوزوم  3- شبكه آندوپلاسمي  4- ميتوكندري

 

كدام فاقد ديواره سلولي است؟

1- سلول بزرگ گندم   2- سلول باكتري شوره زدا        3- سلول پيكر قارچ   4- سلول هاي استخواني

 

 سلول ماهيچه اي و سلول ريشه هويج فاقد كدام اندامك هستند؟

ميتوكندري  2- كلروپلاست  3- ديواره سلولي  4- هسته

 

در طي تقسيم ميتوز هنگامي كه كروموزوم ها در وسط سلول قرار مي گيرند ، يك سلول آدمي داراي چند كروماتيد است؟

1- 23               2- 46           3- 92              4- 184
+ نوشته شده در  شنبه بیستم فروردین 1390ساعت 20:44  توسط ایمان قیاسی | 

کوچکترین واحد سازنده ماده چه نام دارد؟

دو گروه اصلی مواد تشکیل دهنده بدن موجود زنده را نام ببرید.

به چه موادی معدنی می گویند؟مثال بزنید.

به چه موادی آلی می گویند؟مثال بزنید.

عنصر اصلی تشکیل دهنده مواد آلی چیست؟

چهار گروه مهم مواد آلي را در بدن بنويسيد.

عناصر سازنده هیدرات های کربن را نام ببرید؟

چند مثال برای هیدرات های کربن ذکر کنید.

سه گروه اصلي هيدرات هاي كربن را نام برده و از هر كدام يك مثال بيابيد .

کوچکترین هیدرات های کربن جزء کدام گروه می باشند؟

معروف ترین مونو ساکارید چه نام دارد؟

سوخت رايج سلول هاي بدن چه نام دارد ؟

دی ساکارید ها چگونه به وجود می آیند؟مثال بزنید.

یک ترکیب حاوی ساکارز نام ببرید.

پلی ساکارید ها چگونه ساخته می شوند؟

یک پلی ساکارید خوراکی برای انسان مثال بزنید.

یک پلی ساکارید خوراکی برای گیاهخوران ذکر کنید.

دو ترکیب حاوی سلولز نام ببرید.

کدام پلی ساکارید در ساختار دیواره سلولی گیاهان بکار رفته است؟

چرا ساكارز و نشاسته را در يك گروه  از تركيبات شيميايي قرار مي دهند ؟

-تفاوت ساختماني سلولز و نشاسته را بنويسيد و طرح ساختماني اين دو را رسم كنيد.

پلي ساكاريدي كه مخصوص سلول هاي جانوري و قارچ هاست چه نام دارد ؟

محل ذخيره ي گليكوژن در بدن ، چه اندامي است ؟

با رسم شکل تفاوت ساختاری بین سه پلی ساکارید سلولز  ، نشاسته و گليكوژن را نشان دهید.

برای شناسایی نشاسته در آزمایشگاه از چه معرفی استفاده می شود؟

اگر به يك سيب زميني و سیب درختی مقداري معرف لوگول اضافه كنيم رنگ آنها چه تغييري مي كند ؟

عناصر سازنده لیپیدها را نام ببرید؟

چه تفاوتی بین کربوهیدرات ها و لیپید ها از لحاظ عناصر سازنده وجود دارد؟

معروفترين نوع ليپيدها را نام ببريد.

یکی از ویژگیهای لیپیدها را بنویسید.

از تجزيه ي يك تري گليسريد چه مولكول هايي حاصل مي شود ؟ نام ببريد.

دو نقش مهم ليپيدها را نام ببريد .

عناصر سازنده پروتئینها را نام ببرید.

چه تفاوتی بین پروتئینها و لیپیدها (‌‌یا کربوهیدراتها) از لحاظ عناصر سازنده وجود دارد؟

از چهار عنصر سازنده پروتئینها کدام عنصر در تمام پروتئینها وجود ندارد.

واحد سازنده ي پروتئين ها چه نام دارد ؟

با رسم شکل ساختار پروتئین را نشان دهید.

سه نقش مهم پروتئين ها در بدن  بنويسيد .

نقش هموگلوبین در بدن چیست در کجا وجود دارد؟

پروتئینهای ماهیچه ای چه نقشی دارند؟

گرما و اسید چه اثری بر پروتئینهای شیر و تخم مرغ دارد؟

چرا برای سوختن گلوکز در سلول نیاز به آنزیم است؟

آنزيم را تعريف كنيد

آنزيم ها جزءكدام گروه از مواد آلي هستند ، چرا آ نزيم ها عمل اختصاصي دارند ؟

جایگاه فعال آنزیم را تعریف کنید؟

با رسم شکل جایگاه فعال و نحوه عمل آنرا در آنزیم نشان دهید.

دمای بالا چه اثری بر فعالیت آنزیم دارد؟چرا؟

چرا دمای بالا(بالایC 40̊ ) برای بدن انسان مضر است؟

هر يك از مواد زير جز, كدام گروه از تركيبات آلي هستند ؟

گليكوژن  ـ تري گليسريد ـ آنزيم ـ DNA ـ سلولز- ساکارز- گلوکز- نشاسته- چربی

واحدهاي سازنده ي نشاسته ، پروتئين و تري گليسريد چيست ؟

واحد سازنده پروتيين ها وگليكوژن به ترتيب ……….و…………مي باشهر يك از مواد زير جز, كدام گروه از تركيبات آلي هستند ؟

ـ گليكوژن  ـ تري گليسريد ـ آنزيم ـ DNA ـ سلولز.

واحدهاي سازنده ي نشاسته ، پروتيين و تري گليسريد چيست ؟

الف : آنزيم را تعريف كنيد ؛ ب: معروفترين نوع ليپيدها را نام ببريد ؛ ج: بخش اصلي ديواره ي سلولي در گياهان از چه ماده اي است ؟

الف:  واحد سازنده ي پروتيين ها چه نام دارد ؟ ب: سوخت رايج سلول هاي بدن چه نام دارد ؟ ج: محل ذخيره ي گليكوژن در بدن ، چه اندامي است ؟

چرا ساكارز و نشاسته را در يك گروه  از تركيبات شيميايي قرار مي دهند ؟

پلي ساكاريدي كه مخصوص سلول هاي جانوري و قارچ هاست چه نام دارد ؟

براي چربي ها و پروتيين ها يك وظيفه در بدن ما ذكر كنيد .

دو ماده ي آلي و دو ماده ي معدني را بنويسيد .

چرا سرعت بيشتر واكنش ها در دماي بالاتر از Cْ45 كاهش مي يابد ؟

تفاوت ساختماني سلولز و نشاسته را بنويسيد و طرح ساختماني اين دو را رسم كنيد.

اگر به يك سيب زميني مقداري معرف لوگول اضافه كنيم رنگ آن چه تغييري مي كند ؟

سه نقش مهم پروتيين ها در بدن  بنويسيد .

چهار گروه مهم مواد آلي را در بدن بنويسيد.

آنزيم ها جز, كدام گروه از مواد آلي هستند ، چرا آ نزيم ها عمل اختصاصي دارند ؟

سه گروه اصلي هيدرات هاي كربن را نام برده و از هر كدام يك مثال بيابيد .

اجزاي سازنده ي تري گليسريد را بنويسيد و يك نقش مهم ليپيدها را نام ببريد .

گليكوژن در بدن ما  در چه اندام هايي ذخيره مي شود ؟

واحد سازنده پروتيين ها وگليكوژن به ترتيب ……….و…………مي باشد.

از تجزيه ي يك تري گليسريد چه مولكول هايي حاصل مي شود ؟ نام ببريد.

چرا دماي بالا براي موجودات مضر است ؟


واحد سازنده هر يك از مواد آلي زير چيست ؟

الف ) چربي ها                              ب) پروتئين ها

هر يك زا مواد و تركيبات زير چه نقشي در بدن ما بر عهده دارند؟            

الف) قند ها                      ب ) چربي ها

الف ) يك مورد شباهت بين مولكول هاي  سلولز و نشاسته بنويسيد

ب ) چرا تب يالاي 40 درجه سانتيگراد مي تواند براي بدن ما مضر باشد ؟

به چه دليل آنزيم ها عمل اختصاصي دارند ؟

رابطه ها را با رسم فلش مشخص كنيد .

سلولز                                              پروتئين

تري گليسريد                                  هيدرات كربن (قند )

اسيد آمينه                                       پنبه  

آنزيم                                             ذخيره انرژي

از تفاوت هاي سلولز و نشاسته دو مورد را بنويسيد  .

رابطه ها را با رسم فلش مشخص كنيد .

ماده معدني                                              گلوكز

هيدرات كربن                                          تري گليسريد

ليپيد                                                         اسيد آمينه

پروتئين                                                  دي اكسيد كربن

يك مورد شباهت و يك مورد تفاوت بين مولكول هاي سلولز و نشاسته بنويسيد .

نشاسته و سلولز هر دو از گلوكز ساخته شده اند . انسان آنزيم تجزيه نشاسته را دارد ولي آنزيم تجزيه سلولز را ندارد .

اين امر بيانگر كدام يك از ويژگي هاي آنزيم ها مي باشد ؟

الف ) واحد سازنده ليپيد ها چيست ؟

 ب ) گلوكز اضافه در گياهان به چه صورت ذخيره مي شود ؟

جدول زير را كامل كنيد :

ماده آلي

مثال

 

گليكوژن

ليپيدها

 

 

گلوكوز

پروتئين

 

هر يك از اصطلاحات زير را تعريف كنيد :

 ماده آلي

الف ) ساكارز يك ----------- و گلوكز يك مونوساكاريد است

ج ) پنبه تقريبا ----------- خا لص است .

چ ) مهمترين قندي كه در طي فتوسنتز توليد مي شود ----------- مي باشد .

ح ) نشاسته ساخته شده در گياه در --------------- سلول هاي ميانبرگ ذخيره مي شود .

به هر يك از سؤالات زير پاسخ كوتاه بدهيد :

     عناصر تشكيل دهنده ليپيد ها (چربي ها ) كدامند ؟

يك تفاوت ساختاري و يك شباهت ساختاري بين سلولز و گليكوژن بنويسيد .

سه نقش براي پروتئين ها در بدن ما بنويسيد .

جدول مقابل را كامل كنيد :

مولكول

واحد سازنده

نقش

ساكارز

 

 

تري گليسريد

 

 

پروتئين

 

 

  پاسخ كوتاه دهيد :

هر مولكول تري گليسريد از تركيب چه موادي حاصل شده است ؟

واحد ساختماني تشكيل دهنده پروتئين ها چيست ؟

واحد سازنده هر يك از مواد زير را بنويسيد :

تري گليسريد :

       آنزيم  :

نشاسته :

الف ) مهمترين پلي ساكاريد گياهي چيست ؟

ب ) ----------- در سلول هاي كبدي و ماهيچه اي به مقدار فراوان وجود دارد و منبع ذخيره اي گلوكز است .

در مورد ساكارز : الف ) جزء كدام دسته از هيدرات هاي كربن است ؟

ب ) آن را به چه صورتي مصرف مي كنيم ؟

زير عبارت صحيح داخل پرانتز خط بكشيد .

الف )بخش مهمي از كاغذ كتاب شما ( گلوكز – اسيد آمينه – سلولز ) است و اين مولكول (انشعاب دار – رشته اي ) مي باشد .

ب ) از تركيب سه مولكول اسيد چرب و يك مولكول (كلسترول – گليسرول ) تري گليسريد به وجود مي ايد .

هر يك از قندهاي زير در كدام گروه از هيدرات هاي كربن قرار مي گيرند ؟

a)      ساكارز :

b)      نشاسته

c)       گلوكز

الف )واحد سازنده پروتئين چه نام دارد ؟

ب ) دو نقش براي پروتئين ها در سلول بنويسيد .

چهار گروه مواد آلي موجود در بدن را بنويسيد

الف ) ساختمان مولكول تري گليسريد را توضيح دهيد

الف ) پروتئين ها از چه عناصري ساخته شده اند ؟ واحد سازنده آنها را نام ببريد ؟

ب ) نقش هاي عمده پروتئين ها را در بدن بنويسيد ؟

 

اندوخته های غذایی در چه بخشی از گیاه ذخیره می شود؟

گیاهان انرژی مورد نیاز خود را از کجا می گیرند؟

به چه موجوداتی تولیدکننده می گویند؟مثال بزنید.

فتوسنتزراتعريف كنيد و موادخامي كه مصرف مي شودرانام ببريد؟

چه موادی در فرایند فتوسنتز تولید می شود؟

مهمترین هیدرات کربنی که در فتوسنتز تولید می شود را نام ببرید.

- عقیده ون هلمونت در ارتباط با فتوسنتز قبل از انجام آزمایش مربوطه چه بود؟پس از آنجام   آزمایش چه نتیجه ای گرفت؟

آزمایشی که ون هلمونت در ارتباط با فتوسنتز انجام داد چه بود؟

اشکال کار ون هلمونت در ارتباط با آزمایش فتوسنتز چه بود؟

در آزمایشهای مربوط به فتوسنتز شدت  فتوسنتز چگونه سنجیده می شود؟

افزايش غلظت(كربن دي اكسيد)درهواچه تاثيري برروي شدت فتوسنتزمي گذارد؟

چرا دمای بالای 35 درجه سانتی گراد باعث کاهش شدت فتوسنتز می شود؟

با رسم یک نمودار اثر دما بر شدت فتوسنتز را نشان دهید؟

چگونه مي توان شدت فتوسنتزرادريك گياه افزايش داد؟

عوامل مؤثر بر شدت فتوسنتز را نام ببرید.

چه بخشهایی از گیاهان فتوسنتز انجام می دهند؟

ماده ي سبزموجود درگياه چه نام دارد؟

ماده ي آغازكننده ي واكنش هاي فتوسنتزي درگياهان سبزرانام ببريد؟

نقش کلروفیل در گیاه چیست؟

کلروفیل در چه اندامکی از گیاه قرار دارد؟

چرا برگ سبزگياه اندام اصلي فتوسنتزكننده مي باشد؟

آيا گياهاني كه داراي برگهاي قرمزهستندفتوسنتزانجام مي دهند؟چرا؟

شکل برش عرضی از یک برگ را رسم کرده و بخشهای مختلف انرا نامگذاری کنید.

اپیدرم چیست؟ ویژگی سلولهای انرا بنویسید.

منشا سلولهای نگهبان روزنه چیست؟

سلولهاي نگهبان روزنه دركداميك ازلايه هاي برگ فراوانترهستند؟ چه نقشی دارند؟

شکل سلول نگهبان روزنه و روزنه را رسم کنید.

دوتفاوت سلولهاي نگهبان روزنه باديگرسلولهاي اپيدرمي چيست؟

كوتيكول چيست؟دونقش آن رابنويسيد؟

جنس کوتیکول از چه نوع ماده ای است؟

ميانبرگ راتعريف كنيد؟

نقش رگبرگ چیست؟

چه بخشي ازبرگ نقش استحكامي دارد؟

کار آوندهای چوبی در گیاه چیست؟

كارآوندهاي آبكشي رادرگياهان سبزبيان نماييد؟

مهمترين محصول قندي فرايندفتوسنتزچه قندي است؟وچرااين قندساخته شده براي انباشته شدن درگياه مناسب  نيست؟

گياهان گلوكزرابه صورت چه مولكولي ذخيره مي كنند؟

گلوکز تولید شده در اثر فتوسنتز در گیاه به چه موادی می تواند تبدیل شود؟

درگياهان براي تبديل گلوكزبه پروتئين چه عنصري لازم است؟ گیاه چگونه انرا تامین می کند؟

تركيبات نيتروژن دارخاك چگونه تامين مي گردد؟

یکی از راههای فراهم شدن ترکیبات نیتروژن دار مورد نیاز گیاهان در خاک را بنویسید.

در صورت کمبود مواد معدنی خاک چه  راه حل ساده ای وجود دارد؟

مزیت و عیب استفاه از کودهای شیمیایی برای خاک چیست؟ 

به نظرشماچراتعداد ماهي درآبهايي كه جلبكهاي سبزبيشتري دارد فراوانتراست؟

   ماده ي سبزموجود درگياه چه نام دارد؟

چرا برگ سبزگياه اندام اصلي فتوسنتزكننده مي باشد؟

يك نقش رگبرگ ويك نقش كوتيكول رابنوبسيد؟

درگياهان براي تبديل گلوكزبه پروتئين چه عنصري لازم است؟

تركيبات نيتروژن دارخاك چگونه تامين ميگردد؟

با طراحي آزمايشي تاثیردما برشدت فتوسنتز را تحقيق كنيد؟

گياهان گلوكز را به صورت چه مولكولي ذخيره مي كنند؟

چگونه مي توان شدت فتوسنتزرادريك گياه افزايش داد؟

سلولهاي نگهبان روزنه دركداميك ازلايه هاي برگ فراوانترهستند؟

موادخامي كه درفرايندفتوسنتزمصرف مي شوندرانام ببريد؟

دوتفاوت سلولهاي نگهبان روزنه باديگرسلولهاي اپيدرمي چيست؟

ماده ي آغازكننده ي واكنش هاي فتوسنتزي درگياهان سبزرانام ببريد؟

كوتيكول و ميانبرگ راتعريف كنيد؟

كارآوندهاي آبكشي رادرگياهان سبزبيان نماييد؟

افزايش غلظت(كربن دي اكسيد)درهواچه تاثيري برروي شدت فتوسنتزمي گذارد؟

مهمترين محصول قندي فرايندفتوسنتزچه قندي است؟

چرااين قندساخته شده براي انباشته شدن درگياه مناسب  نيست؟

آياگياهاني كه داراي برگهاي قرمزهستندفتوسنتزانجام مي دهند؟چرا؟

چراگياهان آكواريم موجب جلوگيري ازمرگ ماهي هامي شوند؟

كوتيكول چيست؟دونقش آن رابنويسيد؟

چراهمه ي فتوسنتزكنندگان ابزي حداكثرتاعمق صدمتري آب مي توانندزندگي كنند؟

فتوسنتزراتعريف كنيدوموادخامي كه مصرف مي شودرانام ببريد؟

هريك ازبخشهاي زير در  برگ چه كاري انجام مي دهند؟

الف ـ سلولهاي نگهبان روزنه                    ب ـ كوتيكول                   ج ـ رگبرگ

گياهان براي تبديل كردن گلوكزبه پروتئين به چه عنصري نيازدارند؟آن راچگونه به دست مي آورند؟

چگونه مي توان شدت فتوسنتزرادريك گياه افزايش داد؟

چه بخشي ازبرگ نقش استحكامي دارد؟

ازعوامل محيطي موثربرشدت فتوسنتزدوموردرابنويسيد؟

چرابعضي ازسيب زميني هاسبزرنگ هستند؟

به نظرشماچراتعدادماهي درآبهايي كه جلبكهاي سبزبيشتري داردفراوانتراست؟

دوماده راكه طي فتوسنتزمصرف مي شوندرابنويسيد؟

نمودارزيراثردمابرشدت فتوسنتزرا نشان مي دهد.منحني راتفسيركنيد؟

 آزمايشي طراحي كنيد كه بتوان در آن تاثير افزايش دما بر شدت فتوسنتز را بررسي كرد .

نمودار مقابل رابطه شدت فتوسنتز را با دما نشان مي دهد . آن راتفسير كنيد .

رگبرگها در برگ چه نقش هايي بر عهده دارند ؟ كدام قسمت از برگ عمل فتوسنتز انجام مي دهد ؟

چه ويژگي هايي برگ را براي انجام عمل فتوسنتز مناسب مي سازند ؟

شدت فتوسنتز را مي توان از روي ميزان توليد اكسيژن توسط گياه سنجيد  . دليل اين امر چيست ؟

چرا آقاي ون هلمونت در آزمايش معروف خود قبل از وزن كردن خاك ، خوب آن را حرارت داد ؟

چرا مولكول گلوكز براي ذخيره شدن مناسب نيستند و به صورت نشاسته در گياه ذخيره مي شوند ؟

سلول نگهبان روزنه را با ساير سلول هاي روپوست مقايسه كنيد

در فرآيند فتوسنتز در گياهان ،  چه مواد خامي مصرف مي شوند و چه موادي توليد مي شوند ؟

چرا برگ ها مهمترين اندام فتوسنتز كننده گياهان محسوب مي شوند؟

رگبرگ هاي برگ چه نقش هايي بر عهده دارند ؟

هر يك از اصطلاحات زير را تعريف كنيد :

فتوسنتز :

مهمترين قندي كه در طي فتوسنتز توليد مي شود ------------ مي باشد .

نشاسته ساخته شده در گياه در --------------- سلول هاي ميانبرگ ذخيره مي شود .

 چه رابطه اي بين رشد و نمو گياه و بعضي از باكتري ها ي موجود در خاك وجود دارد ؟

كوتيكول در سطح روپوست برگ چه وظايفي بر عهده دارد ؟ ( 2 مورد )

غده سيب زميني بخشي از گياه است ، آيا در آن فتوسنتز انجام ميگيرد؟چرا؟

اگر غلظت كربن دي اكسيد محيط از 1/0 % بيشتر باشد ، شدت فتوسنتز كاهش مي يابد . چگونه اين موضوع را آزمايش مي كنيد ؟

كداميك از جانداران توليد كننده و كداميك مصرف كننده هستند ؟

a)         انسان :

b)         گياه بادام :

c)         زنبور عسل :

در فتوسنتز : الف ) مواد خامي كه مصرف مي شوند كدامند ؟

ب ) ماده آغاز كننده واكنش هاي فتوسنتزي چه نام دارد ؟

در ساختار برگ : الف ) يك تفاوت بين سلول نگهبان روزنه با ساير سلول هاي روپوست را بنويسيد .

ب ) دو عمل رگبرگ را توضيح دهيد .

ب ) بجز 2 CO ، دو عامل ديگر كه بر فتوسنتز مؤثرند را نام ببريد .

ب ) آوند هاي آبكشي در رگبرگ ها چه وظيفه اي بر عهده دارند ؟

در مولكول كلروفيل عنصر منيزيم وجود دارد . يك گياه سالم را درون مايعي كه عنصر منيزيم نداشت قرار داديم ، چند هفته بعد برگهاي آن زرد شد و مقدار نشاسته در برگ هاي آن كاهش يافت .

الف ) علت زرد شدن تدريجي تدريجي برگها چيست ؟

ب ) چرا مقدار نشاسته موجود در برگهاي زرد شده كاهش يافت ؟

الف ) سلول  نگهبان روزنه چيست ؟

ب ) گلوكز ساخته شده در عمل فتوسنتز مي تواند به مواد آلي از جمله  ............ و .................. تبديل شود .

كوتيكول در برگ گياهان نقش .................... را دارد .

الف ) فتوسنتز كنندگان اصلي كره زمين كدامند ؟

ب ) مهمترين بخش فتوسنتز كننده برگ را توضيح دهيد .

الف ) سلول هاي نگهبان روزنه را تعريف كنيد و نقش آنها را در برگ بنويسيد  .

ب ) اندامك فتوسنتز كننده گياهان را نام ببريد .

با توجه به اطلاعات داده شده موارد خواسته شده زير را پاسخ دهيد .

a)      منحني را رسم كرده و تفسير كنيد .

b)      دليل كاهش سريع فتوسنتز در دماهاي بالاتر از 35 درجه سانتي گراد چيست ؟

35

90

85

55

35

30

20

15

ميزان نسبي فتوسنتز

40

35

30

25

20

15

10

0

دما بر حسب سانتي گراد

آقاي ون هلمونت نتيجه گرفت كه بيشتر وزن گياه فقط از آب تامين شده است . اين نتيجه گيري درست است يا اشتباه؟توضيح دهيد .

افزايش كربن دي اكسيد ( 2 Co ) و دما هر كدام چگونه بر شدت فتوسنتر تاثير مي گذارند ؟

گياه براي تبديل گلوكز به پروتئين به چه ماده اي نياز دارد ؟ و آن را از كجا تامين مي كند ؟

كداميك از سلول هاي زير در فتوسنتز نقش كمتري دارند ؟

ميانبرگ استوانه اي                        ميانبرگ اسفنجي                      اپيدرم                             سلول نگهبان

وظيفه رگبرگ چيست ؟ (2 مورد )

ماده مومي كه سطح سلولي روپوست برگ را پوشانده چه نام دارد؟

در مورد فتوسنتز به سؤالات زير پاسخ دهيد :

      اولين ماده آلي كه در فتوسنتز در گياه ساخته مي شود چيست ؟

مواد خامي كه در فتوسنتز مصرف مي شوند كدامند ؟

گياه براي ساختن پروتئين از چه موادي استفاده مي كند ؟ (2 مورد )

      چرا شدت فتوسنتز در دماي بالاتر از 35 درجه سانتي گراد كاهش مي يابد ؟

چرا مولكول گلوكزبراي انباشته شدن در سلول مناسب نيست ؟

      كداميك از سلول هاي زير كلروپلاست دارند ؟
سلول پوست انسان                      سلول روپوست برگ                سلول ريشه چغندر                سلول نگهبان روزنه

درباره منحني مقابل به پرسش هاي زير پاسخ دهيد :

فتوسنتز كنندگان اصلي كره زمين كدامند ؟ چرا ؟

نشاسته معمولا در كدام اندامك گياهي ذخيره مي شود ؟

       سلول هاي نگهبان روزنه چه تفاوت هايي با ساير سلول هاي روپوست دارند ؟
گياهان چگونه نيتروژن مورد نياز خود را جذب مي كنند

 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم فروردین 1390ساعت 20:31  توسط ایمان قیاسی | 

          غذا چيست ؟

فايده غذا براي ما چيست ؟

غذاي گياهان در اصل چيست ؟

غذا و عادت هاي غذايي در نقاط مختلف جهان به چه عواملي بستگي دارد ؟

غذاي مابايد شامل چه مواد و تركيباتي باشد ؟

          در رابطه با هيدرات هاي كربن پاسخ دهيد :

نقش اصلي آنها در بدن ما چيست ؟

هريك از قند هاي زير در چه منبع غذايي يافت مي شوند ؟

                                  I.    گلوكز

                               II.    فروكتوز

                             III.    لاكتوز

                              IV.    ساكارز

                                 V.    نشاسته

                              VI.    سلولز

پختن مواد گياهي نشاسته دار چه تاثيري بر روي آنها دارد ؟

چرا جويدن بافت هاي گياهي نارس سخت است ؟

   پختن و يا رسيدن ميوه ها چه تاثيري بر روي آنها دارد ؟

چرا ما نمي توانيم از سلولز به عنوان غذاي انرژيزا استفاده كنيم ؟

   رشته هاي سلولزي موجود در غذا چه نام دارند ؟

فايده الياف موجود در غذاهاي گياهي براي بدن ما چيست ؟

          در رابطه با چربي ها به سؤالات زير پاسخ دهيد :

الف ) نقش ها اين مواد در بدن ما كدامند ؟

   گروه هاي اصلي چربي ها كدامند ؟

    چربي هاي گياهي و جانوري را با همديگر مقايسه كنيد .

كلسترول چيست ؟ آيا خوردن آن براي بدن ما مضر است ؟ توضيح دهيد .

چرا پزشكان خورد چربيهاي گياهيرا به جاي چربي هاي جانوري توصيه مي كنند ؟

          در رابطه با پروتئين ها توضيح دهيد :

در چه غذاهايي وجود دارند ؟

   نقش آنها دربدن ما چيست ؟

    كمبود آن باعث چه عوارضي مي شود ؟

   كواشيوركور چيست ؟ و علائم آن كدامند ؟

اسيد هاي آمينه چيستند ؟ و انواع آن كدامند ؟

اسيد هاي آمينه اساسي را تعريف كنيد .

از نظر پروتئين چه نوع غذايي ارزش بيشتري دارد ؟

          چرا با اينكه ميزان پروتئين سويا ( گوشت گياهي ) بالاتر ازمثلا گوشت گوسفند است ولي ارزش غذايي آن از گوشت گوسفند پائينتر است ؟

منابع آب براي بدن ما كدامند ؟

      فايده دانستن اينكه در چه غذايي چه موادي وجود دارد چيست ؟

جدول زير را كامل كنيد .

ماده معدني

در چه غذايي وجود دارد ؟

نقش آن در بدن چيست؟

ضرر استفاده بيش از حد آن چيست ؟

سديم

 

 

 

كلسيم

 

 

 

آهن

 

 

 

يد

 

 

 

     در رابطه با بيماري هاي تغذيه اي جدول زير را كامل كنيد .

نام بيماري

علت

عوارض و نشانه ها

نحوه درمان

كم خوني (آنمي )

 

 

 

راشي تيسم

 

 

 

گواتر

 

 

 

كرتينيسم

 

 

 

فشار خون بالا

 

 

 

تيروكسين چيست ؟ توضيح دهيد .

ويتامينها بر چه اساس دسته بندي مي شوند ؟

دو گروه اصلي ويتامين ها را نام ببريد و اعضاي هر كدام را مشخص كنيد .

جدول زير را كامل كنيد :

نام ويتامين

منبع غذايي

از گروه

نقش آن در بدن

عوارض و نشانه هاي كمبود

عوارض مصرف بيش از حد

ويتامين A

 

 

 

 

 

ويتامين B1

 

 

 

 

 

ويتامين B2

 

 

 

 

 

ويتامينC

 

 

 

 

 

ويتامين D

 

 

 

 

 

نياسين

 

 

 

 

 

در رابطه با بيماري هاي زير جدول را كامل كنيد :

نام بيماري

دليل ايجاد

نشانه ها

نحوه درمان

شب كوري

 

 

 

گزروفتالمي

 

 

 

پلاگر

 

 

 

بري بري

 

 

 

اسكوروي

 

 

 

خوردن هويج چه فايده اي براي بدن ما دارد ؟ دقيقاً توضيح دهيد .

هر يك از اصطلاحات زير مربوط به كدام ويتامين است ؟

a)   رتينول

b)   كلسيفرول

c)    اسيدنيكوتينيك

d)   اسيد آسكوربيك

e)   تيامين

f)     ريبوفلاوين

به چه كسي گياهخوار گفته مي شود ؟

تغذيه يك انسان گياهخوار بايد چگونه باشد ؟

از افزودني هاي غذايي به چه منظور هايي استفاده مي شود ؟ توضيح دهيد .

      از هر يك از افزودني هاي غذايي گلوتامات مونو سديم و سيكلامات ها به چه منظور استفاده مي شود ؟ و ضرر استفاده از آنها چيست ؟

چرا امروزه استفاده از افزودني هاي غذايي شيميايي و صنعتي طرفداران چنداني ندارد ؟

سوء تغذيه چيست ؟ چه افرادي بيشتر در معرض سوء تغذيه هستند ؟ چرا ؟

 غذا نياز ما را به……….و ………تامين مي‌كند.

نقش ماده وانرژی در بدن چیست؟

گیاهان انرژی مورد نیاز خود را ازچه راهی به دست می آورند؟

غذای گیاهان چیست؟

غذایی که ما می خوریم باید شامل چه موادی باشد؟

نقش قندها در بدن به عنوان ماده غذایی چیست؟ چند مثال برای آنها ذکر کنید؟

قند ميوه و قند شيرچیست؟

قند موجود در شكر چه نام دارد؟

ساکارز در چه بخشی از چغندر قند ونیشکر ذخیره می شود؟

چند ماده غذایی حاوی نشاسته نام برده و نقش نشاسته را بعنوان ماده غذایی بنویسید.

نشاسته به چه صورت در گیاه ذخیره می شود؟                        

آميلوپلاست چيست؟

چرا گوارش مولكول نشاسته پس از پخته شدن سيب‌زميني آسانتر است؟

جنس دیواره سلولی گیاهان چیست؟

چرا جویدن بافتهای گیاهی نارس سخت است؟ رسیدن میوه ها و پختن سبزیجات چه اثری بر  این بافتها دارد؟

چرا از انرژی سلولز در بدن ما استفاده نمی شود؟

فوايد استفاده از غذاهاي داراي سلولز چيست؟

وجود سلولز در غذاها به مقدار مناسب لازم مي‌باشد. علت را بنويسيد؟

الياف را تعريف كنيد؟بيشتر در كدام گروه از غذاها وجود دارد؟ چه اهمیتی در غذا دارند؟

انواع چربی را از لحاظ منبع تولید نام ببرید.

چربیهای گیاهی و جانوری در دمای معمولی به چه حالتی وجود دارند؟

برای چربیهای گیاهی و جانوری مثال بزنید؟

نقش چربيها را در بدن بنويسيد؟

تجمع چربي در زير پوست چه فوايدي دارد؟

چرا مصرف روغن هاي گياهاي نسبت به چربیهای جامد بهتر است؟

كلسترول چيست؟ در چه صورت باعث بيماري قلب و رگها مي شود؟ و در چه مادة غذايي به فراواني يافت مي شود؟

آيا كلسترول اساساً ماده مضري است ؟ توضيح دهيد.

افزايش كلسترول ، احتمال ابتلاء به چه بيماريهايي را افزايش مي‌دهد؟

خوردن چربیهای مایع و جامد چه اثری بر میزان کلسترول بدن دارد؟

چرا توصیه شده است که کودکان کمتر از چربیهای جامد استفاده کنند؟

دو تفاوت چربيهاي گياهي با چربيهاي جانوري را بنويسيد؟

برای پروتئینهای جامد و محلول مثال بزنید.

میزان مصرف روزانه پروتئین چقدر است؟

کمبود پروتئین باعث چه بیماری در کودکان می شود؟علائم این بیماری چیست؟ چرا اینگونه افراد چاق به نظر می رسند؟

اسيد آمينه اساسي را تعريف كنيد؟

دو ماده غذایی نام ببرید که تمام اسیدهای امینه اساسی را دارند؟

از لحاظ تامین اسید آمینه اساسی غذاهای گیاهی بهترند یا جانوری؟

يكي از منابع تامين كننده آب بدن را بنويسيد؟

ذرت و گوشت هر کدام عمدتا از چه موادی تشکیل شده اند؟و نقش هر یک در بدن چیست؟

چهار عنصر معدنی مهم برای بدن را نام ببرید؟

سدیم مورد نیاز بدن چگونه تامین می شود؟

دو مورد از اعمال سديم را در بدن بيان كنيد؟

چرا افرادی که فعالیت زیاد دارند باید نمک بیشتری مصرف کنند؟

مصرف مقادیر زیاد نمک چه عوارضی دارد؟

چرا استخوانهای کودک بعد از تولد و در ابتدا نرم هستند؟

نقش كلسيم را در بدن بنويسيد؟

سخت شدن استخوانها و دندانها با کمک کدام عنصر صورت می گیرد؟

کلسیم در چه غذاهایی وجود دارد؟کمبود آن در کودکان باعث چه بیماری میشود؟

نقش آهن در بدن چیست؟

آهن در چه اندامهایی ذخیره می شود؟

كمبود چه عنصری باعث آنمي مي شود؟ با خوردن چه غذاهایی می توان آنرا جبران کرد؟

علايم كم خوني يا آنمي را بنويسيد؟

به چه عناصری کم مصرف می گویند؟مثال بزنید.

ید در چه غذاهایی یافت می شود؟چه نقشی در بدن دارد‍؟

هورموني كه توسط تيروئيد ترشح مي شود چه نام دارد؟ جایگاه تیروئید کجاست؟

محل توليد هورمون تيروكسين را نوشته، بيان كنيد در ساختمان اين هورمون چه عنصري بكار رفته است؟

دو نقش هورمون تيروكسين در بدن انسان را بنويسيد و كمبود اين هورمون  در دوران كودكي و همچنين در دوران بزرگسالي چه بيماريهايي را بوجود مي‌آورد ؟

علت و علائم گواتر را بنویسید.

در آب چه مناطقی ید به اندازه کافی وجود ندارد؟

علت گواتر بومی چیست؟

چرا کمبود ید باعث عقب ماندگی ذهنی می شود؟

علت و علائم کرتینیسم چیست؟

ازمایشهای کدام دانشمند منجر به شناخت اهمیت موادی در  رژیم غذایی شد که امروزه ما انها را بعنوان ویتامین می شناسیم؟چه آزمایشهایی در این زمینه انجام داد؟

چرا در ابتدا ویتامینها را با حروف الفبا نامگذاری کردند؟

چرا وجود آب و چربی به همراه ویتامینها در رژیم غذایی ضروری است؟

از ويتامينهاي محلول در چربي و محلول در آب هر کدام دو مثال بزنيد؟

نقش ويتامينA را در بدن بنويسيد؟

بهترین منبع ویتامین A برای بدن چیست؟

چرا هويج براي سلامتي ما مفيد است؟

کاروتن چیست؟چه اهمیتی برای بدن دارد؟

کمبود ویتامین A‌باعث بروز چه بیماریهایی می شود؟علائم آنها چيست؟

بيماري خشكي و ضخيم شدن قرينه چشم چه نام دارد؟

نقش ویتامینهای گروه B در بدن چیست؟

اولین ویتامین گروه B‌ که کشف شد چه نام دارد؟در چه غذاهایی فراوان تر است؟کمبود آن باعث چه بیماری می شود؟

علائم بيماري پلاگر چيست؟

ویتامینB1 در چه غذاهایی وجود دارد؟

کمبود تیامین باعث چه بیماری می شود؟علائم این بیماری چیست؟

سبوس غلات حاوی چه ویتامینی است؟

ویتامین ریبوفلاوین در چه غذاهایی وجود دارد؟کمبود آن چه عوارضی دارد؟

کمبود ویتامین C باعث چه بیماری می شود؟علائم این بیماری چیست؟

نقش ويتامين C (اسید آسکوربیک)را در بدن بنويسيد؟ در چه غذاهایی وجود دارد؟

اثر گرما بر ویتامین C چیست؟       

نقش ویتامین D در بدن چیست؟

منابع ويتامين D  را بنويسيد؟

فقدان ويتامين D در بدن چه بيماري ايجاد مي كند؟

دو علت براي نرمي استخوان بنويسيد؟

بیماریهای کمبود ویتامین در چه افرادی از کشورهای غنی وجود دارد؟

ایا میتوان بیش از حد ویتامین مصرف کرد؟چرا؟

مصرف بیش از حد ویتامین D باعث چه مشکلی می شود؟

به چه افرادی گیاه خوار می گویند؟

نقش لبنیات و گیاهان در رژیم غذایی افراد گیاه خوار چیست؟

نقش هر یک از افزودنیهای غذایی زیر چیست؟

محافظت کننده ها                 امولسیون کننده ها و پایدار کننده ها                        ترکیبات ضد اکسید شدن

علت تغيير رنگ ميوه‌ها ي بريده شده مثل سيب  و تند شدن چربیها چيست؟

مصرف سيكلامات‌ها چه عوارضي به دنبا ل دارد؟

ـ نقش محافظت كننده‌ها در مواد غذايي چيست؟

استفاده از رنگهای مصنوعی ممکن است باعث چه مشکلی شود؟

گلوتامات مونوسدیم به طور طبیعی و تجاری چگونه تهیه می شود؟چه استفاده ای از آن می شود؟مصرف آن باعث چه مشکلی میشود؟

از سیکلامات ها چه استفاده ای می شود؟چرا مصرف آن امروزه ممنوع شده است؟

منظور از رژيم غذايي مناسب چيست؟ مختصراً توضيح دهيد.

علت هر یک از بیماریهای زیر چیست؟

كواشيوركور             راشیتيسم           كم خوني           گواتر               كرتينيسم              شب‌كوري                گزروفتالمي             پلاگر                بربري              اسكوروي           سخت شدن كبد

         به سوالات زير به اختصار جواب دهيد.

غذا نياز ما را به……….و ………تامين مي‌كند.

قند ميوه ……… و قند شير………مي‌باشد.

چرا گوارش مولكول نشاسته پس از پخته شدن سيب‌زميني آسانتر است؟

يكي از منابع تامين كننده آب بدن را بنويسيد؟

يك نقش سديم و يك نقش كلسيم را در بدن بنويسيد؟

علت بيماريهاي كواشيوركور، شب‌كوري، اسكوروي، كريتينيسم ، پلاگر و بربري چيست؟

كمبود چه عناصري به ترتيب باعث آنمي مي شود؟

مصرف سيكلامات‌ها چه عوارضي به دنبا ل دارد؟

الياف، آميلوپلاست ، لايه مياني و اسيدهاي آمينه اساسي را تعريف كنيد؟

هر يك از بيماريهاي زير به علت كمبود چه ماده اي در بدن ايجاد مي شود؟

الف) كواشيوركور        ب) گزروفتالمي          ج) اسكوروي        د)گواتر

دو مورد از اعمال سديم را در بدن بيان كنيد؟

دو تفاوت چربيهاي گياهي با چربيهاي جانوري را بنويسيد؟

نقش محافظت كننده‌ها در مواد غذايي چيست؟

الف- قند موجود در شير چيست؟ ب- هورموني كه توسط تيروئيد ترشح مي شود چه نام دارد؟

ج – تفاوت پروتئين شير با پروتئين گوشت چيست؟

كمبود هر يك از مواد غذايي زير چه نوع بيماريهايي در بدن ايجاد مي كند.

الف- آهن     ب‌ـ نياسين          ج‌- كلسيم                  دـ ويتامين B1

آميلوپلاست چيست؟

تجمع چربي در زير پوست چه فوايدي دارد؟ (دو مورد)

دو نقش هورمون تيروكسين در بدن انسان را بنويسيد و كمبود اين هورمون  در دوران كودكي و همچنين در دوران بزرگسالي چه بيماريهايي را بوجود مي‌آورد ؟

كمبود و ازدياد  چه نوع تركيبات آلي  و معدني سبب بروز اين بيماريها مي شود بنويسيد؟

الف- كواشيوركور      ب‌- كم خوني       ت‌- بري بري       پ‌- سخت شدن كبد    

ج‌-راشي‌تيسم     ح‌ - شب كوري

دو نقش كلسيم را در بدن بنويسيد؟

اسيد آمينة اساسي چيست؟

منابع ويتامين D  را بنويسيد؟

فقدان ويتامين D در بدن چه بيماري ايجاد مي كند؟

كمبود هر يك از مواد زير چه بيماري  در بدن ايجاد مي كند؟

الف- ويتامينB1         ب‌- پروتئين        ج‌- يد       دـ آهن

فوايد استفاده از غذاهاي داراي سلولز چيست؟( دو مورد)

نوع قند موجود در شير و ميوه‌ها را بنويسيد؟

گزروفتالمي در اثر كمبود چه ويتاميني  به وجود مي‌آيد و علائم آن چيست؟

علت بيماريهاي كواشيوركور، راشي‌تيسم، شب‌كوري، و بربري را فقط نام ببريد؟

كلسترول چيست؟ در چه صورت باعث بيماري قلب و رگها مي شود؟

کلسترول در چه مادة غذايي به فراواني يافت مي شود؟

اصطلاحات زير را تعريف كنيد.

الف‌ـ اسيد آمينه اساسي     ب‌ـ تيروكسين        ج‌- گلوتامات‌مونوسديم

نقش هر يك از مواد زير را در بدن بنويسيد؟ (براي هر كدام ذكر دو مورد كافي است)

الف ‌ـ سديم           ب‌- كلسيم        ج‌ـ ويتامينA          دـ ويتامين C

يك مثال براي غذاهايي كه موارد زير را دارند بنويسيد؟

الف‌ـ لاكتوز        ب‌ـ كلسيم     ج ‌ـ سلولز       دـ پروتئين مايع

علت بيماري پلاگر چيست؟

دو علت براي نرمي استخوان بنويسيد؟

جمله زير را تفسيركنيد.

(مقدار پروتئيني كه در هر مادة غذايي وجود دارد با ميزان مناسب بودن پروتئين هاي آن غذا براي رشد و ترميم دو موضوع جداگانه و غير مرتبط هستند).

اعمال  ويتامين A را در بدن بنويسيد؟

منظور از رژيم غذايي مناسب چيست؟ مختصراً توضيح دهيد.

علت بيماري راشي‌تيسم و آسكوروي چيست؟

ويتامين‌ها براي ايفاي نقش خود بايد بصورت ……..باشد.

وجود سلولز در غذاها به مقدار مناسب لازم مي‌باشد. علت را بنويسيد؟

محل توليد هورمون تيروكسين را نوشته، بيان كنيد در ساختمان اين هورمون چه عنصري بكار رفته است؟

علت تغيير رنگ ميوه‌ها ي بريده شده مثل سيب و قند شدن روغن چيست؟

افزايش كلسترول ، احتمال ابتلاء به چه بيماريهايي را افزايش مي‌دهد و نيز نقش چربيها را در بدن بنويسيد؟

در بدن انسان براي هر يك از موارد زير نقشي را بنويسيد؟

الف‌)كلسيم        ب‌)آهن      ج ‌) ويتامينA         د) ويتامينC

چرا مصرف روغنهاي گياهي بهتر از جانوری است؟

از افزودنيهاي غذايي محافظت كننده‌ها چه نقشي دارند؟

از ويتامينهاي محلول در چربي دو مثال بزنيد؟

الف‌- قند موجود در شكر چه نام دارد.

ب‌- بيماري خشكي و ضخيم شدن قرينه چشم چه نام دارد؟

الياف چيست و بيشتر در كدام گروه از غذاها وجود دارد؟

كم خوني يا آنمي چگونه ايجاد مي شود علايم اين بيماري را بنويسيد؟

از دو افزودني غذايي گلوتامات‌مونوسديم و سيكلامات هر يك به چه منظوري استفاده مي شود؟

آيا كلسترول اساساً مادة مضري است ؟ توضيح دهيد.

چرا هويج براي سلامتي ما مفيد است؟

مصرف هر يك از موارد زير چه عوارضي براي بدن انسان دارد.

الف‌- سيكلامات‌ها      ب‌- مصرف بيش از حد ويتامين D

چرا پس از پخته شدن آميلوپلاست، گوارش آن آسانتر است؟

واحد سازنده پروتئينها را نام ببريد؟سه نقش عمده پروتئين ها در بدن مارا بنويسيد؟

تمام پروتئينهاي بدن ما از چند نوع اسيد آمينه تشکيل شده است؟اسيدهاي آمينه به چند دسته کلي تقسيم مي شوند؟

به چه اسيدهاي آمينه اي اساسي و به چه اسيد هاي آمينه اي غير اساسي مي گويند؟

راجع به آنزيم ها به سوالات مطرح شده پاسخ دهيد:

الف)به کدام گروه از مواد آلي تعلق دارند؟

ب)کار شان چيست؟

ج)نحوه عمل آنها را با ذکر يک مثال توضيح دهيد؟

د)ويژگي آنزيم ها چيست؟

ه)ويژگي و کار  جايگاه فعال آنزيم چيست؟

معرف نشاسته را نام ببريد و بگوئيد کدام عنصر در ساختمان آن به کار رفته است؟

مواد شيميايي بدن موجودات زنده به طور کلي به چه گروه هايي تقسيم مي شود؟نام برده و براي هر کدام يک مثال بزنيد.

يک تفاوت و يک تشابه بين ساختار شيميايي سلولز و گليکوژن را بنويسيد. 

مهمترين نقش پروتئين در بدن جانداران چيست؟

آيا بدن انسان قادر به استفاده از انرژي موجود در سلولز است؟چرا؟

توضيح دهيد آيا گفته زير صحيح است؟

"اسيد هاي آمينه غير اساسي ،اصولا اسيدهاي آمينه اي هستند که بدن انسان براي ساخت پروتئينها از آنها استفاده نمي کند."

الف) عناصر تشکيل دهنده ليپيد ها کدامند؟

ب)سه نقش براي پروتئين ها در بدن بنويسيد.

مواد بدن موجودات زنده به چند گروه عمده تقسيم مي شوند؟

مواد معدني مهم موجودات زنده را نام ببريد؟

مقدار آب بدن موجودات زنده به طور متوسط چقدر است؟

کدام مواد معدني به طور پيوسته بين موجودات زنده و محيط مبادله مي شوند؟

ماده آلي را تعريف کنيد؟عنصر اصلي ماده آ لي چيست؟

چهار گروه از مهمترين ترکيبات آ لي پيکر موجودات زنده را نام ببريد؟

درساختمان هيدراتهاي کربن چه عناصري به کار رفته است؟

سوخت رايج سلول ها چه ناميده مي شود ؟ و به کدام گروه از هيدراتهاي کربن تعلق دارد؟

-يک دي ساکاريد نام ببريد و بگوييد چگونه ايجاد مي شود؟

نام دي ساکاريد شکر يا قند چيست؟

پلي ساکاريد ها چگونه ايجاد مي شوند؟و دو پلي ساکاريد نام ببريد؟يک پلي ساکاريد خوراکي نام ببريد؟

يک پلي ساکاريد نام ببريد که خوراک گياهخوران است؟

پنبه و کاغذ کتاب شما از کدام ماده آلي ساخته شده است؟

بخش اصلي ديواره سلول هاي گياهي از کدام قند تشکيل شده است؟وآن قند به کدام گروه از ساکاريد ها تعلق دارد؟

-کدام پلي ساکاريد بسيار شبيه نشاسته است؟

نشاسته و گليکوژن هر کدام مخصوص چه سلول هايي هستند؟

منبع  ذخيره گلوکز به چه شکلي و در چه اندام هايي وجود دارد؟

تفاوت و تشابه گليکوژن و نشاسته و سلولز چيست؟

تفاوت و تشابه مونوساکاريد و دي ساکاريد  و پلي ساکاريدچيست؟

ليپيد ها از چه عناصري تشکيل شده اند؟نام ببريد؟

مهمترين ويژگي ليپيد ها چيست؟

طرح ساده اي از يک تري گليسريد رسم کرده و نامگذاري کنيد؟

مولکولهاي سازنده تري گليسيريد را نام ببريد؟

نقش ليپيد ها در بدن ما چيست؟

عناصر سازنده پروتئين ها را نام ببريد؟

عناصر اختصاصي پروتئين ها که در ساير مواد آلي ديده نمي شود چيست؟

واحد سازنده پروتئينها را نام ببريد؟سه نقش عمده پروتئين ها در بدن مارا بنويسيد؟

محلول يد دار لوگول براي شناسايي کدام ماده ي آلي استفاده مي شود؟

مواد معدني و مواد آلي چه تفاوتي به يکديگر دارند؟

آيا مي توان گفت مواد آلي فقط توسط جانداران ساخته مي شوند؟

گليکوژن و سلولز هر دو از گلوگز ساخته شده اند.انسان آنزيمي دارد که مي تواند گليکوژن را تجزيه کند اما قادر به تجزيه سلولز نيست . اين امر بيانگر کدام يک از ويژگي هاي آنزيم است؟

محل ساخته شدن آنزيم ها کجاست؟

افزايش دما تا 50يا  60درجه چگونه باعث تغيير در سرعت کار آنزيم ها مي شود؟

در سيب آنزيمي وجود دارد که باعث مي شود وقتي پوست سيب کنده شود،بافت ْآن قهوه اي رنگ شود. ولي اگر سيب پوست کنده را بلا فاصله بجو شانيم ، يا در آبليمر قرار دهيم ،قهوه اي رنگ نمي شود .چرا؟

       به سوالات زير به اختصار جواب دهيد.

غذا نياز ما را به……….و ………تامين مي‌كند.

قند ميوه ……… و قند شير………مي‌باشد.

چرا گوارش مولكول نشاسته پس از پخته شدن سيب‌زميني آسانتر است؟

يكي از منابع تامين كننده آب بدن را بنويسيد؟

يك نقش سديم و يك نقش كلسيم را در بدن بنويسيد؟

علت بيماريهاي كواشيوركور، شب‌كوري، اسكوروي، كريتينيسم ، پلاگر و بربري چيست؟

كمبود چه عناصري به ترتيب باعث آنمي مي شود؟

مصرف سيكلامات‌ها چه عوارضي به دنبا ل دارد؟

الياف، آميلوپلاست ، لايه مياني و اسيدهاي آمينه اساسي را تعريف كنيد؟

هر يك از بيماريهاي زير به علت كمبود چه ماده اي در بدن ايجاد مي شود؟

الف) كواشيوركور        ب) گزروفتالمي          ج) اسكوروي        د)گواتر

دو مورد از اعمال سديم را در بدن بيان كنيد؟

دو تفاوت چربيهاي گياهي با چربيهاي جانوري را بنويسيد؟

نقش محافظت كننده‌ها در مواد غذايي چيست؟

الف- قند موجود در شير چيست؟ ب- هورموني كه توسط تيروئيد ترشح مي شود چه نام دارد؟

ج – تفاوت پروتئين شير با پروتئين گوشت چيست؟

كمبود هر يك از مواد غذايي زير چه نوع بيماريهايي در بدن ايجاد مي كند.

الف- آهن     ب‌ـ نياسين          ج‌- كلسيم                  دـ ويتامين B1

آميلوپلاست چيست؟

تجمع چربي در زير پوست چه فوايدي دارد؟ (دو مورد)

دو نقش هورمون تيروكسين در بدن انسان را بنويسيد و كمبود اين هورمون  در دوران كودكي و همچنين در دوران بزرگسالي چه بيماريهايي را بوجود مي‌آورد ؟

كمبود و ازدياد  چه نوع تركيبات آلي  و معدني سبب بروز اين بيماريها مي شود بنويسيد؟

الف- كواشيوركور      ب‌- كم خوني       ت‌- بري بري       پ‌- سخت شدن كبد    

ج‌-راشي‌تيسم     ح‌ - شب كوري

دو نقش كلسيم را در بدن بنويسيد؟

اسيد آمينة اساسي چيست؟

منابع ويتامين D  را بنويسيد؟

فقدان ويتامين D در بدن چه بيماري ايجاد مي كند؟

كمبود هر يك از مواد زير چه بيماري  در بدن ايجاد مي كند؟

الف- ويتامينB1         ب‌- پروتئين        ج‌- يد       دـ آهن

فوايد استفاده از غذاهاي داراي سلولز چيست؟( دو مورد)

نوع قند موجود در شير و ميوه‌ها را بنويسيد؟

گزروفتالمي در اثر كمبود چه ويتاميني  به وجود مي‌آيد و علائم آن چيست؟

علت بيماريهاي كواشيوركور، راشي‌تيسم، شب‌كوري، و بربري را فقط نام ببريد؟

كلسترول چيست؟ در چه صورت باعث بيماري قلب و رگها مي شود؟

کلسترول در چه مادة غذايي به فراواني يافت مي شود؟

اصطلاحات زير را تعريف كنيد.

الف‌ـ اسيد آمينه اساسي     ب‌ـ تيروكسين        ج‌- گلوتامات‌مونوسديم

نقش هر يك از مواد زير را در بدن بنويسيد؟ (براي هر كدام ذكر دو مورد كافي است)

الف ‌ـ سديم           ب‌- كلسيم        ج‌ـ ويتامينA          دـ ويتامين C

يك مثال براي غذاهايي كه موارد زير را دارند بنويسيد؟

الف‌ـ لاكتوز        ب‌ـ كلسيم     ج ‌ـ سلولز       دـ پروتئين مايع

علت بيماري پلاگر چيست؟

دو علت براي نرمي استخوان بنويسيد؟

جمله زير را تفسيركنيد.

(مقدار پروتئيني كه در هر مادة غذايي وجود دارد با ميزان مناسب بودن پروتئين هاي آن غذا براي رشد و ترميم دو موضوع جداگانه و غير مرتبط هستند).

اعمال  ويتامين A را در بدن بنويسيد؟

منظور از رژيم غذايي مناسب چيست؟ مختصراً توضيح دهيد.

علت بيماري راشي‌تيسم و آسكوروي چيست؟

ويتامين‌ها براي ايفاي نقش خود بايد بصورت ……..باشد.

وجود سلولز در غذاها به مقدار مناسب لازم مي‌باشد. علت را بنويسيد؟

محل توليد هورمون تيروكسين را نوشته، بيان كنيد در ساختمان اين هورمون چه عنصري بكار رفته است؟

علت تغيير رنگ ميوه‌ها ي بريده شده مثل سيب و قند شدن روغن چيست؟

افزايش كلسترول ، احتمال ابتلاء به چه بيماريهايي را افزايش مي‌دهد و نيز نقش چربيها را در بدن بنويسيد؟

در بدن انسان براي هر يك از موارد زير نقشي را بنويسيد؟

الف‌)كلسيم        ب‌)آهن      ج ‌) ويتامينA         د) ويتامينC

چرا مصرف روغنهاي گياهي بهتر از جانوری است؟

از افزودنيهاي غذايي محافظت كننده‌ها چه نقشي دارند؟

از ويتامينهاي محلول در چربي دو مثال بزنيد؟

الف‌- قند موجود در شكر چه نام دارد.

ب‌- بيماري خشكي و ضخيم شدن قرينه چشم چه نام دارد؟

الياف چيست و بيشتر در كدام گروه از غذاها وجود دارد؟

كم خوني يا آنمي چگونه ايجاد مي شود علايم اين بيماري را بنويسيد؟

از دو افزودني غذايي گلوتامات‌مونوسديم و سيكلامات هر يك به چه منظوري استفاده مي شود؟

آيا كلسترول اساساً مادة مضري است ؟ توضيح دهيد.

چرا هويج براي سلامتي ما مفيد است؟

مصرف هر يك از موارد زير چه عوارضي براي بدن انسان دارد.

الف‌- سيكلامات‌ها      ب‌- مصرف بيش از حد ويتامين D

چرا پس از پخته شدن آميلوپلاست، گوارش آن آسانتر است؟

واحد سازنده پروتئينها را نام ببريد؟سه نقش عمده پروتئين ها در بدن مارا بنويسيد؟

تمام پروتئينهاي بدن ما از چند نوع اسيد آمينه تشکيل شده است؟اسيدهاي آمينه به چند دسته کلي تقسيم مي شوند؟

به چه اسيدهاي آمينه اي اساسي و به چه اسيد هاي آمينه اي غير اساسي مي گويند؟

 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم فروردین 1390ساعت 20:30  توسط ایمان قیاسی | 

دانشمندان بر چه اساسی موجودا ت زنده را طبقه بندی می کنند؟

چرا هر فرد با وجود اینکه صفات خود را از والدین دریافت می دارد با آنها متفاوت است؟

علت مرگ افراد در اثر انتقال خون بدون توجه به گروههای خونی که در ابتدا انجام می شد چه بود؟

کدام دانشمند ترکیب شیمیایی موجود در خون افراد مختلف را شناسایی کرد؟

از نظر لندشتاینر دلیل لخته شدن خون افراد پس از انتقال خون نادرست چه بود؟

اساس تقسیم بندی گروههای خونی چیست؟

نحوه لخته شدن گروههای خونی را توضیح دهید؟

نحوه تعیین گروه خونی در آزمایشگاه چگونه است؟

‍جدول گروه خوني زير را كامل كنيد؟

 

رديف

گروه خون

مادة روي گلبول قرمز

ماده موجود در سرم

1

AB

.............

............

2

.......

ندارد

ضد A و ضد B

 

كدام گروههاي خوني داراي مادة A بر روي گلبولهاي قرمز خود هستند؟

اگر خون فردي با سرم ضد B رسوب دهد:

الف- نوع گروه خوني اين فرد چيست؟        ب- در سرم خون او چه ماده اي وجود دارد؟

اگر خون فردي با هر دو سرم ضد A و ضدB لخته شود . گروه خوني وي چيست ؟چرا؟

گروه خوني شخصي A مي باشد الف- نوع مادة روي گلبولهاي قرمز و مادة موجود در سرم او چيست؟  ب- اگر به اين    

شخص خون B تزريق شود چه پيامدي خواهد داشت؟چرا؟

چه افرادي در گروه خوني O قرار مي گيرند . مواد موجود در سرم خون اين افراد را بنويسيد.

چرا از اثر انگشت برای شناسایی افراد استفاده می شود؟

ارتباط بين نسلها توسط چه سلولي و در طي چه عملي برقرار مي شود؟

دو اختلاف اساسي سلول جنسي نر و ماده را در انسان بنويسيد؟

يك شباهت و يك تفاوت اسپرم و تخمك انسان را بنويسيد؟

عمل لقاح را تعريف كنيد و حاصل آن چه سلولي است ؟

چگونه پی می بریم که ماده جنسی باید در هسته سلول وجود داشته باشد‍

با رسم شکل تفاوت سلول جنسی نر و ماده در انسان را نشان دهید.

ویژگی تقسیم میوز چیست؟

سلولهاي جنسي انسان داراي چند كروموزم است ؟

تقسيم ميوز در چه اندامهايي و به چه منظور صورت مي گيرد؟

سلول تخم چگونه حاصل میشود؟این سلول در انسان چند کروموزوم دارد؟

سلولهاي حاصل از تقسيم ميوز چه تفاوتي با ديگر سلولهاي بدن دارند؟

سلولي داراي 6 جفت كروموزم است اگر اين سلول تقسيم ميوز انجام دهد.

الف- چند سلول جديد به وجود مي آورد.     ب- هر سلول جديد چند كروموزم خواهد داشت.

تقسیم میوز در جنس نر و ماده را با یکدیگر مقایسه کنید؟

چرا در تقسیم میوز در جنس ماده فقط یک سلول تخمک حاصل می شود؟

وظيفة انتقال صفات ارثي با چه مولكولي است و اين مولكول در چه بخشي از سلول جنسي قرار دارد.

هر نوكلئوتيد از چه اجزايي ساخته شده است؟

واحد ساختمانيDNA را نام برده و مشخص كنيد هر يك  از اين واحدها از چه بخش هايي درست شده اند؟

انواع بازهاي آلي در مولكول DNA را بنويسيد؟

ساختمان مولكول DNA را توضيح دهيد؟

بازهای مکمل در DNA را نام ببرید.

در صورتی که ترتیب نوکلئوتیدهای یک رشته از DNA به صورت AATGCC باشد توالی رشته مكمل را بنويسيد.

DNA مواد لازم براي همانند سازي خود را از كجا فراهم مي آورد؟

در همانند سازي DNA چرا دو رشته حاصل كاملا شبيه به هم هستند.

اگريك مولكول DNA هزار نوكلئوتيد داشته باشد و 20 درصد آن Tباشد، چه تعداد آن Gخواهد بود؟

سلولهاي حاصل از تقسيم ميتوز در انسان هر كدام چند عدد كروموزم دارند؟

كدام مولكول قادر به همانند سازي خود مي باشد ؟

خصوصيات ارثي چگونه و توسط چه مولكولي از والدين به فرزندان انتقال مي يابند؟

چرا در تقسیم میتوز دو سلول دختر کاملاً شبیه سلول مادرهستند؟

ماده اصلی سازنده کروموزومها چیست؟

ملکولهای DNA چگونه کار خود را انجام می دهند؟

چگونه میتوان پی برد که DNA باید دستور ساخته شدن پروتئین ها و نوع آنها را باید بدهد؟

ژن چیست؟                                

چرا هسته خرما را اگر در مناطق جنوبي ايران بكاريم درخت خرما به عمل مي آيد اما كاشتن همان هسته در همدان بي نتيجه

است.

با ذكر مثال تاثير محيط در بروز صفات را بنويسيد؟

دو عامل موثر بر ايجاد صفات را نام ببرید.

ساده ترين راه  براي تغییر صفات یک جاندار چیست؟

محل اثر هورمون رشد كجاست؟ اين هورمون از كجا ترشح مي شود؟

نقش هورمون رشد چیست و نحوه اثر آن را توضیح دهید؟

کمبود هورمون رشد چه پیامدی دارد؟

چه افرادي در گروه خوني O قرار مي گيرند . مواد موجود در سرم خون اين افراد را بنويسيد.

عمل لقاح را تعريف كنيد و حاصل آن چه سلولي است ؟

سلولهاي جنسي انسان داراي چند كروموزم است و هدف از تقسيم ميوز را بنويسيد؟

الف – DNA مواد لازم براي همانند سازي خود را از كجا فراهم مي آورد؟

ب- وظيفة انتقال صفات ارثي با چه مولكولي است و اين مولكول در چه بخشي از سلول جنسي قرار دارد.

ج – چرا  دو سلول دختر حاصل از تقسيم ميوز كاملا شبيه سلول مادر هستند.

انواع بازهاي آلي در مولكول DNA را بنويسيد؟

چرا در ادارة پليس از انگشت نگاري به عنوان يك روش مطمئن در تشخيص مجرمان استفاده مي شود.

سلولهاي حاصل از تقسيم ميوز چه تفاوتي با ديگر سلولهاي بدن دارند؟

جدول تعیین گروه خوني را رسم كنيد؟

سلولهاي حاصل از تقسيم ميتوز در انسان هر كدام چند عدد كروموزم دارند؟

در همانند سازي DNA چرا دو رشته حاصل كاملا شبيه به هم هستند.

كدام مولكول قادر به همانند سازي خود مي باشد ؟ واحد سازندة اين مولكول چيست؟

شكل يك كروموزم را رسم كرده و بخش هاي مختلف آن را نام گذاري كنيد؟

اگر خون فردي با هر دو سرم ضد A و ضدB لخته شود . گروه خوني وي چيست ؟چرا؟

دو اختلاف اساسي سلول جنسي نر و ماده را در انسان بنويسيد؟

الف- كدام گروههاي خوني داراي مادة A بر روي گلبولهاي قرمز خود هستند؟

ب- محل اتصال دو كوماتيد يك كروموزم چه نام دارد.

الف- محل اثر هورمون رشد كجاست ؟

ب- اين هورمون از كجا ترشح مي شود ؟

اگر سلولی 10 کروموزومی داشته باشیم و اين سلول تقسيم ميوز را انجام دهد چند سلول جديد ايجاد مي كند و هر سلول جديد چند كروموزم خواهد داشت.

هر نوكلئوتيد از چه اجزايي ساخته شده است؟

سلولي داراي 6 جفت كروموزم است اگر اين سلول تقسيم ميوز انجام دهد.

الف- چند سلول جديد به وجود مي آورد.     ب- هر سلول جديد چند كروموزم خواهد داشت.

اگر خون فردي با سرم ضد B رسوب دهد:

الف- نوع گروه خوني اين فرد چيست؟        ب- در سرم خون او چه ماده اي وجود دارد؟

الف – تقسيم ميوز در چه اندامهايي و به چه منظور صورت مي گيرد؟

ب- ساده ترين راه  براي ايجاد صفات در جانداران كدام است.

يك رشته كروماتين از------- و -------- تشكيل شده است .

ساختمان مولكول DNA را توضيح دهيد و بنويسيد پيام هاي DNA براي ساخته شدن پروتئين ها چگونه به سيتوپلاسم مي رسد؟

گروه خوني شخصي A مي باشد الف- نوع مادة روي گلبولهاي قرمز و مادة موجود در سرم او چيست؟  ب- اگر به اين شخص خون B تزريق شود چه پيامدي خواهد داشت؟چرا؟

يك شباهت و يك تفاوت اسپرم و تخمك انسان را بنويسيد؟

اگريك مولكول DNA هزار نوكلئوتيد داشته باشد . و 20 درصد آن Tباشد، چه تعداد آن Gخواهد بود؟

چرا هسته خرما را اگر در مناطق جنوبي ايران بكاريم درخت خرما به عمل مي آيد اما كاشتن همان هسته در اراك بي نتيجه است.

خصوصيات ارثي چگونه و توسط چه مولكولي از والدين به فرزندان انتقال مي يابند؟

با ذكر مثال تاثير محيط در بروز صفات را بنويسيد؟

ارتباط بين نسلها توسط چه سلولي و در طي چه عملي برقرار مي شود؟

واحد ساختمانيDNA را نام برده و مشخص كنيد هر يك  از اين واحدها از چه بخش هايي درست شده اند؟

دو عامل موثر بر ايجاد صفات را نام برده و بنويسيد چرا هستة خرما در مناطق سردسير رشد نمي كند؟

 دانشمندان علوم زيستي از شباهت ها و تفاوت هاي جانداران براي ......................... استفاده مي كنند .

دو مورد از استفاده هاي دانشمندان از شباهت ها و تفاوت ها را نام ببريد .

در مورد گروه خوني پاسخ دهيد :

چرا در انتقال خون هاي اوليه در بعضي موارد فرد گيرنده مي ميرد ؟

آقاي لندشتاينر چه چيزي را كشف كرد ؟

خون افراد آدمي بر چه اساس و به چند گروه تقسيم مي شود ؟ نام ببريد .

جدول زيررا در مورد گروه هاي خوني تكميل كنيد .

گروه خوني

ماده روي گلبول قرمز

ماده موجود در سرم

دريافت خون از گروه

A

B

AB

O

نحوه تعيين گروه خوني را شرح دهيد .

ويژگي هاي اثر انگشت كدامند ؟

استدلال كنيد كه ماده وراثتي در هسته سلول هاي جنسي قرار دارد .

لقاح را تعريف كنيد .

سلول هاي جنسي نر و ماده را با هم مقايسه كنيد .

تقسيم ميوز را تعريف كنيد .

تقسيم ميوز در كجا و به چه منظور صورت مي گيرد ؟

با طرحي ساده چگونگي انتقال صفات ارثي رااز والدين به فرزند نشان دهيد .

تقسيم ميوز را به صورت طرحي ساده نشان دهيد .

تقسيم ميوز در جنس ماده و جنس نر چه تفاوتي با هم دارند ؟ علت اين تفاوت چيست ؟

ساختار كروموزوم را شرح دهيد (به همراه طرحي ساده )

در مورد مولكول DNA پاسخ دهيد :

واحد سازنده آن چيست ؟

انواع باز هاي آلي DNA كدامند ؟

ساختار DNA چگونه است ؟

از DNAبه عنوان ماده وراثتي چه انتظاراتي داريم ؟

چگونگي همانند سازي DNA را شرح دهيد (به همراه شكل )

DNA چگونه اطلاعات را منتقل مي كند ؟  (بروز مي دهد )

ژن چيست ؟

چرا هسته خرما در مناطق سردسير تبديل به درخت خرما نمي شود ؟

در بعضي موارد به علت نقص در هيپوفيز فرد يا خيلي قد بلند مي شود يا خيلي قد كوتاه . از اين مسئله چه نتيجه اي مي گيريم ؟

بروز صفات ارثي تحت تأثير وراثت است يا محيط ؟ توضيح دهيد .

 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم فروردین 1390ساعت 20:28  توسط ایمان قیاسی | 

اكولوژي (بوم شناسي) را تعريف كنيد؟

اكوسيستم را تعريف كنيد؟مثال بزنید.

زنجیره غذایی را تعریف کرده و مثال بزنید؟

شبكه غذايي را تعريف كنيد؟

چرا نمي توان خورشيد را در زنجيرة غذايي قرار داد؟

هرم انرژي را تعريف كنيد؟

چرا در يك زنجيرة غذايي تمام انرژي نهفته در گياه سبز به آخرين مصرف كننده نمي رسد؟

از راههاي اتلاف انرژي در موجودات مصرف كننده دو مورد را بنويسيد؟

به چه علت سير انرژي در طبيعت به صورت هرمي است.

سالانه چه میزان از انرژی نور  خورشید صرف ماده سازی در گیاه می شود؟

چرا هرم انرژي ، هرم ماده نيز به شمار مي رود؟

هرم تعداد را تعریف کنید.

فرايند پوسيدگي را تعريف كنيد؟

سه گروه از عوامل مهم كه در پوسيدگي نقش دارند را نام ببريد؟

آنزیمهای موجود در بدن جاندار چه نقشی در فرایند پوسیدگی جسد ان جاندار دارند؟

نقش جانوران مردارخوار در فرایند پوسیدگی را توضیح دهید.

به چه موجوداتی تجزیه کننده گفته می شود؟مثال بزنید.

تجزيه كنندگان چگونه با عث پوسيدگي مي شوند؟

نحوه تغذیه میکربها از ماده موجود در بدن جانداران مرده چگونه است؟

در فرایند پوسیدگی بدن انسان کدام بخش ها سریعتر و کدام بخشها دیرتر تجزیه می شوند؟

علت توليد گرما  و بوي بد در محل پوسيدگي را بنويسيد؟

شرايط لازم براي پوسيدگي را نام برده و يكي از موارد اهميت پوسيدگي را نيز بنويسيد؟

مومیایی شدن را توضیح دهید؟

در روش موميايي شدن چرا در جسد پوسيدگي رخ نمي دهد؟

معمولا براي دوام بيشتر چوب رطوبت انرا مي گيرند اين كار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسيدگي مي شود؟

سرعت رشد میکربها در محیطهای گرم نسبت به محیط های سرد چگونه است؟

چرا پوسیدگی در گرما سریعتر صورت می گیرد؟

سرما چه اثری بر پوسیدگی دارد؟

علت سالم ماندن اجساد ماموتهایی که هزاران سال قبل در یخ های قطبی باقی مانده اند چیست؟

تنفس بی هوازی را تعریف کنید. نتیجه تنفس بی هوازی تولید چه ماده ای است؟

اثراسید بر تجزیه و پوسیدگی چیست؟

چرا در غیاب اکسیژن پوسیدگی به طور کامل انجام نمی شود‍؟

تورب در چه شرایطی به وجود می آید؟

برای ترکیبات شیمیایی که باعث مرگ تجزیه کنندگان می شوند مثال بزنید.

علت سالم ماندن اجساد ببرهای دندان شمشیری در گودال های قیر در کالیفرنیا چیست؟

چرا نمونه هايي مثل مار و عقرب را در الكل نگهداري مي كنند؟ توضيح دهيد.

چگونه می توان موجب پوسیدگی شد؟

کود برگ چیست؟ چه استفاده ای دارد؟

از چه ترکیباتی می توان در تهیه کود برگ استفاده کرد؟

شرایط لازم برای تهیه کود گیاهی چیست؟

علت استفاده از آهک در تهیه کود گیاهی چیست؟

اهمیت پوسیدگی در چیست؟

اهمیت پوسیدگی در چرخه عناصر چیست؟

دو مورد استفاده از پوسيدگي را بنويسيد؟

برای زباله های تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر مثال بزنید؟

چرا برخی از زباله ها تجزیه ناپذیرند؟

نگهداری غذا به چه منظور صورت می گیرد؟

نگهداری غذا چگونه انجام می شود؟

یک مثال برای میکربی که باعث سمی شدن غذا می شود ذکر کنید.

چرا لازم است میکربهایی مانند سالمونلا را از بین ببریم؟

چهار روش نگهداري غذا را فقط نام ببريد؟

دمای بالا چه اثری بر میکرب دارد؟

در صنایع کنسرو سازی مواد غذایی را چگونه اماده می کنند؟

از راههاي نگهداري غذا انجماد را تعريف كنيد؟

انجماد چه اثری بر میکرب دارد؟

چرا بايد غذاي يخ زده را بلا فاصله پس از ذوب شدن مصرف كرد؟

در كداميك از روش هاي نگه داري غذا ميكروبها كشته نمي شوند؟

خشک کردن ماده غذایی چگونه به نگهداری ماده غذایی کمک می کند؟

براي جلوگيري از پوسيدگي انگور آن را به كشمش تبديل مي كنند، چگونه اين كار مانع فساد آن مي شود؟

در كداميك از روش هاي نگه داري غذا ميكروبها غیر فعال مي شوند؟

نقش ترکیبات شیمیایی در نگهداری ماده غذایی چیست؟

روشهای مختلف نگهداری ماده غذای با  استفاده از ترکیبات شیمیایی را نام برده ومثال بزنید.

چرا دودی کردن باعث حفظ ماده غذایی می شود؟

نمك سود كردن چگونه از فاسد شدن غذا جلوگيري مي كند؟

روش پرتو دهی چه اثری بر حفظ ماده غذایی دارد؟

مشکل  روش پرتو دهی در نگهداری مواد غذایی چیست؟

روشهای سترون کردن شیر را نام ببرید؟هر کدام را تضیح دهید.

روش پاستوريزه كردن شير را شرح دهيد؟ ب- در پاستوريزه كردن كدام گروه از ميكروبها  از بين می روند؟

ویژگی و عیب استفاده از روش دمای بالا برای سترون کردن شیر یست؟

ویژگی و عیب استفاده از روش پاستوریزه کردن در سترون کردن شیر چیست؟

کدام دانشمند برای اولین بار کاربرد روش گرم کردن را در از بین بردن میکرب های شیر مطرح کرد؟

روش استفاده از کاربرد روش گرم کردن  در از بین بردن میکرب های شیر برای جلوگیری از ابتلا به  

چه بیماری هایی رواج یافته است؟

باکتری مولد سل بیشتر در چه غذای وجود دارد؟

چرخه مواد در طبیعت را تعریف کنید.

میزان دی اکسید کربن هوای اطراف ما چقدر است؟

چرخه کربن را تعریف کنید.

چرخه کربن را توضیح دهید.

با رسم شکل چرخه کربن را نشان دهید.

نیترات چیست؟گیاه چه استفاده ای از آن می کند؟

باکتری ها و قارچ ها پروتئینهای بدن جاندارن را به چه ماده ای تبدیل می کنند؟

به طور خلاصه بنويسيد چگونه نيترات موجود در خاك به پروتئين تبديل مي شود؟

منا بع توليد آمونياك در طبيعت را بنويسيد؟

کدام باکتریها خاک را برای رشد گیاهان مناسب می سازند؟

کدام باکتریها نیترات خاک را کاهش می دهند؟

چرخه نیتروژن را تعریف کنید.

چرخه نیتروژن را توضیح دهید.

در هر يك از تبديلات زير كدام گروه از باكتريها نقش دارند؟

الف- تبديل آمونياك به نيترات                     ب- تبديل نيترات به نيتروژن هوا          

ج- نیترات به آمونیاک                             د- نیتروژن هوا به پروتئینهای گیاهی

نقش باكتريهاي شوره گذار در چرخة نيتروژن چيست؟

باكتريهاي شوره زدا چه نقشي در چرخه نيتروژن دارند؟  

باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن به چه صورتی زندگی می کنند؟

باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن با ریشه چه گیاهانی به صورت همزیست زندگی می کنند؟

چرا باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن سودمندند؟

پروتئين هاي بدن جانداران پس از دفع يا مرگ طي چه مراحلي  به نيترات معدني تبديل مي شود؟

باكتريهاي تثبيت كنندة نيتروژن كه در ريشة گياه نخود زندگي مي كنند چگونه باعث افزايش نيترات خاك مي شوند؟

طرحی از چرخه اکسیژن رسم کنید.

گازهای مهم هوا را به ترتیب میزان آنها در هوا نام ببرید.

عوامل افزاینده و کاهنده دی اکسید کربن هوا را نام ببرید.

افزایش دی اکسید کربن هوا از راه سوزاندن ترکیبات نفتی و ... چه عواقبی دارد؟

چرا افزایش دی اکسید کربن هوا باعث گرم شدن کره زمین می شود؟

علت گرم شدن هواي كرة زمين چيست؟عواقب خطرناك آن را توضيح دهيد؟

انرژی نورانی که به گیاه می تابد چه سرنوشتی دارد؟

بازده تبدیل انرژی در گیاهان را تعریف کنید.

حداکثر بازده تبدیل انرژی در گیاهان چقدر است؟

حداکثر بازده تبدیل انرژی برای گیاه گندم و نیشکر در بهترین شرایط چقدر است؟

چه مقداراز انرژی نور خورشید در گیاه به صورت نشاسته و سایر ترکیبات ذخیره می شود؟

چه مقداراز انرژی نور خورشید در گیاه به قند تبدیل می شود؟

چه مقداراز انرژی نور خورشید در گیاه صرف تنفس گیاه می شود؟

چه مقدار از انرژی موجود در نشاسته ای که در گیاهان وجود دارد در بافت های بدن گاو ذخیره می شود؟ چه مقدار صرف  

تنفس می شود؟

از نظر اقتصاد محیط زیست خوردن غذاهای گیاهی با صرفه تر است یا غذاهای جانوری؟چرا؟

منظور از متراكم شدن مواد در زنجيرهاي غذايي چيست؟ مثال بزنيد؟

نحوه تراکم ویتامین D در زنجیره غذایی در جگر ماهی  را توضیح دهید؟

نحوه متراکم شدن سم ددت در زنجیره غذایی را توضیح دهید.

دو ماده سمی که به مرور زمان در زنجیره غذایی متراکم می شوند را نام ببرید.

زيستگاه را تعریف کنید؟برای آن مثال بزنید.

چرا گفته می شود که بعضی از جانداران زندانی محیط زیست خود هستند؟مثال بزنید.

چرا خزه ها فقط در محیط مرطوب رشد می کنند؟

سه گروه جرنداران یک اکوسیستم را نام ببرید.

گونه شاخص را تعریف کنید.مثال بزنید.

کنام چیست؟

چه عواملی باعث تغییر در زیستگاه می شود؟توضیح دهید.

مفهوم جایگزین شدن یک جاندار در یک محیط چیست؟

توالی را تعریف کنید و مثال بزنید.

چرا درخت بلوط می تواند در پایان توالی جایگزین شود؟

با ذكر مثال بنويسيد چگونه تغيير گياهان اكوسيستم موجب تغيير جانوران آن مي شود؟

چه زمانی توالی به نقطه اوج خود می رسد؟ ویژگی این مرحله چیست؟

چه عواملی باعث خارج شدن توالی از نقطه اوج خود می شود؟

با ذکر مثال توضیح دهید چگونه ممکن است جانور خاصی از پیشرفت توالی جلوگیری کند؟

تفاوت زیستگاه با محیط زیست چیست؟

گونه غالب ، فراوان  و کمیاب را توضیح دهید.

نمونه برداری چیست؟ چه استفاده ای دارد؟

­چارچوب چیست و چه استفاده ای دارد؟

جمعیت را تعریف کنید.

گونه چیست؟ مثال بزنید.

چه عواملی باعث تغییر اندازه جمعیت می شود؟

عوامل اصلی موثر در تعداد افراد جمعيت كدامند؟ براي تنظيم جمعيت انساني كنترل كدام عامل راحت تر          

است ؟

علت افزایش رشد جمعیت در قرن 19 و 20 چه بوده است؟

بنظر شما آيا در سال 2050 ميلادي تراكم جمعيت ايران تغيير مي كند؟ توضيح دهيد.

میانگین نسبت رشد جمعیت مردم جهان در سال چند درصد است؟

چه عاملی باعث کاهش میزان مرگ ومیر در سالهای اخیر نسبت به گذشته شده است؟

چتد بیماری که در گذشته عامل مرگ و میر محسوب می شدند و امروزه کنترل شده اند نام ببرید؟

تنها راه کاستن  از رشد سریع جمعیت چیست؟

تراكم جمعيت راتعريف كنيد؟

چنانچه تراكم جمعيت پرندگان يك جنگل 360 پرنده در هر كيلومتر مربع باشد و مساحت اين جنگل 1200 كيلومتر مربع باشد تعداد كل پرندگان اين جنگل چقدر است؟ با فرمول و محاسبه.

برقراری توازن در طبیعت تا چه زمانی ادامه دارد؟

چرا انسان اکوسیستمهای طبیعی راتغییر می دهد؟

تراکم جمعیت را چگونه محاسبه می کنند؟

پیدایش تغییرات در طبیعت از چه زمانی آغاز شد و سرعت گرفت؟

چه عاملی باعث شد که سرعت ایجاد تغییرات در طبیعت افزایش یابد؟

ایجاد تغییرات در طبیعت و اکوسیستم از چه کشورهایی اغاز شد؟

چرا بسیاری از مردم کلمه بحران را در ارتباط با اسیب به طبیعت اغراق امیز می پندارند؟

عوامل محدود کننده توانایی اکوسیستم در رفع نیازهای جانداران چیست؟

عامل اصلی تعیین کننده اندازه جمعیت انسان وسایر جالنداران چیست؟

منبع طبيعي چيست؟ مثال بزنید.

انسان به چه منابع طبیعی متکی است؟

انسان بر سر چه منابع طبیعی با سایر جانداران رقابت دارد؟

توانایی محیط در خنثی سازی آلودگی ها را توضیح دهید؟

نحوه الودگی آبها به وسیله انسان با استفاده از کودهای نیتروژن دار یا فسفات دار را توضیح دهید.

وارد شدن تركيبات فسفردار يا نيتروژن دار به آب چگونه موجب مرگ آبزيان مي شود؟

چه عواملی در قرنهای اخیر باعث فزایش آلودگی طبیعت شده است؟

دو مورد از عوامل موثر در فرسايش خاك را بنويسيد؟

علت اصلی کمبود آب در کشور ما چیست؟

آب مورد نیاز در بیشتر شهرهای ما از چه طزیقی به دست می آید؟

عامل اصلی فعال ماندن و بقای صنایع ...... است.

چرا در آینده نزدیک باید منتظر بحران انرژی بود؟

از جمله مواردي كه زندگي بشر امروز را تهديد مي كند 3 مورد را بنويسيد؟

تجزيه كنندگان چگونه با عث پوسيدگي مي شوند؟

چرا جسد ماموت ها هزاران سال سالم باقي مانده است ؟

از راههاي نگهداري غذا انجماد را تعريف كنيد؟

علت گرم شدن هوا و عواقب خطرناك آن را توضيح دهيد؟

شبكه غذايي ، تراكم جمعيت ، منبع طبيعي و جايگزيني را تعريف كنيد؟

با ذكر مثال بنويسيد چگونه تغيير گياهان اكوسيستم موجب تغيير جانوران آن مي شود؟

الف- به طور خلاصه بنويسيد چگونه نيترات موجود در خاك به پروتئين تبديل مي شود؟

ب- دو منبع توليد آمونياك در طبيعت را بنويسيد؟ و چه باكتريهايي اين آمونياك را به نيترات تبديل مي كند؟

زيستگاه و اكوسيستم را تعريف كنيد؟

الف- روش پاستوريزه كردن شير را شرح دهيد؟ ب- در پاستوريزه كردن كدام گروه از ميكروبها  از بين مي روند؟

معمولا براي دوام بيشتر چوب رطوبت انرا مي گيرند اين كار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسيدگي مي شود؟

در هر يك از تبديلات زير كدام گروه از باكتريها نقش دارند؟

الف- تبديل آمونياك به نيترات     ب- تبديل نيترات به نيتروژن هوا    

چنانچه تراكم جمعيت پرندگان يك جنگل 180 پرنده در هر كيلومتر مربع باشد و مساحت اين جنگل 600 كيلومتر مربع باشد تعداد كل پرندگان اين جنگل چقدر است؟ با فرمول و محاسبه.

بوم شناسي و هرم انرژي را تعريف كنيد؟

الف- دو مورد استفاده از پوسيدگي را بنويسيد؟

ب- در روش موميايي شدن چرا در جسد پوسيدگي رخ نمي دهد؟

چهار روش نگهداري غذا را فقط نام ببريد؟

16- الف- باكتريهاي شوره زدا چه نقشي در چرخه نيتروژن دارند؟    ب- كدام گروه از باكتريها خاك را از نظر نيترات غني مي كنند؟فقط نام ببريد.

چرا خوردن غذاهاي گياهي براي انسان به صرفه است ؟

سه گروه از عوامل مهم كه در پوسيدگي نقش دارند را نام ببريد؟

الف) عوامل اصل موثر در تعداد افراد جمعيت كدامند؟

براي تنظيم جمعيت انساني كنترل كدام عامل راحت تر است ؟

پروتئين هاي بدن جانداران پس از دفع يا مرگ طي چه مراحلي  به نيترات معدني تبديل مي شود؟

چرا بايد غذاي يخ زده را بلا فاصله پس از ذوب شدن مصرف كرد؟

گونه را تعريف كرده و يك مثال از گونه غالب به همراه اكوسيستم آن ذكر كنيد؟

دو مورد از عوامل موثر در فرسايش خاك را بنويسيد؟

از راههاي اتلاف انرژي در موجودات مصرف كننده دو مورد را بنويسيد؟

چرا هرم انرژي ، هرم ماده نيز به شمار مي رود؟

فرايند پوسيدگي را تعريف كنيد؟

بخش هاي سخت بدن يك جانور سريع تر تجزيه مي شود يا بخش هاي نرم ، براي هر بخش مثالي بزنيد.

براي جلوگيري از پوسيدگي انگور آن را به كشمش تبديل مي كنند، چگونه اين كار مانع فساد آن مي شود؟

باكتريهاي تثبيت كنندة نيتروژن كه در ريشة گياه نخود زندگي مي كنند چگونه باعث افزايش نيترات خاك مي شوند؟

انسان ، امروزه در مقايسه با قرنها ي گذشته از رشد و سلامت بهتري برخوردار است . اين امر ناشي از تغيير محيط است يا وراثت؟( به چه دليل)

الف- چرا نمي توان خورشيد را در زنجيرة غذايي قرار داد؟

ب- به چه علت سير انرژي در طبيعت به صورت هرمي است.

وارد شدن تركيبات فسفردار يا نيتروژن دار به آب چگونه موجب مرگ آبزيان مي شود؟

نمك سود كردن چگونه از فاسد شدن غذا جلوگيري مي كند؟

نقش باكتريهاي شوره گذار در چرخة نيتروژن چيست؟

چرا به زمين هاي كشاورزي نبايد بيش از حد آب داد؟2علت را بنويسيد؟

بازده تبديل انرژي در گياهان و تراكم جمعيت را تعريف كنيد؟

هر اكوسيستمي فقط مي تواند نيازهاي تعداد معيني از جانداران را برآورده كند مهمترين عواملي را كه اين توانايي را محدود مي كنند بنويسيد؟

علت گرم شدن هواي كرة زمين چيست؟

جمعيت و چرخة مواد را تعريف كنيد؟

توالي و اكولوژي را تعريف كنيد؟

كدام باكتريها مسؤل تغييرات زير هستند :

الف- تبديل نيتروژن هوا به پروتئين

ب- تبديل نيترات به آمونياك

الف- در كداميك از روش هاي نگه داري غذا ميكروبها كشته نمي شوند ؟

ب- مشكل استفاده از روش پرتودهي چيست؟

دو شرط از شرايط لازم براي پوسيدگي را نام برده و يكي از موارد اهميت پوسيدگي را نيز بنويسيد؟

چرا در يك زنجيرة غذايي تمام انرژي نهفته در گياه سبز به آخرين مصرف كننده نمي رسد؟

علت بوي بد حاصل از جسد در حال تجزيه جانداران چيست؟

منظور از متراكم شدن مواد در زنجيرهاي غذايي چيست؟ مثال بزنيد؟

استفاده از روش چارچوب را در نمونه برداري توضيح دهيد.

گونة شاخص و كنام را تعريف كنيد؟

علت توليد گرما  و بوي بد در محل پوسيدگي را بنويسيد؟

از جمله مواردي كه زندگي بشر امروز را تهديد مي كند 2 مورد را بنويسيد؟

چرا نمونه هايي مثل مار و عقرب را در الكل نگهداري مي كنند؟ توضيح دهيد.

بنظر شما آيا در سال 2050 ميلادي تراكم جمعيت ايران تغيير مي كند؟ توضيح دهيد.

منبع طبيعي چيست؟

بهترين را ه كنترل افزايش جمعيت چيست؟

 بوم شناسي را تعريف كنيد .

      اكوسيستم را تعريف كنيد .

      يك اكوسيستم شامل چه اجزائي است ؟ نام ببريد .

عوامل زنده اكوسيستم را نام ببريد .

     از عوامل غير زنده اكوسيستم چند مورد را نام ببريد .

انواع ارتباط در يك اكوسيستم كدامند ؟

      اين ارتباط ها به چه خاطر و از چه طريق صورت مي گيرد ؟

انرژي به چه شكل وارد اكوسيستم مي شود ؟

      انرژي به چه صورت در اكوسيستم جريان مي يابد ؟

زنجيره غذايي و شبكه غذايي را تعريف كرده و مثال بزنيد .

هر يك از هرم هاي انرژي – ماده و تعداد را تعريف كنيد .

دليل ايجاد هرم انرژي چيست ؟

پوسيدگي را تعريف كنيد .

   عوامل پوسيدگي را نام ببريد و توضيح دهيد .

چگونگي فعاليت ميكروب ها در پوسيدگي را بنويسيد .

چه شرايطي براي پوسيدگي لازم است ؟

براي هر يك از شرايط پوسيدگي مثال بزنيد كه اگر آن شرط نباشد پوسيدگي رخ نمي دهد .

   كودبرگ را تعريف كنيد . (سؤالا ت كودبرگ در كتاب )

پوسيدگي چه فايده هايي دارد ؟ توضيح دهيد .

مواد از نظر پوسيدگي چند دسته اند ؟ نام ببريد و مثال بزنيد .

براي نگهداري غذاها چه كار هايي بايد انجام دهيم ؟

   روش هاي نگهداري غذاها را نام برده و توضيح دهيد هر روش چگونه باعث حفاظت غذا مي شود ؟

چرا در روش هاي نگهداري غذاها بايد از روش پرتو دهي با احتياط استفاده كرد ؟

روش هاي سترون كردن شير را توضيح دهيد . دو روش را با هم مقايسه كنيد .

چرخه مواد را تعريف كنيد . دو چرخه را نام ببريد .

هر يك از چرخه هاي عناصر زير را نام ببريد . (به همراه طرح )

a.       كربن

b.       اكسيژن

c.       نيتروژن

درصد گاز هاي مختلف در هوا را بنويسيد و اهميت هر كدام را در زندگي جانداران بنويسيد .

افزايش ي اكسيد كربن هوا چه عوارضي در پي دارد ؟

بازده تديل انرژي گباهان را تعريف كنيد . اين بازده حداكثر چند درصد است ؟

چرا غذاهاي گياهي از نظر انرژي نسبت به غذاهاي جانوري به صرفه تر هستند ؟

چرا روغن جگر ماهي سرشار از ويتامين D است ؟

مثال بزنيد كه تراكم بعضي مواد در زنجيره هاي غذايي خطرناك است .

زيستگاه را تعريف كنيد .

زيستگاه را با اكوسيستم مقايسه كنيد .

جامعه اكوسيستم را تعريف كنيد .

گونه شاخص را با مثال تعريف كنيد .

   كنام چيست ؟ مثال بزنيد .

   يك زيستگاه تحت تأثير چه عواملي تغيير مي كند ؟

جايگزيني چيست ؟

توالي چيست ؟ انواع آن كدامند ؟

  توالي مثبت و منفي هر كدام در نهايت به چه چيزي ختم مي شوند ؟

اكوسيستم چه موقع به حالت اوج مي رسد ؟

ويژگي هاي اكوسيستم اوج كدامند ؟

مثال بياوريد كه چگونه يك جانور مي تواند از پيشرفت اكوسيستم جلوگيري كند .

هر يك از اصطلاحات گونه غالب – گونه فراوان – گونه كمياب را تعريف كنيد .

نمونه برداري را تعريف كنيد .

چهار چوب چيست ؟

هر يك از اصطلاحات جمعيت و گونه را تعريف كنيد .

   عوامل تغيير دهنده تعداد افراد جمعيت كدامند ؟

دلايل رشد سريع جمعيت آدمي در چند قرن گذشته كدامند ؟

تنها راه كاستن از نسبت سريع رشد جمعيت آدمي چيست ؟

   تراكم جمعيت را تعريف كنيد .

بحران چيست ؟ بحران هاي ناشي از افزايش جمعيت آدمي كدامند ؟

منبع طبيعي چيست ؟

  چرا هر اكوسيستم فقط نياز هاي تعداد محدودي جاندار را پاسخ مي دهد ؟

عوامل فرسايش خاك كدامند ؟

وارد شدن پس آب هاي كشاورزي به آب ها چه ضررهايي دارد ؟

تجزيه كنندگان چگونه با عث پوسيدگي مي شوند؟

   چرا جسد ماموت ها هزاران سال سالم باقي مانده است ؟

از راههاي نگهداري غذا انجماد را تعريف كنيد؟

علت گرم شدن هوا و عواقب خطرناك آن را توضيح دهيد؟

شبكه غذايي ، تراكم جمعيت ، منبع طبيعي و جايگزيني را تعريف كنيد؟

با ذكر مثال بنويسيد چگونه تغيير گياهان اكوسيستم موجب تغيير جانوران آن مي شود؟

الف- به طور خلاصه بنويسيد چگونه نيترات موجود در خاك به پروتئين تبديل مي شود؟

ب- دو منبع توليد آمونياك در طبيعت را بنويسيد؟ و چه باكتريهايي اين آمونياك را به نيترات تبديل مي كند؟

   زيستگاه و اكوسيستم را تعريف كنيد؟

   الف- روش پاستوريزه كردن شير را شرح دهيد؟ ب- در پاستوريزه كردن كدام گروه از ميكروبها  از بين مي روند؟

   معمولا براي دوام بيشتر چوب رطوبت انرا مي گيرند اين كار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسيدگي مي شود؟

   در هر يك از تبديلات زير كدام گروه از باكتريها نقش دارند؟

الف- تبديل آمونياك به نيترات     ب- تبديل نيترات به نيتروژن هوا    

چنانچه تراكم جمعيت پرندگان يك جنگل 180 پرنده در هر كيلومتر مربع باشد و مساحت اين جنگل 600 كيلومتر مربع باشد تعداد كل پرندگان اين جنگل چقدر است؟ با فرمول و محاسبه.

بوم شناسي و هرم انرژي را تعريف كنيد؟

   الف- دو مورد استفاده از پوسيدگي را بنويسيد؟

   ب- در روش موميايي شدن چرا در جسد پوسيدگي رخ نمي دهد؟

چهار روش نگهداري غذا را فقط نام ببريد؟

الف- باكتريهاي شوره زدا چه نقشي در چرخه نيتروژن دارند؟    ب- كدام گروه از باكتريها خاك را از نظر نيترات غني مي كنند؟فقط نام ببريد.

  چرا خوردن غذاهاي گياهي براي انسان به صرفه است ؟

سه گروه از عوامل مهم كه در پوسيدگي نقش دارند را نام ببريد؟

الف) عوامل اصل موثر در تعداد افراد جمعيت كدامند؟

براي تنظيم جمعيت انساني كنترل كدام عامل راحت تر است ؟

پروتئين هاي بدن جانداران پس از دفع يا مرگ طي چه مراحلي  به نيترات معدني تبديل مي شود؟

چرا بايد غذاي يخ زده را بلا فاصله پس از ذوب شدن مصرف كرد؟

گونه را تعريف كرده و يك مثال از گونه غالب به همراه اكوسيستم آن ذكر كنيد؟

دو مورد از عوامل موثر در فرسايش خاك را بنويسيد؟

از راههاي اتلاف انرژي در موجودات مصرف كننده دو مورد را بنويسيد؟

چرا هرم انرژي ، هرم ماده نيز به شمار مي رود؟

فرايند پوسيدگي را تعريف كنيد؟

بخش هاي سخت بدن يك جانور سريع تر تجزيه مي شود يا بخش هاي نرم ، براي هر بخش مثالي بزنيد.

براي جلوگيري از پوسيدگي انگور آن را به كشمش تبديل مي كنند، چگونه اين كار مانع فساد آن مي شود؟

باكتريهاي تثبيت كنندة نيتروژن كه در ريشة گياه نخود زندگي مي كنند چگونه باعث افزايش نيترات خاك مي شوند؟

انسان ، امروزه در مقايسه با قرنها ي گذشته از رشد و سلامت بهتري برخوردار است . اين امر ناشي از تغيير محيط است يا وراثت؟( به چه دليل)

الف- چرا نمي توان خورشيد را در زنجيرة غذايي قرار داد؟

ب- به چه علت سير انرژي در طبيعت به صورت هرمي است.

وارد شدن تركيبات فسفردار يا نيتروژن دار به آب چگونه موجب مرگ آبزيان مي شود؟

نمك سود كردن چگونه از فاسد شدن غذا جلوگيري مي كند؟

  نقش باكتريهاي شوره گذار در چرخة نيتروژن چيست؟

چرا به زمين هاي كشاورزي نبايد بيش از حد آب داد؟2علت را بنويسيد؟

بازده تبديل انرژي در گياهان و تراكم جمعيت را تعريف كنيد؟

هر اكوسيستمي فقط مي تواند نيازهاي تعداد معيني از جانداران را برآورده كند مهمترين عواملي را كه اين توانايي را محدود مي كنند بنويسيد؟

علت گرم شدن هواي كرة زمين چيست؟

جمعيت و چرخة مواد را تعريف كنيد؟

توالي و اكولوژي را تعريف كنيد؟

كدام باكتريها مسؤل تغييرات زير هستند :

الف- تبديل نيتروژن هوا به پروتئين

ب- تبديل نيترات به آمونياك

                     الف- در كداميك از روش هاي نگه داري غذا ميكروبها كشته نمي شوند ؟

ب- مشكل استفاده از روش پرتودهي چيست؟

                      دو شرط از شرايط لازم براي پوسيدگي را نام برده و يكي از موارد اهميت پوسيدگي را نيز بنويسيد؟

چرا در يك زنجيرة غذايي تمام انرژي نهفته در گياه سبز به آخرين مصرف كننده نمي رسد؟

علت بوي بد حاصل از جسد در حال تجزيه جانداران چيست؟

منظور از متراكم شدن مواد در زنجيرهاي غذايي چيست؟ مثال بزنيد؟

استفاده از روش چارچوب را در نمونه برداري توضيح دهيد.

گونة شاخص و كنام را تعريف كنيد؟

علت توليد گرما  و بوي بد در محل پوسيدگي را بنويسيد؟

از جمله مواردي كه زندگي بشر امروز را تهديد مي كند 2 مورد را بنويسيد؟

چرا نمونه هايي مثل مار و عقرب را در الكل نگهداري مي كنند؟ توضيح دهيد.

بنظر شما آيا در سال 2050 ميلادي تراكم جمعيت ايران تغيير مي كند؟ توضيح دهيد.

منبع طبيعي چيست؟

بهترين را ه كنترل افزايش جمعيت چيست؟

 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم فروردین 1390ساعت 20:27  توسط ایمان قیاسی | 

میکرب چیست؟ مثال بزنید؟

موضوع علم میکرب شناسی چیست؟

به چه بیماریهایی واگیر می گویند؟

عوامل بیماریزا را نام ببرید؟

چرا ویروسها برای تولیدمثل باید وارد سلول میزبان شوند؟

چه زمانی ویروس شروع به تولید مثل می کند؟

شکل ویروس را رسم کرده ونامگذاری کنید؟

نحوه تکثیر ویروس در سلول میزبان را با رسم شکل توضیح دهید؟

چرا گفته می شود که ویروسها انگل درون سلولی اجباری هستند؟

ویژگیهای مشترک ویروسها را نام ببرید؟

پیکر یک ویروس از چه بخشهایی ساخته شده است؟

چه بخشی از ویروس در هنگام حمله آن به سلول وارد سلول می شود؟

چرا گفته می شود که ویروسها میزبان اختصاصی دارند؟

برای مشاهده ویروس ها از چه میکروسکوپی میتوان استفاده کرد؟

ویروسها وسلولهای زیر را از لحاظ اندازه مرتب کنید.

ویروس ایدز- ویروس آنفلوآنزا- باکتری اشرشیا کلی- گلبول قرمز- ویروس فلج اطفال

چرا پس از حمله ویروس به سلول ،‌سلول نمی تواند به زندگی عادی خود ادامه دهد؟

در هر یک از بیماریهای زیر چه بخشی از بدن اسیب می بیند؟

سرما خوردگی- سرخک- تبخال- فلج اطفال- ایدز- ابله مرغان- زگیل- انفلوآنزا- ذات الریه- هپاتیت- اوریون

اینترفرون چیست؟

 - نحوه دفاع بدن در مقابل ویروس ها چگونه است؟

موارد استفاده از ویروسها را بنویسید.

شایع ترین بیماری ویروسی چیست؟

علائم سرماخوردگی را بنویسید.-

راه انتقال سرماخوردگی چیست؟

چه راههایی برای پیشگیری از سرماخوردگی وجود دارد؟

بطور معمول چند روز پس از سرماخوردگی در اثر دفاع بدن فرد بهبود می یابد؟

چند مورد از علائم جدی سرماخوردگی که باید در صورت مشاهده آنها به پزشک مراجعه کرد را بنویسید.

ساده ترین موجوداتی که ساختار سلولی دارند کدام گروه می باشند؟ کجا زندگی می کنند؟

شکل باکتری را رسم کرده و نام گذاری کنید؟

نحوه تولید مثل باکتری در شرایط مساعد محیطی چگونه است؟

چرا معمولا تعداد باکتری ها از حد معینی بیشتر نمی شود؟

راه زنده ماندن باکتریها در شرایط نامساعد محیطی چیست؟

باکتری ها در چه محیطی بهتر زنده می مانند؟

باکتری در چه شرایطی هاگ درونی می سازد‍؟ یک مثال ذکر کنید.

هاگ درونی چیست؟

نحوه ساختن هاگ درونی در باکتری ها را توضیح دهید‍.

چگونه و در چه شرایطی مجددا هاگ درونی به باکتری فعال تبدیل می شود؟

به چه باکتریهایی ساپروفیت می گویند؟

یکی از علل اصلی فاصد شدن مواد غذایی چیست؟

باکتری انگل چیست؟

بیشتر بیماریها در اثر چه نوع باکتری ایجاد می شود؟

با ذکر مثال ثوضیح دهید همه بیماریزاها انگل نمی باشند؟

قارچی که در میان انگشتان پا زخم ایجاد می کند جزء کدام دسته از باکتریها است؟

باکتریها چگونه از مواد غذایی مواد لازم برای خود را دریافت می کنند؟

دو خط مهم دفاعی بدن را نام برده وتوضیح دهید؟

چرا پوست محافظ خوبی در برابر حمله میکروبهاست؟

پوست بریده چگونه جلوی نفوذ میکروبها را می گیرد؟

چرا بریدگی های عمیق خطرناک تر از زخمهای وسیع سطحی اند؟

چرا عامل بیماری کزاز می تواند در اعماق زخمهای عمیق باعث عفونت شود؟

دو گروه اصلی گلبولهای سفید را نام ببرید؟ نقش گلبولهای سفید چیست؟

کار لنفو سیت ها و فاگوسیت ا را بنویسید؟

پادتن چیست؟ از چه سلولهایی ترشح می شود؟

چرا گفته می شود که پادتن ها عمل اختصاصی دارند؟

روش بیگانه خواری گلبولهای سفید را توضیح دهید؟

5 راه دفاعی بدن را نوشته وبطور مختصر توضیح دهید؟

هر یک از موارد زیر چه نقشی در دفاع  از بدن در برابر میکروبها دارند؟

لایه مخاطی – اشک- غده های چربی – اسید معده

فاگو سیت چیست؟ نحوه عمل آنرا در دفاع از بدن  با رسم شکل نشان دهید؟

پادتن ها چه کمکی به سلول فاگوسیت کننده در بیگانه خواری می کنند؟

نخستین واکسنی که کشف شد چه بود و بوسیله کدام دانشمند کشف شد؟

پاسخ ایمنی اول و دوم پس از تزریق واکسن را مقایسه کنید؟

راههای میارزه شیمیایی علیه بیماریها را نام ببرید؟

روش شیمی درمانی را توضیح داده و بنویسید برای معالجه چه بیماری کاربرد دارد؟

آنتی بیوتیک چیست؟چگونه تهیه می شود؟

چرا آنتی بیوتیک باسایر ترکیبات شیمیایی دیگر فرق دارد؟

از پرتو درمانی برای درمان چه بیماریهایی استفاده میشود؟چرا؟

شكل ساده ای از باکتری رسم کنید  :

چگونگي عمل اينترفرون را بنويسيد؟

دو راه استفاده از ويروسها توسط زيست شناسان را بنويسيد؟

پوست و لايه هاي مخاطي در دفاع از بدن عليه بيماريزاها چگونه عمل مي كنند و چرا گاهي در انجام اين عمل موفق نيستند؟

الف- باكتريهاي انگل چگونه تغذيه مي كنند؟

ب- توليد مثل باكتريها را بنويسيد؟

پيكر هر ويروس از چه اجزايي ساخته شده است ؟

گلبولهاي سفيد به چند گروه تقسيم مي شوند؟ نام ببريد.

طرح کتاب  يك باكتري را نشان مي دهد (شكل 5-8 ص101)

الف- نام بخش هاي شماره گذاري شده را بنويسيد. ب- كدام بخش يا بخش ها در همة‌انواع باكتريها وجود دارند؟

شكل يك ويروس را رسم و نامگذاري كنيد

الف- مفهوم عبارت ويروس ميزبان اختصاصي دارد را بنويسيد؟

ب- ويروسها پس از ورود به سلولهاي ميزبان چگونه آنها را آلوده مي كنند؟

الف- گلبولهايي كه با ترشح پادتن و گلبولهايي را كه با ايجاد پاهاي كاذب با ميكروبها مبارزه مي كنند را فقط نام ببريد.

ب- چگونگي استفاده از پرتو درماني را بنويسيد؟

12- الف- چرا باكتريها هاگ سازي مي كنند.    ب-  عمر هاگ باكتريها چه مدت است  ؟

ج- اين هاگ در چه بخشي از باكتري تشكيل مي شود.  د-  يك باكتري معرفي كنيد كه هاگ توليد مي كند.

دو مورد از موارد استفاده ويروسها را بنويسيد و روش استفاده در هر مورد را ذكر كنيد.

آيا ميكروبهاي ساپروفيت هم مي توانند باعث بيماري زايي شوند ؟ با ذكر مثال توضيح دهيد.

در هنگام آلوده شدن سلول به ويروس كدام بخش ويروس وارد سلول مي شود؟

لنفوسيت ها و فاگوسيت ها هر يك به چه روشي با ميكروبها مبارزه مي كنند؟

منحني فعاليت ص 106 را تفسير كنيد.

پيكر هر ويروس از يك بخش ----و يك -----درست شده است .

اين جمله را تفسير كنيد.  ويروسها انگل اجباري درون سلولي هستند.

الف- باكتريها به سلول گياهي شبيهند يا به سلول جانوري ؟چرا؟

به كدام باكتريها ساپروفيت مي گويند؟

الف- ويرس ايدز به كدام بخش بدن آسيب مي رساند ؟

ب- كدام دسته از گلبولهاي سفيد پادتن ترشح مي كنند؟

شكل ساده اي از يك باكتري را رسم و نامگذاري كنيد.

چرا باكتري عامل كزاز براي مدتها در محيط زنده مي ماند؟

باكتريهاي ساپروفيت را از لحاظ تغذيه با باكتريها ي انگل مقايسه كنيد.

نقش لنفوسيت ها را در ايمني بدن بنويسيد .

الف – دفاع بدن در برابر ويروس چگونه انجام مي شود . ( توضيح دهيد)

ب- واكسن چيست؟

چرا با وجود تكثير سريع باكتريها تعداد آنها از حد معيني زياد نمي شود ؟

دو ويژگي ويروسها را نام برده و بنويسيد چرا ويروس ايدز خطرناكتر از ويروسهاي ديگراست ؟

اگر زمان لازم براي تقسيم يك باكتري به دو باكتري 20 دقيقه باشد بعد از يك ساعت از يك باكتري چه تعداد باكتري ايجاد مي شود؟

منظور از عمل اختصاصي پادتن ها چيست؟

 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم فروردین 1390ساعت 20:25  توسط ایمان قیاسی | 

قندها، نشاسته ها و سلولزبه گروهی از ترکیبات که هیدرات کربن نامیده می‌شوند، تعلق دارند. نام مذکور از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که اکثر ترکیبات از این نوع دارای فرمول عمومی هستند و بنابراین می‌توان آنها را هیدرات کربن نامید. هیدراتهای کربن ، حاوی آب نیستند.

هیدراتهای کربن مواد اصلی ترکیباتی هستند که گياهاناز آنها تشکیل شده‌اند. آنها غذاهای مهم حیواناتند، بدین معنی که زنجیرهای کربنی را برای ترکیباتی که توسط موجودات زنده سنتز می‌شوند، فراهم می‌کنند و به عنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هیدرات کربن بر اساس درجه پلیمر شدن تراکمی ، به سه گروه تقسیم می‌شوند.

منوساکاریدها

منوساکاریدها قندهایی ساده هستند که بر اثرهيدروليزی اسيدی به واحدهای ساده‌تر تفکیک نمی‌شوند. از هیدرولیز یک مولکول اولیگو ساکارید ، دو تا شش مولکول قند ساده‌تر بدست می‌آید و از هیدرولیز کامل یک مولکولپلی ساكاريد ، مونومرهای منوساکارید بسیار زیاد تولید می‌شود. تقریبا 70 منو ساکارید شناخته شده‌اند که 20 تای آنها در طبیعت می‌باشد و در حیوانات ، یکی از اجزای سازنده خون است.

ساختمان گلوزاست که فراوانترین قند موجود در طبیعت می‌باشد و در حیوانات یکی از اجزای سازنده خون است. ساختمان گلوکز ، گروههای متعددی دارد و انحلال‌پذیری زیاد منوساکاریدها در آب به این دلیل است که این گروههای با آبپيوند هيدرو‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍_ ایجاد می‌کنند.

گلوکز که به نامهای دکستروز ، قند انگور و قند خون نیز شناخته می‌شود و در آب‌نبات‌سازی تجاری بکار می‌رود، غالبا در مواردی که برای حفظ حیات منبع انرژی سریع مورد نیاز باشد. محلول فروکتوز ، منوساکاریدی است که در بسیاری از میوه‌ها و همچنین در قند معمولی یافت می‌شود. گلوکز و فروکتوز مستقیما قابل جذب و هضم می‌باشند.

 

الیگوساکاریدها

متداولترین الیگوساکاریدها ، دی‌ساکاریدها هستند که دو منومر قند ساده در مولکول دارند. نمونه آنها سه قند دی‌ساکارید زیر است که مورد استفاده فراوان دارند و پس از هیدرولیز ، قابل جذب و هضم می‌باشند. ساکارز (حاصل از نیشکر یا چغندر قند ) که مرکب از یک منومر گلوکز و یک منومر فروکتوز است.

·         مالتوز (از نشاسته) که مرکب از دو منومر گلوکز است.

·         لاکتوز (از شیر) که مرکب از یک منومر گلوکز و یک منومر گالاکتوز (ایزومر نوری گلوکز) است.

ساکارز با درجه خلوص زیاد به مقدار بسیار زیاد (بیشتر از 80 میلیون تن در سال) تولید می‌گردد. این قند که در اصل در هند و ایران تولید می‌شد، امروزه در جهان به عنوان ماده شیرین کننده مصرف می‌شود. در حدود 40 در صد ساکارز جهان از چغندر و 60 درصد از نیشکر بدست می‌آید. ساکاروز ارزش کالریک زیادی دارد و برای تهیه کمپوت میوه ، مربا و ژله نیز بکار می‌رود.

پلی‌ساکاریدها

فراوانترین پلی‌ساکاریدهای موجود در طبیعت نشاسته ، گلیکوژن و سلولز هستند. در ساختمان مولکولی این مواد بیش از 500 مونومر منو ساکارید وجود دارد و وزن مولکولی آنها بیشتر از یک میلیون است. معمولیترین منوساکاریدی که برای ساختن پلی‌ساکاریدها بکار رفته ، گلوکز است.

نشاسته

نشاسته گیاهی ، بصورت دانه‌هایی یافت می‌شود که پوشش پروتئینی دارند. هرگاه این دانه‌ها بر اثر گرما خرد شوند، از آنها نشاسته‌ای به نام آمیلوز بدست می‌آید که در آب داغ حل می‌شود و همچنین نشاسته‌ای بدست می‌آید که در آب حل نمی‌شود و آن را آمیلو پکتینی می‌گویند.

·         آمیلوز : آمیلوز تقریبا 25 درصد غالب نشاسته‌های طبیعی را تشکیل می‌دهد. محلول یُد ، آمیلوز را به رنگ آبی تیره و آآمیلو پکتینی را به رنگ سرخ در می‌آورد. آمیلوز از لحاظ ساختار ، یک پلیمر تراکمی راست زنجیر است که در هر مولکول آن بطور متوسط 200 مونومر آلفا گلوکز دارد. هر منومر با منومر دیگر با از دست دادن یک مولکول آب بهم پیوند یافته‌اند، درست مانند دو واحد مالتوز.

·         آمیلو پکتین : یک مولکول آمیلو پکتینی ، نوعا در حدود 1000 منومر آلفا گلوکز دارد که آرایشی آنها به صورت زنجیرهای شاخدار است. از هیدرولیز کامل آمیلو پکتین ، D- گلوکز حاصل می‌شود و از هیدرولیز جزئی آن مخلوطی تولید می‌شود که آنرا دکسترین می‌نامند. دکسترین به عنوان مواد افزاینده به غذاها و به عنوان ماده لعابدار ، چسب و مواد پایانی برای کاغذ و الیاف مصرف می‌شود.

 

 

گلیکوژن

گلیکوژن یک مخزن انرژی در حیوانات است. همان طور که نشاسته یک مخزن انرژی برای گیاهان محسوب می‌شود. زنجیرهای آلفا – گلوکز در گلیکوژن نسبت به زنجیرهای آمیلو پکتینی ، شاخه‌های بیشتری دارد.

سلولز

سلولز فراوانترین پلی‌ساکارید در طبیعت است. سلولز همچون آمیلوز مرکب از واحدهای گلوکز است. تفاوت میان ساختارهای سلولز و آمیلوز ، در پیوندهای میان واحدهای گلوکز است. در سلولز تمام واحدهای گلوکز به شکل حلقه بتا است، در حالی‌که در آمیلوز آنها به شکل حلقه آلفا هستند. این تفاوت ساختار ظریف میان نشاسته و سلولز ، موجب تفاوت میان گوارش آن دو می‌شود. انسان و حیوانات گوشتخوار ، آنزیمهای لازم برای هیدرولیز سلولز را ندارند. اما در بسیاری از موجودات ریز ، مانند باکتریهای موجود در بخشهای گوارشی موریانه‌ها این آنزیمها وجود دارد.

گلوکز را می‌توان از سلولز ، با حرارت دادن محلول معلقی از این پلی‌ساکارید در حضور یک اسید قوی بدست آورد. در حال حاضر نمی‌توان چوب را به طریقی که اقتصادی باشد، هیدرولیز کرد و از آن گلوکز کافی برای تامین نیازهای روز افزون غذایی جهان بدست آورد. کاغذ ، ریون ، سلوفان و پنبه عمدتا از سلولز ساخته شده اند. خواص پنبه را که در حدود 98 درصد سلولز دارد، می‌توان بر حسب ساختار آن توضیح داد.

گروه کوچکی از مولکولهای سلولز ، هر یک با 2000 تا 9000 واحد گلوکز ، تقریبا بطور نسبتا وسیعی از پیوندهای هیدروژنی ، یک لیف ماکروسکوپی مجموعه ای از چند لیف بسیار نازک است. خاصیت آب کشندگی پنبه ، نتیجه ایجاد لوله‌های مویین بسیار زیادی است که در آنها مولکولهای کوچکتر آب با پیوندهای هیدروژنی نگه داشته می‌شوند.

+ نوشته شده در  شنبه بیستم فروردین 1390ساعت 17:50  توسط ایمان قیاسی | 

نظریه سلولی

زیست شناسان موجودی را زنده می دانند که هر سه ویژگی زیر را دارا باشد: 1-ساختاری سازمان یافته داشته باشد. 2-در طول زندگی بتواند سازمان و نظم خود را حفظ کند(حفظ حالت پایدار) 3-قادر به انتقال خصوصیات به نسل بعد باشد. کوچک ترین ساختاری که هر یک از سه ویژگی بالا را داراست سلول داردبنابراین سلول خود به تنهایی می تواند یک موجود زنده باشد.چنان که امروزه ما موجودات زنده را از نظر تعداد سلول های سازنده بدنشان به دو گروه تقسیم می کنیم: 1-تک سلولی ها :بدنشان فقط از یک سلول ساخته شده است.مثل باکتری ها 2-پرسلولی ها : بدنشان بیشتر از یک سلول ساخته شده است. مثل گیاهان ،جانوران اما سلول چیست و چگونه شناخته شد؟

بهتر است قبل از اینکه به یک شناخت کلی از سلول برسیم ببینیم سلول چگونه شناخته شد؟
سلول ترجمه کلمه لاتین cell به معنی خانه یااطاقک کوچک است.این واژه اول توسط دانشمندی به نام رابرت هوک مطرح شد .او وقتی که بافت چوب درخت بلوط رابا میکروسکوپ ساختگی خودمطالعه می کردخانه هایی را در آن مشاهده کرد که شبیه لانه زنبور عسل بودند .او هر یک از این خانه ها را سلو ل نامید.
او نخستین کسی بود که سلول زنده را زیر میکروسکوپی که خود، سازنده آن بود مشاهده کرد.

 نظریه سلولی

سه دانشمند به نام های: ماتیاس شلایدن ، تئودور شوان و رودولف فیرخو در ارائه این نظریه سهیم بودند.قبل از اینکه این نظریه را برای شما معرفی کنم سری می زنیم به کشفیات این سه دانشمند و اینکه این کشف ها چگونه به نظریه سلولی منتهی شد:
ماتیاس شلایدن
او یک گیاه شناس آلمانی بود .در سال1838با مطالعه بر روی گیاهان کشف کرد که "بدن همه گیاهان از سلول ساخته شده است."
تئودور شوان

 او یک جانور شناس آلمانی بود .یک سال بعد از شلایدن او عنوان کرد که "بدن همه جانوران از سلول ساخته شده است." شلایدن و شوان با هم به این نتیجه رسیدند که "بدن همه جانداران از سلول تشکیل شده است." رودولف فیرخو
او یک پزشک آلمانی بود.در سال 1855 او عنوان کرد که "همه سلول ها از سلول های قبلی به وجود می آیند." کشفیات این سه دانشمند به صورت یک نظریه در آمد که به نظریه سلولی معروف است .

این نظریه شامل سه بخش زیر است:
1- بدن همه موجودات زنده از یک یا چند سلول تشکیل شده است.
2- سلول ها واحد ساختاری و عملکردی جاندار هستند.
3- سلول ها از تقسیم سلول های قبلی حاصل می شوند. ساختار سلول یک سلول گیاهی ،جانوری و یک

سلول های باکتری ها تفاوت های بارزی با هم دارند اما سلول از هر نوعی که باشد دارای سه بخش اساسی است که عبارت است از: 1-غشاء 2-سیتوپلاسم 3- هسته یا مواد هسته ای
غشاء سلولی(پلاسمایی) پرده ای نرم که پیرامون سلول را می پوشاند.از دو لایه چربی و پروتئین ساخته شده است .دارای خاصیت نفوذ پذیری انتخابی است .یعنی ازورودمواد ناخواسته به سلول و خروج مواد ضروری برای سلول جلوگیری می کند .سلول به موادی مانند آب ،غذا و اکسیژن نیاز دارد لذا امکان ورود را برای آن ها فراهم می کند.وبه مواد زایدی مانند دی اکسید کربن نیازی ندارد و امکان خروج را برای آن ها فراهم می کند.
نکته : وقتی می گوئیم غشاءنسبت به یک ماده نفوذ پذیر است منظور این است که آن ماده می تواند از عرض غشاء عبور کند. هم اکنون به یک شناخت کلی از غشاء رسیدیم اما یک پرسش. به چه دلیل بسیاری از بخش های گیاهان محکم تر از بخش های درون بدن جانوران است؟ دیواره سلولی
پوششی است ضخیم و محکم که بر روی غشاء سلولی سلول های گیاهی ،قارچ ها و باکتری ها وجود دارد. گرچه ساختار آن در گیاهان، قارچ ها و باکتری ها متفاوت است. سلول های جانوری دیواره ندارند . فاقد خاصیت نفوذپذیری انتخابی است وبسیاری از مولکول ها از آن می توانند عبور کنند. باعث استحکام سلول و حفظ شکل سلول می شود. از حمله میکروب های بیماری زا به سلول جلوگیری می کند.
سیتو پلاسم
بخشی از سلول که فضای درون آن را پر می کند.دارای دو بخش است:
1- قسمتی که شامل آب و پروتئین های محلول در آب است . 2- اندامک ها بسیاری از واکنش های زیستی (سوخت و ساز موادمثلا تولید پروتئین یا سوختن قند) در هر دو بخش سیتوپلاسم صورت می پذیرد.همانطور که یک ساختمان برای استحکام و شکل گرفتن نیاز به اسکلت دارد سلول هم نیاز به اسکلت دارد که اصطلاحا به آن اسکلت سلولی میگوئیم .این اسکلت ویژگی های زیر را داراست:
1- شبکه ای از رشته ها و لوله های پروتئینی است که در سرتاسر سیتوپلاسم وجود دارد.درحقیقت اسکلت سلولی بخشی از سیتوپلاسم است و حتی می توان آن را یک اندامک به حساب آورد.
2- در شکل و استحکام بخشیدن به سلول نقش دارد. اندامک های سلولی
ریبوزوم : دانه های بسیار ریز از جنس پروتئین و اسید های نوکلئیک به دو حالت آزاد در سیتوپلاسم و متصل به شبکه آندوپلاسمی وجودد ارند.اغلب ریبوزوم ها ،متصل به شبکه آندوپلاسمی هستند. در فرایند پروتئین سازی دخالت دارند. در شکل یک ریبوزوم در حال پروتئین سازی را مشاهده می کنید. میتوکندری : وقتی ما یک ماده آلی مثلا یک حبه قند را می سوزانیم مقداری انرژی از آن حاصل می شود . این انرژی به شکل گرما آزاد می شود .در درون سلول نیز برای تامین انرژی باید ماده آلی سوزانده شود .اما اگر قرار باشد این انرژی فقط به شکل گرما آزاد شود سلول نمی تواند از آن استفاده کند. میتوکندری اندامکی است که با انجام فرایندی به تنفس سلولی مواد آلی را می سوزاند و انرژی نهفته در آن ها را آزاد می سازد و به صورت مولکولی به ATP ذخیره می کند. یکی از ویژگی های بارز میتوکندری وجود دو غشاء در آن است که به غشاء داخلی و خارجی معروفند . این ساختار در نقش زیستی میتوکندری بسیار مهم است.
شبکه آندوپلاسمی:
این اندامک به صورت شبکه ای از لوله های منشعب و باریک است و غالبا از همه نقاط سیتوپلاسم می گذرد.نقش اصلی آن تولید مواد و انتقال آنها به قسمت های مختلف سیتوپلاسم است.به دو صورت وجود دارد .1) نوع دانه دار یعنی شبکه ای که دارای ریبوزوم است . بنابراین در تولید پروتئین نقش دارد.2) نوع بی دانه
دستگاه گلژی : این این اندامک از کاشف آن یعنی کامیلو گلژی گرفته شده است.این دستگاه شامل چند کیسه است که روی هم قرار گرفته اند و مجموعا باعث ترشح مواد به خارج از سلول می شوند.
واکوئل:این اندامک ها کیسه هایی هستند که در بسیاری از سلول ها مشاهده می شوند . درون این کیسه ها آب و مواد محلول در آب مثل موادزایدوجود دارد. در شکل شما چندین سلول را می بینید که درون هر کدام یک واکوئل به شکل دایره وجود دارد.
لیزوزوم ها :
لیز به معنی تجزیه و گوارش و لیزوزوم یعنی جسمی که قادراست مواد را تجزیه کند . این اندامک ها کیسه هایی هستند که از دستگاه گلژی یا شبکه آندوپلاسمی منشا می گیرند. یک غشاء دارند و فضای درون آنها شامل موادی است که خاصیت لیز کنندگی دارند. کلروپلاست :اندامک های سبز رنگ و مانند میتوکندری دارای دو غشاء نقش این اندامک ها فتوسنتز است یعنی فرایندی که به وسیله نور مواد آلی ساخته می شود.این اندامک ها فقط در سلول هایی یافت می شوند که قادرند فتوسنتز کنند مانند بعضی از سلول های گیاهی
هسته
هسته خود یک اندامک به حساب می آید و در واقع بزرگترین اندامک سلولی است .البته اشتباه نکنید ، هسته یک اندامک سیتوپلاسمی نیست بلکه خود یک بخش اساسی از سلول است. هسته مرکز کنترل فعالیت های هر سلول است . یک سلول بدون اندامک سیتوپلاسمی می تواند فعال باشد مثل یک سلول باکتری که از اندامک های سیتوپلاسمی فقط ریبوزوم را دارد ولی بدون هسته قادر به ادامه حیات نیست. اما ببینیم هسته چه ساختار و اجزایی دارد که او را قادر می سازد چنین نقشی را ایفا کند. هسته شامل سه بخش زیر است:
پوشش هسته ای : هسته دارای پوشش دو لایه ای است به عبارت دیگر هسته دارای دو غشاء است .این پوشش دارای منافذی است که ورود و خروج مواد را کنترل می کند.شیره هسته :موادی به شکل مایع که در فضای درون هسته وجود دارد .
ماده وراثتی: مهمترین بخش هسته ماده وراثتی آن است .ماده وراثتی خوداز دو ماده زیر ساخته شده است:
اسید نوکلئیک و پروتئین.اسید نوکلئیک ماده وراثتی ، به اسید دزوکسی ریبونوکلئیک اسید یا (DNA) معروف است.ماده وراثتی به دو حالت د رسلول وجود دارد: 1- کروماتین : در حالتی که سلول در حال استراحت است ماده وراثتی به صورت چندین رشته طویل و خیلی نازک در می آید که در این حالت به آن کروماتین می گویند. 2- کروموزوم: وقتی که سلول در حال تقسیم است ماده وراثتی فشرده و ضخیم می شود که در این حالت به آن کروموزوم می گویند. اگر کروموزوم را از طول دو نیم کنیم به دو قسمت کاملا مشابه تقسیم می شود .به هر قسمت آن کروماتید گویند. محل اتصال دو کروماتید یک کروموزوم سانترومر دارد. تعداد کروموزوم ها در جانداران مختلف متفاوت است .مثلا درهسته هر سلول سازنده بدن مگس سرکه 8 کروموزوم ،در انسان 46 کروموزوم، در میمون 48 کروموزوم و.... . گوناگونی و سازمان یافتگی سلول ها سلول می دانید که در یک موجود زنده پرسلولی مثل انسان کارهای گوناگونی صورت می پذیرد .تنفس ، حرکت ،گوارش غذا وغیره . مسلما یک نوع سلول نمی تواند همه این کارها را انجام دهد . در واقع هم همین طور است .سلول های گوناگونی در پیکر ما وجود دارد که معمولا از نظر شکل و کار با هم تفاوت دارند. در زیر به چندتا از این سلول ها به همراه نقشی که دارند اشاره می کنیم: سلول های عصبی : انتقال پیام های عصبی سلول های ماهیچه ای : حرکت سلول ها ی پوشاننده روده : گوارش مواد غذایی سلول ها ی قرمز خون : انتقال گازهای تنفسی سلول ها ی سفید خون : دفاع در مقابل عوامل بیگانه در بدن بافت یک سلول به تنهایی نمی تواند کار خاصی را انجام دهد مثلا یک سلول ماهیچه ای به تنهایی نمی تواند باعث حرکت شود بلکه انجام چنین کاری وجود سلو ل های ماهیچه ای به تعداد فراوان را می طلبد که هماهنگ با هم باعث حرکت می شوند.در این حالت سلول های ماهیچه ای بافت ماهیچه ای را تشکیل دادند.بنابراین به طور کلی می توان گفت که" بافت شامل گروهی از سلول ها است که با یکدیگر در ارتباطندو هماهنگ با هم وظیفه خاصی را انجام می دهند." بافت های عمومی تشکیل دهنده بدن ما عبارتند از : بافت پوششی ، ماهیچه ای ، عصبی ، پیوندی
اندام اندام خود از چند بافت تشکیل می شود که با همکاری یکدیگر وظیفه خاصی را انجام می دهند. مثلا استخوان یک اندام است که از بافت هایی چون بافت استخوان ( که شامل سلول های استخوانی است) ،بافت خونی و عصبی تشکیل شده است و نقش اسکلتی دارد. یا اندام قلب که شامل بافت ماهیچه ای ، خونی و عصبی است ودر پمپ خون نقش دارد. گوش ، زبان ،معده ، مری ،روده،کبد ،کلیه از اندام های بدن هستند.
دستگاه دستگاه نبز از چند اندام تشکیل شده است که هماهنگ با هم وظیفه خاصی را انجام می دهند. اندامی مثل معده به تنهایی نمی تواند گوارش غذا را انجام دهد بلکه برای انجام چنین کاری اندام های دیگری چون دهان ،زبان مری ، روده ،کبد ،پانکراس (لوزالمعده)،مورد نیاز است.
بدن انسان شامل دستگاه های گوناگونی است که هر کدام کار خاصی را انجام می دهند.این دستگا ه ها عبارتند از : دستگاه گردش خون ، دستگاه گوارش،دستگاه حرکتی ،دستگاه تولید مثل ،دستگاه ایمنی، دستگاه عصبی،دستگاه تنفس ودستگاه دفع ادرار
تقسیم سلول
همانطور که می دانید بدن ما از میلیاردها سلول تشکیل شده است .ونیز می دانید که زندگی ما از سلول تخم آغاز شده است . بنابراین سلول های بدن ما از این سلول تخم منشا گرفته اند. اما چگونه؟ سلول تخم طی فرایندی به تقسیم سلولی به دو سلول تبدیل می شود هر یک از این سلول ها تبدیل به دو سلول دیگر می شوند این تقسیم ادامه می یابد به طوریکه نتیجه آن سلول های فراوانی است که پیکر ما را می سازد. در تقسیم سلول ، یک سلول به دو سلولی که کاملا مشابه یکدیگرونیز مشابه سلول والد هستند تبدیل می شود. هر سلول برای ادامه حیات باید تقسیم گردد در غیر این صورت در مدتی کم و بیش کوتاه محکوم به مرگ خواهد بود . تقسیم سلول شامل دو مرحله است : 1- تقسیم هسته سلول که به دو روش میتوز و میوز صورت می پذیرد. 2- تقسیم سیتوپلاسم که بعد از تقسیم هسته اتفاق می افتد و در آن اجزای سیتوپلاسم بین سلول های دختر تقسیم می شود.
تقسیم میتوز: در این نوع تقسیم هسته سلول به دو هسته کاملا مشابه تقسیم می شودبه طوریکه در آن کروماتیدها ی هر کروموزوم از ناحیه سانترومر از هم جدا می شوند و هر یک وارد یک هسته می شود. (چون کروماتید ها مشابه هم هستند به همین دلیل دو هسته حاصل نیز مشابه یکدیگر خواهند بود.) . تقسیم میوز مربوط به تولید سلول های جنسی است و در درس ششم درباره آن توضیح می دهیم.
سرطان سرطان در لغت به معنی خرچنگ است . اما ببینیم چرا این برای آن انتخاب شده است. سرطان چگونه ایجاد می شود و چه عواملی در بروز آن دخیل هستند.
فرایند تقسیم سلول مثل هر فرایند ی باید کنترل شود . زمانی که تقسیم سلول بنا به هر دلیلی از کنترل خارج شود منجر به تولید سلول های زیادی به صورت خرچنگ وار می شود . به این تقسیم غیر عادی و کنترل نشده سلول ها سرطان گویند. به توده سلولی که حاصل این تقسیم غیر عادی است تومور گویند. دو نوع تومور داریم : 1- تومور ها ی بدخیم یا کشنده : به این دلیل به آن ها کشنده گویند که سلول های آن پس از مدتی از جای خود کنده می شوند و به همراه مایعات بدن مثل خون به بافت های دیگر بدن حمل می شوند و در بافت جدید توده بدخیم دیگری ایجاد می کنند . 2- تومور های خوش خیم یا غیر کشنده : سلول های این نوع تومور در صورتی که به آن ها فشاری وارد نشود از جای خود کنده نمی شوند بنابراین سایر بافت ها را آلوده نمی سازند.
+ نوشته شده در  شنبه بیستم فروردین 1390ساعت 17:48  توسط ایمان قیاسی | 

مقاله ای درباره نظریه سلولی

زیست شناسان موجودی را زنده می دانند که هر سه ویژگی زیر را دارا باشد: 1-ساختاری سازمان یافته داشته باشد. 2-در طول زندگی بتواند سازمان و نظم خود را حفظ کند(حفظ حالت پایدار) 3-قادر به انتقال خصوصیات به نسل بعد باشد. کوچک ترین ساختاری که هر یک از سه ویژگی بالا را داراست سلول داردبنابراین سلول خود به تنهایی می تواند یک موجود زنده باشد.چنان که امروزه ما موجودات زنده را از نظر تعداد سلول های سازنده بدنشان به دو گروه تقسیم می کنیم: 1-تک سلولی ها :بدنشان فقط از یک سلول ساخته شده است.مثل باکتری ها 2-پرسلولی ها : بدنشان بیشتر از یک سلول ساخته شده است. مثل گیاهان ،جانوران اما سلول چیست و چگونه شناخته شد؟

بهتر است قبل از اینکه به یک شناخت کلی از سلول برسیم ببینیم سلول چگونه شناخته شد؟
سلول ترجمه کلمه لاتین cell به معنی خانه یااطاقک کوچک است.این واژه اول توسط دانشمندی به نام رابرت هوک مطرح شد .او وقتی که بافت چوب درخت بلوط رابا میکروسکوپ ساختگی خودمطالعه می کردخانه هایی را در آن مشاهده کرد که شبیه لانه زنبور عسل بودند .او هر یک از این خانه ها را سلو ل ناميد.
او نخستین کسی بود که سلول زنده را زیر میکروسکوپی که خود، سازنده آن بود مشاهده کرد.

 نظریه سلولی

سه دانشمند به نام های: ماتیاس شلایدن ، تئودور شوان و رودولف فیرخو در ارائه این نظریه سهیم بودند.قبل از اینکه این نظریه را برای شما معرفی کنم سری می زنیم به کشفیات این سه دانشمند و اینکه این کشف ها چگونه به نظریه سلولی منتهی شد:
ماتیاس شلایدن
او یک گیاه شناس آلمانی بود .در سال1838با مطالعه بر روی گیاهان کشف کرد که "بدن همه گیاهان از سلول ساخته شده است."
تئودور شوان

 او یک جانور شناس آلمانی بود .یک سال بعد از شلایدن او عنوان کرد که "بدن همه جانوران از سلول ساخته شده است." شلایدن و شوان با هم به این نتیجه رسیدند که "بدن همه جانداران از سلول تشکیل شده است." رودولف فیرخو
او یک پزشک آلمانی بود.در سال 1855 او عنوان کرد که "همه سلول ها از سلول های قبلی به وجود می آیند." کشفیات این سه دانشمند به صورت یک نظریه در آمد که به نظریه سلولی معروف است .

این نظریه شامل سه بخش زیر است:
1- بدن همه موجودات زنده از یک یا چند سلول تشکیل شده است.
2- سلول ها واحد ساختاری و عملکردی جاندار هستند.
3- سلول ها از تقسیم سلول های قبلی حاصل می شوند. ساختار سلول یک سلول گیاهی ،جانوری و یک

سلول های باکتری ها تفاوت های بارزی با هم دارند اما سلول از هر نوعی که باشد دارای سه بخش اساسی است که عبارت است از: 1-غشاء 2-سیتوپلاسم 3- هسته یا مواد هسته ای
غشاء سلولی(پلاسمایی) پرده ای نرم که پیرامون سلول را می پوشاند.از دو لایه چربی و پروتئین ساخته شده است .دارای خاصیت نفوذ پذیری انتخابی است .یعنی ازورودمواد ناخواسته به سلول و خروج مواد ضروری برای سلول جلوگیری می کند .سلول به موادی مانند آب ،غذا و اکسیژن نیاز دارد لذا امکان ورود را برای آن ها فراهم می کند.وبه مواد زایدی مانند دی اکسید کربن نیازی ندارد و امکان خروج را برای آن ها فراهم می کند.
نکته : وقتی می گوئیم غشاءنسبت به یک ماده نفوذ پذیر است منظور این است که آن ماده می تواند از عرض غشاء عبور کند. هم اکنون به یک شناخت کلی از غشاء رسیدیم اما یک پرسش. به چه دلیل بسیاری از بخش های گیاهان محکم تر از بخش های درون بدن جانوران است؟ دیواره سلولی
پوششی است ضخیم و محکم که بر روی غشاء سلولی سلول های گیاهی ،قارچ ها و باکتری ها وجود دارد. گرچه ساختار آن در گیاهان، قارچ ها و باکتری ها متفاوت است. سلول های جانوری دیواره ندارند . فاقد خاصیت نفوذپذیری انتخابی است وبسیاری از مولکول ها از آن می توانند عبور کنند. باعث استحکام سلول و حفظ شکل سلول می شود. از حمله میکروب های بیماری زا به سلول جلوگیری می کند.
سیتو پلاسم
بخشی از سلول که فضای درون آن را پر می کند.دارای دو بخش است:
1- قسمتی که شامل آب و پروتئین های محلول در آب است . 2- اندامک ها بسیاری از واکنش های زیستی (سوخت و ساز موادمثلا تولید پروتئین یا سوختن قند) در هر دو بخش سیتوپلاسم صورت می پذیرد.همانطور که یک ساختمان برای استحکام و شکل گرفتن نیاز به اسکلت دارد سلول هم نیاز به اسکلت دارد که اصطلاحا به آن اسکلت سلولی میگوئیم .این اسکلت ویژگی های زیر را داراست:
1- شبکه ای از رشته ها و لوله های پروتئینی است که در سرتاسر سیتوپلاسم وجود دارد.درحقیقت اسکلت سلولی بخشی از سیتوپلاسم است و حتی می توان آن را یک اندامک به حساب آورد.
2- در شکل و استحکام بخشیدن به سلول نقش دارد. اندامک های سلولی
ریبوزوم : دانه های بسیار ریز از جنس پروتئین و اسید های نوکلئیک به دو حالت آزاد در سیتوپلاسم و متصل به شبکه آندوپلاسمی وجودد ارند.اغلب ریبوزوم ها ،متصل به شبکه آندوپلاسمی هستند. در فرایند پروتئین سازی دخالت دارند. در شکل یک ریبوزوم در حال پروتئین سازی را مشاهده می کنید. میتوکندری : وقتی ما یک ماده آلی مثلا یک حبه قند را می سوزانیم مقداری انرژی از آن حاصل می شود . این انرژی به شکل گرما آزاد می شود .در درون سلول نیز برای تامین انرژی باید ماده آلی سوزانده شود .اما اگر قرار باشد این انرژی فقط به شکل گرما آزاد شود سلول نمی تواند از آن استفاده کند. میتوکندری اندامکی است که با انجام فرایندی به تنفس سلولی مواد آلی را می سوزاند و انرژی نهفته در آن ها را آزاد می سازد و به صورت مولکولی به ATP ذخیره می کند. یکی از ویژگی های بارز میتوکندری وجود دو غشاء در آن است که به غشاء داخلی و خارجی معروفند . این ساختار در نقش زیستی میتوکندری بسیار مهم است.
شبکه آندوپلاسمی:
این اندامک به صورت شبکه ای از لوله های منشعب و باریک است و غالبا از همه نقاط سیتوپلاسم می گذرد.نقش اصلی آن تولید مواد و انتقال آنها به قسمت های مختلف سیتوپلاسم است.به دو صورت وجود دارد .1) نوع دانه دار یعنی شبکه ای که دارای ریبوزوم است . بنابراین در تولید پروتئین نقش دارد.2) نوع بی دانه
دستگاه گلژی : این این اندامک از کاشف آن یعنی کامیلو گلژی گرفته شده است.این دستگاه شامل چند کیسه است که روی هم قرار گرفته اند و مجموعا باعث ترشح مواد به خارج از سلول می شوند.
واکوئل:این اندامک ها کیسه هایی هستند که در بسیاری از سلول ها مشاهده می شوند . درون این کیسه ها آب و مواد محلول در آب مثل موادزایدوجود دارد. در شکل شما چندین سلول را می بینید که درون هر کدام یک واکوئل به شکل دایره وجود دارد.
لیزوزوم ها :
لیز به معنی تجزیه و گوارش و لیزوزوم یعنی جسمی که قادراست مواد را تجزیه کند . این اندامک ها کیسه هایی هستند که از دستگاه گلژی یا شبکه آندوپلاسمی منشا می گیرند. یک غشاء دارند و فضای درون آنها شامل موادی است که خاصیت لیز کنندگی دارند. کلروپلاست :اندامک های سبز رنگ و مانند میتوکندری دارای دو غشاء نقش این اندامک ها فتوسنتز است یعنی فرایندی که به وسیله نور مواد آلی ساخته می شود.این اندامک ها فقط در سلول هایی یافت می شوند که قادرند فتوسنتز کنند مانند بعضی از سلول های گیاهی
هسته
هسته خود یک اندامک به حساب می آید و در واقع بزرگترین اندامک سلولی است .البته اشتباه نکنید ، هسته یک اندامک سیتوپلاسمی نیست بلکه خود یک بخش اساسی از سلول است. هسته مرکز کنترل فعالیت های هر سلول است . یک سلول بدون اندامک سیتوپلاسمی می تواند فعال باشد مثل یک سلول باکتری که از اندامک های سیتوپلاسمی فقط ریبوزوم را دارد ولی بدون هسته قادر به ادامه حیات نیست. اما ببینیم هسته چه ساختار و اجزایی دارد که او را قادر می سازد چنین نقشی را ایفا کند. هسته شامل سه بخش زیر است:
پوشش هسته ای : هسته دارای پوشش دو لایه ای است به عبارت دیگر هسته دارای دو غشاء است .این پوشش دارای منافذی است که ورود و خروج مواد را کنترل می کند.شیره هسته :موادی به شکل مایع که در فضای درون هسته وجود دارد .
ماده وراثتی: مهمترین بخش هسته ماده وراثتی آن است .ماده وراثتی خوداز دو ماده زیر ساخته شده است:
اسید نوکلئیک و پروتئین.اسید نوکلئیک ماده وراثتی ، به اسید دزوکسی ریبونوکلئیک اسید یا (DNA) معروف است.ماده وراثتی به دو حالت د رسلول وجود دارد: 1- کروماتین : در حالتی که سلول در حال استراحت است ماده وراثتی به صورت چندین رشته طویل و خیلی نازک در می آید که در این حالت به آن کروماتین می گویند. 2- کروموزوم: وقتی که سلول در حال تقسیم است ماده وراثتی فشرده و ضخیم می شود که در این حالت به آن کروموزوم می گویند. اگر کروموزوم را از طول دو نیم کنیم به دو قسمت کاملا مشابه تقسیم می شود .به هر قسمت آن کروماتید گویند. محل اتصال دو کروماتید یک کروموزوم سانترومر دارد. تعداد کروموزوم ها در جانداران مختلف متفاوت است .مثلا درهسته هر سلول سازنده بدن مگس سرکه 8 کروموزوم ،در انسان 46 کروموزوم، در میمون 48 کروموزوم و.... . گوناگونی و سازمان یافتگی سلول ها سلول می دانید که در یک موجود زنده پرسلولی مثل انسان کارهای گوناگونی صورت می پذیرد .تنفس ، حرکت ،گوارش غذا وغیره . مسلما یک نوع سلول نمی تواند همه این کارها را انجام دهد . در واقع هم همین طور است .سلول های گوناگونی در پیکر ما وجود دارد که معمولا از نظر شکل و کار با هم تفاوت دارند. در زیر به چندتا از این سلول ها به همراه نقشی که دارند اشاره می کنیم: سلول های عصبی : انتقال پیام های عصبی سلول های ماهیچه ای : حرکت سلول ها ی پوشاننده روده : گوارش مواد غذایی سلول ها ی قرمز خون : انتقال گازهای تنفسی سلول ها ی سفید خون : دفاع در مقابل عوامل بیگانه در بدن بافت یک سلول به تنهایی نمی تواند کار خاصی را انجام دهد مثلا یک سلول ماهیچه ای به تنهایی نمی تواند باعث حرکت شود بلکه انجام چنین کاری وجود سلو ل های ماهیچه ای به تعداد فراوان را می طلبد که هماهنگ با هم باعث حرکت می شوند.در این حالت سلول های ماهیچه ای بافت ماهیچه ای را تشکیل دادند.بنابراین به طور کلی می توان گفت که" بافت شامل گروهی از سلول ها است که با یکدیگر در ارتباطندو هماهنگ با هم وظیفه خاصی را انجام می دهند." بافت های عمومی تشکیل دهنده بدن ما عبارتند از : بافت پوششی ، ماهیچه ای ، عصبی ، پیوندی
اندام اندام خود از چند بافت تشکیل می شود که با همکاری یکدیگر وظیفه خاصی را انجام می دهند. مثلا استخوان یک اندام است که از بافت هایی چون بافت استخوان ( که شامل سلول های استخوانی است) ،بافت خونی و عصبی تشکیل شده است و نقش اسکلتی دارد. یا اندام قلب که شامل بافت ماهیچه ای ، خونی و عصبی است ودر پمپ خون نقش دارد. گوش ، زبان ،معده ، مری ،روده،کبد ،کلیه از اندام های بدن هستند.
دستگاه دستگاه نبز از چند اندام تشکیل شده است که هماهنگ با هم وظیفه خاصی را انجام می دهند. اندامی مثل معده به تنهایی نمی تواند گوارش غذا را انجام دهد بلکه برای انجام چنین کاری اندام های دیگری چون دهان ،زبان مری ، روده ،کبد ،پانکراس (لوزالمعده)،مورد نیاز است.
بدن انسان شامل دستگاه های گوناگونی است که هر کدام کار خاصی را انجام می دهند.این دستگا ه ها عبارتند از : دستگاه گردش خون ، دستگاه گوارش،دستگاه حرکتی ،دستگاه تولید مثل ،دستگاه ایمنی، دستگاه عصبی،دستگاه تنفس ودستگاه دفع ادرار
تقسیم سلول
همانطور که می دانید بدن ما از میلیاردها سلول تشکیل شده است .ونیز می دانید که زندگی ما از سلول تخم آغاز شده است . بنابراین سلول های بدن ما از این سلول تخم منشا گرفته اند. اما چگونه؟ سلول تخم طی فرایندی به تقسیم سلولی به دو سلول تبدیل می شود هر یک از این سلول ها تبدیل به دو سلول دیگر می شوند این تقسیم ادامه می یابد به طوریکه نتیجه آن سلول های فراوانی است که پیکر ما را می سازد. در تقسیم سلول ، یک سلول به دو سلولی که کاملا مشابه یکدیگرونیز مشابه سلول والد هستند تبدیل می شود. هر سلول برای ادامه حیات باید تقسیم گردد در غیر این صورت در مدتی کم و بیش کوتاه محکوم به مرگ خواهد بود . تقسیم سلول شامل دو مرحله است : 1- تقسیم هسته سلول که به دو روش میتوز و میوز صورت می پذیرد. 2- تقسیم سیتوپلاسم که بعد از تقسیم هسته اتفاق می افتد و در آن اجزای سیتوپلاسم بین سلول های دختر تقسیم می شود.
تقسیم میتوز: در این نوع تقسیم هسته سلول به دو هسته کاملا مشابه تقسیم می شودبه طوریکه در آن کروماتیدها ی هر کروموزوم از ناحیه سانترومر از هم جدا می شوند و هر یک وارد یک هسته می شود. (چون کروماتید ها مشابه هم هستند به همین دلیل دو هسته حاصل نیز مشابه یکدیگر خواهند بود.) . تقسیم میوز مربوط به تولید سلول های جنسی است و در درس ششم درباره آن توضیح می دهیم.
سرطان سرطان در لغت به معنی خرچنگ است . اما ببینیم چرا این برای آن انتخاب شده است. سرطان چگونه ایجاد می شود و چه عواملی در بروز آن دخیل هستند.
فرایند تقسیم سلول مثل هر فرایند ی باید کنترل شود . زمانی که تقسیم سلول بنا به هر دلیلی از کنترل خارج شود منجر به تولید سلول های زیادی به صورت خرچنگ وار می شود . به این تقسیم غیر عادی و کنترل نشده سلول ها سرطان گویند. به توده سلولی که حاصل این تقسیم غیر عادی است تومور گویند. دو نوع تومور داریم : 1- تومور ها ی بدخیم یا کشنده : به این دلیل به آن ها کشنده گویند که سلول های آن پس از مدتی از جای خود کنده می شوند و به همراه مایعات بدن مثل خون به بافت های دیگر بدن حمل می شوند و در بافت جدید توده بدخیم دیگری ایجاد می کنند . 2- تومور های خوش خیم یا غیر کشنده : سلول های این نوع تومور در صورتی که به آن ها فشاری وارد نشود از جای خود کنده نمی شوند بنابراین سایر بافت ها را آلوده نمی سازند.
+ نوشته شده در  شنبه بیستم فروردین 1390ساعت 17:45  توسط ایمان قیاسی | 

همه ی جانداران به طور مستقیم یا غیر مستقیم غذا وانرژی مورد نیاز خود را از گیاهان می گیرند.گیاهان انرژی مورد نیاز خود را از خورشید می گیرند . هر گیاه کارخانه ی یسار بزرگی است که انرژی نورانی خورشید را به انرژی شیمیا یی تبدیل می کند .تبدیل انرژی نورانی به انرژی شیمیایی را که توسط گیاهان انجام می شود فتوسنتز می نامند .در فتوسنتز مواد خامی که مصرف می شود دی اکسید کربن وآب است وآنچه حاصل می شود اکسیژن وهیدرات های کربن است .یکی از مهم ترین هیدرات های کربنی که در فتوسنتز ساخته می شود گلوکز است .هیدرات های کربن به دنبال واکنش های دیگری که درون سلول ها انجام می گیرد ممکن است به سایر مواد آلی مانند : چربی ها وپروتئین ها وغیره تبدیل شوند .

ون هلمونت از نخستین فردی بود که آزمایش های مربوط فتوسنتز را انجام داد . او این عقیده را که (( گیاهان مواد مورد نیاز خود را خاک می گیرند مورد آزمایش قرار داد . ))آزمایش ون هلمونت در مورد گیاهان عبارت است از : ((مقداری خاک را آنقدر حرارت دادم تا کاملا" خشک شد.  90 کیلوگرم خاک خشک شده را درون بشکه ای ریختم ودر آن قلمه ی بیدی کاشتم و آن را  به مدت 5 سال با آب باران آبیاری کردم . وزن قلمه نیز در اول آزمایش  25/2 کیلوگرم بود اما بعد از 5 سال وزن آن به 90/76  کیلوگرم رسید . ودر تمام مدت روی بشکه را با پوششی آهنی سوراخ داری پوشانده بودم و در تمام این 5 سال برگ های درخت را در فصل پاییز اندازه نگرفتم ودر پایان پنج سال خاک بشکه را خشک کرده و آن را وزن کردم فقط 6/56  گرم از وزن آن کاسته شده بود. بنابراین 65/74 کیلو گرم اضافه وزن ریشه وتنه وشاخه های درخت از آب خالص حاصل شده است . ))

همه ی بخش سبز گیاهان فتوسنتز انجام می دهند . ماده ی سبز موجود در گیاهان که کلروفیل یا سبزینه نام دارد آغاز کننده ی واکنش های شیمیایی است .بخش هایی از گیاه که کلروفیل ندارند فتوسنتز نیز انجام نمی دهند . کلرو پلاست که در در سلول های کلروفیل دار گیاهان وجود دارد محل استقرار مولکول های کلروفیل هستند .سلول های برگ بیشترین تعداد کلروپلاست را دارد و دلیل آن هم این است که برگ ها اندامک اصلی فتوسنتز به شمار می رود .برگ بعضی از گیاهان قرمز است واین گیاهان فتوسنتز انجام می دهند با توجه به این که برای فتوسنتز رنگریزه های اصلی (( کلروفیل )) لازم است اما رنگریزه هایی مانند : لیکوپن (( دارای رنگریزه های قرمز )) و گزانتوفیل (( دارای رنگریزه های زرد )) در انجام فتوستنز نقش دارند .کلروفیل فقط در حضور نور تولید می شود وبه همین دلیل است که بخش های زیرین گیاهان کلروفیل ندارند

.پوسته ی بعضی غده های سیب زمینی سبز رنگ است که وجود این عامل در زیر خاک به علت این است که کلروفیل بر اثر تابش نور خورشید و وجود دما و رطوبت کافی در محیط نگهداری سیب زمینی غده های سبز رنگ در سیب زمینی ایجاد می کند . و با جوانه زدن سیب زمینی فرآیند فتوسنتز انجام خواهد شد .اگرچه بسیاری از برگ ها بسیار نازک هستند اما هر یک از چند لایه ی سلولی تشکیل شده اند .دو لایه ی سلولی که سطح بالایی وپائینی برگ را می پوشانند اپیدرم یا روپوست نامیده می شود .سلول روپوست بسیاری از گیاهان کلروپلاست ندارند.

سلول های نگهبان روزنه لوبیایی شکل اند وبه گونه روبه روی یکدیگر قرار می گیرند که میان آن ها روزنه ای به وجود می آید. سلول های نگهبان روزنه می توانند روزنه را باز کنند یا بسته نگه دارند .سلول های نگهبان روزنه معمولا" در روپوست پائینی فراوان ترند  وبر خلاف سایر سلول های روپوست کلروپلاست دارند .سطحی از سلول های روپوست را که در تماس به هوای بیرون از برگ قرار دارد را  ماده ای به نام کوتین می پوشاند به لایه ی کوتینی روی روپوست کوتیکول می گویند . . کوتیکول سلول های زیرین خود را در برابر سرما ونفوذ میکروب ها وتبخیر آب حفاظت می کند .

بین لایه های روپوستی بالایی وپائینی دو یا چند لایه ی سلولی کلروپلاست دار به نام لایه های میانبرگ وجود دارد .رگبرگ هایی که در میانبرگ دیده می شوند کار انتقال مواد وهمچنین استحکام برگ به عهده دارند .آب از راه آوند هایی چوبی موجود در رگبرگ ها وارد می شود .محصولات فتوسنتزی مانند : هیدرات های کربن در برگ های بالغ به وسیله ی آوند آبکشی از برگ خارج می شود.انشعابات ضخیم وباریک رگبرگ ها همه ی بخش های گیاه را زیر پوشش قرار می دهد .

مهم ترین محصول فتوسنتز گلوکز است.گلوکز مولکولی بسیار کوچکی است و به راحتی در آب حل و با سایر مولکول ها ترکیب می شود . به این دلیل برای انباشته شدن در گیاه مناسب نیست .گیاهان -گلوکزی را که می خواهند در خود ذخیره کنند به صورت نشاسته در می آورند . برای تبدیل شدن گلوکز ها به نشاسته صدها یا هزاران مولکول گلوکز با هم ترکیب می شوند ویک مولکول نشاسته را به وجود می آورند.نشاسته ها درکلروپلاست ذخیره می شود .در کلروپلاست سلول های میانبرگِ برگ هایی که فتوسنتز انجام می دهند مقدار قابل توجهی نشاسته وجود دارد.

رشد گیاهانی که برگ سبز وسفید دارد آهسته تر از گیاهان دیگر است ودلیل آن هم این است که در این گیاهان کلروفیل کمتری وجود دارد در نتیجه فتوسنتز ورشد آهسته تری نسبت به گیاهان دیگر دارد .. گیاهان آکواریومی موجب جلوگیری از مرگ ماهی می شود ودلیل آن این است که این گیاهان تولید اکسیژن می کنند از طریق فتوسنتز.

بسیاری از گیاهان نازک هستند اما سطح وسیعی دارند واین خصوصیت موجب می شود که نور خورشید به بهترین صورت ممکن جذب گیاهان شود وامکان تبادلات گازی بیشتر است .اکسیژن وگلوکز فرآورده های فتوسنتز هستند اما گلوکز می تواند به سایر مواد آلی از جمله نشاسته وسلولز تبدیل شود .گلوکز گیاهان می توانند پس از تغییراتی به چربی تبدیل شوند .

پروتئین ها در گیاهان از تغییر مولکول گلوکز به وجود می آید اما گلوکز برای تبدیل به پروتئین نیاز به نیتروژن دارد . گیاهان نیتروژنِ مورد نیاز خود را از خاک می گیرند .معمولا" در آزمایش های فتوسنتزی از گیاهان آبزی استفاده می کنند مانند گیاهان آکواریوم زیرا این گیاهان آزاد کردن اکسیژن را به شکل حباب هایی که متصاعد می کند نشان می دهد .گیاهان برای ساختن مواد نیتروژن دار مورد نیاز خود به نیتروژن احتیاج دارند اما آنها نمی توانند از نیروژن موجود در جو استفاده کنند بلکه آنها نیروژن مورد نیاز خود را به صورت ترکیب های نیتروژن دار  موجود در خاک که در آب حل می شوند از راه ریشه به گیاه وارد می کنند . به همین دلیل است که در خاک هایی که کمبود مواد نیتروژنی وجود دارد  معمولا" گیاهان نمی توانند برویند.باکتری هایی که در خاک زندگی می کنند به طور طبیعی ترکیب های نیتروژن دار مورد نیاز گیاهان را فراهم می کنند .اگر ما بخواهیم از قطعه زمینی سریع تر از حدی که در طبیعت انجام می شود محصول برداریم  و با مشکل کمبود مواد معدنی ماند : مواد نیتروژن دار مواجه هستیم از کود های شیمیایی نیتروژن دار استفاده می کنم .

در مولکول کلروفیل عنصر منیزیم وجود دارد . واگر یک گیاه سالم را درون مایعی که عنصر منیزیم وجود نداشت کاشتیم بعد از مدتی برگ آن زرد و مقدار نشاسته در برگ ها آن کاهش می یابد ودلیل زرد شدن این است که کمبود منیزیم از ساخته شدن کلروفیل جلوگیری می کند به دلیل آن که منیزیم در ساختار آن شرکت دارد و دلیل کاهش یافتن مقدار نشاسته در برگ این است که بر اثر کم شدن کلروفیل شدت فتوسنتز کم می شود و در نتیجه مقدار فتوسنتز کاهش می یابد و دیگر در آن گلوکزی ساخته نمی شود که در آن به صورت نشاسته در آن ذخیره کند .

داشتن کلروپلاست زیاد در سلول میانبرگ وداشتن روزنه نازک وپهن بودن از جمله ویژگی هایی هستند که برگ را به فتوسنتز مناسب می سازد .فتوسنتز کنند ه های اصلی زمین جلبک ها هستند زیرا بیشتر وسعت زمین را آب فرا گرفته است  ودر بیشتر این آب ها جلبک وجود دارد وبه عبارت دیگر آن این است که در گیاهان فقط قسمت سبز آنها فتوسنتز می کند ولی در جلبک ها تمام قسمت ها فتوسنتز می کند .بیشتر گیاهان آبزی تا عمق صد متری می توانند فتوسنتز کنند ودلیل آن هم این است که نور خورشید بیشتر از عمق صد متر نمی تواند نفوذ کند .فتوسنتز بیش تر در سلول های میانبرگ زیر کلروپلاست گیاهان صورت می گیرد .

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم فروردین 1390ساعت 17:43  توسط ایمان قیاسی | 

غذا نياز مارا به ماده و انرژي تامين مي كند: ماده براي رشد كردن و ترميم موادي كه هميشه در بدن ما در حال تجزيه و جا نشيني هستند و انرژي براي كار هاي زيستي.

غذاها

غذاهايي كه ما مي خوريم شامل اين موتد است: هيدرات هاي كربن، چربي ها، پروتئين ها، آب، مواد معدني و ويتامين ها.

هيدرات هاي كربن

قند ها ، نشاسته ، سلولز

  قند ها: قند ها انرژي زا هستند. مقدار و نوع قند ها در غذا هاي مختلف متفاوت است؛مثلاً قند ميوه ها گلوكز و فركتوز و قند موجود در شير لاكتوز است. قند و شكر نيز ساكارز هستند.

بيشتر قند و شكر مصرفي ما از چغندر قند و نيشكر است.

  نشاسته: نشاسته بيشتر در نان،برنج و سيب زميني است.نشاسته به صورت دانه هايي در سلول هاي گياهي ذخيره مي شود. هر دانه نشاسته از تعداد فراواني مولكول نشاسته ساخته شده است. دانه هاي نشاسته را پوششي احاطه كرده كه هنگام پخته شدن پاره مي شود و اين امر گوارش مولكول هاي نشاسته را آسانتر مي كند.

  سلولز: ديواره سلول هاي گياهي چند لايه اي و عمدتاً سلولزي است. لايه هاي سلولزي اين ديواره با نوعي ماده چسب مانند غير سلولزي، به نام لايه مياني به يكديگر متصل هستند. به همين علت جويدن بافت هاي گياهي نا رس، سخت است.در اثر پخته شدن و نيز رسيدن ميوه ها اين لايه مياني نرم و در نتيجه سلول ها از يكديگر جدا مي شوند.

در بدن ما آنزيمي كه سلولز را تجزيه كند، به وجود نمي آيد. در نتيجه سلولزي كه در غذا هاي ما وجود دارد، تجزيه و جذب نمي شود و انرژي آن در اختيار بدن قرار نمي گيرد ؛ اما وجود سلولز در غذا ها به مقدار مناسب لازم است. زيرا سبب مي شود كه مواد غذايي به طور منظم از روده ها بگذرند و عمل دفع آسان شود. رشته هاي سلولزي موجود در غذا ها الياف نام دارند. الياف موجود در غذا ها از ابتلا به يوبوست و سرطان روده بزرگ نيز جلوگيري مي كند. ميوه ها، سبزي ها و نان سبوس دار منابع مناسبي براي الياف هستند. به همين دليل خوردن چنين غذا هايي توصيه شده است.

چربی ها

   چربي ها دو دسته اند: چربي هاي جامد و مايع

چربي ها در غذا هاي گياهي و نيز جانوري وجود دارد. چربي هاي جانوري در دماي معمولي جامد اند. چربي هاي گياهيِ معمولي، بيشتر مايع هستند و روغن نام دارند، مانند روغن ذرت و روغن زيتون.

چربي ها نيز مانند هيدرات هاي كربن انرژي زا هستند. محل عمده ذخيره چربي ها در بدن انسان بيشتر در زير پوست است. تجمع چربي در زير پوست، علاوه بر تامين انرژي، به گرم ماندن بدن كمك مي كند.

چربي هاي مايع(روغن)زودتر و آسان تر از چربي هاي جامد(جانوري)گوارش مي يابند. همچنين مقداركلسترول موجود در روغن هاي گياهي بسيار كمتر از چربي هاي جانوري است.

كلسترول نوعي ليپيد است كه به طور طبيعي در بدن ما وجود دارد، وظايفي نيز انجام مي دهد و درنتيجه اساساً ماده مفيدي است. اما اگر مقدار آن در بدن افزايش يابد، احتمال مبتلا شدن به بيماري هاي قلبي و عروقي افزايش مي يابد.

پروتئين ها

بسياري از غذاها پروتئين دارند، اما غذاهايي مانند گوشت، تخم مرغ و شير سرشار از پروتئين هستند. پروتئين شير و تخم مرغ به صورت محلول، اما پروتئين گوشت به صورت رشته هايي جامداست.

كمبود پروتئين در كودكانِ درحال رشد، سبب بيماري كمبود پروتئين يا كواشيور كور مي شود.

آب

بيشتر آبي كه بدن ما احتياج دارد از طريق آشاميدن آن دريافت مي شود. اما آب در غذاهاي مختلف نيز وجود دارد مثلاً، 90% كاهو و كلم آب است، حتي آب موجود در نان هم به 40% هم مي رسد.

مواد معدنی

سديم ، كلسيم ، آهن ، يد

  سديم: سديم همان نمك خوراكي يا سديم كلريد است. در خون ما بايد هميشه مقدار معيني نمك وجود داشته باشد تا اعصاب ما بتواند پيام هاي عصبي را به خوبي منتقل كنند و ماهيچه هاي ما به انقباض در آيند. اگر نمك خون ما كم شود، دچار گرفتگي ماهيچه      مي شويم.

همچنين بايد بدانيم مقدار زياد نمك در خون، موجب بالا رفتن فشار خون مي شود و امكان ابتلا به بيماري هاي قلبي  را افزايش مي دهد.

  كلسيم: وقتي كودك متولد مي شود،‌ استخوان هاي او نرم است. براي سخت شدن استخوان ها تركيبات كلسيم دار لازم است. اين تركيبات به سخت شدن دندان ها نيز كمك مي كند.

كلسيم در شير، پنير و ماهي به مقدار زياد وجود دارد. اگر مقدار كافي كلسيم به بدن كودك نرسد، استخوان هاي او نرم باقي مي ماند و شكل خود را از دست مي دهد كه به اين بيماري، نرمي استخوان ها يا راشيتيسم گفته مي شود. همچنين كلسيم براي انقباض  ماهيچه ها لازم است و در هنگام پاره شدن رگ ها، به انعقاد خون كمك مي كند.

  آهن: در خون ما آهن وجود دارد. آهن در كبد و كليه ها به فراواني يافت مي شود. در آب هاي آشاميدني مقدار كمي آهن وجود دارد. كمبود آهن باعث مي شود مقدار هموگلوبين خون بسيار كاهش يابد. در اين حالت، مي گويند فرد دچار نوعي كم خوني يا آنمي شده است. در بيماري كم خوني، توانايي حمل اكسيژن در خون كم و در نتيجه شخص دچار ضعف و خستگي مي شود. به افراد مبتلا و كم خوني اغلب توصيه مي شود كه از قرص هاي آهن دار، يا گوشت، جگر، ميوه ها و سبزيجات بيشتر استفاده كنند.

  يد: ما به يد، براي ساختن هورمون تيركسين، احتياج داريم. تيروكسين موجب بالا رفتن سرعت واكنش هاي شيميايي بدن و افزايش فعاليت هاي بدن مي شود.

اگر به اندازه كافي يد مصرف نكنيم، غدهْ تيروئيد ما قادر به توليد تيروكسين نخواهد بود. در نتيجه غدهْ تيروئيد بزرگ و متورم مي شود. اين حالت، گواتر نام دارد.

كمبود يُد علاوه بر بيماري گواتر، باعث عقب ماندگي هاي ذهني نيز مي شود، چون براي رشد و نمو بدن يُد لازم است. اگر در غذاي ما يُد كافي وجود نداشته باشد؛ كودكي كه در رحم او در حال رشد است، به نوعي بيماري عقب ماندگي ذهني و جسمي كه اصتلاحاً كرتينيسم نام دارد، مبتلا مي شود.

 

ويتامين ها

ويتامينA ، ويتامين هاي B ، ويتامينC ، ويتامينD

  ويتامينA : ويتامينA يا رتينول قابل حل در چربي مي باشد و براي بينايي لازم است. اين ويتامين در حفظ و سلامتي سطح چشم و ديدن اشيا در نور كم به ما كمك مي كند. بهترين منبع اين ويتامين روغن جگر ماهي است. همچنين تركيبات نارنجي رنگ موجود در هويج كه كاروتن نام دارد، در بدن ما، به آساني تبديل به ويتامينA مي شود.

كمبود ويتامينA ، منجر به كاهش ديد ما در نور كم مي شود. به اين بيماري شب كوري گفته مي شود. بر اثر كمبود شديد اين ويتامين، قرنيه ضخيم و خشك مي شود. به اين بيماري گزروفتالمي گفته مي شود.

ويتامينA در رشد بدن، سلامتي پوست و دفاع بدن نيز تاثير دارد.

  ويتامين هاي B : اين گروه از ويتامين ها قابل حل درآب هستند و در آزاد كردن انرژي در فرآيند تنفس،‌ به سلول هاي بدن ما كمك مي كند. اولين ويتامين از اين گروه كه كشف شد اسيدنيكوتينيك يا به اختصار نياسين بود. اين ويتامين در كبد، گوشت و ماهي به فراواني يافت مي شود. كمبود آن موجب بروز بيماري پلاگر مي شود.

يكي از مهمترين ويتامين هاي B ، ويتامين 1B يا تيامين است. اين ويتامين در مخمر، غلات،برنج و سبوس گندم وجود دارد. كمبود آن در بدن موجب بروز بيماري بري بري مي شود. در اين بيماري ماهيچه هاي فرد مبتلا ضعيف مي شود و در نهايت به فلج شدن و مرگ او مي انجامد.

ديگر ويتامين مهم خانواده B ،‌ ويتامين 2B يا ريبوفلاوين است. ويتامين 2B مخصوصاً در برگ سبزيجات، تخم مرغ و ماهي وجود دارد. كمبود اين ويتامين موجب ايجاد زخم در اطراف دهان و كاهش رشد فرد مي شود.

  ويتامين  C: اين ويتامين قابل حل در آب است. ويتامين C يا اسيد آسكوربيك در سبزي هايي مثل اسفناج و ميوه هايي از قبيل ليمو و ليمو ترش و پرتقال وجود دارد. اين ويتامين در حفظ و نگه داري پوشش حفره دهان و ساير سطوح بدن دخالت دارد.

اسكوروي بر اثر كمبود اسيدآسكوربيك ايجاد مي شود. اين بيماري موجب خون ريزي  در بخش هاي مختلف بدن،‌ مخصوصاً در لثه ها مي شود.

  ويتامين D : اين ويتامين قابل حل در چربي است. ويتامين D يا كلسيفرول در روغن جگر ماهي يافت مي شود. همچنين با تابش نور خورشيد به سطح بدن اين ويتامين در بدن نيز ساخته مي شود.

كمبود اين ويتامين باعث بيماري نرمي استخوان يا راشيتيسم مي شود.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم فروردین 1390ساعت 17:31  توسط ایمان قیاسی |